КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           До протоколу № 9

                                                                                                    від 05 червня  2013 року

 

 

Про виконання Рекомендацій комітетських слухань

 Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави

та професійній підготовці кваліфікованих робітників для

сучасної економіки України”, схвалених рішенням Комітету з питань

науки і освіти від 10 січня 2012 року, протокол № 54

______________________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М., начальника управління з питань професійного розвитку і кваліфікації Міністерства соціальної політики України Вакуленко О.О., першого заступника Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Мірошниченка О.В. та проаналізувавши матеріали міністерств освіти і науки, соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі, фінансів, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, аграрної політики та продовольства, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (матеріали на 196 аркушах додаються), Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає наступне.

Рекомендації розглянуті в Кабінеті Міністрів України. Прем’єр-міністром України доручено центральним та регіональним органам виконавчої влади організувати роботу щодо їх виконання.

Станом на травень 2013 року з 15 пунктів Рекомендацій 14 виконано або перебуває у стадії виконання.

Протягом 2012 року активізувалася робота щодо законодавчого врегулювання проблем формування трудового потенціалу держави та організації професійної освіти і навчання в Україні як в навчальних закладах, так і на виробництві. Верховною Радою України прийнято 6 Законів України: “Про внесення змін до деяких  законів  України  щодо  вдосконалення  управління професійно-технічною


освітою”, “Про професійний розвиток працівників”, “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України”, “Про зайнятість населення”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”. Міністерством освіти і науки України створена експертна робоча група з підготовки проекту Закону Про професійну освіту.

Кабінетом Міністрів України  прийнято 9 та підготовлено до затвердження низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на визначення та запровадження методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів, методики розрахунку вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, порядку стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, організації виробничої практики учнів, працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням, тощо.

Центральними та регіональними органами виконавчої влади здійснено ряд організаційно-управлінських заходів, затверджені відповідні плани роботи та регіональні програми. Затверджена Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

 В цілому інформаційні матеріали, що надійшли до Комітету, свідчать про позитивні результати в роботі органів виконавчої влади всіх рівнів, спрямованій на організацію виконання Рекомендацій комітетських слухань.          Разом з тим є питання, що потребують подальшої уваги і контролю з боку Комітету з питань науки і освіти.

Перше. Кабінетом Міністрів України у 2012 році не забезпечено фінансування в повному обсязі заходів на реалізацію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки. Програмою передбачалось виділення коштів у сумі 351,4 млн. грн., у тому числі з Державного бюджету – 86,4 млн. грн., з місцевих бюджетів – 215,4 млн. грн., з інших джерел – 49,8 млн. грн. З Державного бюджету кошти фактично не виділялись (всього профінансовано 0,15% від запланованого Програмою). З місцевих бюджетів виділено близько 33 млн. грн., або 15,3% від запланованого Програмою. З інших джерел використано близько 51 млн. грн. (власні надходження професійно-технічних навчальних закладів від навчально-виробничої діяльності, платних освітніх послуг, коштів соціальних партнерів, благодійних внесків), що складає 102,4% від запланованого Програмою.

Друге. Незадовільною залишається навчально-матеріальна база більшості професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного, аграрного профілю, транспорту, зв’язку, в яких понад 90 відсотків навчальної техніки та обладнання є фізично та морально застарілі і непридатні для використання в навчальному процесі. Для організації якісного навчання в навчальних закладах системи професійно-технічної освіти у 2012 році не вистачало 168 навчальних кабінетів, 45 лабораторій, 24 навчально-виробничих майстерень. Забезпеченість підручниками з дисциплін  професійної підготовки у 2012 році складала 70,5 відсотка, а з загальноосвітніх предметів – лише 53,1 відсотка. 

Третє. Об’єднаннями роботодавців, підприємствами – замовниками робітничих кадрів не створюється достатньої кількості нових високооплачуваних робочих місць, у тому числі  для працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів. У 2012 році станом на жовтень місяць в цілому в Україні було створено 771,2 тис. робочих місць, за цей же час 501,7 тис. робочих місць було ліквідовано. При цьому чисельність безробітних, визначених за методологією МОП, становила 1,63 млн. осіб, а рівень безробіття складав 7,4 відсотка. Роботодавці продовжують займати пасивну позицію в питаннях надання учням місць для виробничої практики на підприємствах та створення належної матеріальної бази в майстернях професійно-технічних навчальних закладів.

Четверте. Суттєвим залишається дисбаланс у підготовці фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці. За даними Державної служби статистики у 2011/2012 навчальному році в середньому по Україні з розрахунку на 10 тисяч населення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації навчалось 506 студентів. У той же час у професійно-технічних навчальних закладах цей показник складав всього 90 учнів. При цьому 70 відсотків вакансій на ринку праці складали робітничі професії. Крім того, лише 27,4 відсотка випускників вищих навчальних закладів у 2012 році отримали направлення на роботу, 80 тисяч випускників навчальних закладів протягом трьох місяців після випуску були зареєстровані як безробітні, з яких 53 тисячі – випускники вищих навчальних закладів.

П’яте. На етапі реорганізації регіональних органів виконавчої влади в рамках адміністративної реформи в структурних підрозділах обласних державних адміністрацій, які опікуються сферою освіти, не приділено належної уваги створенню управлінських структур, адекватних обсягу функцій і повноважень в питаннях підготовки кваліфікованих робітників, що унеможливлює створення на місцях ефективної системи управління якісними змінами в професійно-технічній освіті.

 

Враховуючи зазначене, Комітет з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, інших центральних та регіональних органів виконавчої влади взяти до відома.

2. Визнати незадовільним стан справ з фінансуванням з Державного бюджету Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

 

3. Продовжити у 2013-2015 роках контроль за виконанням Рекомендацій комітетських слухань, схвалених  рішенням Комітету з питань науки і освіти від 10 січня 2012 року, приділивши особливу увагу запровадженню прийнятих норм законодавства та підзаконних актів, спрямованих на формування трудового потенціалу та професійну підготовку кваліфікованих робітників для сучасної економіки України.

 

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

4.1. Проаналізувати причини незадовільного фінансування у 2012 році Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки та вжити дієвих заходів щодо забезпечення її фінансування у 2013 році, а також передбачити відповідні видатки на ці цілі при підготовці проектів Закону про Державний бюджет України на 2014 і 2015 роки.

         

4.2.  Вжити разом з обласними державними адміністраціями у 2013-2015 роках конкретних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників і фахівців, перш за все в питаннях:

-  оснащення державних професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням та технікою;

- створення мережі електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах та науково (навчально)-методичних центрах (кабінетах);

- інформатизації державних професійно-технічних навчальних закладів та доступу їх до світових інформаційних ресурсів;

- видання в достатній кількості та забезпечення професійно-технічних навчальних закладів сучасними підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними і довідковими матеріалами;

- здійснення капітального та поточного ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання професійно-технічних навчальних закладів.

 

4.3. Підготувати протягом 2013 року разом з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні  пропозиції щодо стимулювання роботодавців до участі в підготовці кадрів і удосконаленні матеріально-технічної бази навчальних закладів та внести на розгляд Верховної Ради України відповідні законопроекти.

 

4.4. Розробити та запровадити у 2013-2014 роках разом з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення організації навчально-виробничої практики учнів і слухачів професійно-технічних навчальних закладів та працевлаштування випускників.

 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України, Національній академії педагогічних наук України:

 

5.1. Активізувати діяльність експертної робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про професійну освіту”, провести у січні-квітні 2014 року широке громадське обговорення законопроекту та внести його у травні 2014 року до Кабінету Міністрів України з метою попереднього розгляду, узгодження з галузевими міністерствами і соціальними партнерами та подальшого внесення проекту на розгляд Верховної Ради України.

 

5.2. Підготувати та запровадити у 2013 році Методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу і забезпечити за участю роботодавців виконання планових завдань розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій.

 

5.3. Проаналізувати у 2013 році стан організації роботи з професійної орієнтації учнів у  загальноосвітніх навчальних закладах, підготовки учнів основної та старшої школи до свідомого вибору майбутньої професії, вжити дієвих заходів, спрямованих на покращання цієї роботи в навчальних закладах та методичних установах системи загальної середньої освіти України.

 

6. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, у зв’язку з наданням їм додаткових функцій і повноважень в питаннях управління професійно-технічною освітою в своїх регіонах, проаналізувати у 2013 році ефективність роботи відповідних структурних підрозділів у складі департаментів (управлінь) освіти, укомплектувати їх у достатній кількості кваліфікованими кадрами, які здатні забезпечити виконання надзвичайно важливого завдання – підготовки кадрів високої кваліфікації для ефективної роботи всіх секторів економіки в регіонах.

 

7. Рекомендувати Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні, керівникам підприємств – замовників підготовки робітничих кадрів збільшити обсяги ресурсного забезпечення процесу створення нових високооплачуваних робочих місць, особливо в реальному секторі економіки, та облаштування сучасних ділянок для проходження учнями навчально-виробничої практики на виробництві, а також налагодити фахову співпрацю з навчальними закладами в питаннях формування змісту професійної освіти та підготовки нових стандартів професій.

 

8. Надіслати рішення Комітету до Кабінету Міністрів України, міністерств освіти і науки, соціальної політики, фінансів, економічного розвитку і торгівлі, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національної академії педагогічних наук України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні для організації виконання та контролю. Зазначеним органам виконавчої влади, науковим установам та органу роботодавців поінформувати у травні 2014 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти про хід виконання цього рішення Комітету та Рекомендацій комітетських слухань, схвалених Комітетом 10 січня 2012 року.

 

9. Контроль за виконанням покласти на голову підкомітету з питань професійної освіти, народного депутата України Дорохова А.М.

 

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 

 

 


 

 

Про проект Закону про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо призначення керівників комунальних загальноосвітніх навчальних закладів

(реєстр. № 2528 від 13.03.2012р.),

поданий народним депутатом України М.Дмитруком

___________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення керівників комунальних загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 2528 від 13.03.2012р.), поданий народним депутатом України М.Дмитруком повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Доручити Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити позицію Комітету щодо зазначеного проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич


 

 

Про проект Постанови про встановлення мораторію

на закриття загальноосвітніх навчальних закладів

державної і комунальної форм власності

(реєстр. № 2922 від 24.04.2013р.),

поданий народними депутатами України

С.Лабазюком, Б.Бенюком, В.Шульгою)

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності (реєстр. № 2922 від 24.04.2013р.), поданий народними депутатами України С.Лабазюком, Б.Бенюком, В.Шульгою та прийняти його за основу і в цілому.

 

2. Визначити доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 

 


 

 

Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України

щодо підтримки загальноосвітніх навчальних закладів

у сільській місцевості

(реєстр. № 2280 від 12.02.2013р.),

поданий народними депутатами України

А.Деркачем, Д.Шенцевим, О.Голубом, Г.Смітюхом,

О.Волковим, А.Пшонком, Є.Мураєвим)

________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості (реєстр. № 2280 від 12.02.2013р.), поданий народними депутатами України А.Деркачем, Д.Шенцевим, О.Голубом, Г.Смітюхом, О.Волковим, А.Пшонкою, Є.Мураєвим повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який визначено головним при розгляді зазначеного законопроекту.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич


 

 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України

“Про захист персональних даних” (щодо дошкільних закладів)

(реєстр. № 2330 від 19.02.2013р.),

поданий народними депутатами України

В.Дзоз, В.Омельченком, В.Медяником, В.Сальдо

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про захист персональних даних” (щодо дошкільних закладів) (реєстр. № 2330 від 19.02.2013р.), поданий народними депутатами України В.Дзоз, В.Омельченком, В.Медяником, В.Сальдо повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним при розгляді зазначеного законопроекту.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич


 

 

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо питань фінансування загальноосвітніх навчальних закладів

(реєстр. № 2531 від 13.03.2013р.),

поданий народним депутатом України В.Ничипоренком

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 2531 від 13.03.2013р.), поданий народним депутатом України В.Ничипоренком повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, який визначено головним при розгляді зазначеного законопроекту.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич


 

 

Про проект Закону про внесення доповнення до статті 9 Закону України

Про засади запобігання та протидії корупції

(щодо уточнення кола близьких осіб, на яких не поширюється заборона спільної роботи в умовах безпосереднього підпорядкування)

(реєстр. № 2640 від 27.03.2013р.),

поданий народним депутатом України В.Развадовським

__________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення доповнення до статті 9 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (щодо уточнення кола близьких осіб, на яких не поширюється  заборона спільної роботи в умовах безпосереднього підпорядкування), (реєстр. № 2640 від 27.03.2013р.), поданий народним депутатом України В.Развадовським, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 

 

 


 

 

Про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України

Про здійснення державних закупівель

(щодо закупівлі продуктів харчування

для загальноосвітніх навчальних закладів)

(реєстр. № 2668 від 01.04.2013р.),

поданий народним депутатом України О.Сичем

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо закупівлі продуктів харчування для загальноосвітніх навчальних закладів) (реєстр. № 2668 від 01.04.2013р.), поданий народним депутатом України О.Сичем прийняти за основу і в цілому.

 

2. Рішення Комітету та пропозиції направити до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, який визначено головним при розгляді зазначеного законопроекту.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 

 

 


 

 

Про проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України

“Про Державний бюджет України на 2013 рік”

(щодо перерозподілу видатків через зменшення державних витрат споживання відповідно до Указу Президента України

від 24 грудня 2012 року № 726

“Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та збільшення видатків на розвиток національної науки

(реєстр. № 2740 від 05.04.2013р.),

поданий народним депутатом України Ю.Михальчишиним

__________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо перерозподілу видатків через зменшення державних витрат споживання відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та збільшення видатків на розвиток національної науки (реєстр. № 2740 від 05.04.2013р.), поданий народним депутатом України Ю.Михальчишиним, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо перерозподілу видатків через зменшення державних витрат споживання відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та збільшення видатків на розвиток національної науки (реєстр. № 2740 від 05.04.2013р.), поданий народним депутатом України Ю.Михальчишиним, прийняти за основу і в цілому як закон.

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання.

 

3. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

 

 

 

Голова Комітету                                                                Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

(щодо надання пільг вищим навчальним закладам і науковим установам)

(реєстр. № 2050 від 18.01.2013р.),

поданий народним депутатом України В.Балогою

_______________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо надання пільг вищим навчальним закладам і науковим установам) (реєстр. № 2050 від 18.01.2013 р.), внесений народним депутатом України В.Балогою; беручи до уваги висновок Міністерства освіти і науки України № 1/10-591 від 12.02.13 року, Міністерства фінансів України № 31-08110-03-2/3584 від 06.02.2013 р., Міністерства доходів і зборів України № 31/2/99-99-15-1310 від 20.02.2013 року, Національної академії наук України № 226/480-3 від 26.02.13 року, Комітет відзначає, що законопроектом пропонується:

- підтримати українських та іноземних благодійників у їх бажанні допомогти розвитку вищих навчальних закладів України шляхом звільнення від оподаткування на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України вищими навчальними закладами України певних видів товарів для забезпечення освітньої та наукової діяльності, що надані на безоплатній і безповоротній основі, та постачання науковим установам і ВНЗ України зазначених товарів за кошти міжнародної технічної допомоги, що надаються на безоплатній та безповоротній основі;

- звільнити вищі навчальні заклади недержавної форми власності від оподаткування прибутку, отриманого від надання освітніх послуг;

- розширити пільги вищим навчальним закладам з податку на додану вартість;

- поширити дію пільги з податку на додану вартість на безкоштовну передачу приладів, обладнання, матеріалів на усі вищі навчальні заклади, які внесені до Державного реєстру наукових організацій і яким надається підтримка;

- звільнити усі вищі навчальні заклади від сплати земельного податку.

Враховуючи викладене, Комітет  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо надання пільг вищим навчальним закладам і науковим установам) (реєстр. № 2050 від 18.01.2013 р.), внесений народним депутатом України В.Балогою, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготувати його до другого читання.

2. Під час доопрацювання законопроекту до другого читання у підпункті а) пункту 138.10.6. статті 38 розділу ІІІ після слів а також до вищих навчальних закладівдоповнити словами та наукових установ; в абзаці другому пункту 197.1.22 статті 197 розділу V після слів що виконуються вищим навчальним закладом доповнити словами або науковою установою; в абзаці першому пункту 197.1.29 статті 197 розділу V після слів вищими навчальними закладами доповнити словами та науковими установами.

 

3. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

 

 

Голова Комітету                                                                Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо врегулювання окремих питань оподаткування в системі вищої освіти

(реєстр. № 1188 від 28.12.2012р.), поданий

народними депутатами України С.Ківаловим, Г.Калетніком, М.Сорокою)

_____________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування в системі вищої освіти (реєстр. № 1188 від 28.12.2012 р.), внесений народними депутатами України С.Ківаловим, Г Калетніком, М. Сорокою; беручи до уваги висновок Міністерства освіти і науки України № 1/10-590 від 12.02.13 року, Міністерства доходів і зборів України № 5/2/15-1310 від 30.01.2013 року, Спілки ректорів вищих навчальних закладів України № 80/ср від 07.02.13 року, Комітет відзначає, що законопроектом пропонується з метою поліпшення фінансово-економічної діяльності вищої школи внести зміни до Податкового кодексу України, зокрема:

- розширити перелік інших витрат звичайної діяльності вищих навчальних закладів як платників податку;

- звільнити вищі навчальні заклади недержавної форми власності від оподаткування прибутку, отриманого від надання освітніх послуг;

- розширити пільги вищим навчальним закладам з податку на додану вартість.

Враховуючи викладене, Комітет  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування в системі вищої освіти (реєстр. № 1188 від 28.12.2012 р.),  внесений  народними  депутатами України С.Ківаловим, Г.Калетніком, М.Сорокою, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготувати його до другого читання.

2. Під час доопрацювання законопроекту до другого читання в абзаці другому пункту 197.1.22 статті 197 розділу V після слів що виконуються вищим навчальним закладом доповнити словами або науковою установою. 

3. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

 

Голова Комітету                                                                Л.М.Гриневич

 

 

 


 

 

 

 

Про проект Постанови про Комісію майбутнього при Верховній Раді України (реєстр. № 2164а від 29.05.2013р.),

поданий народним депутатом України Л.Гриневич

__________________________________________________________________

 

 

Заслухавши інформацію про проект Постанови про Комісію майбутнього при Верховній Раді України (реєстр. № 2164а від 29.05.2013р.), поданий народним депутатом України Л.Гриневич, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про Комісію майбутнього при Верховній Раді України (реєстр. № 2164а від 29.05.2013р.), поданий народним депутатом України Л.Гриневич, прийняти за основу і в цілому.

 

2. Доповідачем та співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

Голова Комітету                                                                Л.М.Гриневич


 

 

Про створення робочої групи для вивчення питання

Національного науково-дослідного інституту українознавства

та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України

___________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Для вивчення ситуації що склалася у колективі Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України утворити робочу групу Комітету в складі:

 

Павленко Р.М.

-

голова підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - голова

Сорока М.П.

-

заступник Голови Комітету

Фаріон І.Д.

-

голова підкомітету з питань вищої освіти

Парубій А.В.

-

голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір

Дорохов А.М.

-

голова підкомітету з питань професійної освіти

 

2. Про результати вивчення ситуації і пропозиції щодо створення належної робочої атмосфери у Національному науково-дослідного інституті українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України проінформувати Комітет до початку роботи третьої сесії Верховної Ради сьомого скликання.

 

 

Голова Комітету                                                                Л.М.Гриневич

 

 


 

 

Про забезпечення перекладу з російської мови на українську мову

під час засідання Комітету з питань науки і освіти

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Відповідно до ст.10 Конституції України, рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень ст. 10  Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному процесі навчальних закладах України, ст.9 Закону України “Про засади державної мовної політики”  здійснювати  на прохання учасників засідання переклад виступів з російської мови на державну мову.

 

2. Доручити здійснювати переклад з російської мови на державну мову заступнику завідувача секретаріату Комітету з питань науки і освіти Домаранському О.О.

 

 

Голова Комітету                                                       Л.М.Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про роботу Громадської ради Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти

______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Доручити головам підкомітетів організувати роботу членів Громадської ради Комітету з питань науки і освіти у форматі підкомітетів по секціях.

 

2. Провести організаційне засідання повного складу Громадської ради Комітету з питань науки і освіти на початку третьої сесії сьомого скликання.

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                    Л.М.Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку