Головна > Текстові публікації > Премії та стипендії Верховної Ради України - архів за роками

Про головне

Перейти до розділу
05 липня 17:55
Про надання підтримки Латвійською Республікою українським дітям у здобутті освіти
посилання...

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Премії та стипендії Верховної Ради України - архів за роками

25 лютого 2020, 09:15

ПРО КОНКУРС НА ПРЕМІЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ МОЛОДИМ УЧЕНИМ

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2675-VIII "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію за 2020 рік.

Відповідно до вказаного Положення:

1. Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджується для молодих учених - громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

2. Висунення робіт на присудження Премії проводиться вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами наукових установ або організацій, закладів вищої освіти, підприємств України, у яких усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює і в яких була здійснена основна частина дослідження (далі - Вчена рада), із забезпеченням широкого обговорення, гласності й відкритості.

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів має належати значний творчий внесок.

У разі присудження Премії колективу авторів її грошова частина ділиться між ними порівну.

Премія може присуджуватися авторові (колективу співавторів) один раз.

Вчені, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Державної премії України в галузі науки і техніки, можуть подавати свої нові роботи виключно за наукові результати, які не увійшли до подань на зазначені премії, та висуватися Вченими радами на Премію.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатури молодого науковця на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього науковця) на присудження Премії, а також висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України для молодих вчених або Державну премію України в галузі науки і техніки. У разі порушення цієї вимоги подання не будуть розглядатися.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути менше 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

3. Наукові установи або організації, заклади вищої освіти, підприємства за рішенням Вчених рад з 2 січня до 1 березня включно подають два примірники роботи для присудження Премії за поточний рік, оформлені відповідно до Інструкції, до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, відповідних національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади.

Зазначені роботи можуть також подаватися відповідно до місця розташування наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Третій примірник роботи на присудження Премії зберігається у Вченій раді.

4. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії та у разі підтримки подають до 1 квітня включно до Комітету своє рішення з клопотанням про присудження Премії та два примірники роботи.».

 

 

Інструкція з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим та порядку їх розгляду затверджена Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 03.12.2019:

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/37217.pdf.

 

Затверджені форми (міняти не можна):

3.2.2. Дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією щодо роботи та персональними даними особи, чия робота висувається на участь у конкурсі, з урахуванням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист персональних даних". Дозвіл затверджується керівником наукової установи, яка висуває роботу на Премію (додаток 1).

3.2.8. Відомості про претендента, завірені відділом кадрів (вченим секретарем) (Додаток 2).

3.2.10. Дані про цитування усіх праць, що включені до роботи (додаток 3).

3.2.11. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента (додаток 4).

 

Звертаємо увагу на те, що всі документи мають бути належно оформлені, підписані та завірені!!!

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Премія запроваджується для молодих учених, які отримали вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема за:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується відповідними патентами) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

1.2. Присуджується щороку до 30 Премій у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії.

1.3. У конкурсі на здобуття Премії можуть брати участь молоді вчені – громадяни України працівники наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств України незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – наукова установа), у яких сформовані та діють у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наукові підрозділи та вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі – вчена рада), як індивідуально, так і у складі колективу.

1.4. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і йому має належати значний творчий внесок.

1.5. На здобуття Премії можуть висуватись наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не пізніше ніж у попередньому до їх висунення році.

1.6. Вчені, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Державної премії України в галузі науки і техніки, можуть подавати свої нові роботи на Премію виключно за наукові результати, які не увійшли до подань на зазначені премії.

1.7. Премія може присуджуватися авторові (колективу співавторів) один раз.

1.8. Вчена рада не може протягом одного року:

- висувати кандидатуру молодого вченого на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії;

- висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України для молодих вчених або Державну премію України в галузі науки і техніки;

- висувати кілька робіт за участю одного і того ж молодого вченого на Премію.

У разі порушення цих вимог подання не будуть розглядатися.

1.9. Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути меншим 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ

2.1. Висунення робіт на присудження Премії проводиться вченими радами наукових установ, у яких усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює і в яких була здійснена основна частина дослідження, із забезпеченням широкого обговорення, гласності й відкритості.

2.2. Включення осіб до складу колективу, робота якого висувається на присудження Премії, здійснюється за місцем їх роботи вченими радами шляхом таємного голосування. Претенденти на Премію участі в голосуванні не беруть. Вчена рада несе відповідальність за повноту та відповідність оформлення роботи цій Інструкції.

2.3. Рішення про остаточний склад колективу і назву роботи, яка висувається на присудження Премії, приймається в науковій установі, яка висуває роботу для участі у конкурсі зі здобуття Премії, шляхом таємного голосування за кожного претендента окремо, в тому числі представників від інших наукових установ (на підставі рішення вченої ради за місцем їх роботи).

2.4. Наукові установи за рішенням вчених рад з 2 січня до 1 березня включно подають два примірники роботи для присудження Премії за поточний рік, оформлені відповідно до цієї Інструкції, з супровідним листом до Міністерства освіти і науки України (далі МОН України) або відповідно до підпорядкування до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади (далі – Академії та ЦОВВ).

МОН України приймає документи на присудження Премії від підвідомчих наукових установ, а також від наукових установ, які не підпорядковуються Академіям та ЦОВВ.

Усі роботи на присудження Премії можуть також подаватися залежно від місця розташування наукової установи до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі Ради).

Третій примірник роботи на присудження Премії зберігається у вченій раді.

Наукові установи відповідно до підпорядкування та місця розташування за власним вибором подають роботу на присудження Премії виключно до однієї структури:  1) МОН України, або за підпорядкуванням Академії та ЦОВВ;

2) Ради.

2.2. МОН України, Академії та ЦОВВ, Ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії та у разі підтримки подають своє рішення з клопотанням про присудження Премії, два примірники роботи та електронні копії визначених документів на флеш носії із супровідним листом до 1 квітня включно до Комітету за адресою: вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

Роботи, подані з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються.

 

3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ

Один примірник роботи на присудження Премії складається з двох томів:

- документи (том 1);

- робота (том 2).

В електронному вигляді на одному флеш носії подаються:

-                 коротке резюме українською та англійською мовами (з першого тому);

-                 лист-подання (з першого тому);

-                 анотація роботи (з першого тому);

-                 відомості про претендента (з першого тому);

-                 реферат наукової праці або опис роботи (з другого тому).

Усі документи оформляються українською мовою, окрім короткого резюме, яке подається також англійською, списку публікацій та самих публікацій, які подаються мовою (мовами) оригіналу, та інших документів відповідно до переліку, які можуть бути іноземною мовою, але подаються разом з перекладом їх на українську мову.

 

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА РОБОТИ

3.1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Крім того, третій примірник 1-го та 2-го томів, зберігається в науковій установі, яка представила роботу на Премію.

3.1.2. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту, оформленого на папері формату А4 шрифтом Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1, поля: верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.

3.1.3. На першій сторінці кожного тому вказуються:

- повна назва наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства відповідно до статуту;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади;

- рік подання.

3.1.4. На початку кожного тому робиться опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності. Номери сторінок проставляються по порядку всіх документів праворуч для тому 1 – внизу, для тому 2 – вгорі.

3.1.5. У роботі допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих фраз.

3.1.6. При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів проводиться знову.

3.1.7. Роботи, оформлені з порушенням вимог цієї Інструкції, до розгляду не приймаються.

3.2. ДОКУМЕНТИ – ТОМ 1

Документи тому 1 підшиваються у швидкозшивачі в описаній нижче послідовності (документи у швидкозшивачі пробиваються діркопробивачем, і скріплюються. Не скріплювати пружинами та іншими кріпленнями!).

3.2.1. Лист-подання на Комітет, у якому вказуються прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента, повна назва відповідно до статуту наукової установи, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість роботи, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, масштаби реалізації, досягнутий економічний ефект (мають бути всі вказані розділи!!!).

Лист-подання обсягом до 5 сторінок друкується на офіційному бланку (бланк має відповідати вимогам до нього!!!) наукової установи, яка висуває роботу на Премію, підписується керівником.

3.2.2. Дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією щодо роботи та персональними даними особи, чия робота висувається на участь у конкурсі, з урахуванням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист персональних даних". Дозвіл затверджується керівником наукової установи, яка висуває роботу на Премію (додаток 1) (Форма не міняється!!!).

3.2.3. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття Премії.

В анотації вказується короткий зміст роботи, наукова новизна, основні науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), практична значимість, обсяг впровадження роботи, досягнутий ефект, кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах (а також загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс авторів згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших), патентів (окремо вказуються патенти на винахід і на корисну модель), в т.ч. міжнародних, авторських свідоцтв та інша інформація, яка характеризує роботу (мають бути всі вказані розділи!!!).

Якщо робота подається повторно (подавалась раніше, але не була премійована), то в анотації відображається розвиток, який вона отримала з часу попереднього висування.

3.2.4. Коротке резюме роботи, в якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, їх посади з повною назвою місця роботи, коротка характеристика роботи, кількість та тип публікацій за роботою, підписується претендентами. Резюме подається українською та англійською мовами на одній сторінці кожне.

3.2.5. Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої ради про висунення роботи та авторського колективу на Премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення (обов’язково вказуються результати таємного голосування за кожного претендента окремо і за роботу в цілому). Витяг з протоколу підписується головуючим на засіданні та секретарем і завіряється відділом кадрів (вченим секретарем).

3.2.6. Матеріали попереднього обговорення роботи (завірені копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

3.2.7. Довідка про творчий внесок у роботу кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується посада під час виконання роботи і конкретний творчий внесок у подану роботу, основні теоретичні та практичні результати, які увійшли в зазначену роботу, кількість і тип публікацій за темою роботи, загальна кількість посилань на публікації та h-індекс (згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та іншими).

Довідка підписується претендентом і завіряється відділом кадрів (вченим секретарем).

У випадку, коли довідка про творчий внесок оформляється не за місцем роботи претендента, документи повинні бути доповнені листом наукової установи, де він працює, за підписом керівника цієї наукової установи.

3.2.8. Відомості про претендента, завірені відділом кадрів (вченим секретарем) (Додаток 2). Якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, то про це потрібно протягом двох тижнів повідомити Комітет.

3.2.9. Особовий листок з обліку кадрів усіх претендентів на присудження Премії, завірений відділом кадрів за місцем їх роботи.

3.2.10. Дані про цитування усіх праць, що включені до роботи (додаток 3).

3.2.11. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента (додаток 4).

3.3. РОБОТА – ТОМ 2

Матеріали роботи тому 2 прошиваються та переплітаються ледерином (не скріплювати пружинами та іншими кріпленнями), вони розміщуються в описаній нижче послідовності.

3.3.1. Робота може бути подана у вигляді:

- реферату наукової праці (циклу наукових праць) обсягом до 20 сторінок за підписом усіх претендентів з доданим до нього переліком монографій, підручників, інших книг та статей, які входять до праці, із зазначенням коли і де вони були опубліковані.

Монографії, підручники, інші книги (або завірені їх копії) подаються окремо в папці як додаток до тому 2 і після конкурсу залишаються у Комітеті, або передаються до бібліотечних фондів.

- опису роботи за підписом усіх претендентів, у якому викладаються її зміст, результати та висновки, відмічаються отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень відповідно до пункту 1.1. цієї Інструкції.

3.3.2. До складу тому 2 також можуть включатися за наявності:

- анотації українською мовою обсягом до 2-х сторінок кожної монографії, підручника чи іншої книги, копії основних статей, які входять до праці або мають відношення до роботи, завірені відділом кадрів (вченим секретарем);

- копії авторських свідоцтв, патентів, документів про випробування і впровадження роботи у виробництво. Документи іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом претендента;

- довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації (установи), де здійснено це впровадження. Документи іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом претендента;

- довідка про апробацію роботи на наукових форумах (у т.ч. перелік надрукованих матеріалів конференцій та тез доповідей) за підписом усіх претендентів.

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

(посада керівника з повною назвою наукової установи, яка висуває роботу на Премію, та підпис, завірений печаткою)

Дата

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

про можливість оприлюднення матеріалів роботи на інформаційних ресурсах Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки та науково-технічної діяльності, та у засобах масової інформації

 

Експертна комісія (назва наукової установи, організації, закладу вищої освіти, підприємства, які висунули роботу), розглянувши матеріали роботи (назва роботи), яка висунута для участі у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим, претендентами якої є ПІБ претендентів, науковий ступінь, займана посада за місцем роботи (кожного), підтверджує, що в роботі не містяться відомості, тимчасово заборонені до опублікування, а також такі, що не підпадають під перелік конфіденційної інформації, що є власністю держави, робота не містить даних про неоформлені винаходи претендентів, або інших осіб, а також у ній відсутні матеріали, на які можуть бути оформлені патенти.

 

ВИСНОВОК: Експертна комісія дозволяє виставляти на інформаційних ресурсах Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки та науково-технічної діяльності та оприлюднювати у засобах масової інформації інформацію, яка включена до роботи на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим.

 

Голова експертної комісії _______________ підпис                                  ПІП

Члени експертної комісії   _______________ підпис                                  ПІП

 

 

Додаток 2

ВІДОМОСТІ

про претендента на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові*

 

2. Прізвище, ім’я та по батькові у давальному відмінку

 

3. Дата народження*

 

4. Громадянство

 

5. Службова адреса та телефони (службовий та мобільний)

 

6. Електронна адреса

 

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(у разі його відсутності: серія та номер паспорта)

 

*Відповідно до запису в паспорті громадянина України

Претендент на присудження Премії

 

Підпис         (ПІБ)

Начальник відділу кадрів

(Вчений секретар)

тієї наукової установи, де працює претендент

Підпис         (ПІБ)

 

МП

дата заповнення

 

 

 

Додаток 3

 

Дані про цитування всіх праць, висунутих на присудження

Премії Верховної Ради України молодим вченим

 

ЗРАЗОК ТАБЛИЦІ*

№ п.п.

Назва статті (монографії), автори, назва видання, рік, том, сторінки або DOI

Кількість посилань

згідно бази даних

Web of Science

Scopus

Google

Scholar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість цитувань

 

 

 

h-індекс молодого вченого – доктора наук

 

 

 

*Статті в таблиці розміщуються за спаданням кількості цитувань кожної роботи для Web of Science. Співпадаючі зі співавторами циклу робіт посилання необхідно видалити

Для Web of Science, Scopus, Google Scholar (Google Academia) необхідно вказати те написання прізвища, ініціалів (чи імені) автора, які сам автор зазначив при реєстрації, тобто ті, які записано у його профілі.

 

Дата заповнення                               Підпис                                      ПІБ

 

 

Додаток 4

 

 

Згода на передачу, збір та обробку персональних даних

 

Я, ПІП____________________________________________________________,

 «____»______________ року народження, паспорт серії______ №__________ виданий ________________________________________________________ ________________року, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VІ, надаю Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки та науково-технічної діяльності, згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних, а також обговорення мого подання на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, у тому числі на офіційному веб-сайті Комітету, та друк інформації про нього у газеті Верховної Ради України «Голос України».

Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Комітетом у випадках, передбачених законодавством України.

Зобов’язуюсь до закінчення конкурсу при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, громадянство, особисті відомості (місце роботи, посада, номери телефонів тощо), надавати уточнену інформацію до Комітету.

 

 « ___» ___________ 20     року                                   _________________ підпис

Особу та підпис (претендента) ПІБ _________________________________ перевірено особою, уповноваженою на таку перевірку (посада, ПІБ, підпис)

М. П.