Діяльність Комітету

20 липня 2021, 13:56

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій вітає молодих вчених – докторів наук, які стали стипендіатами Верховної Ради України 2021 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій вітає молодих вчених – докторів наук, які стали стипендіатами Верховної Ради України 2021 року відповідно до Постанови Верховної Ради України від 14 липня 2021 року № 1641-IX «Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1641-IX#Text.

Бажаємо стипендіатам плідної роботи та отримання вагомих результатів у виконанні наукових досліджень.

 

Відповідно до наданої стипендіатами згоди на передачу, збір та обробку персональних даних, відповідно до якої номінанти зобов’язувалися у разі перемоги у конкурсі та присудження Стипендії після прийняття Верховною Радою України відповідної постанови надати до Комітету реквізити свого банківського рахунку та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності через релігійні переконання копію паспорта громадянина України: 1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) для нарахування та перерахування Стипендії.

У зв’язку з цим просимо якнайшвидше надіслати на адресу Levchuk-o@rada.gov.ua довідку за реквізитами банківського рахунку для перерахування стипендії (рекомендовано електронну, яку можна самому сформувати в банківських додатках на зразок Приват24) та сканований реєстраційний номер облікової картки платника податків (або якісне фото).

Якщо стипендіат не надасть ці документи, то виплата Стипендії Апаратом Верховної Ради України не здійснюватиметься до їх отримання.

Фінансування стипендіальної роботи у розмірі 11 350 гривень щомісячно відбудеться з січня по грудень 2021 року. Податки із стипендій Верховної Ради України не сплачуються.

 

Наукова (науково-технічна) робота може виконуватися як окремо, так і в межах інших наукових (науково-технічних) робіт, що зареєстровані в установленому порядку. Тому стипендіальна наукова (науково-технічна) робота або реєструється окремо, або вносяться зміни до реєстрації вже існуючої. Код бюджетної програми Апарату Верховної Ради України 0111010.

У публікаціях або доповідях на наукових форумах, що зроблені за результатами виконання стипендіальної роботи, просимо зазначати інформацію, що робота виконання завдяки іменній стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2021 рік.

Просимо лауреатів виконати свою стипендіальну роботу та підготувати звіт відповідно до встановлених вимог (Інструкції).

 

Витяг з Інструкції щодо звіту

«4. Порядок звітування стипендіатів

4.1. За результатами виконаної роботи стипендіат готує науковий звіт. Науковий звіт оформлюється стипендіатом згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання" у двох примірниках.

Протягом місяця після закінчення строку отримання стипендіатом Стипендії Вчена рада, яка висувала стипендіата, заслуховує науковий звіт стипендіата про результати виконання наукової (науково-технічної) роботи та приймає рішення щодо його затвердження.

Наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство на підставі рішення Вченої ради подає до 15 лютого включно року, наступного за роком виплати Стипендії, два примірники витягу з протоколу засідання Вченої ради та один примірник затвердженого наукового звіту до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата.

Другий примірник звіту зберігається у науковій установі або організації, закладі вищої освіти або на підприємстві, що подавали клопотання про висунення стипендіата.

У разі неподання стипендіатом звіту або якщо Вчена рада визнає його роботу невиконаною і не затвердить звіт, наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство, що клопотали про висунення стипендіата, подає до 15 лютого включно року, наступного за роком виплати Стипендії, до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата, а також безпосередньо до Комітету відповідне повідомлення разом з витягом з протоколу засідання Вченої ради. За таких обставин цей стипендіат позбавляється права у подальшому брати участь у конкурсах на здобуття Стипендії та Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі повторних випадків неотримання звітів стипендіатів від однієї і тієї самої наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства, що подавали клопотання про висунення стипендіатів, вони за рішенням Комітету можуть бути позбавлені на строк до трьох років права подавати клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії.

4.2. З метою контролю за ефективним використанням призначених Стипендій звіти стипендіатів розглядаються та/або заслуховуються на засіданні колегій чи структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України або інших центральних органів виконавчої влади, або на засіданні президій чи структурних підрозділів Національної академії наук України, або національних галузевих академій наук України, які рекомендували стипендіатів.

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду звітів стипендіатів приймають рішення про погодження звіту стипендіата та можливість вручення йому диплома стипендіата Верховної Ради України за виконану наукову (науково-технічну) роботу, яке подається до Комітету разом з одним примірником витягу з протоколу засідання Вченої ради у строк до 15 березня включно року, наступного за роком виплати Стипендії.

4.3. Комітет за результатами розгляду звітних матеріалів протягом місяця приймає рішення про закінчення виконання стипендіатами наукових (науково-технічних) робіт, успішне звітування та рекомендує вручити їм дипломи стипендіатів Верховної Ради України - молодих учених - докторів наук за звітний рік, яке подає Голові Верховної Ради України з відповідним проектом розпорядження.

Голова Верховної Ради України за поданням Комітету видає розпорядження про вручення дипломів стипендіатів Верховної Ради України - молодих учених - докторів наук за відповідний рік.

Стипендіатам Верховної Ради України - молодим ученим - докторам наук в урочистій обстановці вручаються дипломи встановленого зразка у приміщенні Верховної Ради України Головою Верховної Ради України або за його дорученням Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України, Головою Комітету».

 

 

Для довідки: Олег Левчук, секретар об’єднаної Конкурсної комісії

тел. 044-255-2081