Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 6 сесія

12 квітня 2017, 12:48

Рішення до протоколу Комітету № 61

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 61

від 12 квітня 2017 року

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук (реєстр. № 4554 від 04.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів України

Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук (реєстр. № 4554 від 04.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів України, та зазначає таке.

Представлений законопроект має за мету встановлення контролю з боку Уряду за процесами припинення права постійного користування земельними ділянками Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України шляхом передачі розгляду питання про вилучення таких земель на самий високий рівень, який передбачений чинним земельним законодавством України – на рівень Кабінету Міністрів України. Запровадження державного контролю за використанням ділянок дозволить уникнути вчинення зловживань під час припинення права користування ними та сприятиме збереженню особливо цінних земель. Позитивно оцінюючи намагання авторів законопроекту підвищити рівень правової захищеності земель Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України слід зауважити наступне.

Експертним висновком Національної академії наук України визначено, що законопроектом передбачається посилити рівень захищеності земель академій наук України від їх передачі для інших потреб у трьох принципово різних випадках, які по-різному врегульовані чинним земельним законодавством України, а саме:

1) при вилученні земельних ділянок організацій і установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України без згоди цих установ і організацій з метою передачі їх земель іншим особам;

2) при вилученні земельних ділянок організацій і установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України за наявності згоди цих установ і організацій з метою передачі їх земель іншим особам;

3) при добровільній відмові від земельних ділянок організацій і установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України.

1. Щодо першого випадку, то порядок вилучення земельних ділянок в усіх землекористувачів, у тому числі й у організацій і установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, без згоди землекористувачів з метою передачі їх земель іншим особам врегульований у ст. 149 Земельного кодексу України. Згідно з ч. 10 цієї статті, у разі незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки питання про таке вилучення вирішується виключно у судовому порядку. Отже, у такому випадку суд має вирішити питання, чи задовільнити клопотання про примусове вилучення земельної ділянки у її землекористувача, чи відмовити у такому задоволенні.

Тому пропонується при примусовому вилученні земельних ділянок з користування організацій і установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України залишити існуючий порядок такого вилучення – за рішенням суду та не покладати на Кабінет Міністрів України це повноваження. Адже суди краще, ніж Кабінет Міністрів, України зможуть захистити інтереси землекористувачів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України від примусового вилучення земельних ділянок.

2. Другий варіант – порядок вилучення земельних ділянок в усіх землекористувачів, в тому числі й у організацій і установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, за наявності згоди землекористувачів з метою передачі їх земель іншим особам – він також врегульований у ст. 149 Земельного кодексу України.

Саме цей порядок містить небезпеку вчинення корупційного правопорушення відповідними особами, які претендують на земельну ділянку наукової установи. Тому для таких випадків варто встановити порядок вилучення земельних ділянок з користування організацій і установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України за наявності їх згоди з метою передачі земельних ділянок іншим особам за рішенням Кабінету Міністрів України.

3. Третій аспект – порядок припинення права користування земельними ділянками при добровільній відмові землекористувачів, в тому числі й організацій і установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, врегульований статтею 142 Земельного кодексу України. Згідно з цією статтею, добровільна відмова землекористувача від земельної ділянки може мати місце лише у випадках відсутності потреби такого землекористувача у використанні земельної ділянки. Це означає, що при припиненні права користування земельною ділянкою вона підлягає не передачі іншій особі у власність чи користування, а підлягає зарахуванню до складу земель запасу. А земельні ділянки із земель запасу, незалежно від їх цільового призначення, можуть надаватися іншим особам у власність і користування відповідно до статті 122 Земельного кодексу України. У цьому випадку перевантажувати Уряд недоцільно, оскільки навіть якщо встановити порядок про припинення права користування земельною ділянкою при добровільній відмові землекористувача від земельної ділянки за рішенням Кабінету Міністрів України, така земельна ділянка однаково буде зарахована до складу земель запасу, а значить може потім бути надана іншій особі у власність, чи користування за рішенням того органу влади, який визначений у статті 122 Земельного кодексу України.

Однак, у ряді випадків інститут добровільної відмови від земельної ділянки використовується для корупційного відступлення земельної ділянки іншій особі, коли землекористувач просить у своїй заяві про добровільну відмову від земельної ділянки надати її певній особі, а орган влади задовольняє обидва клопотання, прикриваючи корупційний перерозподіл земель. З метою боротьби з корупційним перерозподілом земель при добровільній відмові від права користування земельними ділянками пропонується не передавати вирішення питання про припинення права користування на рівень Кабінету Міністрів України (оскільки це нічого не дасть), а більш чітко врегулювати у ст. 142 Земельного кодексу України порядок добровільної відмови від землі.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає за можливе за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Зокрема ним та Національною академією правових наук України відзначено, що одним із недоліків запропонованого у проекті підходу є те, що положення спеціального характеру пропонується внести до Земельного кодексу України, що не узгоджується з його природою як законодавчого акту загального характеру у порівнянні з Законом України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України та статусу їх майнового комплексу” та тягне за собою перевантаження Земельного кодексу України спеціальними нормами.

Крім цього, Головне науково-експертне управління вказує на необхідність врахування того, що запропоновані у проекті зміни до статей 142 та 149 ЗК України ускладнюють сприйняття їх змісту та призводять до зайвого дублювання однакових норм у різних законодавчих актах. Не вписуються вказані зміни і у загальний контекст цих статей. Зокрема, за змістом статті 142 Земельного кодексу України добровільна відмова землекористувача від права постійного користування земельною ділянкою здійснюється за його заявою до власника, який приймає відповідне рішення, про що повідомляє органи державної реєстрації. Згідно з новою частиною 5, якою доповнюється ця стаття, таке припинення у разі добровільної відмови підприємства, установи чи організації, що перебуває у віданні Національної академії наук України чи національної галузевої академії наук, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням президії відповідної академії (а не за заявою) без повідомлення про це органів державної реєстрації. Важко прослідкувати зв’язок абзацу 2, яким доповнюється частина 2 статті 149 ЗК України, з іншими його частинами. Зміст цього абзацу не є завершеним, оскільки залишається відкритим питання про те, кому саме має надаватися відповідне подання Президії Національної академії наук України та інших національних галузевих академій.

Низку зауважень і пропозицій висловлено від Національної академії правових наук України та Національної академії аграрних наук України, зокрема визначено доцільним доопрацювати порядок та чітко визначити процедуру припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національних галузевих академій наук України у спеціальному нормативно-правовому акті. Доречним буде додатково звернути увагу на особливості правового режиму особливо цінних земель, що надані Національній академії наук України, національним галузевим академіям наук України, оскільки згідно з ч. 2 ст. 150 Земельного кодексу України припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель (зокрема, земель дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів) з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.

Слід також вказати, що у чинній редакції статті 5 Закону України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України та статусу їх майнового комплексу”, передбачено, що вилучення земельних ділянок може здійснюватися “лише за згодою” Національної академії наук України або національної галузевої академії наук України. Тобто, “згода” відповідної академії була обов’язковою умовою для припинення права постійного користування земельними ділянками.

Законопроектом пропонується “згоду” Національної академії наук України або національної галузевої академії наук на вилучення земельної ділянки замінити на “подання відповідної президії”. При цьому законодавчо не пропонується врегулювати питання як діяти відповідній академії у разі “незгоди з вилученням земель”.

Ці зміни протирічать самоврядному статусу академій, оскільки позбавляють Національну академію наук України та національні галузеві академії наук права на захист своїх землекористувань у разі незгоди з вилученням земельних ділянок.

З урахуванням проведеного обговорення Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту третього частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук (реєстр. № 4554 від 04.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Направити це рішення до головного комітету, а саме Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про визначення кандидатур для навчального візиту

до США (Вашингтон (округ Колумбія), Шарлотсвіле і Лексингтон (Вірджинія)

з 26 серпня – 03 вересня 2017 року


Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. щодо розгляду листа Програми Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) “Нове правосуддя” стосовно визначення кандидатур представників Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти для участі в навчальному візиті з 26.08.2017 р. по 03.09.2017 р. до США (Вашингтон (Округ Колумбія), Шарлотсвіле і Лексингтон (Вірджінія) Комітет в и р і ш и в:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.  щодо розгляду листа Програми Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) “Нове правосуддя” стосовно визначення кандидатур представників Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти для участі в навчальному візиті з 26.08.2017 р. по 03.09.2017 р. до США (Вашингтон (Округ Колумбія), Шарлотсвіле і Лексингтон (Вірджінія) взяти до відома.

2. Визначити основним представником від Комітету для участі в навчальному візиті до США: члена Комітету з питань науки і освіти Констанкевич І.М. та додатковим представником голову підкомітету з питань освіти Кременя Т.Д.

3. Надіслати інформацію про прийняте рішення Комітету з питань науки і освіти до програми USAID “Нове правосуддя”.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету з питань науки і освіти покласти на Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про внесення змін до плану роботи Комітету

на період шостої сесії восьмого скликання


Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період шостої сесії восьмого скликання взяти до відома.

2. Внести наступні зміни до плану роботи Комітету:

2.1. В розділі ІІІ щодо проведення виїзних та спільних засідань Комітету вилучити п.2 та п.4., а саме:

- п. 2 - виїзне засідання Комітету на тему: “Державна політика у сфері вищої освіти: сучасний стан та проблеми реалізації” (м.Черкаси);

- п. 4 - спільне засідання Комітету з питань культури і духовності та Комітету з питань науки і освіти на тему: “Формування духовної безпеки українського народу: теорія, досвід, практика”;

2.2. В розділі ІІІ перенести розгляд п.3 щодо проведення виїзного спільного засідання Комітету з питань науки і освіти та Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин на тему: “Законодавче врегулювання діяльності аграрних навчальних закладів України(на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України) з квітня на травень місяць;

2.3. В розділі ІV перенести розгляд п.3 щодо контрольного питання на тему: “Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Правове забезпечення реформи освіти в Україні” (9 грудня 2015 року) з квітня на травень місяць.

3. Звернутись до Комітету з питань культури і духовності з проханням погодити проведення спільного засідання на тему: “Формування духовної безпеки українського народу: теорія, досвід, практика”.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський