Діяльність Комітету

01 листопада 2011, 14:03

І Н С Т Р У К Ц І Я ПРО ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРАЦЬ НА ЗДОБУТТЯ ЩОРІЧНИХ ПРЕМІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЙТАЛАНОВИТІШИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ В ГАЛУЗІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВИХ РОЗРОБОК

 

 

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВТИ 

_____________________________________________________________

 

 

І Н С Т Р У К Ц  І Я

ПРО ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ

 ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРАЦЬ НА ЗДОБУТТЯ  ЩОРІЧНИХ

 ПРЕМІЙ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  НАЙТАЛАНОВИТІШИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ В ГАЛУЗІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВИХ РОЗРОБОК 

 

 

КИЇВ - 2008


Інструкція

про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних  і прикладних досліджень та науково-технічних розробок  

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних  і прикладних досліджень та науково-технічних розробок  (далі - премія),  щороку  до 1
квітня
.

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Премія  присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних  і прикладних досліджень та науково-технічних розробок  і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

 

 1.2. Присуджується щороку до двадцяти премій у розмірі 20 тисяч гривень кожна.

 

1.3. На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення.

 

1.4. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

 

1.5. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.

 

1.6. До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород.

До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.

 

1.7. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 квітня поточного року.

 

1.8. Премії повторно не присуджуються.

 

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРАЦЬ

 

2.1. Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами, організаціями, підприємствами Національної академії наук України, галузевих академій наук, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Рішення про висунення праці та колективу претендентів на премію приймається на засіданні вченої чи науково-технічної ради.

Примітка: претенденти на премію участі в голосуванні не приймають.

 

 Громадян України, які не працюють у системі Національної академії наук України, галузевих академій наук, наукових установах та вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, іноземців та осіб без громадянства може бути включено до колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії. Рішення про це  приймає організація, яка висуває роботу. Керівники установ та організацій зобов’язані провести попереднє обговорення праці і творчого внеску кожного претендента, що висувається у трудових колективах за місцем його основної роботи.

 

Документи оформленої роботи подаються за підпорядкованістю до президії Національної академії наук України, президій галузевих академій наук, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади або відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад.

 

2.2. Представлення праць до Комітету провадиться президією Національної академії наук України, президіями галузевих академій наук України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими радами  за поданням наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ

 

До Комітету подаються:

 - витяг з протоколу засідання президії чи колегії або рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, Київської та Севастопольської міських рад  про представлення праці;

- коротке резюме, до 1-ї сторінки у якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, ким висунута і коротка характеристика роботи, та в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

 Резюме також подається російською та англійською мовами.

- документи                             том 1;

- робота                                    том 2;

- додаткові примірники анотації роботи.

 

3.1 Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів праць.

 

3.1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів, зберігається в організації, яка представила працю на премію.

 

3.1.2. Додаткові анотації роботи подаються у 5-ти примірниках у вигляді окремих брошур.

 

3.1.3 Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки - 297 х 210 мм.

 

3.1.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників анотації обов’язково вказуються:

- повна назва організації, яка висуває працю на премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.

 

3.1.5. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

 

3.1.6. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

 

3.1.7. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної інструкції, до розгляду не приймаються.

 

 

3.2. ДОКУМЕНТИ - ТОМ 1.

 

3.2.1 Лист-подання, у якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.

 

3.2.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті;

- прізвище, ім’я, по-батькові, посада, поштовий індекс, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених установ і підприємств, окремих громадян.

 

3.2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назви організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірника документів.

 

3.2.4. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття премії.

В анотації роботи, зокрема, вказується основний зміст роботи, її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.

Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.

 

3.2.5. Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої ради установи про висунення роботи та авторського колективу на премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол з підписами завіряється печаткою.

 

3.2.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування колективу претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.

 

3.2.7. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

 

3.2.8. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) підприємства, установи чи організації, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.

 

3.2.9. Відомості про претендента: (в паперовому та електронному вигляді)

- прізвище, ім’я та по-батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у іменному та давальному відмінках);

- дата народження;

- освіта;

- спеціальність;

- наукова ступінь та вчене звання;

- почесні звання;

- місце роботи;

- посада;

- службова адреса та телефони (міський та мобільний);

- домашня адреса та телефон.

 

Відомості подаються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.

 

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити в Комітет.

 

3.2.10. Зазначені документи 1-го тому повинні бути підшиті в швидкозшивачі у вказаній послідовності.

 

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.

 

 

3.3. РОБОТА - ТОМ 2.

 

3.3.1 Робота може бути подана у вигляді:

- наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до  50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці, із зазначенням коли і де вони були опубліковані).

Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2.

- опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту приводяться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі.

 Довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво, підписується керівником підприємства, на якому здійснено це впровадження.

 

3.3.2. До 2-го тому також включаються:

- копії основних статей, що відображають зміст роботи;

- копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (які відносяться до роботи, що висувається на премію);

- копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво.

Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.

 

Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.

 

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.

 

Матеріали оформленої робот з супроводжуючими документами приймаються від Національної академії наук України, президій галузевих академій наук, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад  Комітетом Верховної Ради України  з питань науки і освіти за адресою:

01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5.

Телефони для довідок та консультацій:(044) 255-31-69.

 

*   *   *

Інструкцію про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних  і прикладних досліджень та науково-технічних розробок  розроблено на підставі Постанови Верховної Ради України «Про  Премію  найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775 -V від 16 березня 2007 року

 

Інструкцію затверджено Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти  12 березня  2008 року.

 

*   *   *