ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

До протоколу № 30

                                                                                                     від 08 липня 2009 року

 

 

Про виконання Державного бюджету України за 2008 рік

в частині фінансування освіти і науки та пропозиції щодо

виконання Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік

(Бюджетної декларації) в освітянській та науковій сферах

_____________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти заслухавши інформацію Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та галузевих академій, Рахункової палати, а також Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки та Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України про виконання Державного бюджету України за 2008 рік в частині фінансування освіти і науки та пропозиції щодо Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації) в освітянській та науковій сферах визначає наступне.

 

За інформацією Міністерства фінансів України видатки на освіту по загальному та спеціальному фонду державного бюджету за 2008 рік здійснені в обсязі 21554,3 млн.грн., або 95,2 відсотка від річних призначень в тому числі по загальному фонду – 14776,1 млн. грн.., або 98,3 відсотка від річних призначень.

 

У 2008 році видатки по загальному та спеціальному фонду місцевих бюджетів на освіту здійснено в обсязі 39405,1 млн. грн., або 98,9 відсотка від річних призначень, в тому числі по загальному фонду – 36885,0 млн. грн., або 97,4 відсотка від річних призначень.

 

Проте, слід зазначити, що частка видатків на освіту до валового внутрішнього продукту в порівнянні з попередніми роками зменшується: в 2007 році цей показник складав 7,1 % ВВП, у 2008 році – 6,97 % ВВП, прогнозний показник на 2009 рік – 6,08 % ВВП.

 


За даними Державного казначейства України видатки загального фонду державного бюджету на науку станом на 30 грудня 2008 року профінансовані в сумі 3605,2 млн.грн., або 98,1 відсотка від річних призначень.

 

Комітет звертає увагу, що планові показники бюджетного фінансування науки нижчі від законодавчо встановлених норм – 1,7 % ВВП (лише 0,4 - 05 % ВВП). Вперше за останні роки обсяг бюджетного фінансування на науку зменшився на 11 % по відношенню до попереднього року.

 

Щодо визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період Комітет звертає увагу на те, що згідно пункту 1 статті 33 Бюджетного кодексу України не пізніше 1 червня або першого наступного за цією датою дня плеканих засідань Верховної Ради України у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період, а Кабінет Міністрів України має подати до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше, ніж за чотири робочих дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період (пункт 2 статті 33 Бюджетного кодексу України). У проекті Основних напрямів мають міститися прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих та гуртових цін, прогнозованого офіційного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття.          В свою чергу Національний банк України повинен до 1 квітня року, що передує плановому, подати до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період (пункт 5 статті 33 Бюджетного кодексу України). Комітет  вважає за доцільне рекомендувати Кабінету Міністрів України і Національному банку України прискорити подання на розгляд Верховної Ради України зазначених документів.

 

У Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетній декларації), схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року, на жаль, на розвиток та фінансування освітянської та наукової сфер не вказується, як на один з пріоритетів державної політики. Рекомендації круглих столів «Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи» та «Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України в антикризовому контексті», які ухвалено рішеннями Комітету з питань науки і освіти, практично не враховані в Бюджетній декларації на 2010 рік.

 

В таких умовах Кабінету Міністрів України буде досить складно реалізувати цілі визначені у Програмі діяльності «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток», тому що багато з них обумовлені рівнем розвитку освіти і науки.

 

Комітет вважає за доцільне рекомендувати врахувати наступні пропозиції у Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік, а саме:

 

1. До Завдання третього про забезпечення досягнутого рівня державних соціальних стандартів Розділу першого «Основні завдання бюджетної політики на 2010 рік в умовах виходу України з фінансово-економічної кризи» передбачити:

Пункт другий –вжиття дієвих заходів для поліпшення матеріального становища освітян, і інших працівників бюджетної сфери. Згідно з декларацією планується забезпечити лише узгодженість між збільшенням розміру мінімальної заробітної плати працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та індексом інфляції і підвищенням продуктивності праці.

 

Пункт четвертий – безумовне виконання норм законів України щодо забезпечення соціальних гарантій освітянам тому що реалізація завдання щодо посилення адресності надання пільг, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій і допомоги лише малозабезпеченим верствам населення загрожує суттєвим звуженням чисельності освітян, які сьогодні користуються житловими субсидіями, мають право на безоплатне житло з опаленням і освітленням.

 

2. До Завдання першого про вжиття дієвих заходів до переходу на нову економічну модель функціонування галузей бюджетної сфери в умовах фінансово-економічної кризи Розділу другого «Проведення рішучих структурних реформ для реалізації бюджетної політики у 2010 році» у зв’язку з високою соціальною значущістю питання потребують додаткового економічного обґрунтування та відкритого громадського обговорення пропозиції щодо:

Пункт другий – розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що може спричинити погіршення умов доступності освіти, порушити рівність прав кожної людини для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку, зруйнувати науковий та світський характер освіти (стаття 6 Закону України «Про освіту»), призвести до посилення корупції у навчальних закладах, зокрема, стягування коштів з осіб, які навчаються, на користь навчальних закладів.

 

Пункт третій – оптимізація мережі навчальних закладів може негативно позначиться на розвитку освітянської та наукової сфери в цілому, послабить соціальний захист працівників (зокрема, у частині пенсійного забезпечення), позбавить частину громадян права на вищу освіту тощо.

 

Пункт сьомий – удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку кадрів яке не повинно супроводжуватися необґрунтованим зменшенням відповідних показників державного замовлення, оскільки це може призвести до вивільнення науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників з навчальних закладів, зростання чисельності безробітних, а також порушення прав людини і громадянина на здобуття освіти.

 

3. До Завдання першого про створення належних умов для виконання органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади покладених на них функцій Розділу третього «Державна політика щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів»:

Пункт шостий – передача окремих бюджетних програм, а саме професійно-технічних навчальних закладів з державного бюджету для фінансування з місцевих бюджетів не тільки може негативно позначитися на розвитку галузі, а й знищити її взагалі.

 

Враховуючи вищезазначене, а також необхідність здійснення реальних кроків щодо прискорення виходу України з економічної кризи, неприпущення погіршення соціальних гарантій науковцям і освітянам

 

Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, галузевих академії, Рахункової палати, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки, Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України про стан виконання Державного бюджету України за 2008 рік в частині фінансування освіти і науки взяти до відома.

 

2. У зв’язку з тим, що Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» знаходиться на доопрацюванні, а проект Основних напрямів бюджетної політики на 2010 рік взагалі не внесено до Верховної Ради України, вважаємо за доцільне рекомендувати Кабінету Міністрів України уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік відповідно до пункту 4 статті 33 Бюджетного кодексу України.

 

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з проханням під час розробки проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік забезпечити стовідсоткове фінансування потреби навчальних закладів, установ освіти і наукових установ. Це можливо шляхом затвердження у бюджеті 2010 року планових показників державного бюджету на рівні реальної потреби закладів та установ, враховуючи:

Необхідність збільшення фінансування наукової сфери, особливо у частині фундаментальних досліджень та прикладних розробок.

 

Посилення ролі програмно-цільового фінансування наукових досліджень як дієвого механізму підвищення ефективності бюджетного фінансування.

 

Індексацію заробітної плати та стипендій, яка є обов’язковою і невиплата якої призведе до виникнення значної кредиторської заборгованості з соціальних виплат.

 

Стрімке зростання тарифів на комунальні послуги, які встановлюються на місцях і на які центральна влада вплинути не може.

 

Встановлення тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі мінімальної заробітної плати.

 

Визначення розміру мінімальної заробітної плати на рівні реальної вартісної величини прожиткового мінімуму, проіндексованого на очікуваний рівень інфляції.

 

Визначення розміру прожиткового мінімуму здійснювати на базі фактичного рівня споживчих цін у 2009 році, уточненого прогнозу їх зростання до кінця 2009 року та прогнозу на 2010 рік.

 

Надавати педагогічним працівникам сільської місцевості та селищ міського типу і пенсіонерам з їх числа права на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням.

 

Призупинити процес децентралізації системи управління професійно-технічною освітою в Україні та зберегти фінансування професійно-технічних навчальних закладів з державного бюджету.

 

Забезпечити фінансування Програми «Шкільний автобус».

 

Провести інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

 

Оснастити навчальні заклади технічними засобами навчання, унаочненим обладнанням.

 

4. Рішення Комітету направити Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів України та розмістити на веб-сайті Комітету з питань науки і освіти.

 

5. Доручити виступити на парламентських слуханнях з питань бюджетної політики на 2010 рік Голові Комітету В.І.Полохалу.

 

6. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету В.І.Полохала.

 

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Розгляд контрольних питань”

17 листопада 2009 10:49
17 листопада 2009 10:49
17 листопада 2009 10:49
17 листопада 2009 10:46
17 листопада 2009 10:45
17 листопада 2009 10:45
17 листопада 2009 10:40
Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань: "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти "Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення" (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань: "Національна інновацій