Про головне

Перейти до розділу
23 лютого 15:29
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

19 січня 2024, 09:00

Про конкурс на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2024 рік

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (далі – Комітет) інформує, що відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Положення), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим», розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія) за 2024 рік.

Відповідно до пункту 2 Положення Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій своїм Рішенням від 15.12.2021 (протокол № 90) затвердив Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку їх розгляду (далі – Інструкція).

Відповідно до Положення та Інструкції Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій в установленому порядку приймає конкурсні роботи для присудження Премії за 2024 рік.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Премія присуджується молодим ученим – громадянам України віком (за станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу) до 35 років включно, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень.

Зокрема за:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами, отримані видатні досягнення в галузях точних, природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, які вирішують конкретні завдання держави, відповідають інтересам та очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, а також сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу й утверджують високий авторитет науковців в Україні та світі;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів, інформаційні технології.

Присуджується щороку до 50 Премій у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії.

У конкурсі на здобуття Премії можуть брати участь молоді вчені – громадяни України працівники наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств України незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – наукова установа), у яких сформовані та діють у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наукові підрозділи та вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі – Вчена рада), як індивідуально, так і у складі колективу.

 

Висунення та подання робіт на Премію проходять наступні етапи:

1. Підготовчий етап.

Оформлення роботи авторами відповідно до вимог Інструкції та Положення (http://kno.rada.gov.ua/documents/pr_scient/n_ak/).

Робота на присудження Премії протягом 6 місяців до її подання до Вченої ради має пройти попереднє обговорення науковим колективом (зокрема, структурного підрозділу наукової установи) або фаховими спільнотами і отримати їх підтримку.

Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи, і йому має належати значний творчий внесок.

На здобуття Премії можуть висуватись наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не пізніше ніж у попередньому до їх висунення році. Не може подаватися на Премію дисертація на здобуття наукового ступеню. Не включаються до подання і не враховуються у конкурсному відборі публікації, опубліковані у виданнях держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, з моменту такого визнання.

Науковці, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Національної премії України імені Бориса Патона (Державної премії України в галузі науки і техніки), можуть подавати свої нові роботи на Премію виключно за наукові результати, які не увійшли до подань на зазначені премії. Молоді вчені – доктори наук не можуть подавати роботи протягом одного року одночасно на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та Премії (одноосібно або у складі колективу співавторів).

Премія може присуджуватися молодому вченому один раз.

 

2. Висунення роботи на присудження Премії Вченою радою.

Автори подають роботу на розгляд Вченої ради за місцем роботи.

У разі, коли до складу авторського колективу, робота якого висувається на присудження Премії, входять молоді вчені з різних наукових установ, тоді до наукової установи, у якій працює перший вчений із колективу претендентів і яка буде здійснювати подання роботи, направляється від інших наукових установ супровідний лист з клопотанням про включення до остаточного складу колективу на присудження Премії їх молодого вченого (молодих учених) із пакетом документів, зокрема витягом з протоколу засідання Вченої ради про включення молодого вченого (молодих учених) у склад авторського колективу щодо висунення роботи на Премію.

Висунення роботи на присудження Премії проводиться Вченою радою наукової установи, у якій усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює (за основним місцем роботи або за сумісництвом) і в якій була здійснена основна частина дослідження.

Висунення здійснюється до 1 березня року подання науковою установою роботи на конкурс.

Вчена рада не може протягом одного року:

- висувати кандидатуру молодого вченого на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії;

- висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України для молодих вчених або Національну премію України імені Бориса Патона;

- висувати кілька робіт за участю одного і того ж молодого вченого на Премію.

Вчена рада несе відповідальність за повноту та відповідність оформлення роботи Інструкції та Положенню.

Робота, яка оформлена, висунена або подана з порушенням вимог Інструкції чи Положення, до конкурсу не допускається. Вчена рада, яка висувала таку роботу, попереджається про це, а у разі повторного такого випадку – Комітетом розглядається питання про обмеження подання на Премію від такої Вченої ради строком на 1 рік.

 

3. Подання роботи науковою установою.

Наукова установа з 2 січня до 1 березня включно подає належно оформлену роботу на конкурс на присудження Премії за поточний рік з супровідним листом до Міністерства освіти і науки України або відповідно до підпорядкування до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади (далі – Академії та ЦОВВ).

МОН України приймає документи на присудження Премії від підвідомчих наукових установ, а також від наукових установ, що не підпорядковуються Академіям та ЦОВВ, незалежно від форми власності.

Роботи на присудження Премії наразі можуть також подаватися залежно від місця розташування наукової установи до обласних та Київської міської рад (далі – Ради).

Наукові роботи, які містять відомості, що становлять державну таємницю, оформляються відповідно до встановлених вимог у сфері охорони державної таємниці та у визначений період подаються до Служби безпеки України відповідно до Інструкції з оформлення і подання до Служби безпеки України документів і матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, а також порядку їх розгляду, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 09 січня 2023 року № 7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2023 року за № 136/39192 (зі змінами).

 

4. Рекомендація роботи МОН України/Академіями та ЦОВВ/Радами.

МОН України, Академії та ЦОВВ, Ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії, визначають технічну й змістовну відповідність вимогам Положення та Інструкції і приймають рішення про їх рекомендацію або не рекомендацію на присудження Премії.

У разі рекомендації роботи відповідне рішення МОН України, Академій та ЦОВВ, Рад із супровідним листом та матеріалами роботи подаються до 15 квітня включно на адресу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

 

Всі документи мають бути належно оформлені, підписані та завірені відповідно до вимог!

Інструкцією встановлені форми подання, які міняти не можна!

Бажаємо наснаги та успіхів молодим науковцям у досягненні своїх цілей!

 

Об’єднана Конкурсна комісія