Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 5 сесія

07 жовтня 2016, 14:06

Рішення до протоколу Комітету № 50

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 50

від 05 жовтня 2016 року

 

Про проект Закону України

«Про Державний бюджет України на 2017 рік»

(реєстр. № 5000 від 15.09.2016 року)

________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік» (реєстр.№ 5000) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає.

Проектом основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік (реєстр. № 4971 від 13.07.2016 р.) прогнозний номінальний валовий внутрішній продукт визначений на рівні - 2 584,9 млрд. гривень, у порівнянні з  2016 роком номінальний ВВП збільшений на 14,2%.

Тоді як, видатки загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік складають  719 956, 6517 млн. гривень, у порівнянні з 2016 збільшуються на 12,4%.

Отже, у 2017 році порівняно з 2016 роком номінальний ВВП збільшується на 14,2%, а видаткова частина загального фонду Державного бюджету тільки на 12,4%

У доповіді ЮНЕСКО щодо розвитку світової науки (UNESCO Science Report: towards 2030), зазначається, що зростання коштів на науку з 2007  по 2013 роки становить 30,7%, тоді як  зростання глобального ВВП становить 20%.   На 21% зросла кількість дослідників та на 23% наукових публікацій.

Випереджаюче збільшення  коштів на науку розвинених країн світу на 80-90% забезпечує зростання їх ВВП. 

Виходячи з норм чинних законів Комітет з питань науки і освіти  пропонує під час складення проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” забезпечити фінансування освітньої діяльності відповідно до Закону України “Про освіту” в обсязі 7% ВВП ( що становить 180,943 млрд. гривень) а також згідно Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” передбачити поетапне збільшення фінансування науки, визначивши фінансування науково-технічної сфери  у 2017 році в обсязі 0,5% від ВВП (що становить 12,924 млрд. гривень).

Комітет зазначає, що у порушення статті 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» проектом Державного бюджету України на 2017 рік не визначений загальний обсяг коштів у відсотках до ВВП, що спрямовується на наукову і науково-технічну діяльність.  

За отриманими від Міністерства фінансів України  даними їх обсяг  з загального фонду Державного бюджету на 2017 рік складає  4189,4  млн. гривень, а це становить 0,16%ВВП, що майже у три рази менше ніж запропоновано Комітетом.

При цьому спостерігається необґрунтована вибірковість у фінансуванні науки по головних розпорядниках бюджетних коштів. Так: Національній академії наук України збільшено видатки лише на – 12,3 %, Національній академії медичних наук України зменшено на 29,8%, тоді як Міністерству юстиції України видатки на науку збільшено на 50%,  Міністерству освіти і науки України - на 22,1%,  Міністерству охорони здоров’я України – на 27,2%, Міністерству аграрної політики та продовольства України – на 23,9%, Державному управлінню справами – на 20,2%.

На сьогодні стан вітчизняної науки, особливо академічної, є вкрай небезпечним. Бюджетні кошти, що спрямовуються на науку у 2016 році,  не покривають виплати на заробітну плату та її індексацію,  оплату комунальних послуг та споживання енергоносіїв, утримання та розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів та наукових установ, проведення перспективних наукових досліджень, насамперед, спрямованих на забезпечення високотехнологічних напрямів, обороноздатності та національної безпеки держави.

Відбувається загрозливе скорочення чисельності працюючих у наукових установах, посилюється відтік молодих талановитих науковців, які виїжджають за кордон або переходять працювати в інші галузі, вимушено запроваджується режим неповного робочого часу та відпустки без збереження заробітної плати. Комітет зазначає, що у 2017 році вітчизняна наука потребує суттєвого покращення як базового так і особливо конкурсного фінансування, належного матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень та ефективних заходів щодо збереження кадрового потенціалу науки, особливо молодих вчених.

Проектом Державного бюджету України на 2017 рік передбачено кошти на освітянську сферу в обсязі 145,1 млрд. гривень, що становить 5,7% і на 35,8 млрд. гривень менше ніж то визначено Законом  України «Про освіту».

Як наслідок не вистачає коштів на підвищення посадових окладів і ставок заробітної плати всім категоріям педагогічних, а також науково-педагогічних та наукових працівників. 

Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників становить сьогодні 38,5%,  а науково-педагогічних працівників - 33,4% від законодавчо гарантованого, складаючи відповідно 2 334 та 4053 гривень.

Законопроектом необґрунтовано зменшено освітню субвенцію на 2968, 4 млн. гривень.

Комітет вважає, що передбачене у проекті Державного бюджету України на 2017 рік фінансове забезпечення науки та освіти поглиблює кризові процеси в науковій та освітянській сферах, загрожує майбутньому розвитку  України та її національній безпеці. 

Виходячи з вищезазначеного, а також враховуючи надані Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук розрахунки потреб до Державного бюджету України на 2017 рік,  Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Вважати проект Закону України  «Про Державний бюджет України на 2017 рік», як такий, що не відповідає  потребам освіти та науки, створює додаткові недостатньо прораховані та виходячі за межі законодавства заходи,  поглиблює  кризові процеси в науці та сфері професійно-технічної освіти.

На парламентських слуханнях 16 листопаду 2016 року з питання «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні» приділити особливу увагу проблемам реалізації законодавства та  запровадження заходів щодо запобігання порушень чинних законів України у сфері освіти і науки. 

 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати проект Закону України  «Про Державний бюджет України на 2017 рік»  та  врахувати наступні пропозиції, які випливають з законів України та рішень Верховної Ради України щодо формування та реалізації державної освітньої та науково-технічної політики:

 

2.1. Визначити, згідно частини 1 статті 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», обсяг коштів державного бюджету України на 2017 рік  як частку валового внутрішнього продукту та передбачити його збільшення у порівнянні з 2016 роком, у тому числі забезпечивши:

 

2.1.2. поетапне збільшення обсягу фінансування Державного фонду фундаментальних досліджень до рівня 0,1%ВВП та визначення його окремим рядком у додатку 3;

2.1.3. підготовку та реалізацію державного замовлення на розробки Національної академії наук України щодо технологічного оновлення та інноваційного розвитку галузей економіки щодо:

видобування та утилізації залишкового газу;

обладнання та технології для моніторингу та забезпечення стабільності роботи енергосистем;

технологій спалювання доступних марок вугілля на вітчизняних теплоелектростанціях;

світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі;

продовження ресурсу енергоблоків атомних електростанцій;

диверсифікації джерел постачання ядерного палива;

ядерної дослідницької установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці»;

видобутку корисних копалин, у тому числі нарощування видобутку нафти та газу;

2.1.4. формування та реалізацію  державних цільових науково-технічних програм у сфері:

ракетобудування; 

авіабудування;

лікарських препаратів та лікувально-профілактичних продуктів харчування;   

прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку;

науки в Університетах;

2.1.5. заходи з визначення обсягів та забезпечення базового фінансування вищих навчальних закладів;

2.1.6. розробку та запровадження програми оновлення науково-технічної бази наукових досліджень у вищих навчальних закладах та наукових установах,  придбання наукового обладнання, у тому числі передбачити заходи щодо скасування митних зборів при  його ввезені  на митну територію України;

 

2.2. Вилучити з пункту 6 Прикінцевих положень слова: «Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,№3, ст..25)».

 

2.3. Внести такі зміни до додатку №3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік» проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”:

 

2.3.1. Збільшити видатки Міністерству освіти і науки України на стипендії за КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» на 1 млрд. гривень.

 

2.3.2.  Збільшити видатки Міністерству освіти і науки України на суму 2 млрд. 737, 8 млн. гривень, у тому числі за такими бюджетними програмами:

 

КПКВК 2201020 «Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» – на 4,7 млн. гривень (для формування та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти);

КПКВК 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів» – на 89,5 млн. гривень (для створення сучасної матеріально-технічної бази, наукових досліджень та розробок, збереження науково-освітнього потенціалу у навчальних закладах та наукових установах);

КПКВК 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів» - на 4,2 млн. гривень (для виплати стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених в повному обсязі);

КПКВК 2201380 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва» - на 14,6 млн. гривень (для сплати внеску України до загального бюджету Європейського союзу за участь у програмі наукових досліджень та навчання Євратом та реалізації двосторонніх міжнародних програм для забезпечення виконання міжнародних зобов’язань);

КПКВК 2201100 – на 9,3 млн. гривень за загальним фондом  - «Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності» (для оплати за спожиті комунальні послуги та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201120 «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи» – на 1,5 млн. гривень (для оплати за спожиті комунальні послуги та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201130 «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти» - на 1,5 млн. гривень (для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 519,4 млн. гривень (443,8 млн. гривень для забезпечення збільшення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на два тарифних розряди з метою недопущення порушення трудових прав педагогічних працівників цих закладів, 75,6 млн. гривень для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» - на 1 млрд. 214,2 млн. гривень (326,1 млн. гривень - на підготовку фахівців, що не були враховані при доведенні Міністерством фінансів України граничних обсягів видатків Державного бюджету України на 2017 рік: за освітнім рівнем магістра – в обсязі 159,7 млн. гривень, за освітнім рівнем бакалавра – в обсязі 166,4 млн. гривень, 888,1 млн. гривень - для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201170 «Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» - на 0,4 млн. гривень (для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201250 «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» - на 0,5 млн. гривень (для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201280 «Підготовка кадрів Київським національним  університетом  ім. Т. Шевченка» - на 57,2 млн. гривень (для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201310 «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» – на 20,5 млн. гривень (для забезпечення участі збірних студентських команд України у XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді 2017 року у м. Тайбей (Китай), організації та проведення 55 Всеукраїнських змагань – 15,5 млн. гривень, для належного функціонування 23 споруд, в тому числі на оплати комунальних послуг – 2,0 млн. гривень, для нагородження переможців та призерів Всесвітніх  Універсіад – 3,0 млн. гривень);

Відкрити бюджетну програму по підготовці кадрів за професіями загальнодержавного значення в системі професійно-технічної освіти та забезпечити видатки за цією програмою в обсязі 800 млн. грн. (600 млн. грн.) на фінансування підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни, 200 млн. гривень для забезпечення оновлення обладнання для підготовки кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти відповідно до пріоритетних напрямків дій Уряду);

2.3.3 Збільшити видатки Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні витрати) за КПКВК 2211190 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – на суму 3 млрд. грн. для фінансування поточних видатків навчальних закладів, обсяг видатків на утримання яких перевищує 40 відсотків видаткової частини відповідних місцевих бюджетів;

 

2.3.4. Збільшити видатки Національній академії наук України на суму 649 млн. 233,3 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6541020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України» - на 8 млн. 200,0 тис. гривень (для забезпечення дотримання вимог законодавства, що стосуються питань оплати праці з урахуванням підвищення соціальних стандартів);

КПКВК 6541030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек»- на 588 млн. 950,0 тис. гривень (у тому числі: 4 млн. 700 тис. гривень - створення інтелектуальних інформаційних технологій на базі методів та засобів образного мислення; 1 млн. 500 тис. гривень – проведення досліджень генетично модифікованих продуктів харчування та кормів; 9 млн. 550 тис. грн. - розвиток Національної словникової бази України;  4  млн. 950 тис. грн.- для забезпечення наукової діяльності Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського);

КПКВК 6541140 «Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  Інститутом  проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України».  на 3 млн. 100,0 тис. гривень;

Поновити бюджетну програму КПКВК 6541100 «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України» та передбачити її фінансування в обсязі 48 млн. 983,3 тис. гривень за загальним фондом та 652,2 тис. гривень за спеціальним фондом.

З Додатку №10 “Перелік закладів охорони здоров’я, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів” до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» пункт 8 “Лікарня для вчених Національної академії наук, м. Київ” підрозділу “м. Київ”, розділу “Адміністративно-територіальна одиниця та заклади охорони здоров'я, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів” вилучити.

 

2.3.5. Збільшити видатки Національній академії педагогічних наук України на суму 9 млн. 910,4 тис. грн. за такими бюджетними програмами:

КПКВ 6551030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» – на 9550,4 тис. грн. (КЕКВ 2281 “Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 9450 тис. грн., КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” – 100 тис. грн.);

КПКВ 6551060 «Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації» – на 360 тис. грн. (КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”);

2.3.6. Збільшити видатки Національній академії медичних наук України на суму 4 млрд. 363 млн. 838,2 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6561090 - на 2 млн. 498,1 тис. гривень - «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України»;

КПКВК 6561040 «Фундаментальні дослідження, прикладні   наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання» – на 322 млн. 369,4 тис. гривень;

КПКВК 6561060 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України». - на 4 млрд. 041 млн. 468,8 тис. гривень

2.3.7. Збільшити видатки Національній академії мистецтв України  на суму 7 млн. 911,1 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6571020 «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України» – на 1 млн. 461,1 тис. гривень (410,0 тис. гривень - на оплату праці (матеріальна допомога на оздоровлення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 р. № 1708, 90,30 тис. гривень - нарахування на оплату  праці, 122,4 тис. гривень - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (оплата теплопостачання – 101,0 тис. гривень, оплата електроенергії – 21,4 тис. гривень, 763,4 тис. гривень - виплата пенсій і допомоги (академічні виплати), 82,3 тис. гривень - для проведення виборів академіків та членів-кореспондентів, у тому числі без  проведення виборів на виплату обраним членам, 75,0 тис. гривень - капітальні видатки);

КПКВК 6571030 «Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства» – на 6 млн. 450,0 тис. гривень (3 млн. 882,3 тис. гривень - на оплату праці , 854,1  тис. гривень - нарахування на оплату праці, 84,4 тис. гривень – виплата стипендій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення», 809,6 тис. гривень - видатки на придбання матеріалів, підписку періодичних фахових видань, на видання наукової продукції, 56,0 тис. гривень - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 293,7 тис. гривень - оплата послуг (телекомунікаційних та інформаційних послуг, технічне обслуговування  та ремонт обладнання, заміна системи водовідведення, придбання ліцензійного програмного забезпечення);

2.3.8. Збільшити видатки Національній академії правових наук України на суму  21 млн. 373,8 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6581020 «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України» - на 4217,4 тис. гривень (КЕКВ 2110 “Оплата праці” - 3081,7 тис. гривень, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” - 678,0 тис. гривень, КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 66,1 - тис. гривень, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” - 176,9 тис. гривень, КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” - 12,7 тис. гривень, КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” - 201,1 тис. гривень, КЕКВ 2800 “Інші видатки” - 0,9 тис. гривень);

КПКВК 6581040 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» - на 17156,4 тис. гривень (КЕКВ 2281 “Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 17156,4 тис. гривень).

2.3.9. Збільшити видатки Національній академії аграрних наук України на  суму 316 млн. 344,4 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України» - на 12 млн. 098,0 тис. гривень;

КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури  та об'єктів, що становлять національне надбання» - на 270 млн. 348,6 тис. гривень;

КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств» - на 3 млн. 912,5 тис. гривень;

КПКВК 6591100 “Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова” - на 29 млн. 985,3 тис. гривень.

 

Вказані вище пропозиції щодо збільшення витрат на освіту та науку пропонується забезпечити за рахунок перерозподілу видаткової частини проекту Державного бюджету України на 2017 рік.

 

2.4. Внести зміни до додатку № 6 “Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня, медична субвенції та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2017 рік” проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” шляхом введення додаткової дотації у розмірі 477 млн. гривень бюджетам об’єднаних територіальних громад на формування освітніх округів (забезпечення спроможності бюджетів об’єднаних територіальних громад фінансувати видатки на оплату праці непедагогічного персоналу).

 

3. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на першого заступника Голови Комітету О.В. Співаковського.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

 

 

 

Про проект Закону України

 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

 (реєстр. №  5131 від 15.09.2016)

___________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»  (реєстр. № 5131 від 15.09.2016), поданий Кабінетом Міністрів України, та враховуючи рішення Комітету  від 07 вересня 2016  року «Про проект Постанови “Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік” (реєстр. № 4971 від 13.07.2016 р.) та проектні показники фінансування освіти і науки з Державного бюджету України у 2017 році», зважаючи на невідповідність запропонованих у проекті Закону норм утримання загальноосвітніх навчальних закладів,  оплати послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності нормам законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», а також враховуючи звернення  Профспілки працівників освіти і науки України  (лист від 27.09.2016 № 02-5/531), Комітет Верховної Ради України з питань науки і  освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 5131 від 15.09.2016) за результатами розгляду в першому читанні за основу з урахуванням пропозицій Комітету (Додаток 1).

 

2. Направити це рішення до Комітету з питань бюджету.

 

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

 (реєстр. №  5130 від 15.09.2016)

__________________________________________________________________

 

Комітет розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстр. № 5130 від 15.09.2016), поданий Кабінетом Міністрів України та зазначає.

Відповідно до пояснювальної записки проект Закону спрямований на реалізацію заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів шляхом приведення до фінансових можливостей дії положень окремих законів України щодо пенсійного та соціального забезпечення.

Законопроектом пропонується продовжити ще на один рік - до 31 грудня 2017 року, обмеження щодо розміру, виплати пенсій та їх призначення, а також низки соціальних виплат.

Продовжуються до 31 грудня 2017 року обмеження у призначенні пенсії науковим працівникам та її обмеження працюючим пенсіонерам розміром 85% призначеної пенсії (зміни до статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Законопроектом № 5130 пропонується шляхом внесення змін до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» з 1 січня 2017 року нова система нарахування стипендій. Зокрема, передбачається скасувати норми щодо:

-                 розміру стипендіального фонду вищого навчального закладу, який повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75% студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії;

-                 розміру мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти, який не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць, а також розміру мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів ступеня молодшого бакалавра, який не може бути меншим, ніж дві третини розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць;

-                  поступового збільшення розміру мінімальної академічної стипендії до рівня прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць.

Натомість пропонується:

-                 запровадити норми про надання соціальних стипендій, виходячи з рівня доходу сім`ї та успіхів у навчанні студентів, а також надання академічних стипендій лише тим особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України;

-                 запровадити норму про встановлення Кабінетом Міністрів України критеріїв, згідно з якими будуть визначатися студенти, які матимуть право на отримання академічних стипендій, та право вченої ради вищого навчального закладу визначати частку студентів на отримання академічних стипендій;

-                 встановлювати підвищений розмір академічної стипендії для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) (в галузях знань освіта, математичні, природничі та технічні науки);

-                 встановити, що вищі навчальні заклади I рівня акредитації, які до 1 серпня 2017 року не отримали ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра, будуть віднесені до системи професійно-технічної освіти.

 

Також Міністерству фінансів України шляхом внесення відповідних змін до низки законів України пропонується надати право отримувати інформацію, зокрема таку, що містить персональні дані. Так, надається право отримувати інформацію з Реєстру виборців, що містить персональні дані (зміни до статті 26 Закону України “Про Державний реєстр виборців”), будь-яку інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру, які містять документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, персональні дані з інших державних реєстрів без згоди фізичних осіб на отримання та обробку персональних даних.

Враховуючи рішення Комітету  від 07 вересня 2016  року «Про проект Постанови “Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік” (реєстр. № 4971 від 13.07.2016 р.) та проектні показники фінансування освіти і науки з Державного бюджету України у 2017 році», та  зважаючи на чисельні норми законопроекту, які значно погіршують становище студентів, учнівської молоді, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, інших громадян України, що у порушення статті 22 Конституції України звужує зміст та обсяг їх існуючих прав і свобод, призведуть до ручного управління стипендіальним забезпеченням здобувачів вищої освіти, загрожують скороченням кола осіб, які отримуватимуть стипендію, призведуть до масового переведення вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації до системи професійно-технічної освіти, а також враховуючи звернення Профспілки працівників освіти і науки України  (лист від 27.09.2016 № 02-5/531), Комітет Верховної Ради України з питань науки і  освіти  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 15.09.2016) за результатами його розгляду в першому читанні  відхилити.

2. Направити це рішення до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                 О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Постанови Верховної Ради України

“Про відзначення 200-річчя Державного закладу

“Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”

(реєстр. № 5176 від 23.09.2016 р.), поданий народними депутатами України

Кіссе А.І., Гончаренком О.О., Співаковським О.В., Унгуряном П.Я.,

Литвином В.М., Вілкулом О.Ю., Березюком О.Р., Ляшком О.В.

_____________________________________________________________

 

Розглянувши проект Постанови “Про відзначення 200-річчя Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського” (реєстр. № 5176 від 23.09.2016 р.), поданий народними депутатами України Кіссе А.І., Гончаренком О.О., Співаковським О.В., Унгуряном П.Я., Литвином В.М., Вілкулом О.Ю., Березюком О.Р., Ляшком О.В., Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови “Про відзначення 200-річчя Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” (реєстр. № 5176 від 23.09.2016 р.), поданий народними депутатами України Кіссе А.І., Гончаренком О.О., Співаковським О.В., Унгуряном П.Я., Литвином В.М., Вілкулом О.Ю., Березюком О.Р., Ляшком О.В., прийняти за основу та в цілому.

 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                 О.В. Співаковський

 

 

 

Про затвердження кандидатур на здобуття щорічної

Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам

загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних

та позашкільних навчальних закладів

________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” № 131-V від 14 вересня 2006 року запропонувати Верховній Раді України наступні кандидатури на присудження щорічної  Премії Верховної Ради України:

Бадига Сергій Леонтійович вчитель фізичної культури та предмету “Захист Вітчизни” Кідрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Володимирецької районної ради Рівненської області;

Бежук Марія Мар’янівна – вчитель української мови та літератури Заліщицької державної гімназії Тернопільської області;

Богатирьова Тетяна Михайлівна – директор комунального закладу “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпропетровської міської ради;

Вапнічний Сергій Дмитрович – вчитель інформатики Староконстянтинівського навчально-виховного комплексу “Спеціалізована школа І ступеня, гімназія” Староконстянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука;

Діхнич Людмила Павлівна – педагог-організатор Андріяшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області;

Добосевич Мар’ян Станіславович – директор Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

Дроб’язко Олександр Володимирович – завідувач дошкільним навчальним закладом “Теремок” м. Заводське Лохвицького району Полтавської області;

Жупанов Петро Прокопович – директор Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді;

Зєнченко Володимир Павлович – вчитель трудового навчання Баштанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Баштанської районної ради Миколаївської області;

Кабарчук Галина Петрівна – вчитель української мови і літератури Седлищенської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Старовижівського району Волинської області;

 

Коропецький Іван Іванович – директор комунального закладу “Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 4” Чернівецької області;

 

Кравченко Дмитро Іванович – директор Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості  учнівської молоді; 

 

Кучма Олександр Іванович директор комунального позашкільного навчального закладу “Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр “Веселка” Дніпропетровської обласної ради»;

 

Ліщішин Микола Володимирович – директор Вищого професійного училища № 92 м. Сєвєродонецька Луганської області;

 

Максименко Андрій Іванович – вчитель предмета “Захист Вітчизни” Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15;

 

Пархоменко Світлана Олексіївна – вчитель іноземної мови Іванківського районного ліцею Київської області;

 

Паук Валентина Василівна – викладач Державного навчального закладу “Харківське вище професійне училище № 6” Харківської області;

 

Сіраєва Ольга Георгіївна – директор загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області;

 

Тесленко Ольга Петрівна – вихователь Петрівського дошкільного навчального закладу № 1 “Рудана” Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області;

 

Толстіхіна Галина Андріївна – директор комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук”;

 

Удовіченко Віктор Костянтинович – директор державного навчального закладу “Михайлівське вище професійне училище” Запорізької області;

 

Федоренко Ольга Дмитрівна – вчитель біології Ворохтянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради Івано-Франківської області;

 

Чорна Юлія Миколаївна – керівник гуртка “Спортивне орієнтування” Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради;

 

Хміль Оксана Андріївна – вихователь дошкільного навчального закладу № 2 комбінованого типу управління освіти Ужгородської міської ради Закарпатської області;

 

Янкул Людмила Валентинівна  учитель музичного мистецтва Южноукраїнської гімназії № 1 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

 

2. У зв’язку з тим, що сесія Київської міської ради відбувається 6 жовтня 2016 року, на якій планується затвердити подання на двох претендентів на присудження щорічної Премії, за умови оперативного надходження до Комітету нагородних документів, включити до рішення Комітету відповідні кандидатури.

 

3. У зв’язку з тим, що протягом останніх шість місяців сесії Херсонської обласної ради проводилися не регулярно (з причин відсутності Голови обласної ради), запропонувати Херсонській обласній раді на наступний календарний рік подати дві кандидатури на присудження щорічної Премії.

 

4. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання Першого заступника Голову Комітету Співаковського О.В.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

 

Про Конкурсну комісію з присудження іменних стипендій Верховної Ради України

для найталановитіших молодих учених і призначення

Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

____________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. Співаковського щодо діяльності та складу Конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Конкурсна комісія), а також відповідно до положень про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (Додаток до постанови Верховної Ради України № 774-V від 16.03.2007 р.) та про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Додаток 1 до постанови Верховної Ради України № 775-V від 16.03.2007 р.) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в: 

1. Інформацію щодо діяльності та складу Конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок взяти до відома.

2. Затвердити новий склад Конкурсної комісії, Додаток 1.

3. Конкурсній комісії у визначені положеннями строки провести експертизу й відбір робіт, представлених на Премію Верховної Ради України, та визначення претендентів зі встановлення іменних стипендій Верховної Ради України, а також надіслати подання з відповідними висновками до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти І. Кириленка.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

Додаток 1

до Рішення Комітету Верховної Ради

України з питань науки і освіти

від 5 жовтня 2016 р., протокол № 50

 

 

СКЛАД

Конкурсної комісії з присудження іменних стипендій

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і

призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим

молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень

та науково-технічних розробок

 

1.

СПІВАКОВСЬКИЙ Олександр Володимирович

-

перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, голова Конкурсної комісії

 

2.

КИРИЛЕНКО Іван Григорович

-

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, член-кореспондент НААН, доктор економічних наук, заступник голови Конкурсної комісії

 

3.

КРЕМІНЬ Тарас Дмитрович

-

голова підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

4.

ЛЕВЧУК Олег Миколайович

-

головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, секретар Конкурсної комісії

 

5.

СЕМЕНЮК Сергій Володимирович

-

заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

6.

АНДОН Пилип Іларіонович

-

директор Інституту програмних систем НАН України, академік НАН України,                                                   доктор фізико-математичних наук, експерт

 

7.

БАСОК Борис Іванович

-

завідувач відділу Інституту технічної теплофізики НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, експерт

 


8.

БЛЮМ Ярослав Борисович

-

директор Інституту харчових біотехнологій та геноміки НАН України, академік НАН України, доктор біологічних наук, експерт

 

9.

ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович

-

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, експерт

 

10.

ГАЛИЦЯ Ігор Олександрович

 

-

завідувач кафедри Університету економіки і права «Крок», доктор економічних наук, експерт

 

11.

ГРИНЬОВ Борис Вікторович

-

виконавчий директор Державного фонду фундаментальних досліджень,                                  академік НАН України, доктор технічних наук

 

12.

ГРОДЗИНСЬКИЙ Михайло Дмитрович

-

завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, експерт

 

13.

ДРАГАН Григорій Сильвестрович

-

директор Науково-дослідного інституту фізики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор фізико-математичних наук, експерт

 

14.

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович

-

віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук

 

15.

ІБАТУЛЛІН Ігор Ілліч

-

перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, експерт

 

16.

ІВАСИШИН Орест Михайлович

-

директор інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, експерт

 


17.

ІЩЕНКО Олександр Олександрович

-

завідувач відділу Інституту органічної хімії НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, експерт

 

18.

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович

-

директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, експерт

 

19.

ЛИТВИНЕНКО Олександр Олександрович

-

завідувач відділу Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України, доктор медичних наук, експерт

 

20.

ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович

-

віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук

 

21.

МАКАРОВ Володимир Леонідович

-

завідувач відділу Інституту математики НАН України, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, експерт

 

22.

МІХНЬОВ Володимир Анатолійович

-

головний учений секретар Національної академії медичних наук України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук

 

23.

МОРОЗОВ Олександр Федорович

-

професор Київського національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, доктор технічних наук, експерт

 

24.

МРИГЛОД Ігор Миронович

-

директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, експерт

 

25.

КРИВОВ Георгій Олексійович

-

голова правління ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», доктор технічних наук, експерт

 

26.

КРІВЦУН Ігор Віталійович

-

заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, експерт

 

27.

ОГЕНКО Володимир Михайлович

-

головний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, експерт

 

28.

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

-

радник Президії НАН України, академік НАН України, доктор філософських наук, експерт

 

29.

ПРОКОПЕНКО Ольга Володимирівна

-

завідувачка кафедри Сумського державного університету, доктор економічних наук, експерт

 

30.

РУДЕНКО Леонід Григорович

-

директор Інституту географії НАН України, академік НАН України, доктор географічних наук, експерт

 

31.

САДОВИЙ Микола Ілліч

-

завідувач кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, експерт

 

32.

СКРИПНИК Ганна Аркадіївна

-

директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, експерт

 

33.

СПІВАК Микола Якович

-

завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, експерт

 

34.

CТОГНІЙ Вадим Сергійович

-

заступник голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

 

 

35.

СТРІХА Максим Віталійович

-

заступник Міністра освіти і науки  України, доктор фізико-математичних наук

 

 

36.

ХАРЧЕНКО Валерій Володимирович

-

директор інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, експерт

 

37.

ШЕВЧЕНКО Микола Миколайович

-

помічник головного ученого секретаря НАН України

 

 

38.

ШИРОКОВ Володимир Анатолійович

-

директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України, доктор технічних наук, експерт

 

39.

ШУЛЬГА Микола Олександрович

-

заступник директора Інституту соціології НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор соціологічних наук, експерт

 

40.

ЯКОВЛЄВ Микола Іванович

-

віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, доктор технічних наук

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                  В.О. Співаковський

 

 

 

Про затвердження складу робочої групи з підготовки та проведення

16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему:

«Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні»

 

 

На виконання Постанови Верховної Ради України від 06 вересня 2016 року № 1484-VІІІ «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», а також відповідно до Плану заходів із підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», який затверджений Рішенням Комітету від 21.09.2016 (протокол № 49) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні» (додаток).

 

2. Робочій групі з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні» здійснити організаційну роботу відповідно до Плану заходів із підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», який затверджений Рішенням Комітету від 21.09.2016 (протокол № 49).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти І. Кириленка, О. Скрипника та голову підкомітету з питань освіти Т. Креміня.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

 

 

Додаток

до Рішення Комітету Верховної

Ради України з питань науки і освіти

від 05.10.2016, протокол № 50

 

СКЛАД

робочої групи з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему:

«Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні»

 

 

1.               

СПІВАКОВСЬКИЙ Олександр Володимирович

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти – голова робочої групи

 

2.               

АМЕЛЬЧЕНКО Василь Васильович

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – заступник голови робочої групи

 

3.               

КИРИЛЕНКО Іван Григорович

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, голова підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – заступник голови робочої групи

 

4.               

КРЕМІНЬ Тарас Дмитрович

голова підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

5.               

КРИВЕНКО Віктор Миколайович

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

6.               

ЛИТВИН Володимир Михайлович

член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

7.               

ПОПЛАВСЬКИЙ Михайло Михайлович

член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

8.               

РУДИК Сергій Ярославович

Голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

9.               

СКРИПНИК Олексій Олексійович

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

 

10.            

АНДРОЩУК Геннадій Олександрович

позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

11.            

БИКОВСЬКА Олена Володимирівна

президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти

 

12.            

БОЛЮБАШ Ярослав Якович

відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України

 

13.            

БОНДАРЕНКО Андрій Володимирович

начальник відділу освіти Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України

14.            

ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович

академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії аграрних наук України, член-кореспондент НААН

 

15.            

ГУРЖІЙ Андрій Миколайович

віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України

16.            

ЖИЛЯЄВ Ігор Борисович

позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

 

17.            

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович

Віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України

 

18.            

КОВТУНЕЦЬ Володимир Віталійович

Перший заступник Міністра освіти і науки України

 

19.            

ЛЕВЧУК Олег Миколайович

головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти – секретар робочої групи

20.            

МІХНЬОВ Володимир Анатолійович

головний учений секретар Національної академії медичних наук України, член-кореспондент НАМН України

 

21.            

ОВЕРЧУК Олександр Валерійович

начальник відділу науки Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України

 

22.            

ПИЛИПЧУК Володимир Григорович

директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, член-кореспондент НАПрН України

 

23.            

ПОХОДЗЕЙ Іван Іванович

начальник Відділу наукової інформації та мистецької освіти Президії НАМ України

24.            

РОМАНЮК Сергій Михайлович

заступник Голови Центрального Комітету Профспілки працівників освіти і науки України

 

25.            

СЕМЕНЮК Сергій Володимирович

заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

26.            

ЧИЖЕВСЬКИЙ Борис Григорович

завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

27.            

ШЕВЧЕНКО Микола Миколайович

помічник головного ученого секретаря НАН України

 

 

28.            

ШИРОКОВ Анатолій Іванович

Голова ЦК профспілки працівників НАН України

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

Про формування порядку денного пленарного засідання

Верховної Ради України на період 18 - 21 жовтня 2016 року

щодо розгляду Верховною Радою України

пріоритетних законопроектів з освітніх питань

_____________________________________________________________

         

Заслухавши та обговоривши інформацію, представлену Першим заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки i освіти О. Співаковським щодо пакету пріоритетних законопроектів, які рекомендується першочергово розглянути на засіданні Верховної Ради України, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України О. Співаковського взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України включити для першочергового розгляду до порядку  денного пленарного засідання  Верховної Ради України на період 18 - 21 жовтня 2016 року пакет законопроектів з освітніх питань.

для повторного розгляду з пропозиціями Президента України:

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти від 04.02.2016 № 982-VIII;

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”  від  04.02.2016 № 983-VIII.

для розгляду у першому читанні:

- про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки Національної академії наук України та національних галузевих академій наук”  (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р., н.д.О.Співаковський, А.Павелко, А.Гордєєв, С.Хлань, В.Галасюк, А.Немировський);

- проект Закону про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад) (реєстр. № 4783 від 06.06.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів  (реєстр.  № 3829  від  27.01.2016р.,  н.д.О.Співаковський,  І.Кириленко,  Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський, О.Скрипник, І.Мельничук, Р.Мацола, А.Гордєєв, С.Хлань, А.Шинькович);

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016р., н.д.Н.Королевська, Ю.Солод);

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність (реєстр. №  4365 від 01.04.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, М.Поплавський, В.Галасюк, О.Скрипник);

- проект Закону про внесення змін до розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо строків захисту дисертацій та права на отримання диплому доктора філософії (реєстр. № 2316а від 08.07.2015р., н.д.О.Скрипник, А.Журжій).

 

         

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                 О.В. Співаковський