Головна > Текстові публікації > Про Комітет > Історична довідка про Комітет

Про головне

Перейти до розділу
29 вересня 15:06
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Історична довідка про Комітет

01 травня 2006, 11:41

Історична довідка про Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за період п'ятого скликання. (2006-2007 рр.)

Історична довідка про Комітет Верховної Ради України

з питань науки і освіти за період п’ятого скликання.

(2006-2007 рр.)

 

I.  Про структуру і склад Комітету з питань науки і освіти.

       Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти було утворено згідно Постанови Верховної Ради України № 8-V від 11.07.2006 р. “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України п’ятого скликання”. До його складу увійшло 13 народних депутатів України. (Самойлик К.С. - Голова Комітету, Саламатін Д.А. - перший заступник Голови Комі­тету, Заблоцький В.П. - заступник Голови Комітету, Курило В.С. – заступник Голови Комітету, Садовий М.І. - секре­тар Комітету, Личук В.І., Луцький М.Г., Зубець М.В., Каракай Ю.В., Полохало В.І., Ткаченко В.В., Єхануров Ю.І., Жванія Д.В.). У складі Комітету утворилося шість підкомітетів, а саме:

з питань базової освіти (голова Личук В.І.);

з питань фахової освіти (голова Луцький М.Г.);

з питань науки (Зубець М.В.);

з питань інноваційної діяльності (Каракай Ю.В.);

з питань інтелектуальної власності (Полохало В.І.);

з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації (Ткаченко В.В).

       Всі члени Комітету - висококваліфіковані фахівці своєї справи, науковці і освітяни. Серед членів Комітету - два представники наукових кіл: президент Української академії аграрних наук (Зубець М.В.), провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України (Полохало В.І.), ректор, проректор  та викладачі вищих навчальних закладів (Курило В.С., Луцький М.Г., Заблоцький В.П., Садовий М.І., Ткаченко В.В.). Троє членів Комітету мають вчений ступінь “доктор наук” (Курило В.С., Заблоцький В.П., Садовий М.І.) , четверо – “кандидат наук” (Луцький М.Г., Каракай Ю.В., Полохало В.І., Єхануров Ю.І.).

 

II. Про основні завдання та функції Комітету

     Верховної Ради України з питань науки і освіти.

     Виходячи з ст.11, 12, 13, 14 Закону України “Про внесення змін до Закону України про комітети Верховної Ради України” основними функціями Комітету є:

Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України

     1. Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції:

     1) законопроектну;

     2) організаційну;

     3) контрольну.

Стаття 12. Законопроектна функція комітетів

1. Законопроектна функція комітетів полягає в:

1) розробці проектів  законів,  інших  актів  Верховної  Ради України;

2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів,  внесених суб'єктами законодавчої  ініціативи на розгляд Верховної Ради України;

3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у  першому  та  наступних читаннях  (за  винятком  прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);

4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів      загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони  і  довкілля,  а  також наданні згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України;

5) узагальненні зауважень і пропозицій,  що  надійшли   до законопроектів;

6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи.

Стаття 13. Організаційна функція комітетів

1. Організаційна функція комітетів полягає в:

1) плануванні своєї роботи;

2) проведенні  збору  та  аналізу  інформації  з  питань,  що належать  до  повноважень  комітетів,  організації  слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України;

3) попередньому  обговоренні  відповідно  до   предметів   їх відання  кандидатур  посадових  осіб,  яких  згідно з Конституцією України (254к/96-ВР) обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України  або  надає  згоду  на  їхнє  призначення,  підготовці  до розгляду Верховною Радою України відповідних  висновків  щодо  цих кандидатур;

4) підготовці  питань  на  розгляд  Верховної  Ради  України відповідно до предметів їх відання;

5) участі  у  формуванні  порядку  денного пленарних засідань Верховної Ради України;

6) прийнятті   рішень,   наданні   висновків,   рекомендацій, роз'яснень;

7) розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку;

8) участі   відповідно   до   предметів    їх    відання    в міжпарламентській    діяльності,  взаємодії з міжнародними організаціями;

9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності;

10) забезпеченні  висвітлення  своєї  діяльності  в   засобах масової інформації.

Стаття 14. Контрольна функція комітетів

1. Контрольна функція комітетів полягає в:

1) аналізі   практики   застосування   законодавчих  актів  у діяльності державних  органів,  їх  посадових   осіб   з   питань, віднесених  до предметів відання комітетів,  підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на  розгляд  Верховної  Ради України;

2) участі  за  дорученням Верховної Ради України у проведенні "Дня Уряду України";

3) контролі  за  виконанням  Державного  бюджету  України   в частині  що  віднесена до предметів їх відання,  для забезпечення доцільності,  економності та ефективності  використання  державних коштів у порядку, встановленому законом;

4) організації  та  підготовці  за  дорученням Верховної Ради України парламентських слухань;

5) організації та підготовці слухань у комітетах;

6) підготовці та поданні на розгляд  Верховної  Ради  України запитів  до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34   частини   першої   статті   85   Конституції   України (254к/96-ВР);

7) взаємодії з Рахунковою палатою;

8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради  України  з  прав людини;

9) направленні  матеріалів  для  відповідного  реагування   в межах,  установлених  законом,  органам     

       Верховної  Ради  України, державним органам, їх посадовим особам.

       Комітет з питань науки і освіти займається підготовкою до розгляду Верховною Радою України питань щодо:

· визначення загальної стратегії і пріоритетів розвитку освіти, науки і технологій в Україні;

· визначення шляхів і пріоритетів становлення системи захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні;

· визначення загальної стратегії і пріоритетів інформатизації в Україні;

· розробки проектів державних (національних) програм розвитку освіти, науки і технологій; розробки концепцій і законопроектів з інноваційної діяльності в Україні та з питань захисту інтелектуальної власності в Україні;

· експертизи наукової та освітньої частин програм;

· врахування питань захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

· підготовки, прийняття, контроль за виконанням Державного бюджету України, зокрема з галузей “Освіта” і “Наука”;

· підготовки законодавчих актів щодо податкової системи, інших проектів законів, пов’язаних з питаннями економіки і фінансування освітньої і наукової галузей, фінансового забезпечення патентної справи, авторських прав, інноваційної діяльності тощо;

· взаємовідносин України з іншими країнами в галузі науки і технологій, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності;

· перспектив міжнародного співробітництва установ освіти і науки;

· участі у підготовці до ратифікації або денонсації Верховною Радою України міжнародних договорів;

· попередній розгляд і підготовка висновків щодо приватизації об’єктів права державної власності науки та освіти (перелік об’єктів, що не підлягають приватизації), загальних правових засад об’єктів права власності організацій і установ освіти та науки, соціальних програм, концепцій, питань міжнаціональних відносин, мовної політики, соціального захисту працівників освіти і науки, роботи з молоддю, зайнятості населення, охорони здоров’я, культури і духовності, фізичної культури і спорту, науково-технічної творчості тощо;

· аналізу питань інвестиційної діяльності та гуманітарної допомоги, що стосуються освіти і науки;

· підготовка пропозицій та рекомендацій по забезпеченню узгодження законодавчих актів України та інших країн, що регулюють питання науки і освіти, захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

· організації діяльності консультативних рад, створених при Верховній Раді України за ініціативою Комітету.

Організаційне, консультативне, аналітичне забезпечення діяльності комітету покладено на його секретаріат, до складу якого входять 12 працівників. До роботи в апараті Верховної Ради України більшість з них очолювали підрозділи в міністерствах, відомствах, наукових установах, мають достатньо високу кваліфікацію вчителів, педагогів, науковців.

 

III. Про законотворчу діяльність Комітету

       Верховної Ради України з питань науки і освіти

       Виходячи з вимог Конституції України, Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, інших законодавчих актів, Комітет з питань науки і освіти протягом п’ятого скликання проводив роботу щодо правового забезпечення діяльності наукової та освітянської галузей. За цей період Комітетом підготовлено і внесено на розгляд парламенту 67 законопроектів, з яких 15 прийнято в цілому, за основу - 4, підписано 11 Постанов Верховної Ради України.

За період першої-четвертої сесій Верховної Ради України п’ятого скликання проведено 37 засідань Комітету на яких розглянуто 177 питань, в тому числі 2 виїзних засідання та 4 спільних. Комітет також надав 32 експертних висновків на законопроекти, які є предметом відання інших парламентських комітетів. На засіданнях Комітету розглянуто сім питань у порядку контролю за виконанням законів і постанов Верховної Ради України.

       За поданням Комітету з питань науки і освіти Верховною Радою України:

● прийнято та підписано Президентом Закони України: “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Вищим Народним Комітетом Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської  Джамагирії про співробітництво у сфері науки і технологій”, “Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин”, “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”, “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”, “Про внесення зміни до статті 8 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо граничного віку кандидатів на посаду керівника вищого навчального закладу та керівника факультету”, “Про науковий парк “Київська політехніка”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері науки і технологій”, “Про внесення змін до деяких законів України (щодо збереження дитячих позашкільних закладів)”, України “Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30 листопада 2000 року”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності (стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ)”, “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні  генетично модифікованих організмів”.

● прийнято Постанови Верховної Ради України: “Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”, “Про відзначення 100-річчя з дня народження С.П. Корольова”, “Про “День Уряду України” у січні 2007 року (з порядком денним “Стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні”) та “Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні”, “Про проведення парламентських слухань на тему: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” та  “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування”, “Про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” та “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації”, “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для  найталановитіших молодих учених”, “Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок”, “Про відзначення 90-ліття від часу заснування Національної академії наук України”.

● прийнято у першому читанні та підготовлено до розгляду для прийняття у другому читанні проекти законів: про внесення змін до статті 65 Закону України “Про вищу освіту” (стосовно створення самостійних госпрозрахункових підрозділів), про внесення змін до Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”, про наукові парки, про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

● прийнято та направлено на підпис Президенту України Закон України “Про Загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису”.

       За ініціативою Комітету з питань науки і освіти протягом 2006-2007рр. проведено:

- “День Уряду України” у січні 2007 року (з порядком денним “Стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні”);

- комітетські слухання на тему: “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення”. 

- парламентські слухання на тему “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування”;

- парламентські слухання на тему “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації”.

       За підсумками слухань були підготовлені проекти Постанов Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” та “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації”. Метою проведення парламентських слухань було всебічне обговорення зазначених питань, отримання обґрунтованих, конструктивних, системних, узгоджених пропозицій стосовно вирішення проблем сучасного законодавчого забезпечення таких важливих сфер як захист прав інтелектуальної власності та формування національної інноваційної системи України.

       Проведені “круглі столи” з проблем позашкільної освіти, формування державного замовлення на підготовку кадрів в закладах освіти, працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів. Серед основних результатів роботи в цьому напрямку – підвищення розміру заробітної плати в системі позашкільної освіти, збільшення державного замовлення на підготовку кадрів майже на 7 відсотків на наступний навчальний рік тощо.

       Комітет приділяє особливу увагу досягненням працівників освіти і науки у сприянні становленню правової держави, у розбудові національного права у сфері освіти і науки, здійсненні заходів щодо розширення прав громадян на  якісну освіту, проведення інтелектуальної та творчої діяльності та підтримує клопотання щодо відзначення їх грамотами та іншими видами морального та матеріального заохочення.

       Комітет постійно співпрацює з навчальними закладами України, вивчає існуючі проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

       Протягом п’ятого скликання налагоджена тісна співпраця з Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць СНД. Прийнято участь у роботі Постійної комісії МПА СНД з культури, інформації, туризму і спорту (4-7 жовтня 2006 р., м. Кишинів, Республіка Молдова) та поінформовано Комісію про доопрацювання проекту модельного Інформаційного кодексу для держав-учасниць СНД з урахуванням зауважень та пропозицій парламентів та органів державної влади держав-учасниць СНД. Комітетом також було розглянуто, проаналізовано, подано конкретні зауваження та пропозиції до ряду проектів модельних законів, окремі положення яких використані в законотворчій роботі.

        Комітет брав безпосередню участь у підготовці науково-практичного коментарю до законодавчих положень Цивільного кодексу України щодо права інтелектуальної власності.

        Народні депутати - члени Комітету та працівники секретаріату активно беруть безпосередню участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, інших заходах.

        Комітет з питань науки і освіти бере активну участь в роботі громадських організацій, зокрема в засіданнях Ради Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти та Президії Громадської Ради освітян і науковців України (ГРОНУ).

        До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях. Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінці сайту Верховної Ради України, у численних статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

        На адресу Комітету надійшло 3765 заяв і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для завдань вдосконалення українського законодавства.

 

 

Голова Комітету                                                           К.С.Самойлик

 

 

Завідувач

секретаріату Комітету                                              Б.Г.Чижевський