ГОЛОВНІ ПОДІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 1991-2012 РОКАХ ТА ЇЇ ЗАКОНОДАВЧЕ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

25 жовтня 2012, 15:05

ГОЛОВНІ  ПОДІЇ

РОЗВИТКУ  СИСТЕМИ  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ  ОСВІТИ

В  УКРАЇНІ  У  1991-2012 РОКАХ  ТА  ЇЇ  ЗАКОНОДАВЧЕ

І  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

Формування правового поля та контроль

за виконанням законодавства в сфері 

професійно-технічної освіти (ПТО)

 

 

 

1.     Прийнято Закони України:

 

-  Про професійно-технічну освіту, (№103/98 від 10.02.1998 р.).

 

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань    професійно-технічної освіти, (№1158-IV від 11.09.2003 р.).

 

- “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем   з   наданням   дотації    роботодавцю”, (№2150-IV від 04.11.2004 р.).

 

- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, (№309-VI від 03.06.2008 р.), (У тому числі до статті 90 Бюджетного кодексу України та статті 50 Закону України “Про професійно-технічну освіту” щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів як з державного, так і з місцевих бюджетів).

 

-  Про професійний розвиток працівників, (№4312-VI від 12.01.2012 р.).

 

- “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, (№5026-VI від 22.06.2012 р.), (У тому числі містить норми щодо професійно-технічної освіти, внесено зміни до ряду статей Закону України “Про професійно-технічну освіту”, зокрема до статті 29 щодо організації виробничого навчання та виробничої практики).

 

-  Про зайнятість населення, (№5067-VI від 05.07.2012 р.), (У тому числі містить норми щодо професійного навчання громадян).

 

 

2. Прийнято Постанову Верховної Ради України Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні, (2003 р.).

 

 

3.  Проекти законів у Верховній Раді України станом на 01.11.2012 р.

 

- Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою, реєстраційний №9587 від 13.12.2011р., поданий Кабінетом Міністрів України.       

     Законопроект розроблений з метою створення умов для оперативного прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітниках.

     Прийнятий за основу 22.05.2012р., готується до розгляду у другому читанні.

 

- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення), реєстраційний №10220 від 16.03.2012р., поданий народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р.

     Цим законопроектом у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні вносяться зміни до 63 законодавчих актів, які регулюють діяльність 12 центральних органів виконавчої влади, у тому числі МОНмолодьспорту, Державної служби інтелектуальної власності, Державної служби молоді та спорту, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, Державної інспекції навчальних закладів. Вносяться, зокрема, зміни і до ряду статей Закону України Про професійно-технічну освіту.

     Прийнятий за основу 05.06.2012р.; у другому читанні та в цілому в редакції першого читання – 16.10.2012р.

 

- Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійно-технічну освіту” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій, реєстраційний №11148 від 03.09.2012р., поданий народними депутатами України Симоненком П.М., Кравченком М.В., Бабуріним О.В., Даниленком В.А.

     Метою законопроекту є створення умов для підвищення ролі та престижності робітничих професій, підвищення якості професійно-технічної освіти, встановлення гарантій для працівників цієї сфери і здобувачів професійно-технічної освіти, запровадження пільг для підприємств, установ, організацій, які беруть участь у підготовці кваліфікованих робітників.

     Готується до розгляду у першому читанні.

 

- Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій, реєстраційний №11149 від 03.09.2012р., поданий народними депутатами України Симоненком П.М., Кравченком М.В., Бабуріним О.В., Даниленком В.А.

     Законопроектом пропонується розширити перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки і зменшення загального річного оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи за наслідками звітного податкового року на суму коштів, сплачених таким платником на корись професійно-технічних навчальних закладів на зміцнення їх навчально-матеріальної бази, а також на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському обороті і надається для виробничого навчання учнів. Крім того, пропонується звільнити професійно-технічні навчальні заклади від сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які передані їм у користування підприємствами транспортної промисловості.

     Готується до розгляду у першому читанні.

 

- Проект Закону про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, реєстраційний №10720 від 05.07.2012р., поданий Кабінетом Міністрів України.

     Законопроектом пропонуються нові підходи до встановлення механізму і критеріїв формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців для усіх сфер економіки відповідно до поточних і перспективних потреб ринку праці. Передбачено формування державного замовлення з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці, який складається за участю центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та соціальних партнерів. При цьому розміщення державного замовлення має здійснюватися державними замовниками на конкурсних засадах.

     Прийнятий за основу 06.09.2012р., готується до розгляду у другому читанні.

 

- Проект Закону про систему професійних кваліфікацій, реєстраційний №9625 від 20.12.2011р., поданий народними депутатами України Шевчуком О.Б., Сухим Я.М., Курилом В.С.

     Законопроект передбачає формування системи професійних кваліфікацій в Україні, проведення оцінки компетентності осіб та присвоєння (підтвердження) професійних кваліфікацій, створення системи органів управління у сфері підтвердження кваліфікацій, фінансування системи професійних кваліфікацій та інше.

     Прийнятий за основу 02.10.2012р., готується до розгляду у другому читанні.

 

4. Питання професійно-технічної освіти в рішеннях та рекомендаціях      Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.  

        

          Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти неодноразово детально аналізував  ситуацію  в  системі  професійно-технічної освіти і розглядав на своїх засіданнях.

          Затверджувались відповідні рішення та рекомендації, які надсилались до Кабінету Міністрів України, міністерств, обласних державних адміністрацій, наукових установ, громадських організацій.

         З ініціативи та за участю членів Комітету і працівників секретаріату проблеми професійно-технічної освіти були розглянуті в Уряді, на колегіях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, обласних державних адміністрацій, засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України. Прийнята Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, затверджені плани дій центральних органів виконавчої влади і наукових установ, а також регіональні програми розвитку професійно-технічної освіти. Проведено велику кількість круглих столів, конференцій, семінарів, на яких обговорювались проблеми профтехосвіти та готувались пропозиції щодо оперативного та ефективного їх розв’язання.

         11 червня 2008 року  Комітет розглянув на своєму засіданні  питання “Про виконання Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України статей 7 і 291 Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій”. Було затверджене відповідне рішення та надіслане  до Кабінету Міністрів України, галузевих міністерств, обласних державних адміністрацій, Академії педагогічних наук України для виконання прийнятих рекомендацій.

         У грудні 2008 року, розуміючи надзвичайну важливість питання, Комітет надіслав Кабінету Міністрів України Рекомендації “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”, в яких із 48 пунктів 17 присвячені професійно-технічній освіті.

         У березні 2009 року Комітет ще раз повернувся до пошуку оптимальних шляхів модернізації профтехосвіти, підготував та надіслав Уряду ґрунтовні, максимально конкретизовані “Пропозиції щодо першочергових заходів, спрямованих на удосконалення функціонування системи професійно-технічної освіти України в умовах фінансово-економічної кризи”.

         11 березня 2010 року Комітет у порядку контролю розглянув питання щодо виконання Міністерством освіти і науки України та Національною академією педагогічних наук України рішення Комітету з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року щодо реалізації чинного законодавства в сфері професійно-технічної освіти. За результатами затверджене  рішення з відповідними рекомендаціями державним виконавчим органам різного рівня та надіслане  для організації виконання до Кабінету Міністрів України,  обласних державних адміністрацій, наукових установ.

         13 січня 2011 року  Комітет у порядку контролю розглянув  питання щодо виконання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними та регіональними органами виконавчої влади, Національною академією педагогічних наук України рішення Комітету з питань науки і освіти від 11 березня 2010 року щодо реалізації чинного законодавства в сфері професійно-технічної освіти.

         З цього питання прийнято рішення, яким, зокрема, передбачалось проведення  комітетських слухань. Зумовлене  таке рішення було значною кількістю проблем  у професійно-технічній освіті, більшість з яких тісно пов’язані з іншими сферами  державної політики та  станом економіки  в Україні.

         21 грудня 2011 року відбулися комітетські слухання на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”, в яких взяли участь народні депутати України, а також майже 100 представників центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців, наукових установ, навчальних закладів, громадських організацій, профспілок.

         Головною метою  слухань було визначено  аналіз реальної ситуації та формування пропозицій,  спрямованих на об’єднання зусиль  всіх соціальних партнерів у вирішенні проблем відтворення трудового потенціалу високої професійної кваліфікації в нашій державі, що надзвичайно важливо в умовах економічних реформ та відродження потужного виробництва.

         З глибоким аналізом зазначеної проблеми та конкретними пропозиціями щодо її вирішення виступили Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький, секретар Комітету Катерина Самойлик, голова підкомітету з питань фахової освіти Віталій Курило, Перший заступник Міністра соціальної політики Василь Надрага, заступник Міністра аграрної політики та продовольства Сергій Мельник, заступник Голови Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту В’ячеслав Супрун, директор департаменту стратегії реформування житлово-комунального господарства Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Наталія Олійник, начальник відділу з питань освіти, науки та інновацій Рахункової палати України Валентина Щегель, директор Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Сергій Мельник, ректор Української інженерно-педагогічної академії Олена Коваленко, Президент Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти Микола Садовий, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Нелля Ничкало, заступник директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олександр Савенко, завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України Лариса Лісогор.

         За підсумками слухань схвалені Рекомендації, які надіслані для організації виконання до Кабінету Міністрів України, міністерств, обласних державних адміністрацій, об’єднань роботодавців, наукових установ, громадських організацій, а також за матеріалами слухань Парламентським видавництвом видана книга.

 

 

5. Видано укази Президента України:

 

 

- Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в    Україні, (1996 р.).

 

- Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на    період до 2010 року, (1999 р., у тому числі щодо питань розвитку    професійно-технічної освіти).

 

- Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної    освіти в Україні, (2004 р.).

 

- “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та    розвитку освіти в Україні”, (2005 р., у тому числі щодо професійно-  технічної освіти).

 

- “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19    вересня 2007 року “Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”, (2007 р., у тому числі щодо питань розвитку професійно-технічної освіти).

 

- Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29    грудня 2009 року Про стан соціально-демографічного розвитку,    охорони здоров’я і ринку праці в Україні, (2009 р., у тому числі щодо питань розвитку професійно-технічної освіти).

 

- Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в    Україні, (2010 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

6. Прийнято акти Кабінету Міністрів України:

 

- Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на    2006-2010 роки, (2006 р., у тому числі професійно-технічної освіти).

 

- Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби    ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, (2007 р.).

 

- Про внесення змін до плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, (2008 р.).

 

- Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН, (2009 р.).

 

- “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року №42-р”, (2009р., питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН).

 

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року №1240 Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад, (2010 р.).

 

- Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, (2010 р.).

 

- Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, (2010 р.).

 

- “Про затвердження Порядку укладання договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, (2010 р.).

 

- “Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”, (2010 р.).

 

- Питання типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів, (2010 р.).

 

- Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку    професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, (2010 р.).

 

-  Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, (2011 р.).

 

- Про утворення міжвідомчої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти”, (2011р.).

 

- “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій, (2011 р.).

 

- “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5березня 2008 р. №165 “Деякі питання стипендіального забезпечення”, (2012 р., у тому числі стипендіального забезпечення учнів професійно-технічних навчальних закладів).

 

- “Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів”, (2012 р.).

 

7.    Прийнято підзаконні акти  (станом на жовтень 2012 року – 476 нормативно-правових актів КМУ, МОНмолодьспорту та інших установ) щодо функціонування закладів та установ системи професійно-технічної освіти в нових соціально-економічних умовах.

    

     У тому числі затверджені:

 

-  Положення про професійно-технічний навчальний заклад, (1998 р.).

 

- Положення про організацію навчально-виробничого процесу у   професійно-технічних навчальних закладах, (1998 р., 2006 р.).

 

- Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння   кваліфікації особам, які  здобувають  професійно-технічну  освіту, (1998р.).

 

- Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами   професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та  виробничої практики, (1999 р.).

 

- Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних   навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним   замовленням, (2010 р.).

 

- Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), (1998р.).

 

- Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, (1999 р.).   

 

- Положення про організацію професійного навчання незайнятого                     населення за модульною системою, (1999 р.).

 

- Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, (2001 р.).

 

- Положення про організацію навчально-виробничого процесу на            виробництві, (2006 р.).

 

Визначення стратегії розвитку ПТО

                                             

- Затверджена Державна національна програма Освіта (Україна XXI століття), (1993 р., у тому числі щодо стратегії розвитку професійно-технічної освіти).

 

- Затверджена Національна доктрина розвитку освіти, (2002 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

- Прийнята Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні, (2004 р.).

 

- Схвалена Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, (2012 р., у тому числі щодо стратегії розвитку професійно-технічної освіти).

Оновлення змісту ПТО

                                                

 Створена система оновлення змісту професійно-технічної освіти.

              Зокрема затверджені:

 

- Класифікатор професій ДК 003-95, (1995 р.).

 

- Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003 :   2005, (2005 р.).

 

- Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003 :   2010, (2010 р.). 

 

- Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників                                                у професійно-технічних навчальних закладах, (2007 р.).

 

-   Державний стандарт професійно-технічної освіти, (2002 р.).

 Станом на 01.09.2012 р. затверджено та впроваджено нові стандарти для 205 професій, підготовлено до затвердження проекти нових стандартів ще для 60 професій.

 

 

Формування та реорганізація мережі ПТНЗ

 

 Протягом 20 років сформована мережа ПТНЗ різної форми                    власності:

 

  - Державних ПТНЗ – 990, у тому числі:

              ПТНЗ МОН – 868 (з контингентом учнів близько 380 тис.)

              ПТНЗ в структурі ВНЗ – 47 (з контингентом учнів майже 18 тис.)

              ПТНЗ в установах виконання покарань -75 (з контингентом                     слухачів близько 8 тис.)

             

- Недержавної форми власності (на кінець 2011 року) – 924 ПТНЗ         (з контингентом учнів, слухачів – близько 90 тис.).

 

Мережа державних ПТНЗ сформована за таким галузевим спрямуванням:

              - Промисловість – 348 ПТНЗ

              - Будівництво – 182 ПТНЗ

              - Агропромисловий комплекс – 250 ПТНЗ

              - Сфера послуг – 155 ПТНЗ

              - Транспорт – 49 ПТНЗ

              - Зв’язок – 6 ПТНЗ

 

      Створена мережа державних професійно-технічних навчальних                        закладів нового типу.

                            Зокрема (на 01.09.2012 р.):

         - Вищих професійних училищ – 185

         - Центрів професійно-технічної освіти – 60

         - Професійних ліцеїв – 477

 

Підвищення вимог до якості ПТО

 

        Створена система ліцензування, атестації та акредитації професійно-технічних навчальних закладів, затверджено відповідні положення, які регламентують цю діяльність (1996-2012 р.р.).

                  

         Затверджені:

 

-         Положення про Державну акредитаційну комісію, (1996 р., 2003 р.).

 

- Типове Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, (1996 р., 2003 р.).

 

- Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи, (2003 р.).

 

- Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, (1996 р.).

 

- Порядок ліцензування освітніх послуг, (2003 р.)

 

- Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, (2003 р.).

 

- Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, (2003 р.).

 

- Порядок  ліцензування  діяльності  з  надання  освітніх  послуг, (2007 р.).

 

Формування системи наукового та методичного

забезпечення ПТО

 

 

- Створено в структурі Академії педагогічних  наук України Відділення  педагогіки  і  психології професійно-технічної  освіти, (1997 р.), з 2008 року - Відділення професійної освіти і  освіти  дорослих у складі Національної академії педагогічних наук України.

 

- Створено Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, (2006 р.).

 

- На базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти створено Відділення змісту професійно-технічної освіти в структурі Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОН  України  (2006р.).

 

- Створено перший в Україні Харківський обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, (1992 р.), який у 1999 році реорганізовано у Науково-методичний центр професійно-технічної     освіти. В подальшому,  починаючи  з  1998  року,    навчально-методичні     центри (кабінети)     професійно-технічної       освіти       були       створені  в усіх областях України.

 

-   Затверджено Положення про Республіканський (Автономна Республіка   Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти,     (1998 р.).

 

- Затверджено Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, (2000 р.).

 

-   Засновано  всеукраїнський журнал Професійно-технічна освіта, (1997 р.).

 

-   Засновано   низку   регіональних   друкованих   видань   системи   ПТО: обласна газета Вісник профосвіти, (1992р., Харків); науково-методичний журнал Професійна освіта: теорія і практика, (1995р., Харків);    науково-методичний вісник  Професійна освіта,   (1995р., Хмельницький).

 

Формування системи підготовки та підвищення

кваліфікації педагогічних кадрів ПТО

 

- Створено Українську інженерно-педагогічну академію, (1994 р., Харків).

 

- Створено 8 ВНЗ I-II рівнів акредитації з підготовки педагогічних кадрів  для  системи ПТО   (на базі індустріально-педагогічних технікумів), а також в ряді ВНЗ III-IV рівнів акредитації створені спеціальні підрозділи з підготовки педагогічних кадрів для системи ПТО).

 

- На базі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти  створено Державну академію керівних кадрів освіти, в подальшому – Центральний інститут післядипломної  педагогічної        освіти, який  у  2007 році   реорганізовано     в    Університет менеджменту  освіти Національної академії педагогічних наук України. (Здійснює   підвищення кваліфікації   також   і   керівних   працівників   навчальних      закладів та установ системи ПТО).

 

-  Реорганізовано Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, який у 2007 році підпорядковано Національній академії педагогічних наук України.

 

 

Комп’ютеризація та впровадження

інформаційно-комунікаційних технологій в системі ПТО

 

      За 20 років в ПТНЗ МОНмолодьспорту встановлено майже 35 тис. одиниць  комп’ютерної техніки, з яких 28 тисяч – нового покоління.   Станом на 01.09.2012 р.    в      ПТНЗ на один комп’ютер припадає 13 учнів.

     До мережі Інтернет підключено 99 відсоткв від загальної кількості ПТНЗ, 80 відсотків ПТНЗ мають власні веб-сайти.

 

Проблемні питання

щодо організації та забезпечення функціонування

системи професійно-технічної освіти України

 

     Перше. Потребує прискорення процес наукового опрацювання, оновлення та затвердження в установленому порядку в новій редакції Закону України Про професійно-технічну освіту, більшість диспозицій якого зорієнтовані у вчорашній день, зокрема, в питаннях управління системою ПТО, власності та фінансово-економічної політики в системі ПТО, взаємовідносин з виконавчою владою різних рівнів, роботодавцями, суб’єктами ПТО.

     Чинний Закон України Про професійно-технічну освітубуло прийнято 10 лютого 1998 року.

    

     Друге. Надзвичайно важливою представляється необхідність запровадження науково обґрунтованого прогнозування розвитку ринку праці в Україні з урахуванням реального стану та тенденцій розвитку економіки. А відтак, і створення чіткого механізму взаємодії центральних та регіональних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів при формуванні державного замовлення на підготовку робітничих кадрів. Це в подальшому гарантовано спрацює на недопущення необґрунтованих витрат на підготовку незатребуваних робітників та поступово ліквідує дисбаланс, що утворився на ринку праці та ринку освітніх послуг. За даними Державної служби статистики у 2011/12 навчальному році в середньому по Україні з розрахунку на 10 тисяч населення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації навчалось 506 студентів. У той же час в професійно-технічних навчальних закладах цей показник складав всього 90 учнів. При цьому ні ринок праці, ні рівень технологій не вимагає таких пропорцій у підготовці кадрів. Більше того, сфера виробництва відчуває дефіцит саме у кваліфікованих робітниках.

 

     Третє. Невідкладним є вирішення фінансового забезпечення реалізації Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки. Протягом останніх 20 років фінансування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів, зокрема на її розвиток та здійснення системних реформ, було украй обмеженим. Матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів на 96-98 відсотків фізично та морально застаріла і непридатна для використання в навчальному процесі. В майстернях, на полігонах та навчальних господарствах використовується сільськогосподарська та інша техніка, 60 відсотків якої відпрацювала вже понад 20 років, 36 відсотків функціонує близько 20 років, і лише 4 відсотки – до 10 років. До того ж навчальні заклади не мають сучасних підручників та навчальних посібників. Протягом 2000-2011 років планувалось видати понад 400 найменувань підручників, проте видано лише 30 відсотків від запланованого.

 

     Четверте. Потребують активізації дослідження з визначення концептуальних засад розбудови нової економіки самої професійно-технічної освіти та запровадження сучасної методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах. При цьому головними складовими для розрахунків мають стати складність, наукоємність та матеріалоємність професій з урахуванням кінцевих результатів діяльності навчальних закладів.

 

     П’яте. Необхідно розробити та запровадити правові та економічні засади стимулювання роботодавців і інвесторів до участі у розвитку закладів профтехосвіти та якісному відновленні трудових ресурсів держави, що має базуватись на взаємному інтересі та відповідальності.

 

      

 

 

 

 

     Вик. Головінов В.П.

     Листопад, 2012 рік.

     т. 255-33-27