Розвиток

електронного урядування в Україні

 

На сьогодні Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України прийнято ряд нормативно-правових актів, які визначають основні засади розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування в Україні.

Засади державної політики у сфері електронного документообігу та використання електронних документів визначено Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Впровадження електронного урядування є важливою умовою розвитку інформаційного суспільства та становлення електронної демократії, де кожен громадянин може створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися інформацією та знаннями, використовувати інформаційні технології для розширення можливостей реалізації власного потенціалу, сприяти суспільному і особистісному розвиткові, підвищувати якість життя та створювати умови для відкритого і прозорого державного управління.

Однак, запровадження електронного документообігу між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами, організаціями можливе лише за певних організаційно-технічних умов. Також необхідне створення Єдиної уніфікованої довідкової інформаційної системи, яка буде інтегрувати всю необхідну інформацію про фізичних та юридичних осіб, які одержали будь-які документи у вищезазначених організаціях.

 

 

Нормативно-правова база

 

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від  05.07.1994 р. № 80/94-ВР

Із змінами, внесеними згідно із Законом  1703-IV від 11.05.2004, ВВР, 2004, 32, ст.394;

В редакції Закону 2594-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, 26, ст.347 

№ Із змінами, внесеними згідно із Законами:

№ 879-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.296

№ 1180-VI від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.485

 

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР

Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 2684-III від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 1, ст.3

№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471 
 

Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р.     852-IV

Із змінами, внесеними згідно із Законами

  879-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.296

№ 5284-VI від 18.09.2012

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV

Із змінами, внесеними згідно із Законом 2599-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, 26, ст.349

 

Закон України  «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р.   № 2939-VI

Із змінами, внесеними згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012

 

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні»
від 01.12.2005 № 3175-IV

 

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки» від 05.07.2012 5096-VI

 

Спільний наказ Держкомінформу та Держкомзв’язку від 25.11.2002 № 327/225 «Про затвердження порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «електронний Уряд»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 № 259 «Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.2003  № 828 «Про затвердження заходів і реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 326 «Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1454 «Про затвердження Порядку обовязкової передачі документованої інформації»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства України на 2007-2015 роки»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1363-р «Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 р. № 236 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» та автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.2012 р. № 220-р «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. № 670 «Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. № 634-р «Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 р. № 1207 «Про вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади. Формат електронного повідомлення»

 

 

Інституційна система розвитку інформаційного суспільства та електронного врядування в Україні

 

Верховна Рада України – до її повноважень належить, зокрема, прийняття законів та визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики. Під державною політикою розуміються стратегічні напрями діяльності держави в економічній, соціальній, гуманітарній, екологічній, правовій та інших сферах її внутрішнього життя, а також у сфері відносин з іншими державами на певну історичну перспективу.

 

Консультативна Рада з питань інформатизації при Верховній Раді України створена з метою сприяння Верховній Раді України у виробленні політики у сфері інформатизації з урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень.

 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

Держінформнауки України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

Міністерство юстиції України (Мін'юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін'юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Центральний засвідчувальний орган. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу здійснюється державним підприємством “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України, яке визначено адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу.

Національний центр підтримки електронного урядування – провідна державна установа, метою створення якої стала потреба у забезпеченні координаційно-організаційної, дослідницької, експертної, технологічної, навчально-методичної, консультативної, просвітницької підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громадських організацій із впровадження та застосування технологій електронного урядування.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. №279-р утворено Центральний державний електронний архів України.

Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України) як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість електронних документів Національного архівного фонду та електронних інформаційних ресурсів і використання їх інформації.

ЦДЕА України складається з чотирьох відділів: відділ формування Національного архівного фонду та діловодства, відділ інформаційних технологій, відділ забезпечення збереженості та обліку, фінансово-економічний відділ і двох секторів: сектору кадрової та режимно-секретної роботи і сектору використання інформації документів.

Інформація про стан впровадження електронного урядування

Головною складовою електронного урядування повинна стати система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У 2012 році було проведено моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та зроблено висновки щодо представлення інформації та якості інформаційного наповнення. На веб-сайтах найбільш повно представлено інформацію щодо основних завдань та нормативно-правових засад діяльності органів виконавчої влади, їх структури, поточних та запланованих заходів, а також роботи зі зверненнями громадян. Не в повному обсязі висвітлена інформація стосовно регуляторної діяльності, наявності вакансій, порядку оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня.

 

На даний час в Україні склалися, зокрема, такі умови для якісних змін у сфері інформатизації:

- державні органи майже у повному обсязі забезпечені обчислювальною технікою і базовим програмним забезпеченням;

- вжиті заходи до створення телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення діяльності державних органів, зокрема для підключення до Інтернету всіх центральних органів виконавчої влади та переважної більшості їх територіальних органів;

- впроваджена значна кількість комплексних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі систем відомчого електронного документообігу, автоматизації типової діяльності (кадровий та бухгалтерський облік, інші облікові функції) та систем підтримки прийняття управлінських рішень;

- у переважної більшості державних службовців сформовані базові навички використання інформаційних технологій;

- впроваджені пілотні проекти з е-врядування у Вінницькій, Луганській, Дніпропетровській, Одеській областях, Міністерстві екології та природних ресурсів України. У Дніпропетровській області створено та розпочато впровадження Віртуального офісу електронних послуг (система веб-порталів: внутрішній для працівників органів влади та зовнішній для заявників), головною метою якого є підвищення ефективності та якості надання адміністративних послуг та дозвільних процедур органами виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону відповідно до європейських стандартів.

Віртуальний офіс охопить всі дозвільні центри та дозвільні органи Дніпропетровської області і стане єдиним інформаційним простором для суб’єктів господарювання і органів влади в процесі надання адміністративних послуг. Розпочато реалізацію пілотних проектів з впровадження електронних реєстратур у всіх лікувальних закладах області; впровадження проекту «Електронний дитячий садок».

У місті Києві розпочато роботи зі створення Регіонального центру електронного урядування «Електронна столиця». 

 

Електронна взаємодія органів влади

 

На сьогодні єдина інфраструктура міжвідомчої інформаційної взаємодії державних органів та суб'єктів господарювання із застосуванням інформаційних технологій не створена, при цьому Єдиний веб-портал органів виконавчої влади, який повинен бути основою інтегрованої системи “Електронний Уряд”, виконує переважно презентаційну та інформаційну функції.

Головною причиною такого стану справ є невизначеність правових засад та організаційно-технічних рішень щодо забезпечення впровадження електронного урядування, відсутність єдиного підходу до застосування інструментів і механізмів організації та координації діяльності державних органів у сфері інформатизації.

Впровадження інформаційних технологій, рівень якого є незначним, у більшості випадків не має системного характеру. Державними органами проводиться робота з опрацювання документів переважно у паперовому вигляді, що значно ускладнює оперативне вжиття заходів для вирішення проблемних питань, своєчасне надання адміністративних послуг та довідкової інформації з питань діяльності державних органів.

Основними причинами виникнення проблеми є:

використання державними органами подібної інформації, що міститься в різних базах даних і не пов'язана між собою;

відсутність ідентифікаторів, які пов'язують інформаційні об'єкти в різних базах даних;

використання електронних інформаційних систем та баз даних державних органів, взаємодія яких з ресурсами інших державних органів не була передбачена під час їх проектування;

відсутність системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, впровадження та функціонування якої забезпечує створення, використання, обмін та збереження інформації, що належить державі, відповідно до запитів і повноважень державних органів.

 

Стан автоматизації процесів діловодства органів державної влади та органів місцевого самоврядування є таким:

- менше 50% центральних органів виконавчої влади мають системи автоматизації діловодства, більшість яких впроваджено 5 -7 років тому;

- майже відсутні системи електронного документообігу масштабу відомства, або установи, переважно це електронні канцелярії, які ведуть облік вхідної та вихідної кореспонденції;

- формати даних не стандартизовані, механізми реалізації функцій документообігу та діловодства у впроваджених системах не уніфіковані, перелік обов’язкових реквізитів електронного документа, з урахуванням вимог до збереження їх в електронних архівах, не забезпечує супроводження життєвого циклу документів;

- повністю відсутній обмін електронними документами між відомствами;

- електронний цифровий підпис не використовується державними службовцями для створення юридично значимих електронних документів.

 

Сучасний стан впровадження електронного документообігу спонукав Держінформнауки України виступити з ініціативою створення системи електронної взаємодії органів влади (СЕВ). Ефективним технічним рішенням при розробці СЕВ стало використання «хмарових технологій» створення централізованого захищеного середовища для роботи з електронними документами.

Станом на вересень 2012 р. до СЕВ підключені всі центральні органи виконавчої влади, з них 16 міністерств, 62 – інших органів виконавчої влади. Технічні рішення, на яких було побудовано СЕВ, дозволяють підключити до неї всі органи виконавчої влади.

 

Також була схвалена Концепція створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Відбулося відкриття Національного центру підтримки електронного урядування.

Національний центр підтримки електронного урядування – провідна державна установа, метою створення якої стала потреба у забезпеченні координаційно-організаційної, дослідницької, експертної, технологічної, навчально-методичної, консультативної, просвітницької підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громадських організацій із впровадження та застосування технологій електронного урядування.

На сьогоднішній день Національний центр підтримки електронного урядування бере участь у більшості державних проектів у сфері своєї компетенції, проводить консультації з впровадження регіональних проектів, виконує власні проекти.

Діяльність Національного центра підтримки електронного урядування спрямовується Експертно-проектною радою, до складу якої входять провідні експерти органів державної влади, громадських організацій, міжнародних інституцій та бізнесу. 

З метою забезпечення відкритості та доступності органів державної влади було створено першу чергу єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування -  http://ts60.dknii.gov.ua/z/

Створений веб-ресурс дозволяє громадянам підготувати та подати електронне звернення до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Правильно оформлене електронне звернення є юридично значимим та буде розглянуте державними органами за тими ж вимогами, що й надане в письмовій формі.

Для подання електронного звернення необхідно мати:

Доступ до мережі Інтернет (Доступ до мережі Інтернет може надавати місцеве відділення "Укртелекому" або інший місцевий інтернет-провайдер)

Електронний цифровий підпис є обов′язковим реквізитом електронного документу. Звернення які надаються без підпису для подальшого розгляду не приймаються.

Електронний цифровий підпис

Електронний цифровий підпис - це блок інформації, який додається до файлу даних автором електронного документа та захищає файл від несанкціонованої модифікації і однозначно вказує на автора.

Електронний цифровий підпис може використовуватися юридичними і фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили.

Електронні документи підписані електронним цифровим підписом мають таку ж юридичну силу, що і паперові документи, підписані власноручним підписом особи і скріпленим печаткою.

Накладання електронного цифрового підпису відбувається за допомогою особистого ключа автора, що може зберігатись на зовнішньому звичайному або захищеному носії.

Перевірка електронного цифрового підпису здійснюється за допомогою відкритого ключа, який міститься у відповідному сертифікаті. Сертифікат відкритого ключа може бути доступний та розповсюджуватись через загальнодоступні телекомунікаційні мережі.

Використання електронного цифрового підпису забезпечує:

·   Достовірність - підписаний електронний документ свідчить про те, що автор документа свідомо підписав його.

·   Неможливість підробки - наявність електронного цифрового підпису свідчить про те, що саме автор (а не інша особа) підписав електронний документ.

·   Неможливість відтворювання - неможливо перенести готовий електронний цифровий підпис на інший електронний документ.

·   Незмінність - електронний цифровий підпис дозволяє виявити будь-яку модифікацію підписаного документу.

·   Незаперечність - електронний цифровий підпис унеможливлює відмову автора від факту підпису електронного документу.

Надання послуг електронного цифрового підпису здійснюють акредитовані центри сертифікації ключів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган" від 28 жовтня 2004 року № 1451 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1022, на Міністерство юстиції України покладено виконання функцій центрального засвідчувального органу.

Одним з основних завдань Міністерства юстиції України є виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів та центрів сертифікації ключів відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395.

Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу здійснюється державним підприємством “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України, яке визначено адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу.

Обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів (далі – сертифікатів ключів) засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів та центрів сертифікації ключів (далі – Центрів) здійснюється відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис” та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері використання електронно-цифрового підпису (далі – ЕЦП), адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу (далі – адміністратор ІТС ЦЗО) на підставі договорів з Центрами.

До послуг обслуговування сертифікатів ключів Центрів відносяться: формування, повторне формування, блокування, скасування та поновлення сертифікатів ключів Центрів, консультування Центрів щодо надання адміністратором ІТС ЦЗО послуг з обслуговування сертифікатів ключів. Для одержання послуг Центри подають до центрального засвідчувального органу заяву, запит на формування сертифіката ключа Центру та інші документи у порядку та за формою, визначеними Регламентом роботи центрального засвідчувального органу, Положенням про адміністратора інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері використання ЕЦП.

Заяви на блокування, скасування та поновлення сертифікатів ключів Центрів подаються адміністратору ІТС ЦЗО.

Нормативно-правові акти у сфері електронного цифрового підпису

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Міністерство юстиції України

 

Подальший розвиток Державної системи електронних звернень громадян дозволить забезпечити створення єдиного адресного простору органів виконавчої влади на державному загальнодоступному інформаційному веб-ресурсі, автоматизоване формування звітів щодо організації звернень громадян, оперативний контроль за реєстрацією та опрацюванням звернень громадян, підвищення якості надання електронних послуг громадян та рівня виконавської дисципліни в державних органах.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VI скликання”

19 грудня 2012 12:53
19 грудня 2012 12:47
14 листопада 2012 15:26
14 листопада 2012 15:25
14 листопада 2012 15:23
14 листопада 2012 15:12
02 листопада 2012 10:42
25 жовтня 2012 15:05
18 липня 2011 13:04
15 липня 2011 15:24