Діяльність Комітету

03 листопада 2011, 13:21

Інформація щодо робіт для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про  Премію  Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775 -V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України  для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за  2010 рік надійшли  наступні роботи:

 

1.                       «Дискретні та неперервні спектральні задачі і їх застосування». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Молибога Володимир Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту математики НАН України; Мохонько Олексій Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

2.                       «Прямі й обернені задачі для еволюційних рівнянь та нелінійні ультрапараболічні варіаційні нерівності».  Претенденти – колектив співробітників Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України у такому складі: Процах Наталія Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; Снітко Галина Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник.

3.                       «Розробка інструментальних засобів для верифікації та тестування формальних моделей розподілених програмних систем». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Колчин Олександр Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Потієнко Степан Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Песчаненко Володимир Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики Херсонського державного університету.

4.                       «Нові методи розрахунку напруженого стану трубопровідних систем з урахуванням геометричної нелінійності». Претенденти – колектив співробітників Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України у такому складі: Батура Анатолій Сергійович, кандидат технічних наук, науковий співробітник; Богдан Андрій Васильович, кандидат технічних наук, науковий співробітник.

5.                       «Розробка методів керування примежовим шаром за рахунок генерації когерентних вихрових структур». Претендент – Воскобійник Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України.

6.                       «Новітні нанобіосистеми на основі ДНК з вуглецевими нанотрубками та барвниками».  Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Гламазда Олександр Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України; Карачевцев Максим Вікторович, молодший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України; Лосицький Михайло Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

7.                       «Статистичні характеристики НВЧ сигналів на трансатмосферних трасах під час сонячних протонних подій». Претендент – Гончаренко Юрій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

8.                       «Магнетрони на просторових гармоніках: теорія та застосування». Претенденти – колектив співробітників Радіоастрономічного інституту НАН України у такому складі: Сосницький Сергій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; Автомонов Микола Іванович, провідний інженер.

9.                       «Нелінійна динаміка магнетиків із сильним квантовим скороченням спіна». Претендент – Химин Роман Степанович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України.

10.                   «Особливості металургійних процесів одержання аморфних та нанокристалічних сплавів на основі цирконію та алюмінію». Претендент – Безпалий Андрій Анатолійович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України.

11.                   «Нові органічні структуровані матеріали для реєстрації найшкідливіших для людини випромінювань».  Претенденти – колектив співробітників Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України у такому складі: Касян Наталя Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; Мартиненко Євгенія Вікторівна, молодший науковий співробітник; Міненко Сергій Сергійович – молодший науковий співробітник; Караваєва Наталія Леонідівна, аспірант.

12.                   «Розробка хімічного складу та режимів термомеханічної обробки катанки підвищеної деформованості з електросталі для виробництва високоміцного дроту європейської якості різноманітного призначення». Претендент – Парусов Едуард Володимирович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України.

13.                   «Розробка способу отримання з бурого вугілля синтез-газу для його переробки у моторне паливо».  Претендент – Косячков Олексій В’ячеславович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.

14.                   «Особливості генерації, динаміки та випромінювання імпульсних і квазістаціонарних плазмових потоків та їх взаємодія з матеріалами». Претенденти – колектив співробітників Інституту фізики плазми ННЦ «ХФТІ» НАН України у такому складі: Марченко Ганна Костянтинівна, молодший науковий співробітник; Петров Юрій Володимирович, інженер 2-ї категорії; Ладигіна Марина Сергіївна, інженер 2-ї категорії.

15.                   «Створення реакційноздатних органо-неорганічних наноструктуруючих агентів та композиційних матеріалів на їх основі, перспективних для використання в оптиці, мікроелектроніці, медицині, енергетиці». Претендент – Гуменна Маряна Анатоліївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

16.                   «Інноваційні підходи у вирішенні проблем переробки рідких радіоактивних відходів об’єкта "Укриття" ». Претендент – Джужа Олег Віталійович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

17.                   «Фосфоровмісні сорбенти для селективного вилучення з навколишнього середовища іонів важких, рідкісноземельних та радіоактивних металів». Претендент – Дударко Оксана Анатоліївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

18.                   «Нові мультиспінові поліядерні комплекси як основа для створення магнітних матеріалів і нанорозмірних сорбентів різного функціонального призначення». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Колотілов Сергій Володимирович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України; Гавриленко Костянтин Сергійович, кандидат хімічних наук,  науковий співробітник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

19.                   «Фізико-хімічні основи детоксикації водних середовищ». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Лозовський Олександр Валерійович, молодший науковий співробітник  Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України; Саприкіна Марія Миколаївна, молодший науковий співробітник  Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України; Куделко Катерина Олегівна, інженер 1-ї категорії Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України; Василюк Сергій Леонідович, провідний інженер Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

20.                   «Кінетичні закономірності фотоініційованої кополімеризації моно- і ди(мет)акрилатів до глибоких конверсій». Претендент – Хованець Галина Ігорівна, молодший науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

21.                   «Дослідження молекулярних основ нейродегенеративних, метаболічних та онкологічних патологій людини». Претенденти – колектив співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України у такому складі: Горбенко Олена Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; Гришкова Віталіна Сергіївна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Ніколаєнко Олексій Валентинович, молодший науковий співробітник.

22.                   «Молекулярно-біологічна оцінка і різноманіття  генетичних ресурсів прокаріот у сучасних агроекосистемах». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Данкевич Людмила Анатоліївна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України.

23.                   «Мутації геному людини, що призводять до нейродегенерації та репродуктивних втрат». Претенденти – колектив співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України у такому складі: Лівшиць Ганна Борисівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Грищенко Наталія Володимирівна, молодший науковий співробітник.

24.                   «Інтродукція та селекція квітниково-декоративних рослин». Претенденти – колектив співробітників Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у такому складі: Буйдін Юрій Валерійович, кандидат біологічних наук, в.о. завідувача відділу; Щербакова Тетяна Олександрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; Кикоть Лариса Михайлівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник. 

25.                   «Сучасний стан рибного населення басейну річки Рось». Претендент – Куцоконь Юлія Костянтинівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

26.                   «Фенотипічна мінливість хвої видів роду Pinus l. на території України в залежності від зміни значень екологічних факторів (порівняльний аналіз та практичне застосування)». Претендент – Пашкевич Наталія Анатоліївна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

27.                   «Різноманіття таксоценів каланоїд і бранхіопод, проблеми їх поширення, охорони та перспективне значення для підвищення трофічного рівня та продуктивності водойм в Україні». Претендент – Самчишина Лариса Володимирівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Державної наукової установи «Науковий центр екомоніторингу  та біорізноманіття мегаполісу» НАН України.

28.                   «Вивчення фізіологічних і генетичних механізмів контролю якості зерна для поліпшення сортів озимої м’якої пшениці». Претенденти – колектив співробітників Інституту фізіології рослин і генетики НАН України у такому складі: Починок Віталій Михайлович, кандидат біологічних наук, завідувач відділу; Лиса Людмила Леонідівна, провідний інженер; Оксьом Володимир Полікарпович, провідний інженер; Дем’яненко Алла Іванівна, провідний інженер.

29.                   «Клітинні механізми відповіді рослин на дію абіотичних факторів». Претенденти – колектив співробітників Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України у такому складі: Литвин Дмитро Іванович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Шеремет Ярина Олександрівна, молодший науковий співробітник; Красиленко Юлія Андріївна, інженер 1-ї категорії.

30.                   «Методологічне та методичне забезпечення Стратегічної Екологічної Оцінки регіонального розвитку». Претендент – Жарова Любов Валеріївна, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

31.                   «Економіко-екологічні основи розвитку природно-господарських систем особливо цінних природних територій». Претендент – Рубель Олег Євгенович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України.

32.                   «Давньоєгипетська міфологія в образотворчій традиції Книги Мертвих». Претендент – Тарасенко Микола Олександрович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

33.                   «Мікротопонімія Сколівщини». Претендент – Сокіл Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України.

34.                   «Іменна словозмінна парадигма у сучасній турецькій мові». Претендент – Широков Костянтин Володимирович, кандидат філологічних наук, науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

35.                   «Український поліметричний вірш». Претендент – Гаврилюк Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. 

36.                   «Енергетична ефективність та екологічна безпека технологій АПК. Стратегія, методологія, нові технічні рішення».  Претендент – колектив співробітників Одеської національної академії харчових технологій у такому складі: Безбах Ігор Віталійович, кандидат технічних наук, доцент; Зиков Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент; Сталімбовська Ганна Сергіївна, аспірант.

37.                   «Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю». Претендент – Розора Ірина Василівна, кандидат фізико-математичних наук, асистент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

38.                   «Підвищення технічного рівня шестеренних насосів типу НШ». Претендент – колектив співробітників Кіровоградського національного технічного університету  у такому складі: Бевз Олег Вікторович, кандидат технічних наук, доцент; Руденко Тимофій Вікторович, кандидат технічних наук, старший викладач; Матвієнко Олександр Олександрович, асистент.

39.                   «Пошук нових біологічно активних сполук з практично корисними властивостями на основі прохідних хінонів». Претендент – Стасевич Марина Володимирівна, кандидат хімічних наук, асистент Національного університету «Львівська політехніка».

40.                   «Проблеми геоекологічного аналізу господарсько-освоєних регіонів України». Претендент – Олішевська Юлія Анатоліївна, кандидат географічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

41.                   «Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління». Претендент – колектив співробітників у такому складі: Богуслаєв Олександр Вячеславович, кандидат технічних наук, провідний інженер Відкритого акціонерного товариства «Мотор Січ»; Олійник Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, старший викладач Запорізького національного технічного університету; Павленко Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент Запорізького національного технічного університету; Субботін Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Запорізького національного технічного університету.

42.                   «Розвиток недержавної підсистеми інфраструктури фінансового ринку». Претендент – Телічко Наталія Александрівна, кандидат економічних наук, доцент Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка.

43.                   «Синтез окислювальних барвників на текстильних матеріалах». Претендент – колектив співробітників Київського національного університету технологій та дизайну у такому складі: Гараніна Ольга Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент; Редько Яна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

44.                   «Соціальні нерівності в сучасному українському суспільстві». Претендент – Бабенко Світлана Сергіївна, кандидат соціологічних наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

45.                   «Фінансове право в ринкових системах». Претендент – Ковальчук Андрій Трохимович, доктор юридичних наук, професор Київського університету ринкових відносин.

46.                   «Формалізація моделі «сутність-зв’язок»: типи сутностей, типи зв’язків та їх обмеження». Претендент – Сільвейструк Людмила Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

47.                   «Особисті немайнові права фізичних осіб: поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту». Претендент – Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права.

48.                   «Сертифікація земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення». Претендент – Лазебна Марина Євгенівна, завідувач сектора Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського».

49.                   «Інноваційний розвиток промислового садівництва України в умовах ринкових трансформацій». Претендент – Барабаш  Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, завідувач лабораторії Інституту садівництва УААН.

50.                   «Біотехнологія оцінки та контролю вмісту амілози в процесі селекції пшениці». Претендент – Петрова Ірина Володимирівна, молодший науковий співробітник Південного біотехнологічного центру в рослинництві УААН.

51.                   «Розробка ефективного способу кріоконсервування ооцитів миші і корови». Претендент – Саліна Алла Сергіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту тваринництва УААН.

52.                   «Науково-методологічне забезпечення обліку орендних операцій аграрних підприємств».  Претендент – Братчук Людмила Михайлівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

53.                   «Становлення та особливості розвитку сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття». Претендент – Корзун Олена Вікторівна, аспірант Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН.  

54.                   «Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України». Претендент – колектив співробітників Вінницького національного аграрного університету у такому складі: Козловський Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент; Герасименко Юлія Володимирівна, доцент.

55.                   «Ресурсний потенціал підприємств сільських територій». Претендент – Вишневська Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу і аудиту Миколаївського державного аграрного університету.

56.                   «Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптимізації використання черв’ячної  біомаси та цеолітів у виробництві м’яса і яєць перепелів». Претендент – Харчишин Віктор Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри біофізики і основ технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету.

57.                   «Розробка інноваційних науково-виробничих заходів по створенню високоефективних функціонально-стабільних універсальних зернових сепараторів з підвищеною продуктивністю та якістю технологічних процесів». Претенденти – колектив Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка у такому складі: Харченко Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент; Бердихін Вадим Вікторович, кандидат технічних наук, доцент; Абдуєва Фаріда Магомедівна, асистент.

58.                   «Шляхи вдосконалення розвитку іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку». Претендент – Клєцова Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету.

59.                   «Ефективність використання родинних форм різних  кросів для створення курей мясо-яєчного напрямку продуктивності». Претендент – Ведмеденко Олена Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва Херсонського державного аграрного університету.

60.                   «Удосконалення методу визначення вогнезахисної здатності покриттів металевих конструкцій». Претендент – Цвіркун Сергій Вікторович, кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри оперативно-тактичної діяльності Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України.

 

Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати до Комітету Верховної  Ради України  з питань науки і освіти за адресою:  м. Київ, вул.  Садова  3 а.

 

Інформація надрукована в газеті «Голос України» №114 від 23.06.2010 року.