Діяльність Комітету

04 лютого 2014, 15:23

"Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні" 08.11.2013 р.

Ухвалено

Рішенням Комітету Верховної Ради України

  з питань науки і освіти

від 15 січня 2014 року, протокол № 20

                      

 

РІШЕННЯ

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

про  Рекомендації  круглого столу на тему:

«Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні» 

 

Стенограма круглого столу

Розглянувши узагальнені пропозиції щодо подальшого правового врегулювання міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні, висловлені учасниками круглого столу 8 листопада 2013 року в м. Київ, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти 

 

в и р і ш и в:

 

1. Рекомендації круглого столу «Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні» ухвалити з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених народними депутатами України – членами Комітету.

 

2. Направити зазначені Рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству закордонних справ України, Українському державному центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, Державній міграційній службі України, Національній академії педагогічних наук України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України для розгляду та використання в роботі.

 

3. Рішення Комітету і Рекомендації оприлюднити  в засобах масової інформації та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету Л. Гриневич.

 

 

Голова Комітету                                                Лілія ГРИНЕВИЧ

                                                                                                                          

 


                                                                                Ухвалено

Рішенням Комітету Верховної Ради України  з питань науки і освіти від ____ лиcтопада 2013 року, протокол № __

                      

              

РЕКОМЕНДАЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ
«ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

 

м. Київ                                                                                8 листопада 2013 р.

 

Учасники круглого столу на тему: “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні», який відбувся 8 листопада 2013 року у м.Києві, відзначають, що в цій царині є певні здобутки: з метою реалізації Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонської конвенції), підписаної від імені України 11 квітня 1997 року в м. Лісабон (Португалія) та ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» № 1273-ХІV від 3 грудня 2009 року Міністерством освіти і науки України була здійснена робота з вдосконалення механізмів визнання іноземних документів про освіту, зокрема на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 924 «Питання національного інформаційного центру академічної мобільності» було створено та забезпечено  функціонування  центру інформації з метою супроводу прийняття рішень про визнання документів про освіту в Україні та за кордоном, доступу до надійної і точної інформації про системи освіти іноземних держав, про документи про освіту та кваліфікації, про процедури визнання та критерії оцінювання кваліфікацій;  врегульовані деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав; затверджено Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України.

Разом з тим учасники круглого столу констатують, що правове регулювання розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні потребує подальшого удосконалення відповідно до міжнародних освітніх стандартів і потреб освітньої галузі. Вважаємо, що в контексті підписання Угоди про асоціацію України та ЄС, підготовки нової редакції Закону України «Про вищу освіту», а також запровадження та участі України в програмах "Erasmus Plus" першочерговими завданнями  міжнародної інтеграції у сфері вищої освіти повинні стати:

-   формування стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України;

-   удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує міжнародне співробітництво в сфері вищої освіти, з урахуванням вимог світової практики та забезпечення повноправної участі вітчизняних вищих навчальних закладів на міжнародному ринку освітніх послуг;

-   мінімізація низки негативних тенденцій української системи підготовки фахівців для зарубіжних країн, таких як зниження контролю якості набору іноземців та їх підготовки, соціально-побутового забезпечення, інформаційно-роз’яснювальної роботи;

-   удосконалення механізму взаємодії органів державної влади, діяльність яких пов’язана з міжнародним співробітництвом;

-   здійснення низки заходів з метою поширення в інформаційному просторі іноземних країн відомостей щодо переваг отримання вищої освіти в Україні.

На підставі вищезазначеного рекомендуємо:

 

1. Верховній Раді України:

1.1. Під час розгляду нової редакції Закону України “Про вищу освіту” врахувати пропозиції учасників круглого столу щодо міжнародного наукового та освітнього співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності вищих навчальних закладів у контексті інтеграції  вітчизняної системи вищої освіти і науки в європейський та світовий освітній і науковий простір, запровадження принципів і стандартів Болонського процесу у вищих навчальних закладах України, нормативного врегулювання питань «перехресного» вступу до вищих навчальних закладів, подвійного диплому.

1.2. Внести зміни до чинного законодавства України з метою закріплення права іноземних громадян, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах України за кошти фізичних або юридичних осіб, на працевлаштування.

1.3. Внести зміни до Бюджетного Кодексу України, надавши право бюджетним установам розміщувати кошти міжнародної технічної допомоги  на рахунках комерційних банків і розпоряджатися ними відповідно до взятих на себе зобов’язань з метою дотримання міжнародних угод і своєчасного виконання міжнародних проектів.

1.4. Внести зміни до Закону України "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання", якими передбачити збільшення встановленого терміну реєстрації для іноземних громадян (10 календарних днів), які закінчили підготовчий факультет/відділення, отримали освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня та бажають продовжити навчання на наступних рівнях. 

 

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. Підготувати та внести зміни щодо форм навчання, організації набору та навчання іноземців в Україні до Постанови Кабінету Міністрів України № 136 від 26.02.1993 р. «Про навчання іноземних громадян», зокрема передбачивши право іноземних громадян, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах України за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за дистанційною формою.

2.2. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983», які передбачають:

- в якості документа, який підтверджує факт навчання в Україні та на підставі якого видається посвідка на тимчасове проживання, розглядати  контракт, де вказуються терміни навчання.

 2.3. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 4 березня 1996 р. № 287 «Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування», якими скасувати жорстке регламентування термінів перебування студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників з метою навчання та стажування за кордоном за рахунок приймаючої країни, передавши функцію визначення таких термінів вищим навчальним закладам.

2.4. З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів України до законодавства Європейського Союзу, зокрема в частині фінансових процедур виконання спільних міжнародних проектів внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», які передбачають зняти встановлені вищезазначеною Постановою обмеження на ліміт добових на відрядження студентів, аспірантів, наукових, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з метою навчання, стажування та виконання планових робіт у вищих навчальних закладах і наукових установах за кордоном за рахунок міжнародних проектів, які фінансуються з коштів програм міжнародної технічної допомоги (грантів), отриманих державними вищими навчальними закладами з метою їх цільового використання. Пропонується затвердити суми добових витрат на відрядження для вищезазначених осіб на рівні, визначеному в абзаці четвертому підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України.

2.5. Забезпечити отримання Україною асоційованого статусу в програмі  Європейської Комісії «Горизонт 2020». Створити спеціальний фонд для покриття витрат бюджетних наукових і освітніх організацій, які пов’язані з участю цих установ в міжнародних проектах Програми науково-технічного співробітництва Європейського Союзу «Горизонт-2020».

2.6. Нормативно врегулювати спрощений порядок працевлаштування та скасування необхідності нострифікації документів про освіту для іноземних викладачів, які приїжджають в Україну на короткотривалий період з метою навчання, стажування чи підвищення кваліфікації.

2.8. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», які усувають необхідність реєстрації запрошень, виданих вищими навчальними закладами, для іноземців з метою навчання в Україні в Міністерстві освіти і науки України. 

         3. Міністерству освіти і науки України:

3.1. Розробити Державну стратегію інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.

3.2. Розробити та затвердити в установленому порядку нове Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів України,  у тому числі передбачивши: 

- зарахування іноземних громадян, які бажають здобути вищу освіту в Україні, за результатами вступних іспитів;

- зарахування іноземних студентів на навчання до вищих навчальних закладів України до 1 січня з можливістю подальшого навчання за індивідуальним планом;

- зарахування на індивідуальні навчальні  програми із врахуванням навчальних досягнень, які іноземні громадяни здобули, навчаючись поза межами України;

3.3. Внести зміни до нормативно-правових документів, що регулюють питання визнання та встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих за кордоном, передбачивши окрему категорію осіб, що не потребують нострифікації академічних довідок або інших документів про освіту, до складу якої входять студенти, аспіранти, які прибувають в Україну на короткотривалий період з метою навчання, стажування чи підвищення кваліфікації.

3.4. Конкретизувати порядок ліцензування діяльності вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями, чітко визначивши вимоги для вищих навчальних закладів України та перелік необхідних документів для отримання ними вищезазначеної ліцензії.

3.5. Зняти обмеження для вищих навчальних закладів України, які беруть участь в реалізації міжнародних проектів, щодо придбання комп’ютерної техніки в рамках виконання таких проектів за кошти іноземних партнерів.

3.6. Переглянути двосторонні міждержавні угоди  про взаємовизнання документів про освіту з метою їх удосконалення або денонсування у випадку невідповідності сучасним системам освіти, критеріям Лісабонської конвенції та умовам Болонської декларації; активізувати укладання угод про міжнародне співробітництво в сфері освіти, насамперед з тими країнами, звідки приїжджає в Україну найбільша кількість іноземних студентів.

3.7. Нормативно врегулювати можливість подовження строку навчання на магістерських програмах в Україні до 2-х років для студентів – магістрів, які за програмами міжнародних обмінів направлені на навчання до магістратури закордонного навчального закладу.

3.8. Внести зміни до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого Наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року, передбачивши можливість зарахування  виробничої практики, яка є складовою частиною навчального плану і виконується у закордонному навчальному закладі на підставі наказу про направлення студента на навчання за кордон в рамках двосторонніх угод між вищими навчальними закладами про академічну мобільнысть студентів, в українському вищому навчальному закладі на підставі академічної довідки закордонного навчального закладу із зазначенням кількості кредитів, отриманих за виконання виробничої практики.

3.9. Внести доповнення до «Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів», затвердженої Наказом Міністерством освіти України № 90 від 02.04.1993 р. щодо ставок погодинної оплати праці іноземним викладачам за рахунок коштів спеціального фонду вищого навчального закладу.

4.0. Забезпечити фінансування участі вищих навчальних закладів у світових, континентальних, регіональних національних освітніх подіях.

4.1. Розробити державний стандарт з української мови для іноземних громадян з метою визначення їх рівня володіння українською мовою. 

4.2. Вжити заходи з метою створення міжнародних освітніх консорціумів і мереж.

4.3. Розглянути питання щодо надання державної підтримки та преференцій вищим навальним закладам за критеріями  залучення  на навчання іноземних студентів та участі у програмах міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти.

  4. Міністерству закордонних справ України:

         4.1. На період активної фази набору іноземців на навчання у вищих навчальних закладах України розпочати практику роботи виїзних освітніх консулів, які працюють в країнах, де відсутні закордонні дипломатичні установи України, з метою оптимізації процесу оформлення віз іноземним кандидатам на навчання.

4.2. Дозволити  консульствам України розпочинати видачу віз на навчання у вищих навчальних закладах України з 1 травня.

4.3. Забезпечити доступ до консульського відділу Посольства безпосередньо запрошеним студентам, які мають при собі оригінал «Запрошення на навчання» та підписаний вищим навчальним закладом договір про навчання. Посередник, який сприяє отриманню студентом візи, повинен мати безпосередній доступ до консульського відділу за умови наявності у нього доручення вищого навчального закладу, завіреного підписом ректора та печаткою.

4.4. Розширити повноваження культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ по проведенню на систематичній основі інформаційно-рекламних заходів (семінарів, конференцій, виставок) «Україна запрошує на навчання».

4.5. Розглянути питання створення регіональних центрів академічної мобільності з метою забезпечення прозорого механізму організації набору на навчання до вищих навчальних закладів України іноземців та осіб без громадянства та проведення підвищення кваліфікації з курсу «менеджмент міжнародної освіти» для суб’єктів підприємницької діяльності (резидентів і нерезидентів), які займаються набором іноземних студентів.

4.6. Розглянути можливість для іноземних громадян, які в’їжджають в Україну за запрошенням вищого навчального закладу без візи D,  оформлення такої візи за клопотанням вищого навчального закладу та підтримки Міністерства освіти і науки України в пункті прикордонного контролю.

4.7. Забезпечити можливість для членів сімей іноземних громадян, які на законних підставах перебувають в Україні (у тому числі працівники консульських установ; іноземці, які мають дозвіл на роботу в Україні; волонтери громадських організацій, що надають допомогу закладам освіти та культури тощо), навчатися у вищих навчальних закладах України. 

 

5. Державній міграційній службі України:

 

5.1. Внести необхідні зміни до нормативних документів, що регулюють порядок в’їзду на навчання іноземних громадян та їх реєстрацію на період навчання в Україні, зокрема:

- виключити з обов’язків вищих навчальних закладів супроводження та реєстрацію іноземних студентів;

- передбачити оформлення кожним іноземним громадянином страхового міграційного полісу,

- усунути наявну суперечність під час виписки іноземного студента з колишнього місця проживання та його зарахування на навчання в іншому навчальному закладі України за бакалаврськими або магістерськими програмами.

5.2. Підготувати та внести зміни до передбаченого чинним законодавством адміністративного порядку прийняття рішень про депортацію іноземних громадян при порушенні ними міграційного законодавства, передбачивши їх матеріальну відповідальність.

5.3. Розробити та затвердити спрощену процедуру реєстрації, що не передбачає отримання дозволу на працевлаштування, для іноземних громадян (за клопотанням вищого навчального закладу, запрошенням, яке є підставою для отримання візи), які прибули до вищого навчального закладу на термін до 1 року для:

           - участі у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського  обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

- проведення спільних наукових досліджень;

- організації міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

- участі у міжнародних освітніх та наукових програмах;

- проведення навчальної або наукової або організаційної роботи;

- стажування та підвищення кваліфікації.

 

6. Міністерству освіти і науки України та вищим навчальним закладам України:

 

6.1. Створити і забезпечити підтримку закордонних рекрутаційних центрів українських вищих навчальних закладів і розширити мережу  центрів міжнародного співробітництва у вищих навчальних закладах України.

6.2. З метою формування в українських вишах атмосфери взаємної толерантності і поваги між українськими та іноземними студентами забезпечити необхідні умови для вивчення іноземними студентами української мови, культури та історії, а також проведення відповідної роз’яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації серед українських студентів про релігію, традиції та історію країн походження іноземних студентів.

6.3. Розширити практику запровадження програм післядипломної освіти для іноземних громадян.

 

7. Вищим навчальним закладам України:

 

7.1. Забезпечити інтеграцію іноземних громадян в україномовне соціокультурне середовище, у тому числі шляхом їх проживання та навчання в україномовних групах разом з українськими студентами.

7.2. Створити асоціацію викладачів української мови як іноземної.

7.3. Забезпечити отримання науково-педагогічними працівниками, які викладають курси для іноземних студентів іноземної мовою, міжнародного сертифікату про підтвердження відповідного рівня знань іноземної мови.

7.4. Забезпечити переклад контрактів на навчання, які укладаються з іноземними студентами, іноземною мовою.

7.5. Поширити практику навчання іноземних студентів на бакалаврському циклі в українських університетах англійською мовою.