Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 6 сесія

24 травня 2017, 12:51

Рішення до протоколу Комітету № 64

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 64

від 24 травня 2017 року

 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України

“Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр. № 6393 від 18.04.2017), поданий народними депутатами України Співаковським О.В., Порошенком О.П., Хланем С.В. та іншими

 

Підготовка цього законопроекту спричинена тим, що ключова інституція реформування вищої освіти- Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке відповідно до Закону України Про вищу освіту повинно було розпочати свою діяльність з 1 вересня 2015 року,- так і не приступило до роботи, що свідчить про недосконалість процедури його формування та в цілому законодавства, яке його регламентує.

Створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – це вимога Болонського процесу, учасником якого є Україна. Тому неможливість забезпечення діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти - це велика дискредитація нашої країни на міжнародному рівні.

Основною метою розробки зазначеного проекту Закону, на думку його авторів, є створення правових умов для забезпечення формування якісного складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який буде спроможний протистояти наявним в системі вищої освіти негативним явищам і здатний сформувати в Україні нові механізми і стандарти забезпечення якості вищої освіти.

У законопроекті пропонується шляхом внесення відповідних змін та доповнень до статей 6, 19 та 20 Закону України “Про вищу освіту” врегулювати питання організації та діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство). Зокрема, законопроектом пропонується створення нової інституції - Ідентифікаційного комітету з питань якості вищої освіти, визначено новий порядок формування складу та повноваження Національного агентства, Ідентифікаційного комітету з питань якості вищої освіти, секретаріату Національного агентства; передбачено обрання Ідентифікаційним комітетом з питань якості вищої освіти складу Національного агентства, повноваження Національного агентства щодо позбавлення особи наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату, здійснення секретаріатом функцій щодо організаційного, фінансово-господарського, матеріально-технічного, інформаційно-довідкового та іншого забезпечення діяльності Національного агентства.

На думку авторів законопроекту, його прийняття дасть змогу вдосконалити порядок формування складу Національного агентства, гарантувати обрання до цього органу авторитетних і професійних осіб та забезпечити прозорість його діяльності.

Водночас Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, розглянувши законопроект, висловило до нього низку зауважень та пропозицій.

Міністерство освіти і науки  України також не поділяє окремих положень законопроекту і висловило до нього низку зауважень і пропозицій.

При обговоренні цього проекту Закону значна частина зазначених зауважень була спростована авторами та освітніми експертами. Народні депутати-члени Комітету з питань науки і освіти погодились з  необхідністю розробки принципово нового порядку формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Розглянувши проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (реєстр. № 6393 від 18.04.2017 р.), поданий народними депутатами України Співаковським О.В., Хланем С.В., Вадатурським А.О. та іншими, і враховуючи його актуальність, а також зауваження і пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України, Комітет в и р і ш и в:

1. Схвалити філософію законопроекту щодо відмови від квотно-представницького принципу формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, створення Ідентифікаційного комітету з питань якості вищої освіти та обрання ним складу Національного агентства за результатами відкритого конкурсного відбору.

2. Підтримати пропозицію народного депутата України, заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Скрипника О.О. щодо використання Ідентифікаційного комітету з питань науки, створеного відповідно до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність, з метою пришвидшення обрання складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

3. Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковському О.В. створити робочу групу з доопрацювання цього законопроекту, залучивши до неї визнаних фахівців та експертів освітньої сфери.

4. Народним депутатам України – членам Комітету з питань науки і освіти та Міністерству освіти і науки України надати пропозиції щодо участі в зазначеній робочій групі.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                         О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення

правової охорони географічних зазначень (реєстр. № 6023 від 03.02.2017),

поданий Кабінетом Міністрів України

 

Проектом Закону передбачається імплементація вимог статей 204-207 Угоди про асоціацію, а також положень Регламенту (ЄС) № 1151/2012 Європейського Парламенту та Ради від 21 листопада 2012 р. про якість сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування у національне законодавство.

Зокрема, проектом Закону уточнюються визначення деяких термінів (“географічне зазначення”, “назва місця походження товару” тощо); визначаються умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню; уточнюються умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони, перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень; удосконалюється порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення тощо.

До Комітету надійшли експертні висновки від комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, з питань запобігання і протидії корупції, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України.

Національна академія наук України підтримує проект Закону та пропонує при доопрацюванні до другого читання:

1. Визначити, що назва місця походження товару лише у виключних випадках може ідентифікувати товар, який походить з такого географічного місця як країна (відповідно до ст. 5(1) Регламенту (ЄС) № 1151/2012).

2. Визначити строки розгляду заявок 6 місяців, а також строки подання заперечень до 3 місяців (ст. 50,51 Регламенту (ЄС) № 1151/2012).

3. Регламент (ЄС) № 1151/2012 також містить зобов’язання ex officio дій держав-членів з адміністративного та судового захисту прав на географічні зазначення (частина третя ст. 13). На наш погляд доцільним є у проекті Закону та прикінцевих положеннях визначити відповідні положення щодо імплементації цієї норми.

4. З метою створення умов щодо піднесення та розвитку в Україні виробництва традиційних страв та розвитку експорту доповнити проект новими положеннями щодо реєстрації та охорони традиційних гарантованих страв (продуктів ТГС) (розділом 3 Регламенту (ЄС) № 1151/2012).

Для кваліфікації ТГС назва товару має відноситися до певної продукції або продовольчих товарів, що мають специфічний характер, а також вихідні інгредієнти, спосіб виготовлення, обробки мають бути “традиційними”. “Специфічний характер” у відношенні до продукції визначається як “присутні товарам характеристики, що ясно їх відрізняють від інших товарів такої ж категорії” (ст. 3 Регламенту 1151/12). “Традиційний” визначається як засвідчене використання на внутрішньому ринку для періоду, який дозволяє передання між поколіннями. Цей період має бути не менше 30 років. Реєстрація ТГС утворює виключне право на використання такої назви, що може здійснюватися виробниками, які мають забезпечувати дотримання методу виготовлення та специфікації.

Національна академія правових наук України також підтримує законопроект та пропонує врахувати свої пропозиції. Зокрема,:

1. У главі 45 Цивільного кодексу України виключити слово “(послуги)” для узгодження положень глави 45 з вимогами законодавства Європейського Союзу у сфері географічних зазначень та положеннями Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” (термін “географічне зазначення” застосовується щодо ідентифікації певних товарів але не застосовується у Європейському Союзі по відношенню до послуг).

2. Внести зміни 503, 504 Цивільного кодексу України з метою узгодження Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” та чинної редакції відповідних статей ЦК України. Зокрема, зміни до частини першої статті 504 ЦК України та викласти її у такій редакції:

“1. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації географічного зазначення, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару, позначених цим зазначенням”.

На необхідності узгодження вказаних положень Цивільного кодексу України з відповідними нормами Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” наголошує у своєму висновку і Інститут законодавства Верховної Ради України.

Враховуючи зобов’язання України щодо адаптації чинного законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення до норм Європейського права, зафіксованих у ратифікованій Україною 16 вересня 2014 року Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (реєстр. № 6023 від 03.02.2017) внести до порядку денного шостої сесії.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (реєстр. № 6023 від 03.02.2017) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням застережень та пропозицій, висловлених у висновках Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України.

3. Співдоповідачам на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного 
питання визначити першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про внесення змін до складу робочої групи з підготовки

проекту Закону України “Про освіту” (3491-д) до другого читання

 

19 жовтня 2016 року (протокол № 51) Рішенням Комітету було затверджено склад робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про освіту” (3491-д) до другого читання. До складу робочої групи увійшли народні депутати України – члени Комітету з питань науки і освіти, представники навчальних закладів різних рівнів, типів, підпорядкування і форм власності, громадських організацій і асоціацій, в тому числі – Профспілки  працівників освіти і науки України, наукових установ, центральних і місцевих органів виконавчої влади, незалежні експерти, працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, помічники народних депутатів України – всього 105 осіб.

За період з часу створення вищезазначеної робочої групи проведено більше 100 її засідань, круглі столи з резонансних питань і проблем, опрацьовано близько 1200 поправок суб’єктів законодавчої ініціативи та пропозицій зацікавлених сторін до проекту Закону України “Про освіту”.

Разом з тим, до Комітету надійшло депутатське звернення народного депутата України Марченка О.О. про включення 16 осіб до складу робочої групи для подальшої роботи над законодавством про освіту. Список осіб, яких пропонується додатково ввести до складу робочої групи складається з керівників технікумів, коледжів, представника Міністерства освіти і науки України, будівельної кампанії та народного депутата України Марченка О.О.

Зважаючи на вищезазначене Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Внести зміни до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про освіту” (3491-д) до другого читання, включивши осіб, які зазначені у пропонованому списку (додається).

2. Поінформувати нових членів про їх включення до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про освіту” та про подальший графік засідань робочої групи.

3. Контроль за виконанням покласти на народного депутата України, голову підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                         О.В. Співаковський