Діяльність Комітету

31 березня 2009, 13:13

"Круглий стіл" "Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України в антикризовому контексті" 9 грудня 2008 року

Використання науково-технічного потенціалу України шляхом впровадження інновацій в економіку, стимулювання розвитку науки, винахідницької діяльності, зокрема у вищих навчальних закладах, має стати ключовою складовою антикризової політики держави.

 

Так вважають народні депутати України, керівники міністерств, академій, вищих навчальних закладів профспілок, наукової та науково-педагогічної громадськості та інші учасники круглого столу «Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України в антикризовому контексті», який відбувся 9 грудня 2008 року в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» за ініціативою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

«Державна політика у сфері вищої освіти має зробити акцент на організації передачі наукових розробок із сфери одержання знань у виробництво, а досягнути цього можна шляхом створення ринку об’єктів інтелектуальної власності та інноваційної інфраструктури» - підкреслив Голова Комітету з питань науки і освіти Володимир Полохало.

 

Нажаль, сьогодні створенню інноваційної інфраструктури та цивілізованого ринку об’єктів інтелектуальної власності перешкоджає ряд проблем, ключовими з яких є розпорошення і дублювання управлінських функцій, відсутність механізмів уведення у господарський обіг об’єктів права інтелектуальної власності, нерегульованість питань з виплати винагороди авторам, творцям інтелектуального продукту. Як наслідок за останні 4 роки показники впровадження інновацій в українській економіці залишаються незмінно низькими, або й навіть зменшуються.

 

Полохало наголосив, що не тільки в рішеннях Комітету з питань науки і освіти, а й на засіданні Ради національної безпеки і оборони України «Про право і захист інтелектуальної власності та посилення її ролі у формуванні національного багатства України», яке відбулось 21 листопада 2008 року, констатувалося, що органи виконавчої влади, відповідальні за цю сферу, демонструють неспроможність ефективно реалізовувати державну політику в сфері інтелектуальної власності і не розглядають цю сферу як потужній ресурс розвитку та стабільності внутрішнього ринку держави.

 

Зокрема, на круглому столі акцентувалась увага на тому, що причиною незатребуваності наукових розробок та інновацій в промисловості є те, що власники та спеціалісти вітчизняних підприємств не мають достатньо повної уяви про науково-технічні розробки, здійснені у навчальних закладах. Одночасно найвищою винахідницькою активністю відрізняються саме заклади Міністерства освіти і науки України. Найбільше заявок на винаходи було подано винахідниками Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Національного університету харчових технологій, Вінницького національного технічного університету, Київського національного університету технологій та дизайну, Національного університету «Львівська політехніка».

 

Крім того, актуальною проблемою залишається також і те, що сьогодні більшість вищих навчальних закладів в Україні роблять акцент лише на викладацькій діяльності своїх співробітників, що призводить до домінування навчально-рутинного процесу над науково-дослідним.

 

Тож учасники круглого столу розробили Рекомендації, спрямовані на ліквідацію вищезазначених прогалин, сприятимуть прискоренню виведення України з кризи.

 

Верховна Рада України

Комітет з питань науки і освіти

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про затвердження рекомендацій круглого столу на  тему:

“Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України

в антикризовому контексті”

___________________________________________________________________

 

Розглянувши узагальнені пропозиції, висловлені 9 грудня 2008 року під час круглого  столу “Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України в антикризовому контексті”, а також ті, що надійшли на адресу Комітету за наслідками обговорення, Комітет Верховної Ради України питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Схвалити Рекомендації круглого столу “Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України в антикризовому контексті”.

 

2. Направити Рекомендації круглого столу Голові Верховної Ради України, керівникам депутатських фракцій та комітетів Верховної Ради України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Міністерству  освіти і науки України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, Міністерству промислової політики України, Міністерству транспорту та зв’язку України, Міністерству палива та енергетики України, Міністерству оборони України, Міністерству аграрної політики України, Міністерству охорони здоров’я України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Національній академії наук України, галузевим академіям наук України та Центральному комітету профспілки працівників освіти і науки України, Центральному комітету профспілки працівників Національної академії наук України для аналізу та використання у практичній діяльності.

 

3. Вважати за доцільне направити матеріали круглого столу засобам масової інформації для використання при підготовці матеріалів з питань розвитку науки, освіти і інноваційної діяльності, оприлюднити їх на Інтернет-сайті Комітету з метою інформування громадськості.

 

4. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на голів підкомітету з питань науки Зубця М.В., підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванію Д.В., підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.

 

Голова Комітету                                                             В.І.Полохало

 

Ухвалено

Рішенням Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

протокол № 21 від 24.12.2008 р.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

круглого столу “Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти  України

в антикризовому контексті”, проведеного  9 грудня  2008 р.

 

Розглянувши проблеми розвитку наукової та інноваційної  діяльності в Україні в антикризовому контексті  та враховуючи пропозиції, висловлені під час обговорення керівниками наукових установ та вищих навчальних закладів, представниками органів державного управління, підприємств та бізнесу і виходячи з Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 р. «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту  інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» (в контексті парламентських  слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (21 березня 2007р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення” (29 листопада 2006р.), парламентських слухань „Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” (20 червня 2007 р.)), учасники  круглого столу рекомендують: 

      

І. Верховній Раді України:

         

При формування антикризових заходів, засад зовнішньої і внутрішньої політики, планів соціально-економічного розвитку України, проектів Державного бюджету України, у тому числі на 2009 рік, виходити з світових тенденцій та закономірностей щодо визначальної ролі науково-технічного потенціалу у зростанні економіки держави, розвитку її інноваційної системи та підвищенні якості життя людей. У звязку з цим визначити розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності як пріоритетну сферу і здійснити першочергові заходи:

        

1) Провести у березні 2009 року День Уряду України з питання реалізації законодавства України у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, формування національної інноваційної системи  в умовах кризи.

        

2) Розробити і затвердити у першому півріччі 2009 року Стратегію інноваційного розвитку  України до 2020 року;

        

3) Прискорити прийняття  законів України “Про наукові парки”, «Про особливості введення в цивільний оборот об’єктів права інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів, спеціальних та державних фондів цільового призначення», «Про охорону прав на наукові відкриття», “Про охорону прав на комерційну таємницю”, змін до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”,  “Про інноваційну діяльність”  та  «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності»;

 

4) Передбачити у проекті Податкового кодексу України, а також при внесенні змін до податкового законодавства  надання фіскальних преференцій для  суб'єктів інноваційної діяльності та створення ефективних  економічних  умов розвитку інноваційної інфраструктури в Україні.

         

5) Передбачати в Державному бюджеті на 2009 р.  та наступні роки ефективні фінансові видатки щодо залучення науково-технічного потенціалу до реалізації антикризових заходів, інноваційного розвитку економіки,  створення інноваційної інфраструктури та видатки на фінансову підтримку  відібраних  на конкурсних засадах інноваційних проектів, у тому числі наукових та технологічних парків,  компенсацію відсотків за кредитами,  що залучаються для їх реалізації,   та кошти на створення і функціонування державних венчурних фондів.

 

ІІ. Кабінету Міністрів України:

 

1. При прийнятті проекту Державного бюджету України на 2009 рік виходити з необхідності підвищення ролі науково-технічного потенціалу та його активізації в питаннях подолання кризи, створення інноваційних факторів конкурентної економіки, формування ринку інтелектуальної власності з  випуску наукоємної продукції та  надання послуг, у зв’язку з цим:

-  довести видатки загального фонду Державного бюджету України   на 2009 рік щодо фінансування науково-технічної сфери України до рівня                0, 6%ВВП. 

- збільшити фінансування Державного фонду фундаментальних досліджень  (ДФФД) України до  50 млн. гривень (згідно законодавства фінансування ДФФД має здійснюватися на рівні 0,01% ВВП);

- здійснити у повному обсязі, як це передбачено відповідними рішеннями Уряду України, фінансування державних науково-технічних цільових програм, зокрема «Наука в університетах», «Прогнозування науково-технічного розвитку на 2008-2012 роки»,  «Мікроелектронних технологій, організації серійного випуску приладів і систем на їх основі на 2008–2011 роки», «Фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки»,  «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», «Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008–2012 роки», «Образний комп'ютер;

- затвердити  державну цільову науково-технічну програму  розвитку нанотехнологій на 2009 -2013 роки, як фундамент розвитку нових підходів до технологічного та інноваційного розвитку держави;

- передбачити механізм залучення коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що повернуті за інноваційними проектами, профінансованими Державним інноваційним фондом України на реалізацію інноваційних проектів, в першу чергу проектів технологічних парків;

- сформувати державне замовлення на 2009 рік на створення інноваційної продукції, за перспективними  вітчизняними винаходами, та їх доведення до стану впровадження;

- сформувати бюджетну програму по кредитуванню науково-технічних та інноваційних проектів, у тому числі проектів наукових та технологічних парків.

 

2. Забезпечити:

 а) внесення до 20 січня 2009 року до Верховної Ради України проекту Концепції розвитку національної інноваційної  системи України;   

 б)  виконання положення чинних законодавчих актів  та урядових  рішень  щодо підтримки інноваційної діяльності, зокрема положень Законів України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”, “Про інноваційну діяльність”, Державної цільової науково-технічної програми “Наука в університетах” на 2008-2012 роки, постанови  Кабінету Міністрів України від  14 травня 2008 р. №447 "Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення інноваційної інфраструктури в Україні", на 2009 – 2013 роки”; 

в)  узгодити  положення  законів України "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність" з положеннями Бюджетного, Податкового, Митного кодексів України, іншими нормативними актами  передбачивши:

- звільнення інвестицій в науку, що надходять від суб’єктів недержавної форми власності, від сплати ПДВ;

- відокремлення коштів спеціального фонду від коштів загального фонду і утримання їх на рахунках комерційних банків. Державному казначейству залишити тільки функції контролю за витратами суто бюджетних коштів;

- можливість створення університетами IV рівня акредитації та науковими установами Національної академії наук  України та галузевих академій наук госпрозрахункових науково-дослідних інститутів, лабораторій, центрів, комплексів з частковими правами юридичної особи, у тому числі з можливістю відкриття рахунку у комерційному банку;

г)  з метою комплексного підходу до формування і реалізації державної інноваційної політики,  створення національної інноваційної системи вдосконалити систему державного управління науково-технічною та інноваційною сферою, забезпечити  координацію дій регіональних органів виконавчої влади щодо реалізації регіональної  інноваційної політики.

 

3. Скасувати тендерні процедури та митні збори на ввіз в Україну наукового обладнання, що не виробляється в Україні,  для виконання наукових досліджень у вищих навчальних закладах та установах Національної академії наук та галузевих академій наук України.

 

4. Скасувати тендерні процедури при закупівлі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових, науково-технічних та інноваційних  проектів, а також при закупівлі унікального наукового обладнання, що не виробляється в Україні. 

 

5. Забезпечити відповідно до  Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” оформлення  вексельних розрахунків із сплати ПДВ виконавцями проектів технологічних парків під час митного оформлення  устаткування та матеріалів.   

 

6. Підготовити  зміни до Закону України “Про інноваційну діяльність” (з метою запровадження механізмів стимулювання інноваційної діяльності, сприяння формуванню нових інноваційних підприємств) та Законів України «Про освіту» та «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» (в частині надання  університетам та академічним науковим установам права на створення малих підприємств та особливих прав на об’єкти інтелектуальної власності, створених за рахунок державного фінансування, щодо їх використання як внески  у статутні фонди малих підприємств, створених співробітниками університетів.

 

7. Вжити додаткових заходів для  розвитку інноваційної інфраструктури університетів як основного елементу регіональної інноваційної системи, що забезпечує умови для проведення науково-прикладних досліджень на їх базі, генерує проекти, забезпечує їх фінансову підтримку, має виробничу базу сучасного технологічного обладнання, забезпечує кадрову підготовку спеціалістів шляхом залучення до творчих колективів студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, викладачів та співробітників університету і навчання в рамках єдиного науково-інноваційного процесу, реалізує комплекс посередницьких, консультаційних і освітніх послуг, здійснює  комерціалізацію науково-технічних  розробок.

 

8. Забезпечити створення бази даних інноваційних проектів, що пропонуються вищими  навчальними  закладами  України та академічними науковими установами до впровадження.

 

9. З метою удосконалення системи підготовки кадрів у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій і інноваційної діяльності:

запровадити дисципліну «Інноваційний менеджмент» до змісту підготовки магістрів у вищих навчальних закладах технічних напрямів підготовки;

збільшити обсяг державного замовлення  на підготовку у вищих навчальних закладах магістрів за спеціальностями «Інтелектуальна власність», «Управління інноваційною діяльністю» та «Менеджмент інноваційної діяльності»;

удосконалити науково-методичне забезпечення (підручники, навчальні-посібники, дидактичні матеріали тощо) за спеціальностями «Інтелектуальна власність», «Консолідована інформація», «Управління інноваційною діяльністю» та «Менеджмент інноваційної діяльності»;

вжити в установленому порядку заходів щодо включення спеціальності «Технологічний менеджмент» до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

запровадити на базі Державного інституту інтелектуальної власності МОН України курс дистанційного навчання «Технологічний менеджмент: комерціалізація результатів наукової діяльності в науково-дослідних інститутах» для підготовки технологічних брокерів та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій і інноваційної діяльності;

започаткувати видавництво фахового журналу з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій і інноваційної діяльності;

використовувати сучасні засоби розповсюдження наукової інформації, зокрема портал «НаукаІнформ» (www.naukainform.kpi.ua);

удосконалити механізм державного замовлення на підготовку державних службовців, до компетенції яких відносяться питання інтелектуальної власності, трансферу технологій і інноваційної діяльності;

науково-методичній комісії зі специфічних категорій вжити заходів щодо удосконалення галузевих стандартів за спеціальностями «Інтелектуальна власність», «Консолідована інформація» та «Управління інноваційною діяльністю».

          

10. Розробити систему стимулювання винахідницької та інноваційної діяльності, передбачивши зокрема:

- запровадження механізму фінансової підтримки зарубіжного патентування винаходів;

-  розробку і прийняття методичних рекомендацій щодо:

    а) визначення розміру винагороди за створення і використання об'єктів права промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин);  

    б) виявлення та оцінки ноу-хау.

 

11.  Державному комітету статистики України:

        - з метою підвищення ефективності діяльності у сфері трансферу технологій запровадити з 2009р. форму щорічного державного статистичного спостереження 1-Т (технології);

         - у статистичному збірнику “Наукова та інноваційна діяльність в Україні” розширити показники - індикатори, що характеризують вузівську науку, винахідницьку активність та інноваційну діяльність.  

 

12. Включити до проекту Податкового кодексу України  запровадження “дослідницького кредиту” у вигляді зменшення нарахованого податку на прибуток суб’єкту господарювання, що здійснює інвестиції у наукові дослідження.

 

Голова Комітету                                                                 В.І.Полохало