Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 4 сесія

03 серпня 2016, 12:37

Протокол № 44 від 31.05.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 44

31 травня 2016

 

м. Київ,

вул. Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.30

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Семенюк С.В., Козієвська О.І., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Нестеренко Л.С.

 

ВІДСУТНІ: Кириленко І.Г.

ЗАПРОШЕНІ: Кириленко В’ячеслав Анатолійович – Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань, Гриневич Лілія Михайлівна – Міністр освіти і науки України, Качур Роман Павлович – заступник Міністра фінансів України, Загородній Анатолій Глібович – Віце-президент Національної академії наук України, Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних наук України, Луговий Володимир Іларіонович – Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Губерський Леонід Васильович – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кваша Сергій Миколайович – проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ковтунець Володимир Віталійович – заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Стельмах Олексій Олексійович – заступник начальника Управління малого та середнього підприємництва Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економіки і торгівлі України, Шаров Олег Вікторович – директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Чеберкус Дмитро Вікторович – директор Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, Жеребчук Софія Валентинівна – головний спеціаліст Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, Шульга Наталія Дмитрівна – голова Асоціації працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Кононенко Андрій Петрович – посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, Заборовець Костянтин Георгійович – заступник начальника відділу Головного управляння контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, Карпенко Олександр Віталійович – начальник служби управління правового забезпечення Служби безпеки України, Андрощук  Геннадій Олександрович – завідуючий лабораторією правового забезпечення розвитку науки і технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Шулікін Дмитро Андрійович – журналіст газети “Освіта України”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про стан підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року та формування державного замовлення на підготовку фахівців.

2. Про діяльність Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) у зв’язку з ратифікацією Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. та голови підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про стан підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року та формування державного замовлення на підготовку фахівців.

 

В обговоренні взяли участь: Кремень В.Г., Кваша С.М., Губерський Л.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. стосовно стану підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року та обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів України взяти до відома.

2. Звернути увагу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на недостатню роботу щодо своєчасного прийняття Урядового рішення про затвердження обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових, науково – педагогічних  та робітничих  кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2016 році.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

3.1. Вжити невідкладних заходів щодо безумовного виконання у повному обсязі норм Конституції України та вимог Закону України “Про вищу освіту” в частині забезпечення прав громадян на здобуття вищої освіти, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів.

3.2. Дозволити Міністерству освіти і науки України за результатами конкурсної ситуації корегувати обсяг прийому за державним замовленням між рівнями вищої освіти, напрямами та спеціальностями, а також між формами навчання з наступним внесенням змін до відповідної постанови Кабінету Міністрів України з урахуванням частин першої і другої статті 72 Закону України “Про вищу освіту”.

3.3. Вжити заходів щодо недопущення звуження прав громадян України на доступність та безоплатність професійно-технічної освіти, гарантованих статтею 53 Конституції України.

3.4. Терміново внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” відповідно до пропозицій вищих навчальних закладів України, громадських освітянських організацій та Федерації роботодавців України.

3.5. Доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться вищі навчальні заклади, здійснити роботу щодо удосконалення методики визначення потреби держави у фахівцях з вищою освітою та обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах державної і комунальної форми власності з урахуванням реальних потреб економіки у трудових ресурсах.

3.6. У Постанові Кабінету Міністрів України про обсяги державного замовлення на підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у обсягах державного замовлення, передбачених для Міністерства культури України, позицію “Мистецтвознавство” в розділі “аспірантура” позначити знаком “зірочка” з відповідною виноскою такого змісту: “у т.ч. асистентів-стажистів”.

3.7. Забезпечити висвітлення питання стосовно потреб держави в спеціалістах з вищою освітою та підготовки фахівців у вищих і професійно-технічних навчальних закладах за рахунок державного замовлення під час звіту Уряду з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

4.1. Вжити заходів для недопущення затримки друку і видачі документів про освіту.

4.2. Терміново проаналізувати стан проведення вступної кампанії до професійно-технічних навчальних закладів та вжити заходів щодо недопущення суттєвого скорочення контингенту учнів.

4.3. Розробити порядок та механізм формування державного та регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів з залученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та місцевих органів влади.

4.4. З метою об’єктивного розміщення державного замовлення з урахуванням регіональних потреб та профільності вищих навчальних закладів затвердити на рівні Міністерства освіти і науки України пріоритети, передбачивши, зокрема на спеціальність обсяг державного замовлення за освітнім ступенем бакалавра не менше 15 місць, а з педагогічних спеціальностей – не менше 20–25 місць.

4.5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, додатково вивчити питання щодо доцільності запровадження у 2016 році нового порядку розміщення державного замовлення у вищих навчальних закладах на підготовку фахівців освітнього ступеня “бакалавр”, враховуючи дотримання регіональних підходів та забезпечення стабільної діяльності вищих навчальних закладів, зокрема у частині збереження їх штатного персоналу.

4.6. Відтворити повноцінну систему доуніверситетської підготовки, як ефективний засіб ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу на природничі й інженерні спеціальності. Розширювати можливості випускників системи доуніверситетської підготовки щодо вступу на технічні і природничі спеціальності, зокрема, шляхом підвищення ваги балів з відповідних фундаментальних предметів у конкурсному балі, а також балу за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу.

4.7. Розробити інструменти оцінки показників реального працевлаштування випускників та формування на їх базі прогнозних показників щодо потреб ринку праці. Передбачити збільшення відсотку набору за напрямками STEM-освіти (наука, технології, інженерія, фізика, математика) відповідно до потреб промисловості країни.

4.8. Ґрунтуючись на програмі “Майбутнє України” Малої академії наук, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного технічного університету України “КПІ”, вдосконалити систему виявлення талановитих і обдарованих учнів, здійснювати їх підтримку та ранню професійну орієнтацію із залученням провідних науковців і педагогів вищих навчальних закладів України шляхом: організації проведення предметних олімпіад університетами з профільних для них предметів; організації проведення національних етапів міжнародних конкурсів науково-технічної творчості (Intel-ISEF та ін.).

4.9. Зважаючи на катастрофічний стан фундаментальної підготовки випускників загальноосвітніх шкіл, визначити пріоритетним завданням підвищення рівня підготовки з фундаментальних і природничих дисциплін на всіх рівнях освіти – від школи до університету – шляхом зміцнення взаємодії середніх та вищих навчальних закладів для забезпечення високоякісної освіти, а саме: розробити комплекс заходів з удосконалення підготовки вчителів природничих і фундаментальних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах; а також цільового підвищення кваліфікації вчителів математики, фізики, хімії, біології та інформатики загальноосвітніх навчальних закладів на базі технічних університетів.

Запровадити державну підсумкову атестацію з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання як обов’язкову.

4.10. Запровадити практику погодження показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів та кваліфікованих робітничих кадрів зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України, Асоціацією працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та Всеукраїнською асоціацією педагогічних працівників професійно-технічної освіти.

4.11. З метою реалізації принципу «освіта впродовж життя» зберегти державне замовлення на підготовку фахівців для осіб, які здобувають вищу освіту за заочною формою навчання.

4.12. Міністерству освіти і науки України розробити систему оцінки результатів діяльності вищих навчальних закладів з урахуванням працевлаштування та роботи за фахом їх випускників різних рівнів, галузей знань і спеціальностей вищої освіти.

4.13. При визначенні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців Міністерству освіти і науки України забезпечити належне інформування вступників та громадськості про особливості розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, рекомендування до зарахування та прийняття рішення про зарахування на навчання, зокрема щодо:

– залежності обсягів державного замовлення вищих навчальних закладів від якісного складу вступників;

– особливості визначення обсягів регіонального замовлення;

– алгоритму розподілу вступників між вищими навчальними закладами відповідно до обсягів державного і регіонального замовлення;

– можливості запровадження під час вступу тесту загальної навчальної компетентності, як такого, що розроблений, апробований та з відповідним аналітичним звітом переданий Міністерству освіти і науки України і Українському центру оцінювання якості освіти.

5. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством освіти і науки України та іншими державними замовниками:

5.1. При корегуванні обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою рівнів бакалавра, магістра, спеціаліста передбачити збільшення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника відповідно до потреб економіки України.

6. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством фінансів України:

6.1. У проекті Постанови Кабінету Міністрів України “Про обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2016 році” передбачити норму щодо надання дозволу державним замовникам на перерозподіл обсягу прийому за державним замовленням, у межах виділених коштів, між рівнями вищої освіти, спеціальностями, а також між формами навчання за результатами конкурсної ситуації.

7. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з іншими державними замовниками:

7.1. При визначенні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою надавати пріоритет військовим спеціальностям та спеціальностям, пов’язаним з обороноздатністю держави.

Державним замовникам забезпечити збалансованість потреб між регіонами України та спеціальностями.

8. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо недопущення скорочення фінансування у 2016 році обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітничих кадрів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. про діяльність Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) у зв’язку з ратифікацією Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру.

 

В обговоренні взяли участь: Загородній А.Г., Кириленко В.А., Кононенко А.П., Карпенко О.В., Чеберкус Д.В., Скрипник О.О., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Взяти інформацію щодо діяльності Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект Закону України “Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру” (реєстр. № 0084 від 03.02.2016 р.).

3. Підтримати спільну позицію Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України щодо ініціювання переговорного процесу щодо оновлення пріоритетів, критеріїв та підходів до діяльності Українського науково-технологічного центру в Україні.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                                       О. СПІВАКОВСЬКИЙ

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                                                 І. КИРИЛЕНКО