Історична довідка про Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за період третього скликання

01 травня 2001, 11:47

Історична довідка про Комітет

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

за період третього скликання.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти було утворено згідно Постанови Верховної Ради України № 11-XIV від 14.05.1998р. "Про затвердження переліку комітетів Верховної Ради України чотирнадцятого скликання". До його складу увійшло 15 народних депутатів України. (Семино­женко В.П. - Голова Комітету, Толочко П.П - перший заступник Голови Комі­тету, Дорогунцов СІ. - заступник Голови Комітету, Ніколаєнко С.М. - секре­тар Комітету, Кремень В.Г., Глухівський Л.Й., Пасечна Л.Я., Ситник К.М., Гра-чев О.О., Іоффе Ю.Я., Кафарський В.І., Красняков Є.В., Малолітко І.Ф., Філіпчук Г.Г., Цибенко П.С.). У складі Комітету утворилося чотири підкомітети, а саме:

-   з питань базової освіти (голова Пасечна Л.Я.);

-   з питань фахової освіти (голова Кремень В.Г.);

-   з питань науки і технологій (голова Ситник К.М.);

-   з питань інноваційної діяльності і захисту інтелектуальної власності (го­
лова підкомітету Глухівський Л.И.).

1 лютого 2000 року згідно Постанови Верховної Ради України № 1417-ХІУ "Про обрання голів комітетів Верховної Ради України чотирнадцятого скликання та голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації"" Головою Комітету обрано Філіпчука Г.Г. 22 лютого 2000 року Постановою Верховної Ради України № 1468-ИІ "Про Голову Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти" Головою Комітету обрано Юхновського І.Р.

За період третього скликання відбулися зміни у складі Комітету. Народний депутат України Семиноженко В.П. перейшов до Комітету з питань бюджету, народний депутат України Іоффе Ю.Я. - до Комітету з питань державного буді­вництва та місцевого самоврядування, Цибенко П.С. - до Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Народного депутата України Кременя В.Г. призначено Міністром освіти і науки України, у зв"язку з цим ним було скла­дено депутатські повноваження. Після цього підкомітет з питань фахової освіти очолив Кафарський В.І. Протягом скликання склад Комітету поповнився на­родними депутатами України Тарасюком І.Г., Подгорним С.П., Федориним Я.В., Чубатенком О.М.

Всі члени Комітету - висококваліфіковані фахівці своєї справи, науковці і освітяни. 8 з них, обиралися депутатами тринадцятого скликання. Юхновський І.Р. є народним депутатом України трьох скликань.

Серед членів Комітету - 7 представників наукових кіл: три - дійсні члени Національної академії наук України (Ситник К.М., Толочко П.П., Юхновський І.Р.), один - член-кореспондент НАН України (Дорогунцов С.І.), директори на­уково-дослідних установ; один член-кореспондент Академії педагогічних наук України (Філіпчук Г.Г.).

 Один    народний   депутат   України    представляє    вищу    школу (Кафарський  В.І.)>   один  профтехосвіту  і   виробництво   (Ніколаєнко  С.М.), чотири - працювали директорами шкіл і вчителями.

Сім членів Комітету мають вчений ступінь "доктор наук", два - "кандидат наук".

Виходячи з Положення про Комітет та ст.16 Закону України "Про постійні комісії Верховної Ради України", основними завданнями Комітету є:

-   підготовка законопроектів для розгляду Верховною Радою України, за­безпечення підготовки питань, що належать до його відома;

-   періодичні звіти перед Верховною Радою України про свою роботу;

-   своєчасне виконання доручень Верховної Ради України, розпоряджень Голови Верховної Ради України, інформація про хід їх виконання;

-   вивчення і врахування у своїй діяльності громадської думки, розгляд лис­тів громадян і своєчасне реагування на них.

Комітет з питань науки і освіти займається підготовкою до розгляду Вер­ховною Радою України питань щодо:

-   визначення загальної стратегії і пріоритетів розвитку освіти, науки і тех­нологій в Україні;

-   визначення загальної стратегії і пріоритетів розвитку в Україні військової науки та технологій подвійного призначення;

-   визначення шляхів і пріоритетів становлення системи захисту інтелекту­альної власності та інноваційної діяльності в Україні;

-   визначення загальної стратегії і пріоритетів інформатизації в Україні;

-   розробки проектів державних (національних) програм розвитку освіти, науки і технологій; розробки концепцій і законопроектів з інноваційної діяль­ності в Україні та з питань захисту інтелектуальної власності в Україні;

-   експертизи наукової та освітньої частин програм;

-   врахування питань захисту інтелектуальної власності та інноваційної дія­льності;

 

-   підготовки, прийняття, контроль за виконанням Державного бюджету, зокрема з галузей "Освіта" і "Наука";

-   підготовки законодавчих актів щодо податкової системи, інших проектів законів, пов'язаних з питаннями економіки і фінансування освітньої І наукової галузей, фінансового забезпечення патентної справи, авторських прав, іннова­ційної діяльності тощо;

-   взаємовідносин України з іншими країнами в галузі науки і технологій, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності;

-   перспектив міжнародного співробітництва установ освіти і науки;

 

-     участі у підготовці до ратифікації або денонсації Верховною Радою України міжнародних договорів;

-     попередній розгляд і підготовка висновків щодо приватизації об'єктів права державної власності науки та освіти (перелік об'єктів, що не підлягають приватизації), загальних правових засад об'єктів права власності організацій і установ освіти та науки, соціальних програм, концепцій, питань міжна­ціональних відносин, мовної політики, соціального захисту працівників освіти і науки, роботи з молоддю, зайнятості населення, охорони здоров'я, культури і духовності, фізичної культури і спорту, науково-технічної творчості тощо;

-   аналізу питань інвестиційної діяльності та гуманітарної допомоги, що стосуються освіти і науки;

-   підготовка пропозицій та рекомендацій по забезпеченню узгодження за­конодавчих актів України та інших країн, що регулюють питання науки і осві­ти, захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

-   організації діяльності консультативних рад, створених при Верховній Ра­ді України за ініціативою Комітету.

Організаційне, консультативне, аналітичне забезпечення діяльності комі­тету покладено на його секретаріат, до складу якого входять 11 працівників. До роботи в апараті Верховної Ради України більшість з них очолювали підрозділи в міністерствах, відомствах, наукових установах, мають достатньо високу ква­ліфікацію вчителів, педагогів, науковців.

Виходячи з вимог Конституції та відповідних законодавчих актів, Комітет спрямовував роботу на правове забезпечення діяльності наукової та освітянсь­кої галузей. За період з липня 1998 по березень 2002 року було проведено 142 засідання ( з них 17 виїзних), на яких розглянуто 417 питань, 307 з них присвя­чено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради Украї­ни.

Комітет був головним при підготовці і розгляді Верховною Радою України 42 законів та 10 постанов.   .

З метою подальшого розвитку законодавства в галузі освіти за поданням Комітету за звітний період Верховною Радою України:

• прийнято такі закони України (в хронологічному порядку): "Про внесення змін до частини першої статті 12 Закону України "Про освіту"; "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності"; "Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності"; "Про загальну середню освіту"; "Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту"; "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів"; "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу"; "Про ратифікацію Угоди про співробітництво в сфері збереження і використання генетичних ресурсів культурних рослин держав-учасниць СНД"; "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"; "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"; "Про позашкільну  освіту";   "Про  дошкільну  освіту";   "Про  пріоритетні  напрями

розвитку науки і техніки"; "Про внесення змін до Закону України "Про авторське і суміжні права"; "Про внесення змін да Закону України "Про Національну програму інформатизації"; "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів"; "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони прав на зазначення походження товарів"; "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" (стосовно підвищення плати за навчання); "Про вищу освіту"; "Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України";

   прийнято такі постанови Верховної Ради України (в хронологічному порядку): "Про стан фінансування науково-технічної сфери в державі"; "Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 1999-2001 ро­ки"; "Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку Украї­ни"; "Про стан підготовки та випуску навчальних програм та підручників на1999 рік та погашення заборгованості педагогічним працівникам навчальних
закладів із виплати заробітної плати та відпускних", "Про погашення заборго­ваності з виплати стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів"; "Про ратифікацію Конвенції про ви­знання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні"; "Про затвер­дження завдань Національної програми інформатизації на 2000-2002 роки";
"Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні"; "Про вша­нування         пам"яті         великого         українського         вченого-математика М.В.Остроградського"; "Про вшанування пам"яті великих українських учених-садівників Л.П.Симиренка та В.Л.Симиренка"; "Про відзначення 140-річчя з дня народження академіка .І.Вернадського";

ратифіковано такі міжнародні угоди (в хронологічному порядку): "Про ратифікацію     Угоди     між     Кабінетом     Міністрів     України     та     Урядом
Туркменистану   про   науково-технічне   співробітництво";   "Про  ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове  співробітництво;  "Про  приєднання  України доКонвенції   про   охорону   інтересів   виробників   фонограм   від   незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року"; "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Аргентинської Республіки про науково-технічне співробітництво"; "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в сфері науки та технологій"; "Про приєднання України до протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію   знаків";   "Про   приєднання   України   до   Ніццької   угоди   про
Міжнародну   класифікацію  товарів  і   послуг  для   реєстрації  знаків";   "Про
ратифікацію Угоди про співробітництво щодо припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності"; "Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень"; "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності"; "Про надання згоди на обов'язковість для

України Угоди про створення Українського науково-технологічного центру"; "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки і технологій"; "Про приєднання до міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення"; "Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми"; "Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право"; "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року"; "Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акта, прийнятого 2 липня 1999 року)".

Комітетом подано на розгляд Верховної Ради України проекти законів: про атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; про внесення змін до Закону України "Про позашкільну освіту"; про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту"; про статус педагогічного (науково-педагогічного) працівника; про запровадження безкоштовного перевезення до школи учнів закладів освіти; про внесення змін до Закону України "Про освіту"; про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров"я (спеціальну освіту); про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні, про географічні назви (після вето Президента України). Деякі з них Комітет запропонував відхилити.

Прийнятий Верховною Радою України та готується на підпис Президенту України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш".

Чільне місце в діяльності Комітету займала підготовка пропозицій Голові Верховної Ради України, Президенту України, Уряду України щодо реформу­вання і поліпшення фінансування науки і освіти в Україні.

Протягом скликання Комітет постійно приділяв першочергове значення підготовці пропозицій до проектів законів про державний бюджет України. Ко­мітет наполегливо відстоював і разом з Кабінетом Міністрів України добився збільшення фінансування освітньої галузі, що дало змогу підвищити посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічним та науково-педагогічним пра­цівникам. 2001 рік став першим за останні п'ять років, коли реально була збільшена заробітна плата працівникам освіти, причому більше ніж на 50 відсо­тків. З вересня 2001 року підвищені стипендії студентам. У 2001 році вдвічі зросла заробітна плата наукових працівників Національної академії наук Украї­ни.

На постійному контролі в Комітеті знаходились питання фінансування осві­тньої галузі та стану ліквідації заборгованості із заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Неодноразово направлялися листи Прем'єр-міністру Ураїни щодо погашення заборгованості по заробітній платі освітянам, реалізації положень статті 57 Закону України "Про освіту" в частині виплат надбавок за вислугу років та матеріальної допомоги на оздоровлення, реструктуризації боргів за комунальні послуги працівникам освіти, що утвори­лась за минулі роки.

Розглянуто Комітетом контрольне питання "Про виконання Міністерст­вом фінансів України та Міністерством освіти і науки України статті 50 Закону України "Про професійно-технічну освіту" щодо фінансування закладів та установ професійно-технічної освіти". Проведений аналіз за попередні роки і ситуація, що склалася з фінансуванням профтехосвіти, свідчить про те, що Мі­ністерством фінансів, Держказначейством, Міністерством освіти і науки Украї­ни постійно не виконується Закон України "Про професійно-технічну освіту" та відповідні статті Державного бюджету України, хоч вони є захищеними.

Прийнято рішення Комітету та підготовлено звернення до Уряду України щодо необхідності розробки важливих для енергетики та хімічного комплексу України загальнодержавних науково-технічних програм з паливних комірок та каталізу.

Розглянуто питання "Про стан виконання Національної програми дослі­джень та використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших регіо­нів Світового океану". Комітет визнав Національну програму досліджень та ви­користання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану важливою для України і запропонував Кабінету Міністрів України про­довжити її фінансування та вжити невідкладних заходів по відновленню науко­во-дослідного флоту України.

В плані контролю за виконанням рішень Комітету заслухано інформацію Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення діяльності України в Антарктиці. В прийнятому рішенні Комітету з цього питання відзначено, що експлуатація антарктичної станції "Академік Вернадський" і прилеглого до неї полярного сектору належить до національних інтересів України. Звернуто увагу Уряду на необхідність прийняття термінових заходів щодо розробки Націо­нальної програми досліджень України в Антарктиці, здійснення ЇЇ належного фінансування та підготовки чергової морської антарктичної експедиції.

На засіданнях Комітету розглядалися інші питання у порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України. Серед них:

         про хід виконання ст. 51 Закону України "Про професійно-технічну освіту" щодо забезпечення господарської діяльності професійно-технічних навчаль­них закладів;

         про хід виконання статті 12 Закону України "Про загальну середню освіту" щодо нормативно-правового забезпечення переходу на  12-річний термін навчання;

         про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" в частині фінансування освіти і науки;

         про практику застосування законодавства та розгляду спорів в галузі правової охорони знаків для товарів і послуг;

         про виконання ст. 53 Конституції, ст. 42 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення права на вищу освіту громадян України та порядку формуван­ня держзамовлення на вступ до вищих навчальних закладів;

         про реалізацію положень Закону України "Про спеціальний режим інвести­ційної та інноваційної діяльності технологічних парків Національної акаде­мії наук України: "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроні­ка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання ім.  Є.О.Патона","Інститут монокристалів";

         про виконанням ст. 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну дія­льність";

         про  поліпшення  організації початкової  військової  підготовки  молоді   в навчальних закладах у зв'язку з переходом до комплектування Збройних Сил України на контрактній основі.

Комітетом зініційовано подання до Конституційного Суду України (за під­писом 93 народних депутатів України) в частині невідповідності п.2 ст. 24 За­кону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" положенню Поста­нови Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 року № 923 щодо обчис­лення стажу наукової роботи. Конституційний Суд України своїм рішенням від 19 червня 2001 року визнав положення Постанови неконституційним і відмінив її дію.

З метою підвищення ефективності юридичної освіти, вирішення існую­чих проблем у цій сфері в травні 2000 року проведені парламентські слухання в Комітеті з питань науки і освіти та Комітеті з питань правової реформи "Юридична освіта в Україні: шляхи підвищення якості підготовки спеціаліс­тів". На виконання рекомендацій парламентських слухань в профільних коміте­тах Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 10 квітня 2001 року за № 344 "Про затвердження програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року".

2001 року в Комітеті проведено парламентські слухання "Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ". Учасники парламентських слухань проаналізували відповідність націо­нального законодавства у сфері інтелектуальної власності вимогам Угоди ТРІПС і визначили, що в цілому воно відповідає цим вимогам. Водночас деякі закони ще потребують внесення змін і доповнень для приведення їх у повну відповідність із вимогами цієї міжнародної угоди. Найбільш ефективним шля­хом вирішення цих проблем є розробка та прийняття комплексного законодав­чого акту, який би привів усі діючі законодавчі акти в галузі захисту інтелекту­альної власності до вимог Світової організації торгівлі. Прийнято відповідні рекомендації. Планується видання матеріалів слухань (спільно з Програмою сприяння парламентові України (РДР).

В практику роботи Комітету протягом скликання запроваджено проведення робочих груп, нарад, зустрічей з провідними фахівцями галузі нау­ки і освіти, широкими верствами населення, промисловцями та підприємцями з найбільш важливих питань діяльності галузей. В Комітеті за цей час проведено близько 700 таких зустрічей з питань підготовки найактуальніших питань, пов'язаних як з контролем за виконанням чинного законодавства, так і вдоско­наленням діючих нормативно-правових документів.

Комітет з питань науки і освіти тісно співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та іншими центральни­ми та місцевими органами виконавчої влади, науковими установами, навчаль­ними закладами. До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях.

Налагоджена тісна співпраця з Радою Міжпарламентської Асамблеї дер-жав-учасниць СНД. Комітетом розглянуто та проаналізовано проекти модель­них законів, окремі положення використані в законотворчій роботі. Закони України "Про загальну середню освіту" та "Про наукову та науково-технічну експертизу" за рішенням Ради МПА визнано модельними для країн СНД.

Члени Комітету та працівники його секретаріату ознайомилися з досвідом роботи відповідних комітетів, освітніх і наукових установ, перебуваючи в Австрії, Болгарії, Білорусі, Канаді, Німеччині, США, Словаччині, Росії, Туреччині, Польщі, Франції, Швейцарії.

Членами Комітету станом на 15 березня 2001 року розглянуто 6474 заяв і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади та громадян, основними питаннями яких були прохання щодо роз'яснення умов надання пенсій науковим працівникам відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" та виконання вимог статті 57 Закону України "Про освіту".

Комітетом продовжується доопрацювання законопроектів:

про ратифікацію Угоди про створення спільного науково-технологічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;

про внесення змін до статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

про проведення експерименту щодо фінансування утримання державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти за рахунок видатків обласного бюджету на освіту;

про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні пра­ва";

про внесення змін до деяких законі України з питань оподаткування;

про франчайзинг;

про додаткову освіту;

про електронний цифровий підпис та постанов Верховної Ради України:

про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2001 - 2003 роки;

          про програму розвитку освіти в Україні "Сім кроків для виходу освіти з кризи" (пріоритетні напрями розвитку освіти в Україні). Готуються: на друге читання проекти законів:

          про державну підтримку розвитку високих технологій в Україні;

          про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в глобальній інформаційній мережі Інтернет;

  на третє - про електронні документи та електронний документообіг, з пропозиціями Президента - про інноваційну діяльність.

Внаслідок прийняття поданих Комітетом законів та постанов, виконання контрольних функцій, внесення пропозицій вищим посадовим особам держави здійснено цілий ряд заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності освіт­ньої та наукової галузей.


Голова Комітету                                                                                     І.Р.Юхновський


 


Завідуючий секретаріатом Комітету                                     В.С.Стогній