Діяльність Комітету

25 червня 2012, 14:24

Інформація щодо робіт для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про  Премію  Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775 -V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за  2012 рік надійшли наступні роботи:

1.       «Апроксимативні характеристики функціональних класів». Претенденти – колектив співробітників Інституту математики НАН України у  такому складі: КОНОГРАЙ Андрій Федорович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; ОВСІЙ Євген Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; ЯНЧЕНКО Сергій Якович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник.

2.     «Стійкість і стабілізація динамічних систем з імпульсним керуванням у задачах механіки». Претендент – НЕСПІРНИЙ Віталій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, докторант Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

3.     «Гірничо-геологічні чинники формування техногенних скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві». Претендент –ПРИХОДЧЕНКО Олексій Васильович, провідний інженер Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

4.     «Властивості матеріалів спінової електроніки та водневої енергетики на основі перехідних металів». Претенденти – колектив співробітників Інституту металофізики . Г.В. Курдюмова НАН України у такому складі: УРУБКОВ Ілля Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; УВАРОВ Микола Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; МЕЛЬНИК Максим Петрович, аспірант; ДЯКІН Максим Володимирович, молодший науковий співробітник.

5.     «Фотоніка та фізико-хімічні властивості квантово-розмірних напівпровідникових нанокристалів халькогенідів металів». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: ДЖАГАН Володимир Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, докторант Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України; РАЄВСЬКА Олександра Євгенівна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії . Л.В. Писаржевського НАН України.

6.     «Явище фазового розшарування в манганітах з гігантським магнітоопором: магнітні, транспортні та резонансні ЯМР дослідження». Претендент – МАЗУР Антон Станіславович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Донецького фізико-технічного інституту . О.О. Галкiна НАН України.

7.     «Вплив на довкілля нафтопродуктового забруднення територій військових об’єктів». Претендент – ГАВРИЛЮК Руслан Борисович, науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України.

8.     «Новий апаратурно-методичний комплекс геофізичного дослідження свердловин на нафту та газ». Претендент – МИРОНЦОВ Микита Леонідович, кандидат фізико-математичних наук, докторант Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

9.     «Проблеми розселення міського населення України та його міграцій». Претенденти – колектив співробітників Інституту географії НАН України у такому складі: МОЗГОВИЙ Артем Анатолійович,  кандидат географічних наук, старший науковий співробітник; ЗАПАДНЮК Світлана Олександрівна, кандидат географічних наук, науковий співробітник.

10. «Тепло-газодинамічні закономірності роботи сухої і периферійної зони доменної печі та реалізація їх на практиці». Претендент – СОХАЦЬКИЙ Олександр Анатолійович, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України.

11. «Фундаментальні механізми формування люмінесценції в нанодисперсних матеріалах». Претенденти – колектив співробітників Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України у такому складі: МАСАЛОВ Андрій Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; СОРОКІН Олександр Васильович, кандидат фізико-математичних наук, в.о. вченого секретаря; ВЯГІН Олег Геннадійович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; ФИЛИМОНОВА Ірина Ігорівна, аспірантка.

12. «AB – INITIO обчислення характерних параметрів і фізико-механічних властивостей евтектичних боридних композитів». Претендент – ХАЧАТРЯН Айк Вачаганович,  аспірант Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

13. «Методи оцінювання технічного стану конструкційних сталей об’єктів тривалої експлуатації в теплоенергетиці та нафтопереробній промисловості з урахуванням дії корозійно-наводнювального чинника». Претенденти – колектив співробітників Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України у такому складі: БАБІЙ Леонтій Омелянович, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник; КРЕЧКОВСЬКА Галина Василівна,  інженер першої категорії.

14. «Розробка термостабільного алмазного полікристалічного композиту для робочих елементів бурового інструменту». Претендент – НАЗАРЧУК Сергій Миколайович, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

15. «Математичне та комп'ютерне моделювання оптимізаційних задач розкрою, пакування та покриття». Претенденти – колектив співробітників Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України у такому складі: ЗЛОТНИК Михайло Вікторович, кандидат технічних наук, науковий співробітник; ЧУГАЙ Андрій Михайлович,  кандидат технічних наук, науковий співробітник.

16.  «Магнітогальмівне випромінювання та народження електрон-позитронної пари фотоном і електроном в сильному магнітному полі». Претендент – НОВАК Олександр Петрович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України.

17.  «Складні фториди металів та сполуки типу апатиту як матеріали для інтерференційної оптики й біосумісні матеріали: синтез, структура та функціональні властивості». Претенденти – колектив співробітників Фiзико-хiмiчного інституту . О.В. Богатського НАН України у такому складі: ТІМУХІН Єгор Володимирович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник; ПАВЛІНЧУК Світлана Олександрівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник; НЕЧИПОРЕНКО Ганна Василівна, провідний інженер.

18. «Роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів в регуляції функцій
В-лімфоцитів»
. Претендент – КОВАЛЬ Людмила Миколаївна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

19. «Елементарні квантово-хімічні моделі точкових мутацій ДНК». Претендент – БРОВАРЕЦЬ Ольга Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

20. «Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів». Претендент – БИЗОВ Денис Володимирович, молодший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

21. «Наукове обґрунтування використання продукційних властивостей мікроводоростей для меліорації середовища і здобуття цінних речовин». Претенденти – колектив співробітників Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України у такому складі: БОРОВКОВ Андрій Борисович,  кандидат біологічних наук, науковий співробітник; ГОРБУНОВА Світлана Юріївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

22. «Розробка технологічних засад для покращення ефективності методів генетичної інженерії рослин». Претенденти – колектив співробітників Державної установи  «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» у такому складі: БАЄР Галина Ярославівна, провідний інженер; БУРЛАКА Ольга Миколаївна, аспірантка; ТАНАСІЄНКО Ірина Вікторівна,  молодший науковий співробітник.

23. «Тетраніхоїдні кліщі як біоіндикатор стану зелених насаджень мегаполісу». Претендент – ЖОВНЕРЧУК Ольга Валентинівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

24. «Популяційний моніторинг техногенних екосистем». Претенденти – колектив співробітників Донецького ботанічного саду НАН України у такому складі: АГУРОВА Ірина Володимирівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник; ПРОХОРОВА Світлана Ігорівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

25. «Особливості мікробіологічних процесів самоочищення водойм, надмірно забруднених неорганічним азотом (на прикладі водойм дендропарку «Олександрія»)». Претендент – СТАРОСИЛА Євгенія Василівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України.

26. «Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища». Претендент – ВАНДЮК Наталія Сергіївна,  інженер першої категорії Інституту гідробіології НАН України.

27. «Формування механізму управління реструктуризацією в державному секторі економіки». Претендент – МАІСУРАДЗЕ Марина Юріївна,  кандидат економічних наук, в.о. наукового співробітника Інституту економіки промисловості НАН України.

28. «Модернізація системи промислового водокористування як передумова забезпечення екологозбалансованого розвитку України». Претендент – ЯРОЦЬКА Ольга Валентинівна,  кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

29. «Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах глобальних технологічних трансформацій». Претендент – ГРУЩИНСЬКА Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, в.о. вченого секретаря Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

30. «Мобільність і якість життя населення в умовах соціально-культурної трансформації суспільства: регіональний аспект». Претенденти – колектив співробітників Інституту регіональних досліджень НАН України у такому складі: АНДРУСИШИН Наталія Іванівна,  кандидат економічних наук, науковий співробітник; БІЛЬ Мар’яна Михайлівна, кандидат наук з державного управління, науковий співробітник; ТЕСЛЮК Роман Тадейович,  кандидат географічних наук, старший науковий співробітник.

31. «Українська культура в європейському цивілізаційному просторі за доби національного відродження». Претендент – ІВАНЕНКО Оксана Анатоліївна,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

32. «Мистецтво народної кераміки західноукраїнських земель ХІХ – ХХ століть: історія, стилістика, художні особливості». Претендент – ІСТОМІНА Галина Валентинівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології . М.Т. Рильського НАН України.

33. «Мови національних меншин у мовно-культурному середовищі Криму». Претендент – ТИЩЕНКО-МОНАСТИРСЬКА Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту мовознавства . О.О. Потебнi НАН України.

34.  «Адаптивні реакції проростків Pinus sylvestris L. за інфікування грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref». Претендент – ЧЕМЕРІС Оксана Вячеславівна, молодший науковий співробітник Донецького національного університету.

35.  «Аналіз проблем об'єктів інтелектуальної власності та удосконалення підходів до їх управління  (на прикладі торговельної марки та бренда) у контексті маркетингу інновацій». Претендент – МАХНУША Світлана Михайлівна,  кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету.

36.  «Безоплатні договори у цивільному праві України». Претендент – НАДЬОН Вікторія Валентинівна, кандидат юридичних наук, доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

37.  «Взаємозв'язок інноваційної діяльності підприємства з циклічністю розвитку економіки». Претендент –  БЛИЗНЮК Тетяна Павлівна, кандидат економічних наук, доцент Харківського національного економічного університету.

38.    «Візуалізація аналітичної інформації в сфері управління державними фінансами України».  Претенденти – колектив співробітників  Київського національного університету будівництва і архітектури у такому складі:  БІЛОЩИЦЬКИЙ Андрій Олександрович,  кандидат технічних наук,  доцент; ВОЙТЕНКО Олександр Степанович, кандидат технічних наук, доцент; ЄГОРЧЕНКОВА Наталія  Юріївна, асистент; ХАРИТОНОВ  Денис Антонович, магістрант.

39. «Вплив допіювання на дефектність структури, фазові переходи і магніторезистивні властивості манганіт-лантанових перовськітів  з надстехіометричним марганцем». Претендент – СІЛЬЧЕВА Ганна Геннадіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

40.  «Високоточні автоматичні методи визначення характеристик завад на зображеннях: проблеми, рішення, перспективи».  Претенденти – колектив співробітників   Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у такому складі: АБРАМОВ Сергій Клавдійович, кандидат технічних наук, доцент; АБРАМОВА Вікторія Валеріївна, аспірантка.

41.  «Гібрідні вейвлет-нейро-фаззі мережі в задачах                                                                                                                                                                            інтелектуальної обробки даних за умов невизначеності». Претендент – ВИНОКУРОВА Олена Анатоліївна, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.

42.  «Гідроімпульсні технології: дизайн, особливості конструювання та перспективи застосування». Претендент – РУСАНОВА Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент Донецького національного університету.

43. «Деформація річкових русел». Претендент – РОЗЛАЧ Захар Валерійович, кандидат географічних наук, науковий співробітник Київського національного  університету  імені Тараса Шевченка.

44. «Діагностика плазми електродугового розряду у потоці газу». Претендент – БОРЕЦЬКИЙ В'ячеслав Францович, кандидат фізико-математичних наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

45. «Дослідження  ролі  харчової  добавки глутамату натрію в розвитку  ожиріння і виразкової хвороби шлунка та розробка рекомендацій  щодо його використання». Претендент – ФАЛАЛЄЄВА Тетяна Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

46. «Енергозбереження при експлуатації відцентрових насосів у системах водопостачання   житлово-комунального   господарства». Претендент – ХОВАНСЬКИЙ Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, старший викладач Сумського державного університету.

47. «Золь - гель синтез  епоксидно-силоксанових  нанокомпозитів ангідридного тверднення». Претендент – ЖИЛЬЦОВА Світлана Віталіївна, асистент Донецького національного університету.

48. «Еволюція космополітизму в сучасній західній суспільно-політичній думці». Претендент –       ПОДАЄНКО Юлія Леонідівна, кандидат політичних наук, старший викладач Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

49.  «Інноваційна технологія харчоконцентратів на основі їстівних грибів».  Претендент –  ЗІНЧЕНКО Інна Миколаївна, кандидат технічних наук, асистент Національного університету харчових технологій.

50. «Інформаційне право та інформаційна безпека України». Претендент – КОРМИЧ Борис Анатолійович,  доктор юридичних наук,  професор  Національного університету «Одеська юридична академія».

51. «Інтелектуальні  технології розподілу обчислювальних ресурсів у критичних галузях: медицині, атомній енергетиці і аерокосмічних системах». Претендент – ВОРОНІН Дмитро Юрійович, кандидат технічних наук, асистент Севастопольського національного технічного університету.

52. «Комплексне вирішення задач підвищення енергетичної ефективності транспортних  засобів  на основі створення ресурсозберігаючих технологій та технічних рішень». Претенденти – колектив співробітників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у такому складі: НОЖЕНКО Олена Сергіївна, кандидат технічних наук, старший викладач; НОЖЕНКО Володимир Сергійович, аспірант. 

53.  «Концепція оцінки ефективності судової системи України». Претендент – МОСКВИЧ Лідія Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

54. «Кристалохімічний аналіз як основа пошуку нових неорганічних сполук» . Претенденти – колектив співробітників Львівського національного університету імені Івана Франка у такому складі:  ДЕМЧЕНКО Павло Юрійович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник; МІЛІЯНЧУК Христина Юріївна, кандидат хімічних наук, завідувач редакції журналу  «Хімія металів і сплавів»; ПУКАС Світлана Ярославівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник; ТОКАЙЧУК Ярослав Олексійович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник.

55. «Магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів». Претенденти – колектив співробітників Сумського державного університету у такому складі: СИНАШЕНКО Оксана Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, асистент; ЧЕШКО Ірина Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, асистент.

56. «Моделювання споживання домогосподарств за умов невизначеності інформації». Претендент – КОЦЬО Ольга Ярославівна, кандидат економічних наук, старший викладач Львівського інституту економіки і туризму.    

57. «Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами». Претенденти – колектив співробітників Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» у такому складі: ЯВОРСЬКИЙ Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент; ЯВОРСЬКА Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

58. «Митна система та економічна безпека України».   Претендент – МАРТИНЮК Володимир Петрович, кандидат економічних наук, доцент  Тернопільського національного економічного  університету.

59. «Наукове обґрунтування  перспектив нафтогазоносності глибокозанурених порід-колекторів осадових басейнів України».          Претенденти – колектив співробітників Івано-Франківського  національного технічного університету нафти і газу у такому складі:     ХОМИН Володимир Романович, кандидат геологічних наук, доцент; КУРОВЕЦЬ Сергій Сергійович,  кандидат геологічних наук, доцент; ЗДЕРКА Тарас Васильович, кандидат геологічних наук, доцент.

60. «Наукові основи  створення багатофункціональних епоксидних композицій зі зниженим рівнем горючості і димоутворюючої здатності для захисту та відновлення виробів будівельного призначення».  Претенденти – колектив співробітників Харківського національного університету будівництва та архітектури у такому складі: САЄНКО Наталія Вячеславівна, кандидат технічних наук, доцент; БИКОВ Роман Олександрович, кандидат технічних наук, асистент.

61. «Оптимізація та управління інвестиційними ресурсами: інноваційний аспект». Претенденти – колектив співробітників Сумського державного університету у такому складі: БАЙСТРЮЧЕНКО Наталія Олегівна,  кандидат економічних наук,  асистент; МИРОШНИЧЕНКО Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук,  асистент; КОЛОСОК Світлана Іванівна, кандидат економічних наук,  асистент.                                   

62. «Проектування асфальтобетонних шарів зносу підвищеної довговічності для міських вулиць та доріг». Претендент –  ОНИЩЕНКО Артур Миколайович, кандидат технічних наук, доцент Національного транспортного університету.

63.  «Разработка преобразований и обоснование криптостойкости блочного симметричного шифра  «Калина». Претендент – РУЖЕНЦЕВ  Віктор  Ігорович, кандидат технічних наук, доцент  Харківського національного університету радіоелектроніки.

64. «Створення сучасних інтелектуальних енергозберігаючих систем керування тяговим рухомим складом залізниць України». Претенденти колектив співробітників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у такому складі: ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, кандидат технічних наук, доцент; МЕЗЕНЦЕВ Микола Вікторович, старший викладач.

65. «Ринок рекламних послуг». Претендент – ВІТРЕНКО Андрій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   

66. «Структурно-логічна   модель   кодера   стиску   інформаційного  потоку даних». Претендент  – КУРІНЬ Ксенія Олександрівна, аспірантка Національного авіаційного університету. 

67.  «Стратегія цілеспрямованого синтезу біологічно активних сполук». Претенденти – колектив співробітників Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у такому складі: КРИВОВ'ЯЗ Андрій Олександрович, кандидат хімічних наук, викладач; СВАЛЯВИН Олег Вікторович, молодший науковий співробітник; СЛИВКА Марина Василівна, молодший науковий співробітник.

68. «Сучасне регулювання цивільних відносин: нетипові прояви». Претендент –  КРАТ Василь Іванович, кандидат   юридичних   наук,   доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» .

69.  «Синтез та властивості S-естерів нітрогеновмісних тіосульфокислот - перспективних біологічно активних субстанцій». Претендент – ВАСИЛЮК Софія Володимирівна, кандидат хімічних наук,  старший науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка».

70. «Технологія  автоматизованої формалізації текстової інформації». Претендент – ВАВІЛЕНКОВА Анастасія  Ігорівна, кандидат технічних наук, асистент  Національного авіаційного університету.

71. «Трансформація моделей фіскального стимулювання інноваційного розвитку на мегарегіональному рівні». Претенденти:  ТОКАР Володимир Володимирович, кандидат економічних наук, доцент Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; ХОРОШАЄВ Євген Сергійович, кандидат економічних наук, юрист Київської міської лікарні ветеринарної медицини.

72.  «Тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики». Претенденти – колектив співробітників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у такому складі: РАДЧЕНКО Андрій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент; РИЖКОВ Ростислав Сергійович, інженер; РАДЧЕНКО Роман  Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент; КОНОВАЛОВ  Дмитро  Вікторович, кандидат  технічних   наук, доцент.

73. «Удосконалення методів пошуку об'єктів  -  аналогів для експертної грошової оцінки земельних ділянок». Претендент – КРАВЧЕНКО Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, асистент Київського національного університету будівництва  і архітектури.

74. «Управління економічними системами на принципах сталого розвитку». Претендент –  ПОЛОВЯН Наталія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент Донецького національного університету.

75. «Фольклористичні концепції Івана Франка». Претендент – ПИЛИПЧУК Святослав Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент Львівського національного  університету імені Івана Франка.

76.  «Формування ринково-орієнтованого механізму управління інноваційним розвитком підприємств». Претендент – БІЛОВОДСЬКА Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету.

77.  «Формування триботехнічних властивостей бандажних полиць  лопаток турбін  ГТД композиційними  сплавами системи Со-ТіС». Претендент –  ТІСОВ Олександр Вікторович, молодший науковий співробітник Національного авіаційного університету.      

78.  «Хаотичні лазери на органічних барвниках в твердих полімерних розчинах». Претенденти – колектив співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка у такому складі: ПРИГОДЮК Ольга Анатоліївна,  інженер  другої категорії; ЖУРАВСЬКИЙ Михайло Валерійович,  інженер другої категорії.

79. «Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, що описуються лінійними інтегро-диференціальними рівняннями». Претендент – АНІКУШИН Андрій Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

80. «Епізоотологічний моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі та розробка засобів діагностики». Претендент – ГАЙДЕЙ Ольга Сергіївна, кандидат ветеринарних  наук, науковий співробітник Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів.

81. «Організаційно-економічні основи ефективного виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах». Претендент – ЛОЗИНСЬКА Інна Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент Сумського національного аграрного університету.

82. «Інвестиційне забезпечення економічної безпеки національної економіки». Претендент – МАЛЮТІН  Олександр Костянтинович, кандидат економічних наук, доцент Сумського національного аграрного університету.

83. «ДНК-прогнозування добору батьківських генотипів для отримання високопродуктивних гібридів кукурудзи і підвищеної ефективності селекційного процесу». Претендент –  БУКРЄЄВА  Наталя Іванівна, інженер Південного біотехнологічного центру в рослинництві НААН України.

84. «Біохімічне обґрунтування причин і механізмів пожовтіння вовни овець». Претендент – ТКАЧУК  Віталій Мирославович, кандидат сільськогосподарських наук, докторант Інституту біології тварин НААН України.

85. «Формування та функціонування системи реалізації продукції тваринництва». Претендент – КОПИТЕЦЬ Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» .

86. «Інституційне забезпечення  розвитку аграрного ринку». Претендент – ВОСКОБІЙНИК Юрій Павлович, кандидат економічних наук, завідувач відділу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

87. «Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення». Претендент –  БІЛОЦЕРКІВСЬКА Алла Сергіївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України.

88. «Використання методів біотехнології і експериментального мутагенезу в селекції рослин на стійкість до збудників бактеріозів». Претендент – КОЛОМІЄЦЬ Юлія Василівна, кандидат біологічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

89. «Санітарно-гігієнічне та клініко-експериментальне обґрунтування застосування нутріцевтиків курчатам-бройлерам». Претендент – КУЧЕРУК Марія Дмитрівна, кандидат ветеринарних наук, старший викладач Національного університету біоресурсів і природокористування України.

90. «Наукове обґрунтування надання диференційованої нейропсихіатричної допомоги при надзвичайних ситуаціях». Претенденти – колектив співробітників Інституту клінічної радіології Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України у такому складі: ЗДАНЕВИЧ Наталія Анатоліївна, науковий співробітник; ЧУМАК  Станіслав Анатолійович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник.

91. «Правопорушення як вид правової поведінки». Претендент – ШТАНЬКО Артем Олександрович, кандидат юридичних наук,  заступник начальника відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

92. «Процесуальна форма вирішення завдань кримінального судочинства». Претендент –  РОЖНОВА Вікторія Василівна, кандидат юридичних наук, професор Національної академії внутрішніх справ.

93.  «Проблеми протидії злочинності в Україні». Претендент – ЛИТВИНОВ Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, начальник кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ.

94. «Навчально-методичне забезпечення професійно спрямованого курсу фізики для  студентів аграрно-технічних  університетів».  Претендент – ЗБАРАВСЬКА  Леся Юріївна, кандидат  педагогічних наук, доцент Подільського державного аграрно-технічного університету.

 

Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати до Комітету Верховної  Ради України  з питань науки і освіти за адресою:  м. Київ, вул.  Садова  3 а., або на e-mail Комітету: shevchenko_m@rada.gov.ua