Діяльність Комітету

14 травня 2018, 09:30

На базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України проведено Всеукраїнську нараду з теми: «Позашкільна освіта в умовах децентралізації»


 

11 травня поточного року проведено розширену Всеукраїнську нараду на тему: «Позашкільна освіта в умовах децентралізації».

Захід проводився за участю представників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, голів об’єднаних територіальних громад (або представників, керівників гуманітарного напряму), директорів обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів).

Організаторами заходу виступили Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України.

Захід проводився з метою обговорення стратегії розвитку позашкільної освіти, нового формату існування позашкілля в умовах децентралізації, а також пошуку ефективних шляхів розвитку позашкільної освіти в умовах реформування освітньої галузі України.

Учасники наради відзначили, що позашкільна освіта має вагоме значення і є сьогодні одним із найбільш важливих інститутів виховання і соціалізації дітей та молоді, створює умови для формування національної ідентичності, соціального розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє їхній соціальній захищеності та професійній орієнтації, профілактиці негативних проявів у молодіжному середовищі. Система позашкільної освіти України також є провідною у вирішенні завдань організації дозвілля молоді, що є одним із 15 пріоритетних напрямів у роботі з молоддю, визначених Генеральною Асамблеєю ООН у Всесвітній програмі дій, що стосуються молоді.

У розвитку позашкільної освіти України наявні як позитивні, так і негативні тенденції. Так, до початку реорганізаційних процесів у системі позашкільної освіти працювало 246 закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю. На даний час в системі Міністерства освіти і науки України діє 130 еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів).

На сьогодні залишаються нерозв’язаними наступні проблеми: недотримання місцевими органами влади й управління освітою Закону України «Про позашкільну освіту» щодо збереження і розширення мережі позашкільних навчальних закладів; поступове скорочення кількості гуртків і творчих об’єднань, а відтак і дітей, які навчаються у позашкільних навчальних закладах всіх без винятку регіонів України; незадовільне матеріально-технічне забезпечення позашкільної освіти місцевих рівнів (особливо районних і сільських).

Учасники заходу, обговоривши актуальні питання розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю в Україні ухвалили пропозиції та  рекомендації, спрямовані та покращення ситуації в системі позашкільної освіти. Зокрема, учасники заходу у напрямі «Перспективи розвитку позашкільної освіти, законодавчого закріплення її статусу в умовах реформування системи освіти, децентралізації та суспільних викликів» рекомендують:

·                 в умовах децентралізації звернути увагу на особисту відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади та освіти всіх рівнів щодо дотримання положень Закону України «Про позашкільну освіту», і, насамперед, збереження і розширення мережі гуртків, секцій, дитячих об’єднань закладів позашкільної освіт еколого-натуралістичного напряму, насамперед, районної і міської ланок, без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, вилучення земельних ділянок, спортивних і спортивно-оздоровчих приміщень та передачі їх, наявного обладнання і техніки в оренду;

·                 сприяти розробленню та упровадженню регіональних комплексних програм зі зміцнення освітньо-розвивальної і матеріально-технічної бази еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) шляхом поліпшення їхнього ресурсного забезпечення за рахунок збільшення відрахувань з місцевих бюджетів;

·             сприяти вирішенню питання щодо забезпечення умов на здобуття позашкільної освіти різними шляхами, зокрема: створювати нові заклади позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю через організацію філій; організовувати роботу гуртків на базі закладів загальної середньої освіти; керуючись Законом України «Про співробітництво територіальних громад», залучати на договірній основі заклади позашкільної освіти, що розташовані на території інших громад;

·                 з метою забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти, сприяти збільшенню творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного профілю у сільській місцевості;

·                 поширення дії програми „Шкільний автобус" на заклади позашкільної освіти;

·                 відпрацювання економічних моделей для ресурсного забезпечення позашкільних закладів освіти еколого-натуралістичного профілю, в тому числі і в межах державно-приватного партнерства;

·                 створення умов для консолідації зусиль зацікавлених державних структур, громадських організацій, бізнес-спільноти, розвиткові позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму в регіоні;

·                 удосконалити співпрацю органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, установами та організаціями щодо розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму в умовах децентралізації її управління та фінансово-економічного і матеріально-технічного забезпечення.


У напрямі «Стратегія розвитку позашкільної освіти, нового формату існування позашкілля в умовах децентралізації»:

·                  сприяти розробленню і упровадженню нормативних документів щодо оновлення відповідно до чинного законодавства фінансово-економічних і правових засад діяльності закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю;

·                  розвиток інфраструктури позашкільних закладів еколого-натуралістичного профілю, у тому числі за рахунок забезпечення інвестиційної привабливості;

·                 забезпечення підтримки єдиного інформаційного простору позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму;

·             актуалізувати науковий і методичний супровід позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, сприяти розробленню, публікації і впровадженню сучасного науково-теоретичного та якісного програмно-методичного забезпечення позашкільної освіти;

·                 розробка програмно-методичне забезпечення позашкільного освітнього процесу еколого-натуралістичного напряму, розробка різнорівневих, диференційованих та варіативних програм, навчально-методичних посібників, які допоможуть дитині, підлітку усвідомити свої можливості, оволодіти загальнолюдськими цінностями, професійно самовизначитися;

·                 розвиток і підтримка інноваційних педагогічних технологій, дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного проектування, спрямованих на розробку сучасної моделі закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму;

·                 висвітлення проблемних питань позашкільної освіти у засобах масової інформації, які сприятимуть подальшому підвищенню її престижу та ролі у формуванні особистості юних громадян України.

У напрямі «Освітня функція як основа діяльності сучасного закладу позашкільної освіти»:

·                через організацію роботи навчально-дослідних земельних ділянок закладів загальної середньої та позашкільної освіти; шкільних садів; теплиць, зоолого-тваринницьких комплексів, куточків живої природи, учнівських виробничих бригад, учнівських лісництв створювати сприятливі умови для забезпечення профільної та професійної освіти учнівської молоді, а також залучати до практичної природоохоронної роботи;

·                розробка програмно-методичного забезпечення з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму нового покоління (програми, підручники, посібники, електронні засоби навчання);

·                створення системи підвищення професійної компетентності педагогів із новітніх форм, технологій організації навчально-виховного процесу, оволодіння основами педагогічного менеджменту, що дозволяє більшості педагогів працювати на рівні педагога-менеджера;

·   забезпечити умови для ефективної діяльності еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) щодо створення умов для розвитку особистості, здобуття якісної позашкільної освіти на безоплатній основі дітьми і молоддю із соціально незахищених верств населення, дітей переселенців із тимчасово окупованого Криму та зони АТО, а також дітьми та молоддю з особливими потребами;

·   створення оптимальних умов для розвитку особистості кожного учня, реалізації його творчих здібностей, підвищення його самореалізації та самооцінки шляхом впровадження інноваційних форм навчання та виховання учнів на основі компетентнісного підходу;

·                актуалізувати виховний потенціал системи позашкільної освіти, орієнтувати соціально-педагогічні виховні системи закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю на виховання свідомих громадян України, які знають і поважають її історію і культуру, готові сприяти її розвитку; формувати у зростаючої особистості цінності та компетентності, необхідні для життєдіяльності в сучасному європейському співтоваристві.

 За дорученням Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. у заході взяв участь головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України Красняков Є.В., який передав вітання від народних депутатів України-членів Комітету, поінформував учасників наради про законодавчу діяльності профільного Комітету та перспективи ухвалення нової редакції спеціального Закону України «Про позашкільну освіту».