Про головне

Перейти до розділу
19 травня 10:00
Про головне
докладніше...

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

26 липня 2011, 16:34

Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти протягом восьмої сесії шостого скликання Верховної Ради України

Про роботу Комітету з питань науки і освіти

протягом восьмої сесії

шостого скликання Верховної Ради України

 

Протягом восьмої сесії шостого скликання Верховної Ради України Комітет з питань науки і освіти продовжував роботу щодо удосконалення та створення законодавчої бази для забезпечення розвитку освіти і науки України. Основна діяльність Комітету зосереджувалась на підвищенні якості освіти, розвитку науки, покращенні умов праці педагогічних кадрів, адаптації вітчизняного законодавства в галузі освіти і науки до міжнародних норм і стандартів.

Комітетом за період восьмої сесії Верховної Ради України проведено 2 засідання Комітету, на яких розглянуто 19 питань, 16 з яких присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

 

За ініціативою Комітету з питань науки і освіти протягом восьмої сесії шостого скликання прийнято один закон:

- Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків”(реєстр. № 6553);

А також прийнято Верховною Радою України у першому читанні:

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав (реєстр. № 6523);

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (щодо охорони прав на секретні винаходи і корисні моделі) (реєстр. № 2750).

Повернено на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про загальну середню освіту" (щодо мораторію на закриття сільських шкіл) (реєстр. № 6615).

 

01 лютого 2011 року Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав (реєстр. № 6523), який спрямовано на подальше вдосконалення законодавства України про авторське право і суміжні права, зокрема, у сфері колективного управління майновими правами суб´єктів авторського права і суміжних прав. Відповідно до проекту, суб´єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами на колективній основі організаціям колективного управління.

Згідно із документом, суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть також доручати управління своїми майновими правами на колективній основі юридичній особі, що діє на основі державної форми власності, установчі документи якої передбачають здійснення функцій організації колективного управління.

Проектом передбачено, що організації колективного управління мають створюватися суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, які можуть бути фізичними і (або) юридичними особами, з урахуванням абзацу другого частини першої цієї статті закону.

Законопроект також містить положення про те, що у сфері репрографічного відтворення примірників творів відповідно до статті 25-1 цього закону, організація колективного управління може бути створена авторами і (або) видавцями творів. Організації колективного управління повинні мати статус юридичної особи згідно із законом.

Законопроектом передбачається також утворення окремих організацій, які управляють певними категоріями майнових прав певних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, або організацій, які управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Окрім того, колективне управління правами пропонується впровадити як обов´язкове, розширене колективне управління, а також добровільне колективне управління.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону "Про авторське право і суміжні права", Кодексу про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу та деяких інших законодавчих актів України.

 

11 лютого 2011р. члени Комітету з питань науки і освіти взяли участь у засіданні Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України

Під час засідання розглянуто, зокрема, законопроект про внесення змін до Закону "Про Національну програму інформатизації"(щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік) (реєстр. 7505), яким пропонується скасувати вимоги щодо щорічної підготовки та внесення до Кабінету Міністрів програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік та щорічного затвердження Верховною Радою завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки, а також визначити обов´язки державного замовника щодо формування та виконання Національної програми інформатизації.

Консультативна рада рекомендувала Комітету з питань науки і освіти прийняти відповідне рішення щодо зазначеного законопроекту, врахувавши необхідність його доопрацювання та приведення у відповідність до Бюджетного кодексу України, Закону "Про державні цільові програми" і Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів.

Також учасники засідання обговорили питання щодо проекту постанови про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки (реєстр. № 7025) якою, зокрема, пропонується: здійснити заходи з удосконалення процесів формування та виконання цієї програми; забезпечити розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; створити та забезпечити розвиток систем інформаційно-аналітичної підтримки виконання завдань розвитку державності, безпеки та оборони, автоматизованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади.

Також пропонується створити системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень з управління соціально-економічним розвитком країни і розвитком ринкових відносин; здійснити заходи з інформатизації, пов´язані з проведенням земельної реформи; створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему фінансових і фіскальних органів, інтегровану систему обміну інформацією між органами, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення; здійснити заходи, пов´язані з модернізацією системи управління державними фінансами та державної податкової служби.

Окрім того, серед завдань Програми передбачено створити багатофункціональну комплексну систему "Електронна митниця", інформацiйно-аналiтичну систему Рахункової палати; здійснити заходи з інформатизації, пов´язані із створенням і програмно-тенічним забезпеченням системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичним забезпеченням установ системи Мінпраці; а також створити інформаційно-аналітичні системи в галузі екології та використання природних ресурсів, комп´ютерну мережу у сфері освіти і науки, систему інформаційно-аналітичного моніторингу культурних процесів в українському суспільстві тощо.

Під час обговорення члени Консультативної ради звернули увагу: на неузгодженість проекту з переважною більшістю державних замовників завдань (проектів) Національної програми інформатизації, Національною академією наук України та галузевими академіями наук; відсутність фінансово-економічного обгрунтування; відсутність завдань щодо реалізації регіональних програм та проектів інформатизації (пункт 7 Пояснювальної записки однозначно стверджує, що "проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць").

Консультативна рада визнала проект постанови таким, що потребує доопрацювання з метою посилення його взаємозв'язку з основними стратегічними нормативно-правовими актами, зокрема, із законами “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (і відповідним планом заходів з його виконання, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів), Постановою Верховної Ради “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”, Указом Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України” тощо.

На засіданні також розглянуто питання про доповідь Кабінету Міністрів про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2010 рік.

Члени Консультативної ради відзначили значний обсяг проведених робіт по формуванню доповіді, її практичну цінність. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації рекомендовано своєчасно розгорнути роботи над проектом доповіді Кабінету Міністрів про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2011 рік, визначеному Президентом України Роком освіти і інформаційного суспільства, залучивши широку громадськість, провівши публічні обговорення та включивши до її складу інформацію про результати аналізу виконання Закону “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (і відповідного плану заходів з його виконання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів) та Постанови Верховної Ради “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”.

Також рекомендовано завершити розробку національної системи індикаторів (показників) розвитку інформаційного суспільства та методики збору і обробки даних відповідно до цієї системи, здійснити формування проекту щорічної доповіді про стан та розвиток інформатизації на основі результатів опитувань згідно із зазначеними національною системою та методикою.

Під час засідання також було розглянуто питання про розвиток електронного урядування в Україні. Члени Консультативної ради ухвалили рішення рекомендувати Кабінету Міністрів прискорити розробку Стратегії впровадження електронного урядування та відповідного законопроекту, підготовку коротко- та середньострокових заходів щодо розвитку електронного урядування в Україні в контексті виконання завдань щодо розбудови інформаційного суспільства в Україні тощо.

Окрім того, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформації рекомендовано забезпечити широке пропагування переваг інформаційного суспільства та електронного урядування в Україні, прискоривши розробку відповідних національних стандартів, протоколів і регламентів електронного урядування та забезпечивши координацію діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування задля ефективної реалізації державної політики розвитку електронного урядування.

Члени Консультативної ради також обговорили питання про відзначення Року освіти і інформаційного суспільства, відзначили певне зволікання з координацією розгортання робіт у цьому напрямі та закликали органи державної влади, місцевого самоврядування, громадські організації, заклади та установи науки, освіти і культури взяти активну участь у формуванні та проведенні заходів з широкого відзначення 2011 року - Року освіти і інформаційного суспільства, запровадженні в українському суспільстві розуміння цінностей інформаційного суспільства.

Підкреслювалося, що Консультативна рада вважає за доцільне рекомендувати Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти розглянути питання щодо проведення аналізу практики виконання Закону "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" (і відповідного плану заходів з його виконання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів) та Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні" з наступним його громадським обговоренням.

 06 квітня 2011 року Верховною Радою України повернено на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про загальну середню освіту" (щодо мораторію на закриття сільських шкіл) (реєстр. № 6615).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 24.12.2010 р. №16/3-1453/6615 погоджуючись в цілому з необхідністю вжиття на законодавчому рівні заходів, спрямованих на збереження загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості звертає увагу на те, що законопроект не передбачає диференційованого підходу до вирішення цих проблем, зокрема врахування демографічної ситуації в населеному пункті, наповнюваності класів, наявності матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів тощо. Крім того, положення законопроекту вступають у протиріччя з тенденцією укрупнення територіальних громад, здатних забезпечити на належному рівні надання освітніх послуг.

Комітет прийняв рішення за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» (щодо мораторію на закриття сільських шкіл) (реєстр. № 6615 від 01.07.2010 року), поданий народним депутатом України В. Кириленком повернути на доопрацювання ініціатору внесення.

 

18 травня 2011 року Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (щодо охорони прав на секретні винаходи і корисні моделі ) (реєстр. № 2750), яким пропонується внести низку змін до положень чинного закону, що стосуються охорони прав на секретні винагороди і корисні моделі та спрямовані на їх узгодження з відповідними положеннями Закону "Про державну таємницю".

Відповідно до проекту, під час попередньої експертизи заявка, що не містить пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені до державної таємниці, згідно із "Зводом відомостей, що становлять державну таємницю", який формує та публікує в офіційних виданнях Служба Безпеки України на підставі рішень державних експертів з питань таємниць та у відповідності із Законом "Про державну таємницю".

Попередня експертиза не проводиться щодо тих заявок, у яких серед заявників і/або винахідників є хоч би одна особа, що не є громадянином (фізична особа) або резидентом (юридична особа) України чи будь-якої держави, щодо якої є Угода між її Урядом і Урядом України про взаємну охорону таємної інформації.

Якщо у заявці при проведенні щодо неї попередньої експертизи виявлені відомості, які можуть бути віднесені до державної таємниці, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

 

18 травня 2011 року проведено круглий стіл Комітету з питань науки і освіти та Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України на тему: “Проблеми управління профтехосвітою в Україні та їх законодавче врегулювання в умовах адміністративної реформи”. Головною метою круглого столу було з’ясування причин недосконалості системи управління профтехосвітою в Україні та пошук ефективних шляхів вирішення цієї проблеми на етапі здійснення адміністративної реформи. Учасники круглого столу обговорили реальний стан підготовки кваліфікованих робітників, можливі варіанти і форми управління якісними змінами системи профтехосвіти в умовах адміністративної реформи, запропонували пропозиції до нової редакції Закону України “Про професійно-технічну освіту” та до підзаконних актів Кабінету Міністрів України. За підсумками підготовлені рекомендації, звернення, публікації у засобах масової інформації.

 

16 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків” (реєстр. № 6553), який спрямований на врегулювання господарської діяльності  наукових парків з  метою уточнення визначення суб'єктів господарювання, яким надається державна підтримка при виконанні проектів наукового парку, що передбачена діючим Законом України “Про наукові парки”,  а також уточнення окремих положень стосовно прав оренди майна вищого  навчального  закладу  та/або  наукової  установи. Для цього у проекті пропонується внести зміни до чинних Законів України “Про оренду державного та комунального майна” та “Про наукові парки”, спрямованих на упорядкування господарської діяльності як самих наукових парків, так і їх партнерів.

Передбачається, що прийнятий Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності  наукових парків” дозволить чітко визначити суб'єктів, які отримуватимуть державну підтримку при виконанні проектів наукового парку, спрямованих на підвищення ефективності використання науково-технологічного потенціалу провідних вищих навчальних закладів та наукових установ, уточнити  місце і роль наукового парку та його партнерів у виконанні проектів наукового парку, що сприятиме використанню вітчизняних наукових розробок для забезпечення потреб економіки та суспільства, активізувати інноваційні процеси в Україні.

 

Народні депутати - члени Комітету та працівники секретаріату активно беруть безпосередню участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, інших заходах. Зокрема, протягом восьмої сесії брали участь у таких заходах, як:

· Засідання Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України з порядком денним: “Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників” (січень).

· Семінар Відділення професійної освіти і освіти дорослих, Інституту професійно-технічної НАПН України на тему: “Методологічні засади моніторингу розвитку професійно-технічної освіти” (січень).

· XVІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: “Актуальні проблеми інтелектуальної власності” (м.Львів) (лютий).

· Засідання Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Обговорення рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 13.01.2011 р. щодо професійно-технічної освіти, а  також  питань  виконання плану наукових досліджень та видання підручників для учнів професійно-технічних навчальних закладів (березень).

· Загальні збори Національної академії педагогічних наук України з порядком денним: “Звіт про діяльність НАПН України у 2010 році та завдання на 2011 рік” (березень).

· Всеукраїнська науково-практична конференція Відділення професійної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України на тему: “Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання”. (У порядку контролю за виконанням рішень Комітету з питань науки і освіти від 11.06.2008 р. та від 11.03.2010 р.) (березень).

· Семінар Українського аналітичного центру професійної освіти “Національна обсерваторія” на тему: “Професійна освіта дорослих і ринок праці”, (в рамках співпраці з представництвом німецької неурядової організації “Німецьке об’єднання народних університетів” в Україні з посилення потенціалу освіти дорослих і навчання протягом всього життя) (квітень).       

· Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти. Обговорення проблеми організації проходження учнями і слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, інших питань функціонування системи професійно-технічної освіти України. (У порядку контролю за виконанням рішень Комітету з питань науки і освіти від 11.06.2008р. та від 11.03.2010 р.) (квітень).

· Міжнародна наукова конференція “Теоретичні і практичні аспекти інноваційної діяльності в умовах глобальної економічної системи” (м.Маріуполь Донецької обл.) (травень).

· IV Українсько-Польський форум “Розвиток педагогічних наук в Польщі і Україні на початку ХХІ століття (на базі Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького) (травень).

· Міжнародна наукова конференція “Ідея університету: сучасний дискурс” (травень).

· Спільний українсько-швейцарський симпозіум “Освіта для демократичного громадянства в Україні: проблеми та перспективи” (травень).

· Міжнародна науково-практична конференція, що проходила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в рамках акції “Останній шлях Т.Шевченка”, приурочена 150-річчю перепоховання Кобзаря в Україні (травень).

 

Співробітники секретаріату Комітету взяли участь у програмі стажування в сеймі Республіки Польща (березень 2011 р.).

 

Налагоджена тісна співпраця Комітету з питань науки і освіти з Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць СНД. Взято участь у роботі:

· Постійної комісії МПА СНД з науки і освіти (29-30 квітня 2011р., м.Київ);

· Постійної комісії МПА СНД з питань культури, туризму і спорту (16-19 червня 2011 р., м.Казань, Російська Федерація);

29 квітня 2011р. відбулося засідання Постійної комісії Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з науки і освіти. Постійна комісія МПА СНД з науки і освіти створена за ініціативи Верховної Ради України у жовтні 1999 року з метою більш ефективного використання інтелектуального потенціалу держав-учасниць СНД і зближення національного законодавства у сфері науки і освіти у країнах Співдружності.

Питаннями ведення комісії є: державна політика в області науки і освіти; правове забезпечення функціонування учбових і наукових закладів; міжнародна співпраця в області науки і освіти; формування загального освітнього простору СНД; імплементація норм міжнародного права у сфері науки і освіти; питання підготовки кадрів.

Комісія веде роботу з підготовки проектів модельних законодавчих актів і рішень, спрямованих на гармонізацію національного законодавства у Співдружності Незалежних Держав. За роки існування комісією підготовлено 25 модельних законодавчих актів, що прийняті Асамблеєю і складають базу модельного законодавства освіти, наукової і інноваційної діяльності.

Зокрема, Верховна Рада України виступила розробником модельних законів “Про середню загальну освіту”, “Про дошкільну освіту” і “Про позашкільну освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про охорону прав на наукові відкриття”, законопроекту “Про раціоналізаторську діяльність”.

Прийняті за ініціативою комісії модельні законодавчі акти або їх окремі положення знаходять імплементацію в правотворчій діяльності парламентів країн Співдружності, досить часто ще на стадії проектної розробки, на їх основі також вносяться поправки до раніше ухвалених законів. Комісія здійснює постійний моніторинг використання модельних законів у законотворчій діяльності всіх парламентів держав - учасниць.

Постійну комісію очолює народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Катерина Самойлик.

Під час засідання Постійної комісії розглянуто проекти модельних законів: про дистанційну освіту в державах-учасницях СНД; про раціоналізаторську діяльність; про громадську експертизу; про підготовку кадрів з урахуванням потреб ринку праці; проект Декларації про етичні принципи наукової діяльності; проект постанови МПА СНД про правове забезпечення модернізації системи освіти в державах-учасницях СНД. Комітетом з питань науки і освіти подано конкретні зауваження та пропозиції до ряду проектів модельних законів, окремі положення яких використані в законотворчій роботі.

Також члени Постійної комісії розглянули питання про відзначення: 300-річчя з дня народження М.В.Ломоносова;  100-річчя з дня народження Л.М. Гумільова; 150-річчя з дня народження В.І.Вернадського.

Під час перебування в Україні члени Постійної комісії відвідали Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” з метою ознайомлення з досвідом роботи наукового парку, оскільки у перспективному плані Комісії - розробка проекту модельного закону про наукові парки та положення про дослідницькі університети.

 

Члени Комітету беруть активну участь в роботі громадських організацій, зокрема в засіданнях Ради Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП), Ради директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації України та Ради Асоціації працівників ВНЗ I-II рівнів акредитації.

Протягом восьмої сесії шостого скликання взято участь у:

· Розширеному засіданні Президії Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). Обговорення проекту Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки та шляхів її модернізації в умовах адміністративної та економічної реформ в Україні (березень).

· Засіданні Ради Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти. Стан та перспективи модернізації професійно-технічної освіти України (травень).

· Спільному засіданні Ради директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації України та Ради Асоціації працівників ВНЗ I-II рівнів акредитації. Проблеми підготовки фахівців середньої ланки та шляхи їх вирішення (м.Херсон) (червень). 

 

Комітет приділяє особливу увагу досягненням працівників освіти і науки у сприянні становленню правової держави, у розбудові національного права у сфері освіти і науки, здійсненні заходів щодо розширення прав громадян на  якісну освіту, проведення інтелектуальної діяльності та підтримує клопотання щодо нагородження їх відзнаками Верховної Ради України та іншими видами морального та матеріального заохочення. Протягом восьмої сесії на засіданнях Комітету прийняті рішення та підготовлені клопотання про нагородження 6 науково-педагогічних працівників відзнаками Верховної Ради України. Зокрема, Почесною грамотою Верховної Ради України – 2, Грамотою Верховної Ради України – 4. 

 

До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях. Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з питань науки і освіти, у численних статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

 

Протягом восьмої сесії шостого скликання на адресу Комітету надійшло понад 1454 заяв і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для завдань вдосконалення українського законодавства.