Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій інформує про роботи претендентів у конкурсі на здобуття у 2020 році іменних стипендій ВРУ для молодих учених - докторів наук.

 

Про конкурс на здобуття у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до постанов Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» від 5 лютого 2019 р. № 2676-VIII, «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України» від 29 жовтня 2019 року № 241-IX та Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10.07.2019 до протоколу № 111 на конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук у 2020 році до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшли наступні роботи претендентів:

 

1)               

Алескерова Юлія Володимирівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України):

«Система сільськогосподарського страхування в Україні».

2)               

Ананьєва Ольга Михайлівна – доктор технічних наук, доцент кафедри Українського державного університету залізничного транспорту МОН України:

«Підвищення безпеки руху поїздів шляхом забезпечення електромагнітної сумісності систем залізничної автоматики з тяговим рухомим складом».

3)               

Безлюдна Віта Валеріївна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України:

«Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.)».

4)               

Бєлікова Надія Володимирівна – 20.10.1981 р., доктор економічних наук, учений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України (далі – НАН України):

«Теоретичні аспекти формування державної політики регіонального розвитку в умовах економічних реформ».

5)               

Білоус Андрій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:

«Вплив порушень у лісах на їх екосистемні послуги».

6)               

Блінов Ігор Вікторович – 21.06.1981 р., доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України:

«Розвиток наукових основ функціонування конкурентного ринку електричної енергії України в умовах його об’єднання з ринками країн Європейського Союзу».

7)               

Бурлака Володимир Володимирович – доктор технічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України:

«Розроблення зварювальних джерел живлення зі спеціальними технологічними характеристиками».

8)               

Василишин Роман Дмитрович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:

«Концептуальні засади та нормативно-інформаційне забезпечення розвитку лісової біоенергетики в Україні».

9)               

Гараніна Ольга Олександрівна – доктор технічних наук, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України:

«Нанотехнології при опорядженні текстильних матеріалів з використанням наностану барвників».

10)           

Гнатюк Сергій Олександрович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету МОН України:

«Методи та засоби забезпечення конфіденційності і цілісності даних в критичній інформаційній інфраструктурі держави».

11)           

Гурко Олена Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України:

«Комунікативна специфіка стверджувальних експлікаторів в українській та англійській мовах».

12)           

Гутник Віталій Володимирович – доктор юридичних наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України:

«Збройний конфлікт в Україні 2014-2019 рр.: проблеми застосування норм міжнародного гуманітарного права».

13)           

Данько Юрій Іванович – доктор економічних наук, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету МОН України:

«Маркетингові механізми управління конкурентоспроможністю вітчизняної агропродовольчої продукції».

14)           

Дорошенко Катерина Вікторівна – доктор технічних наук, доцент кафедри Національного авіаційного університету МОН України:

«Методика оптимізації аероакустичних характеристик співвісних гвинтовентиляторів перспективних турбогвинтовентиляторних двигунів».

15)           

Драган Іван Олександрович – доктор наук з державного управління, завідувач кафедри Житомирського державного технологічного університету МОН України:

«Удосконалення механізмів реалізації державної демографічної політики в Україні».

16)           

Дубина Максим Вікторович – доктор економічних наук, доцент кафедри Чернігівського національного технологічного університету МОН України:

«Прикладні аспекти формування моделей фінансової поведінки економічних агентів в умовах діджиталізації бізнесу: психометричний, біхевіористичний та інформаційний виміри».

17)           

Дубінін Євген Олександрович – доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України:

«Підвищення безпеки використання шарнірно-зчленованих колісних машин шляхом впровадження інтелектуальної системи».

18)           

Єременко Олександра Сергіївна – доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України:

«Підвищення кібер-стійкості інфокомунікаційних мереж засобами безпечної та відмовостійкої маршрутизації».

19)           

Єрмакова Ольга Анатоліївна – 27.07.1985 р., доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України:

«Формування регіональної інноваційної політики в умовах реформування місцевого самоврядування».

20)           

Заболоцький Тарас Миколайович – доктор економічних наук, професор кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України:

«Поглиблений статистичний аналіз в управлінні портфелем фінансових актів».

21)           

Забуранна Леся Валентинівна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:

«Формування інноваційних напрямів розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції».

22)           

Зайцев Роман Валентинович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України:

«Дослідження впливу робочої температури на ефективність плівкових сонячних елементів для комбінованих фотоенергетичних систем».

23)           

Звонар Віктор Павлович – 16.03.1982 р., доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України:

«Новітні інструменти соціально-економічного розвитку».

24)           

Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, завідувач кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України:

«Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939-1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення».

25)           

Казмірчук Світлана Володимирівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного авіаційного університету МОН України:

«Прикладні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки».

26)           

Касьянов Павло Олегович – 21.08.1982 р., доктор фізико-математичних наук, директор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України та НАН України:

«Конструктивні результати існування і теореми регулярності для всіх слабких розв’язків класів нелінійних систем».

27)           

Клим Галина Іванівна – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України:

«Модифіковані функціональні наноматеріали для сенсорики та спеціалізованих інформаційно-вимірювальних систем».

28)           

Коваль Віктор Васильович – доктор економічних наук, завідувач кафедри Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України:

«Управління сталим розвитком економіки замкненого циклу в Україні».

29)           

Колодяжна Анастасія Олегівна – 24.05.1982 р., доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

«Методи асиметричного синтезу сполук біологічного і фармацевтичного призначення».

30)           

Кополовець Іван Іванович – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України:

«Пошук потенційних предикторів розвитку атеросклерозу та індикаторів прогресії судинного захворювання».

31)           

Кравець Руслан Андрійович – доктор педагогічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України:

«Електронний навчально-методичний комплекс формування полікультурної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти».

32)           

Кузьменко Ольга Віталіївна – доктор економічних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України:

«Модернізація системи фінансового моніторингу як інструмент протидії легалізації кримінальних доходів та підвищення фінансово-економічної безпеки держави».

33)           

Кулібаба Роман Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України:

«Дослідження закономірностей мікроеволюційних процесів та експресії продуктивних ознак у популяціях великої рогатої худоби різних порід української селекції за комплексом молекулярно-генетичних маркерів (PCR-RFLP, SSR)».

34)           

Кучай Олександр Володимирович – доктор педагогічних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:

«Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі закладів вищої освіти».

35)           

Лайко Олександр Іванович – 27.09.1981 р., доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України:

«Теоретико-методологічні засади податкового стимулювання розвитку економіки України в умовах реформи місцевого самоврядування».

36)           

Ларін Олексій Олександрович – доктор технічних наук, директор навчально-наукового інженерно-фізичного інституту Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут» МОН України:

«Розробка методів математичного моделювання нових та композиційних матеріалів для оцінки ресурсу та прогнозування надійності елементів конструкцій в умовах їх нелінійної та випадково динамічної поведінки».

37)           

Лисенков Едуард Анатолійович – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського МОН України:

«Перколяційна поведінка електро- та теплопровідності багатофункціональних полімерних нанокомпозитних матеріалів, які містять вуглеці нанотрубки».

38)           

Литвин Віталій Сергійович – доктор політичних наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України:

«Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові особливості, наслідки, впливи, ризики і перспективи різних типів напівпрезидентської системи правління: загальноєвропейський та український контексти».

39)           

Литвинчук Ірина Леонідівна – доктор економічних наук, керівник науково-навчального центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами Житомирського національного агроекологічного університету МОН України:

«Адміністрування систем інтелектуальної власності в умовах технологічних викликів».

40)           

Лізунов Вячеслав Вячеславович – 21.01.1981 р., доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України:

«Ефекти динамічної дифракції у когерентній рентгенівській дифракційній мікроскопії».

41)           

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна – доктор технічних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України:

«Розробка мультиагентної технології моніторингу процесу функціонування розподілених інформаційних систем для розпізнавання та блокування кібератак на основі Data Science».

42)           

Люльов Олексій Валентинович – доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України:

«Макроекономічна стабільність національної економіки: від екологічних, політичних, економічних та соціальних потрясінь до конвергентної моделі розвитку».

43)           

Ляшук Роман Миколайович – доктор юридичних наук, начальник кафедри Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України:

«Правове регулювання діяльності органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України».

44)           

Макаренко Інна Олександрівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України:

«Забезпечення прозорості та нівелювання інформаційної асиметрії у діяльності українських підприємств як базис фінансування Цілей сталого розвитку».

45)           

Маринич Олександр Віталійович – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України:

«Регенерація у випадкових комбінаторних структурах».

46)           

Масич Віталій Васильович – доктор педагогічних наук, доцент кафедри Української інженерно-педагогічної академії МОН України:

«Формування творчої компетентності майбутніх фахівців у процесі комп’ютерного моделювання лабораторних робіт з фізики».

47)           

Мельниченко Олександр Віталійович – доктор економічних наук, професор кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України:

«Перспективи використання штучного інтелекту в системі оподаткування».

48)           

Молодецька Катерина Валеріївна – доктор технічних наук, керівник навчально-наукового центру інформаційних технологій Житомирського національного агроекономічного університету МОН України:

«Методологічні засади побудови системи захисту інформаційного простору соціальних інтернет-сервісів».

49)           

Москаленко Олександра Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України:

«Формування моделі соціально-економічного розвитку України в умовах її виходу з системної кризи».

50)           

Москалець Тетяна Захарівна – доктор біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України:

«Створення та оцінка вихідного матеріалу обліпихи крушиноподібної, калини звичайної, береки лікарської та інших малопоширених плодово-ягідних культур для подальшої їх екологічної селекції».

51)           

Назаренко Інна Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України:

«Діагностика економічної безпеки підприємств в контексті транспарентності бізнесу: методологічні та організаційні засади».

52)           

Нефьодов Дмитро Валерійович – доктор історичних наук, доцент кафедри Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського МОН України:

«Робітництво УРСР у повоєнну добу (1946-1991 рр.): історіографія проблеми».

53)           

Оробченко Олександр Леонідович – доктор ветеринарних наук, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України:

«Встановити антимікотичну дію наночасток Арґентуму і Купруму та вивчити їх токсикологічні властивості на лабораторних тваринах».

54)           

Ортіна Ганна Володимирівна – доктор наук з державного управління, виконуючий обов’язки завідувача кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України:

«Формування стратегії управління сталого розвитку громад в умовах децентралізації».

55)           

Павліков Володимир Володимирович – доктор технічних наук, проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України:

«Розвиток статистичної теорії синтезу активних, пасивних та активно-пасивних радарів».

56)           

Павлов Костянтин Володимирович – доктор економічних наук, доцент кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України:

«Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України».

57)           

Палій Андрій Павлович – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри Харківського національного технічного університету сільськогосподарських наук імені Петра Василенка МОН України:

«Обґрунтування, розробка та ефективність застосування інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві».

58)           

Панчук Ростислав Русланович – 12.10.1983 р., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України;

«Молекулярні механізми долання набутої стійкості злоякісних клітин до хіміотерапії експериментальними протипухлинними препаратами».

59)           

Пастернак Ярослав Михайлович – доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Луцького національного технічного університету МОН України:

«Методи аналізу фізико-механічних полів в анізотропних термомагнітоелектропружних тілах із нитчастим включенням».

60)           

Пітин Мар'ян Петрович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського МОН України:

«Теоретико-методичні засади удосконалення теоретичної підготовки в різних видах спорту».

61)           

Плахтій Тетяна Федорівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України:

«Розвиток організації обліку на умовах концепції ощадливості».

62)           

Покутний Олександр Олексійович – 27.09.1983 р., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України:

«Крайові задачі для еволюційних рівнянь та їх застосування».

63)           

Попов Олександр Олександрович – 18.04.1982 р., доктор технічних наук, виконуючий обов’язки завідувача відділу Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»:

«Розвиток програмно-моделюючої системи аналізу та прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря від викидів об’єктів енергетики».

64)           

Прохорченко Андрій Володимирович – доктор технічних наук, доцент кафедри Українського державного університету залізничного транспорту МОН України:

«Формування методу розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури на основі обліку експлуатаційної надійності системи  перевезень».

65)           

Редько Андрій Олександрович – доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН України:

«Термодинамічні основи удосконалення процесів перетворення низькопотенційної енергії в системах теплопостачання промислових підприємств».

66)           

Сакаль Оксана Володимирівна – 05.01.1983 р., доктор економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»:

«Механізми боротьби з деградацією земель та опустелюванням: регіональний вимір».

67)           

Сальнікова Ольга Федорівна – доктор наук з державного управління, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України:

«Обґрунтування рекомендацій щодо визначення основних напрямів протидії  гібридній війні в сучасних умовах».

68)           

Сафоник Андрій Петрович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України:

«Розробка енерго- та ресурсозберігаючих рішень для оптимізації процесів очищення води з урахуванням автоматизованого контролю».

69)           

Свердліковська Ольга Сергіївна – доктор хімічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України:

«Полімерні іонні рідини та іонні рідини іоненового типу».

70)           

Селезньова Ольга Олександрівна – доктор економічних наук, професор кафедри Одеської національного університету імені І.І. Мечникова МОН України:

«Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств».

71)           

Сердюк Ігор Олександрович – доктор історичних наук, доцент кафедри Полтавського педагогічного університету імені В. Г. Короленка МОН України:

«Соціально-демографічна історія Гетьманщини ХVІІІ ст.».

72)           

Сеті Юлія Олександрівна – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України:

«Роль багатофононних процесів у функціонуванні екстракторів квантових каскадних детекторів ближнього інфрачервоного діапазону».

73)           

Сидорук Тетяна Віталіївна – доктор політичних наук, завідувач кафедри Національного університету «Острозька академія» МОН України:

«Політика Європейського Союзу щодо України в умовах російсько-українського конфлікту».

74)           

Стащук Олена Володимирівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України:

«Управління фінансовою безпекою акціонерних товариств в Україні».

75)           

Теус Сергій Миронович – 01.04.1982 р., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України:

«Особливості електронної структури та властивості меж зерен в конструкційних сплавах системи нікель-водень».

76)           

Тітко Іван Андрійович – доктор юридичних наук завідувач кафедри Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України:

«Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України».

77)           

Троїцька Олена Михайлівна – доктор філософських наук, професор кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України:

«Створення діалогічно-аксіологічної платформи інноваційних практик навчання майбутніх фахівців громадянському єднанню».

78)           

Федоров Сергій Сергійович – доктор технічних наук, доцент кафедри Національної металургійної академії України МОН України:

«Розробка енергоефективної термічної технології виробництва «зеленого» графіту на основі відновлювальних джерел енергії».

79)           

Федорович Віталій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України:

«Розробити систему комплексної оцінки продуктивних якостей та біологічних особливостей худоби бурої карпатської породи».

80)           

Федулова Світлана Олександрівна – доктор економічних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України:

«Водна безпека регіонів – стратегічний компонент економічної безпеки України».

81)           

Фомін Олексій Вікторович – доктор технічних наук, професор кафедри Державного університету інфраструктури та технологій МОН України:

«Створення варіаційно-адаптивного концепту вантажного вагону».

82)           

Харченко Василь Олегович – 25.04.1984 р., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України:

«Особливості росту дислокаційних петель А та С типу та радіаційного росту в цирконієвих сплавах при нейронному опроміненні».

83)           

Чернящук Наталія Леонідівна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Луцького національного технічного університету МОН України:

«Технологія управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету».

84)           

Чик Денис Чабович – доктор філологічних наук, доцент кафедри Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Тернопільської обласної ради:

«Проза Т. Шевченка й англійська та американська літератури другої половини ХІХ ст.: типологічні відповідності».

85)           

Шапринський Євген Володимирович – доктор медичних наук, доцент кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Міністерства охорони  здоров’я України:

«Профілактика та лікування ускладнень шийного анастомозу при езофагопластиці».

86)           

Шепітько Михайло Валерійович – доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України:

«Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя».

87)           

Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри Вінницького національного медичного університету  ім. М. І. Пирогова Міністерства охорони здоров’я України:

«Особливості основних характеристик зубної дуги верхньої та нижньої щелеп у юнаків і дівчат різних фізіогномічних типів з ортогнатичним прикусом».

88)           

Ясній Олег Петрович – доктор технічних наук, професор кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України:

«Прогнозування залишкового ресурсу важливих елементів конструкцій авіаційного і залізничного транспорту методами машинного навчання».

89)           

Яценко Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України:

«Стратегічні інтереси України, формати та механізми розвитку аграрного сектору в глобальній торговельній системі».

 

Завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження щодо подань претендентів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук із зазначенням претендента і його роботи можна надсилати протягом місяця до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за адресою: вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

 

http://www.golos.com.ua/article/324512

 

З резюме подань претендентів у конкурсі на здобуття у 2020 році іменних стипендій ВРУ для молодих учених - докторів наук можна ознайомитися за посиланням:

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Премії та стипендії Верховної Ради України - архів за роками”

25 лютого 2020 09:15
29 листопада 2019 09:00
27 листопада 2019 15:00
17 січня 2015 10:09
15 січня 2015 16:16
06 жовтня 2014 16:15
06 жовтня 2013 16:09
06 жовтня 2012 16:11
06 жовтня 2011 16:12
06 жовтня 2010 16:13