Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 5 сесія

18 січня 2017, 16:57

Рішення до протоколу Комітету № 55

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 55

від 18 січня 2017 року

 

Про проблемні питання забезпечення спеціальних загальноосвітніх

навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами

навчальною літературою, якій надано гриф

“Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”

 

Заслухавши і обговоривши інформацію Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами навчальною літературою, якій надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення навчальною літературою спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами, якій надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, взяти до відома.

2. Визнати роботу Міністерства освіти і науки України в частині забезпечення навчальною літературою спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами незадовільною.

3. Звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення:

-                 провести службове розслідування щодо порушення законодавства при наданні грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літератури для дітей з особливими потребами;

-  центральним органам виконавчої влади при розробленні нормативно-правових документів та навчально-методичного забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами використовувати термінологію відповідно до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю.

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України вилучити у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами навчальну літературу, назва якої не відповідає термінології Конвенції про права осіб з інвалідністю і порушує права дітей з особливими потребами, та забезпечити таку категорію осіб необхідними підручниками.

5. Контроль за виконання рішення покласти на підкомітет з питань освіти (Кремінь Т.Д.).

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду

на період до 2020 року

 

Заслухавши інформацію про проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає таке.

28 грудня 2016 року на засіданні Кабінету Міністрів України представлено проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року, який передбачений Програмою дій Уряду і базується на підготовлених раніше напрацюваннях і програмних документах: Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Програмі дій Уряду, Угоді про Асоціацію із Європейським Союзом, Коаліційній угоді та міжнародних зобов’язаннях.

Проект середньострокового плану визначає основні цілі, напрями діяльності Уряду протягом 2017-2020 років та має стати основою середньострокового бюджетного планування, щорічних деталізованих планів дій Уряду, стратегічних планів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

План базується на 5 основних пріоритетах та містить 85 пріоритетних напрямів діяльності Уряду протягом 2017-2020 років. Серед головних пріоритетів: економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, встановлення верховенства права і боротьба з корупцією, безпека та оборона. Проектом середньострокового плану у пункті “Створення умов для технологічного прориву» розділу І “Економічне зростання”, передбачено заходи щодо інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а розділ III “Розвиток людського капіталу” передбачені заходи п. 7 “Якісна, сучасна і доступна загальна середня освіта (Нова українська школа)”, п. 8 “Модернізація професійно-технічної освіти”, п. 9 “Забезпечення якості вищої освіти” та п. 10 “Нова система управління та фінансування науки”.

Розглянувши проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вважає, що цей документ розроблений з порушенням норм чинних законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про інноваційну діяльність”, а базуються, насамперед, на суб’єктивних висновках та рекомендаціях закордонних експертів, які не мають ніякої юридичної сили та офіційного статусу.

Глибоку стурбованість викликає визначене місце і роль науки у проект Середньострокового плану, невідповідністю його нормам Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, зокрема у частині визначення строків імплементації цього Закону та рівня фінансування науки, неврахуванням окремих важливих критеріїв розвитку інноваційної діяльності та забезпечення якісної освіти, неврахування висновків Європейської Комісії незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій.

Більш того, реалізація норм законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу” у частині самоврядності національних академій наук визначається як недолік, окремі наукові пріоритети академічних установ оцінені як застарілі і безперспективні, за текстом 2016 рік визначений лише прогнозним, поряд з тим відсутня оцінка щодо невиконання строків впровадження норм законів, існує розбалансованість окремих норм за текстом тощо. У кроках Уряду на 2017 рік не представлені стратегії розвитку галузей, констатація норм законів, які слід виконати, не є повною.

Зростання впливу науки на соціально-економічний розвиток країн – це загальні світові тенденції. Звідси проходить суттєве зростання коштів на науку. Разом з тим, в Україні продовжується тенденція розглядати витрати на освіту і науку як елемент соціальної політики, а не інвестиції в людський капітал, економічний розвиток та обороноздатність держави, що загрожує розвитку країни у майбутньому. Як наслідок, економіка України щороку втрачає свої можливості у розвитку наукоємного виробництва та високих технологій, більш того руйнуються наукові школи, посилюється міграція здібної високоосвіченої молоді за кордон, погіршується якість освіти та занепадає підготовка висококваліфікованих науковців.

Комітет вважає неприйнятним визначене місце науки у проекті Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року. Наука має стати локомотивом розвитку всіх стратегічних напрямів, оскільки неможливий технологічний прорив та розвиток інновацій без науки, не можливо покращувати обороноздатність і безпеку країни без наукових розробок, неможливий розвиток галузей економіки без якісної освіти та ефективної науки. Слід зрештою визначити поетапність зростання фінансування науки до 2020 року, як передбачено законодавством.

Питання стану та розвитку освіти, науки та інноваційної діяльності неодноразово розглядалися на парламентських слуханнях та на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. За їх наслідками прийнято Закон України “Про вищу освіту”, Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. Постановами Верховної Ради України та рішеннями Комітету з питань науки і освіти Кабінету Міністрів України було запропоновано комплекс заходів щодо покращення розвитку освіти, науки, інтелектуальної власності та посилення їх впливу на соціально-економічний розвиток держави на інноваційній основі.

Разом з тим, у середньостроковому плані  пріоритетних дій Уряду до 2020 року більшість положень зазначених документів не врахована, а ряд запропонованих заходів не мають правового забезпечення і не відповідають чинним законам.

Впровадження інтегрованого з системою стратегічного планування держави середньострокового бюджетного планування має забезпечити пріоритетне фінансування стратегічних напрямів діяльності Уряду, ефективне здійснення реформ та чіткий взаємозв’язок фінансування тих чи інших політик з їх результатами.

Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив:

1. Інформацію про проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року взяти до відома.

2. Відзначити низький рівень підготовки проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року у частині визначення пріоритетних дій з розвитку освіти, науки та інновацій.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України врахувати під час доопрацювання проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року виходити з чинних законодавчих норм, з оцінки реального стану освітньої та наукової сфери та рекомендованих заходів, що визначені:

постановами Верховної Ради України:

№ 4310-VІ від 12 січня 2012 р. “Про рекомендації парламентських слухань на тему: “Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання”;

№182-VІІІ від 11 лютого 2015 р. “Про рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”;

№ 96-VIІІ від 13 січня 2015 р. “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення”;         

№ 182-VIІІ від 11 лютого 2015 р. “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”;

№ 1031-VIІІ від 16 березня 2016 р. “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Правове забезпечення реформи освіти в Україні”; 

№ 1493-VIІІ від 07 вересня 2016 р. “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення”;

рішенням Комітету з питань науки і освіти за результатами слухань у Комітеті з питання “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” від 15.06.2016 р.;

рішенням Комітету від 06 грудня 2016 р. щодо підтримки та внесення на розгляд проекту Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” (реєстр. № 5540 від 15.12.2016 року).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Народного депутата України Олександра Співаковського.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України

“Про дошкільну освіту” (щодо можливості задоволення потреб

переселенців та комплектування груп дошкільного навчального закладу)” (реєстр. № 1182 від 02.12.2014),

внесений народним депутатом України Фаєрмарком С.О.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (щодо можливості задоволення потреб переселенців та комплектування груп дошкільного навчального закладу)” (реєстр. № 1182 від 02.12.2014), внесений народним депутатом України Фаєрмарком С.О., відхилити.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і наближення її до європейських стандартів” (реєстр. № 2410а від 17.07.2015),

внесений народним депутатом України Сташуком В.Ф.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і наближення її до європейських стандартів” (реєстр. № 2410а від 17.07.2015), внесений народним депутатом України Сташуком В.Ф., відхилити.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту)” (реєстр. № 3416 від 05.11.2015),

 внесений народним депутатом України Фельдманом О.Б.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту)” (реєстр. № 3416 від 05.11.2015), внесений народним депутатом України Фельдманом О.Б., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до статті 28 Закону України “Про загальну середню освіту”

щодо обов’язків педагогічних працівників системи

загальної середньої освіти”

(реєстр. № 4539 від 28.04.2016),

внесений народними України Денісовою Л.Л.,  Єфремовою І.О.,

Кремінем Т.Д., Бриченком І.В. , Підберезняком В.І.,  Дирівим А.Б.,

Котвіцьким І.О., Княжицьким М.Л., Дейдейєм Є.С.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні  проект Закону України “Про внесення змін до статті 28 Закону України “Про загальну середню освіту” щодо обов’язків педагогічних працівників системи загальної середньої освіти” (реєстр. № 4539 від 28.04.2016), внесений народними України Денісовою Л.Л., Єфремовою І.О., Кремінем Т.Д., Бриченком І.В., Підберезняком В.І., Дирівим А.Б., Котвіцьким І.О., Княжицьким М.Л., Дейдейєм Є.С., повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (реєстр. № 5089 від 25.10.2016 (доопрацьований), внесений народними депутатами України М.-М.Найємом, Недавою О.А., Геращенко І.В. та іншими

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (реєстр. № 5089 від 25.10.2016 року (доопрацьований), внесений народними депутатами України М.-М.Найємом, Недавою О.А., Геращенко І.В. та іншими прийняти за основу.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами)

(реєстр. № 4957 від 20.10.2016, доопрацьований, н.д. Ю.В. Тимошенко)

 

Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами) (реєстр. № 4957 від 20.10.2016, доопрацьований), внесений народним депутатом України Ю.В. Тимошенком, та зазначає таке.

Представлений законопроект має за мету, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, “вирішити питання щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами шляхом спрощення в окремих випадках процедури вилучення земельних ділянок особливо цінних земель з постійного користування Національної академії аграрних наук України”.

Проте назва законопроекту та обґрунтування його прийняття не відповідають змісту змін, що пропонуються автором. Адже законопроект стосується не лише Національної академії аграрних наук України, але й усіх інших користувачів особливо цінних земель відповідно до п. “в” ч. 1 ст. 150 Земельного кодексу України. Тобто йдеться про землі, надані в постійне користування НВАО “Масандра” та підприємствам, що входять до його складу; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України не підтримує даний законопроект, оскільки він створює механізми необґрунтованого вилучення із державної власності особливо цінних земель та містить ризики вчинення протиправних дій посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також містить норми, що не узгоджуються з іншими актами законодавства, які діють у даній сфері правового регулювання, зокрема з нормами статей 84 та 154 Земельного кодексу України.

Міністерство юстиції України висловило низку зауважень та пропозицій до законопроекту. Зокрема, відзначено, що у разі прийняття запропонованого проектом механізму вилучення земельних ділянок особливо цінних земель, визначених у п. “в” ч. 1 ст. 150 Земельного кодексу України, то землекористувачі таких земель будуть поставлені у нерівне становище порівняно з землекористувачами інших земель, у т.ч. визначених пунктом “г”. У проекті створюється підґрунтя для колізії норм Земельного кодексу України та Закону України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”. Також відповідно до статті 12 Земельного кодексу України розпорядження землями територіальних громад належить до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст, а не самими територіальними громадами, як передбачено законопроектом.

У науково-експертному висновку Національної академії наук України відзначено, що законопроект створює загрозу зменшення питомої ваги земельних ділянок особливо цінних земель у складі земельного фонду України шляхом зміни їх цільового призначення, може негативно позначитись на інтенсифікації  наукових досліджень, унеможливлюючи отримання нових знань за результатами досліджень.  Вказано, що норми законопроекту, зокрема, щодо погодження Верховною Радою України вилучення земельних ділянок особливо цінних земель без погодження землекористувача, не узгоджуються з чинними положеннями Земельного кодексу України (ч. 10 ст.149). Автором законопроекту відзначено, що прийняття надасть можливість створити умови для забезпечення територіальних громад земельними ресурсами для розміщення соціальних об’єктів, реалізації законодавчих вимог щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками тощо. Проте досягнення такого результату невідворотно призведе до зміни цільового призначення земельних ділянок особливо цінних земель, а відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 20 Земельного кодексу України зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об’єктів загальнодержавного значення з мотивів суспільної необхідності і може бути оскаржена до суду.

Національна академія аграрних наук України відзначила, що землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів відносяться до особливо цінних земель, які у Національній академії аграрних наук України використовуються для ведення наукових досліджень і забезпечують основну функцію діяльності Академії. Тому їх безконтрольне вилучення, протирічить законодавчим нормам (статті 8, 12, 20 Земельного кодексу України) і може призвести до втрати цілісності науково-виробничої та експериментальної діяльності Національної академії аграрних наук України.

У висновку Національної академії правових наук України зазначається, що у “цілому Проект не продуманий, не обґрунтований, його прийняття принесе лише шкоду як науці, так і державі в цілому, а тому має бути відхилений”. Зауваження Академії співпадають з наведеними вище.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює до законопроекту, що розглядається, низку суттєвих зауважень та вважає, що він не може бути прийнятий у запропонованому вигляді і його доцільно повернути на доопрацювання. Також відзначається, що мета не узгоджується зі змістом, не визначено чітко суб’єкт, який подаватиме відповідне клопотання від імені територіальної громади, не визначено критерії, за якими громада може вважатися “зацікавленою” у вилученні відповідних земельних ділянок, а відповідь землекористувача на клопотання про надання погодження на таке вилучення – необґрунтованою або немотивованою. Звернута увага на те, що передбачене у частині 2 статті 150 Земельного кодексу України погодження припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, з Верховною Радою України не повною мірою узгоджується із принципом розмежування повноважень між органами законодавчої і виконавчої влади та конституційною природою Верховної Ради України як органу законодавчої влади, основне суспільно-політичне (функціональне) призначення якого у механізмі полягає у прийнятті відповідних законодавчих актів та у формуванні вищих державних органів.

З урахуванням проведеного обговорення, а також беручи до уваги висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії правових наук України Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами) (реєстр. № 4957 від 20.10.2016, доопрацьований), внесений народним депутатом України Ю.В. Тимошенком, за результатами його розгляду у першому читанні, відхилити.

2. Направити це рішення до головного комітету, а саме Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити  Першого  заступника  Голови  Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 


І варіант проекту рішення

 

Щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти

від 12 квітня 2016 року “Про діяльність Державного підприємства “Інфоресурс”, забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків

 

1. Інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти від 12 квітня 2016 року “Про діяльність Державного підприємства “Інфоресурс”, забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків  взяти до відома.

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

2.1. До 1 червня 2017 року вирішити питання розроблення та апробації програмного забезпечення з обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, юридичні права якого б належали державі.

2.2. Усунути усі недоліки функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), виявлені під час вступної кампанії 2016 року.

2.3. Врахувати пропозиції Національної академії педагогічних наук України та вищих навчальних закладів України щодо технічного удосконалення роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти та приведення її функціонування у відповідність до сучасних технічних можливостей (додаються).

2.4. Вжити заходів для недопущення затримки друку і видачі документів про освіту у 2017 році.

3. У порядку здійснення контрольних функцій розглянути стан виконання Міністерством освіти і науки України рекомендацій, викладених у пункті 2 цього Рішення, на  засіданні Комітету у червні 2017 року.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

ІІ варіант проекту рішення

 

Щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти

від 12 квітня 2016 року “Про діяльність Державного підприємства “Інфоресурс”, забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків

 

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет в и р і ш и в:

1. Інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти від 12 квітня 2016 року “Про діяльність Державного підприємства “Інфоресурс”, забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків” взяти до відома.

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

2.1. До 1 червня 2017 року вирішити питання розроблення та апробації програмного забезпечення з обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, юридичні права якого б належали державі.

2.2. Внести зміни до Технічних вимог до апаратного та програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1461 від 6 грудня 2016 року, якими передбачити наявність програмного забезпечення, що дозволить вносити до ЄДЕБО відомості про успішність атестації, яка є підставою для переведення на наступний навчальний семестр/рік  або видачі дипломів про професійно-технічну та вищу освіту.

2.3. Усунути  усі недоліки функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО),  виявлені  під час вступної кампанії 2016 року.

2.4. Врахувати пропозиції Національної академії педагогічних наук України та вищих навчальних закладів України щодо технічного удосконалення роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти та приведення її функціонування у відповідність до сучасних технічних можливостей (додаються).

2.5. Вжити заходів для  недопущення  затримки друку і видачі документів про освіту у 2017 році.

3. У порядку здійснення контрольних функцій розглянути стан виконання Міністерством освіти і науки України рекомендацій, викладених у пункті 2 цього Рішення, на засіданні Комітету у червні 2017 року.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти

на період шостої сесії восьмого скликання

 

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період шостої сесії восьмого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період  шостої сесії восьмого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський