Діяльність Комітету

25 квітня 2014, 13:22

Проект Рішення виїзного засідання Комітету до Херсонської області

ПРОЕКТ

 

 

РІШЕННЯ

Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти           

 

Про роботу місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Херсонської області щодо забезпечення виконання Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2012 року №4949-VІ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання»

 

_____квітня 2014 р.                                                               Протокол  №____

 

 

          Комітет відзначає, що органи виконавчої  влади та  місцевого самоврядування, органи управління освітою Херсонської області  відповідально поставилися до виконання Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2012 року №4949-VІ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання». Наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, існуюча мережа і задовільна база навчальних закладів, впровадження в освітній процес передових технологій навчання і виховання, сучасних методик оцінювання навчальних досягнень учнів у цілому забезпечують  своєчасне здобуття повної загальної середньої освіти.

          Разом з тим у практиці роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, органів управління освітою  щодо реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту мають місце не використані можливості і резерви. Необхідно активізувати роботу щодо відновлення діяльності  раніше призупинених дошкільних навчальних закладів, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, завершення комп’ютеризації та оновлення комп’ютерної техніки загальноосвітніх навчальних закладів  та підключення їх до мережі Інтернет, завершення впровадження системи електронного обліку дітей дошкільного віку, які потребують влаштування у дошкільні навчальні заклади.

 

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти

в и р і ш и в :

 

1. Інформацію Херсонської обласної державної адміністрації про роботу місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення виконання Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2012 року №4949-VІ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання взяти до відома.

 

2.      Рекомендувати обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування:

 

2.1.         Проаналізувати хід виконання комплексних програм розвитку освіти  в

розрізі районів і міст, доповнити їх конкретними заходами, необхідними для  активізації роботи щодо забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; з урахуванням демографічної ситуації і прогнозованих перспектив економічного і соціокультурного розвитку області забезпечити формування збалансованої мережі навчальних закладів, які б повною мірою забезпечували освітні потреби учнів; вишукати додаткові ресурси для розвитку опорних (базових) навчальних закладів, облаштування під’їзних доріг, впровадження енергозберігаючих технологій, заміни вікон і вхідних дверей у будівлях; не допускати необґрунтованого закриття малокомплектних шкіл, особливо в сільській місцевості;  забезпечити виконання передбачених чинним законодавством соціальних гарантій педагогічним працівникам, а саме: надання житла і належного преміювання працівників освіти, тощо. З урахуванням економічної, соціокультурної і демографічної ситуації вжити невідкладних заходів для поліпшення умов щодо динамічного розвитку загальної середньої освіти в сільській місцевості.

2.2.  Вишукати ресурси і можливості для оновлення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх установ, приведення обладнання і засобів навчання  до вимог сучасного навчального процесу, забезпечення їх лабораторним і демонстраційним обладнанням, наочними посібниками, спортивним інвентарем.

3. Рекомендувати Верховній Раді України:

3.1. Продовжити роботу щодо удосконалення нормативно-правової бази освіти. Домогтися прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» та рамкового закону України «Про освіту». Вжити заходів щодо оптимізації взаємодії норм законодавства про освіту з нормами законодавства інших галузей права.

3.2. Під час розгляду розробленого Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)» (р.№4648) забезпечити дотримання  вимог статті 22 Конституції України, якою заборонено при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, забезпечити дотримання соціальних гарантій педагогічних і науково-педагогічних працівників і не допустити погіршення їхнього матеріального становища.

3.3. Передбачити в Законі України про Державний бюджет України на 2015 рік фінансування освіти не нижче 7,2 % від ВВП. Забезпечити відновлення  державних  гарантій педагогічним працівникам щодо оплати праці, які передбачалися статтею 57 Закону України «Про освіту». 

4.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

4.1. Вважати недопустимим вирішення питань покращення фінансово-економічного стану держави за рахунок освітньої галузі.

 

4.2.  Відкликати поданий до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)» (р.№4648) як такий, що суперечить статті 22 Конституції України і суттєво звужує соціальні гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

 

4.2. Внести зміни до затверджених Постановою Кабінету Міністрів «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» № 65 від 1 березня 2014 року Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету і вилучити пункти зазначені у листі Комітету №04-24/10-304 від 10.04.2014р., які матимуть згубний вплив на діяльність наукових і освітніх установ.

 

4.3. Внести зміни до чинного законодавства щодо запровадження нового механізму фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості; визначити шляхи формування  бюджету освітнього округу.  Розробити механізми фінансування закладів освіти в структурі освітнього округу та оплати праці керівників та педагогічних працівників опорних навчальних закладів;  внести зміни до Бюджетного Кодексу України в частині запровадження фінр питання про збільшення видатків на дошкільну освіту, змінивши формульний підхід при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 

4.4. Передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік виділення _____ млн. грн. для будівництва (добудови) __________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

 

5.1. Вжити невідкладних заходів щодо  удосконалення змісту освіти, посилення його ідеологічної, патріотичної, культурологічної  спрямованості; удосконалення освітніх стандартів загальної середньої освіти, які б забезпечували наступність і неперервність рівнів і ступенів освіти, узгоджувалися з вимогами до підготовки випускників у рамках єдиного європейського і світового простору;  розвитку високотехнологічного освітнього середовища загальноосвітніх установ, удосконалення освітнього процесу шляхом активного впровадження продуктивних технологій навчання та виховання, підвищення якості науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти і ефективності  використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі.

5.2.  Забезпечити новий порядок підготовки і створення підручників та навчальних посібників, своєчасної доставки їх до навчальних закладів. Зосередити зусилля на створені нового покоління навчально-методичних комплексів з усіх навчальних предметів, створені електронних освітніх ресурсів, розширення доступу до ІНТЕРНЕТУ, програмним забезпеченням і сервісним обслуговуванням, перетворення шкільних бібліотек у центри інформаційних ресурсів.

5.3.  Розпочати роботу з підготовки пакету законодавчих актів, спрямованих на впровадження ефективних механізмів управління у системі загальної середньої освіти, підвищення соціального статусу педагогічних працівників,  забезпечення належного ресурсного, в першу чергу фінансового, кадрового, інформаційного  забезпечення та наукового супроводу галузі, підвищення рівня професіональної кваліфікації педагогічних працівників, готовності працювати в інноваційному режимі.

6.   Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Сороку М.П.

 

 

Голова Комітету                                               Л.М.ГРИНЕВИЧ