Діяльність Комітету

26 лютого 2020, 09:15

ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ У 2021 РОЦІ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ – ДОКТОРІВ НАУК

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук (далі - Стипендія), затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" від 5 лютого 2019 р. № 2676-VIII, розпочався етап висунення претендентів на здобуття у 2021 році Стипендії .

Відповідно до вказаного Положення:

2. Щороку на конкурсних засадах призначаються 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії.

Виплата Стипендії здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України. Стипендія виплачується незалежно від виплати посадового окладу стипендіату, різних доплат і надбавок тощо.

3. Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа вітчизняних молодих учених, які мають науковий ступінь доктора наук та збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають намір і змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу, зазначену в поданні.

Вік науковців на весь час отримання Стипендії не може бути більшим 40 років.

4. Висунення претендента на здобуття Стипендії здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, підприємства України, де він працює (далі - Вчена рада), за письмовими рекомендаціями не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями кандидата на Стипендію.

Вчена рада розглядає подання претендента, в якому зазначаються назва наукової (науково-технічної) роботи, її актуальність та важливість, основні завдання, можливість виконання її стипендіатом на базі цієї наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, підприємства, основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень (мають бути всі вказані розділи!!!). Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам цього Положення та Інструкції і приймає рішення про висунення претендента на здобуття Стипендії таємним голосуванням.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатуру молодого науковця – доктора наук на отримання Стипендії та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не розглядатимуться.

5. Наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство на підставі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії та щороку до 30 квітня включно подає у двох примірниках його разом з матеріалами претендента, зазначеними у пункті 4 цього Положення, до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

Третій примірник подання на здобуття Стипендії зберігається у Вченій раді.

6. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду матеріалів претендентів на отримання Стипендії до 1 червня включно подають до Комітету один примірник матеріалів претендентів на отримання Стипендії зі своїм рішенням про рекомендацію претендента на отримання Стипендії. Непідтримані матеріали повертаються.

 

 

Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів затверджена Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 03.12.2019:

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/37216.pdf.

 

Звертаємо увагу на те, що всі документи мають бути належно оформлені, підписані та завірені!!!

 

2. Порядок оформлення і подання документів

2.1. Висунення претендентів на здобуття Стипендії здійснюють за місцем їхньої роботи (основної або за сумісництвом) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі – вчена рада) наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств різних форм власності та підпорядкування (далі – наукова установа), які сформовані та діють у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями кандидата на Стипендію.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатуру молодого вченого – доктора наук на отримання Стипендії та його роботу (або роботу колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не розглядатимуться.

Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та цієї Інструкції і приймає рішення про висунення претендента на здобуття Стипендії таємним голосуванням. Претендент на Стипендію участі у голосуванні не бере.

2.2. Наукова установа на підставі рішення вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії та щороку до 30 квітня включно подає у двох примірниках його та завірене відділом кадрів рішення про затвердження персонального складу вченої ради разом з поданням претендента та однією електронною копією документів на флеш носії із супровідним листом виключно до одного органу: або до Міністерства освіти і науки України, або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

Третій примірник подання на здобуття Стипендії зберігається у вченій раді.

Міністерство освіти і науки України може приймати документи претендентів на присудження Стипендії від усіх наукових установ або організацій, закладів вищої освіти, підприємств України не залежно від форми власності та підпорядкування, у яких сформовані та діють наукові підрозділи і вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

2.3. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду матеріалів претендентів на отримання Стипендії до 1 червня включно подають до Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки та науково-технічної діяльності (далі - Комітет), один примірник матеріалів претендентів на отримання Стипендії (з електронною копією документів на флеш носії) відповідно до пункту 2.2. цієї Інструкції зі своїм рішенням про рекомендацію претендента на отримання Стипендії (докладається у папку подання) та супровідним листом.

Матеріали направляються на адресу Комітету: вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

Подання, оформлені або подані з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються.

Другий примірник подання на здобуття Стипендії зберігається у Міністерстві освіти і науки України або Національній академії наук України, національних галузевих академіях наук України, відповідних центральних органах виконавчої влади для організації розгляду звіту за виконану роботу.

Непідтримані подання із зазначенням обґрунтованої причини відмови у підтримці повертаються до наукової установи або організації, закладу вищої світи, підприємства, які висували претендента.

2.4. Претендент на здобуття Стипендії подає до вченої ради пакет документів у трьох примірниках, кожний примірник якого скріплюється в окремій папці з швидкозшивачем з перфорацією.

До пакету документів додаються матеріали в електронному вигляді на одному флеш носії окремими файлами (у Word): анотація подання, коротке резюме українською та англійською мовами, список наукових публікацій, дані про цитування праць молодого вченого – доктора наук, відомості про кандидата в стипендіати.

Усі документи оформляються українською мовою, окрім короткого резюме, яке подається також англійською, списку публікацій і самих публікацій, які подаються мовою (мовами) оригіналу, та інших документів відповідно до переліку, які подаються разом з перекладом їх на українську мову.

У документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих фраз.

Документи, які готує претендент, оформляються на папері формату А4 шрифтом Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1, поля: верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см, друк з одного боку аркуша.

На першій сторінці пакету документів вказується загальна інформація про документи (Додаток 1).

Друга сторінка – це зміст із зазначенням номерів сторінок документів. Номери сторінок проставляються по порядку документів внизу справа.

Документи подання розміщуються у наступному порядку.

2.4.1. Анотація подання, у якій зазначаються назва наукової (науково-технічної) роботи, яка буде виконуватись, обґрунтування її актуальності та важливості, основні завдання роботи, можливість виконання її молодим вченим – доктором наук на базі цієї наукової установи, основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень, кількість та тип публікацій претендента, з них виданих за кордоном, а також кількість з них за тематикою наукової (науково-технічної) роботи, дані про цитування праць та h-індекс претендента згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших. Анотація подання може бути обсягом до 10 сторінок включно і підписується претендентом та завіряється відділом кадрів (вченим секретарем) (Додаток 2).

2.4.2. Коротке резюме подання до 1-ї сторінки, в якому вказується прізвище, ім’я, по батькові претендента, дата народження, посада з повною назвою місця роботи, назва наукової (науково-технічної) роботи, коротка характеристика роботи, кількість та тип публікацій за тематикою наукової (науково-технічної) роботи, дані про цитування праць та h-індекс претендента згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших, підписується претендентом. Коротке резюме подається українською та англійською мовами на двох окремих аркушах.

2.4.3. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати, підписаний автором і завірений відділом кадрів (вченим секретарем). Послідовність розміщення публікацій: монографії/підручники, статті, матеріали конференцій/тези, патенти, авторські свідоцтва, інші публікації. До списку наукових публікацій додаються оригінали або копії найважливіших (не більше 3-х) праць за темою наукової (науково-технічної) роботи (для монографії або книги – анотація українською мовою обсягом до 2-х сторінок тексту).

2.4.4. Копії диплома доктора наук (обов’язково! рішення про захист не замінює диплом), авторських свідоцтв, патентів та актів впровадження, завірені відділом кадрів (вченим секретарем). Документи іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом претендента.

2.4.5. Дані про цитування праць молодого вченого – доктора наук, підписані ним (Додаток 3).

2.4.6. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів (вченим секретарем) (Додаток 4).

2.4.7. Особовий листок з обліку кадрів кандидата в стипендіати, завірений відділом кадрів.

2.4.8. Згода на передачу, збір та обробку персональних даних (Додаток 5).

2.4.9. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями кандидата на стипендію, у довільній формі обсягом до 3-х сторінок.

2.5. Вчена рада після розгляду та позитивного голосування надає керівнику наукової установи пакет документів подання претендента відповідно до п. 2.4 цієї Інструкції разом із витягом з протоколу засідання вченої ради (докладається наперед подання) про висунення кандидата на здобуття Стипендії з відображенням результатів таємного голосування, підписаним головуючим на засіданні та секретарем і завіреним відділом кадрів (вченим секретарем).

2.6. Наукова установа, яка висунула кандидата на здобуття Стипендії, надсилає до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до відповідних центральних органів виконавчої влади, Президії Національної академії наук України, президій національних галузевих академій наук України у двох примірниках пакет документів, зазначених у п. 2.5 цієї Інструкції, разом із клопотанням наукової установи про висунення претендента на отримання Стипендії обсягом до 3-х сторінок на офіційному бланку (з урахуванням вимог до бланку установи) та завіреним відділом кадрів (вченим секретарем) рішенням про затвердження персонального складу вченої ради (докладаються наперед подання та витягу з протоколу засідання вченої ради).

 

Затверджені форми (міняти не можна):

Перша сторінка пакету документів (Додаток 1).

Анотація подання (Додаток 2).

Дані про цитування праць молодого вченого – доктора наук, підписані ним (Додаток 3).

Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів (вченим секретарем) (Додаток 4).

Згода на передачу, збір та обробку персональних даних (Додаток 5).

 

 

 

Додаток 1

 

На здобуття іменної стипендії Верховної Ради України

для молодих учених-докторів наук

 

Повна назва наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства відповідно до Статуту, де працює кандидат у стипендіати із зазначенням підпорядкованості

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата в стипендіати, дата народження, посада

 

 

 

 

Рік подання

 

 

 

Додаток 2

Анотація подання

кандидата на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України

для молодих учених - докторів наук

 

ПІБ

 

1.              Назва наукової (науково-технічної) роботи (далі – робота).

2.              Повна назва наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства відповідно до Статуту, де кандидат у стипендіати планує виконувати роботу.

3.              Можливість виконання роботи молодим вченим – доктором наук на базі визначеної наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, підприємства.

4.              Актуальність та важливість теми роботи.

5.              Мета та основні завдання роботи.

6.              Очікувані наукові або науково-технічні результати виконання роботи.

7.              Прогнозне використання результатів роботи.

8.              Основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень, у тому числі наявний науковий доробок за темою роботи.

9.              Кількість та тип публікацій претендента: монографії, посібники, статті, матеріали конференцій, тези, патенти (вказати країну), авторські свідоцтва, інші публікації, з них виданих за кордоном. Окремо визначити кількість та тип публікацій за темою роботи, навести до трьох основних з них.

10.          Навести загальні дані про цитування праць та h-індекс претендента згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших.

11.          Додаткова інформація за потреби.

 

 

Кандидат на здобуття іменної стипендії                      Підпис                          ПІБ

 

Начальник відділу кадрів                                              Підпис                          ПІБ

(Вчений секретар)                           

МП

 

дата заповнення

 

 

 

Додаток 3

Дані про цитування праць молодого ученого-доктора наук

ЗРАЗОК ТАБЛИЦІ*

№ п.п.

Назва статті (монографії), автори, назва видання, рік, том, сторінки або DOI

Кількість посилань

згідно бази даних

Web of Science

Scopus

Google

Scholar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість цитувань

 

 

 

h-індекс молодого вченого – доктора наук

 

 

 

*Статті в таблиці розміщуються за спаданням кількості цитувань кожної роботи для Web of Science.

Для Web of Science, Scopus, Google Scholar (Google Academia) необхідно вказати те написання прізвища, ініціалів (чи імені) автора, які сам автор зазначив при реєстрації, тобто ті, які записано у його профілі.

 

Дата заповнення                               Підпис                                      ПІБ

 

 

 

Додаток 4

ВІДОМОСТІ

про кандидата на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові*

 

2. Прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку

 

3. Дата народження*

 

4. Громадянство

 

5. Службова адреса та телефони (службовий та мобільний)

 

6. Електронна адреса

 

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(у разі його відсутності: серія та номер паспорта)

 

*Відповідно до запису в паспорті громадянина України

 

Кандидат на здобуття іменної стипендії

 

Підпис         (ПІБ)

Начальник відділу кадрів

(Вчений секретар)

Підпис         (ПІБ)

 

МП

дата заповнення

 

 

 

Додаток 5

Згода на передачу, збір та обробку персональних даних

Я, ПІБ_____________________________________________________________,

що народився «____»______________ року, паспорт серії____ №_______________, виданий _________________________________________ _______ року, шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VІ зі змінами надаю Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки та науково-технічної діяльності (далі - Комітет) згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних, а також обговорення мого подання на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, у тому числі на офіційному веб-сайті Комітету, та друк інформації про нього у газеті Верховної Ради України «Голос України».

Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Комітетом з питань науки і освіти у випадках, передбачених законодавством України.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, громадянство, особисті відомості (місце роботи, посада, номери телефонів тощо), надавати уточнену інформацію до Комітету для їх оновлення до моменту закінчення конкурсу, або отримання стипендії у повному обсязі.

Я також зобов’язуюсь у разі перемоги у конкурсі та присудження мені Стипендії протягом місяця після прийняття Верховною Радою України відповідної постанови надати до Комітету реквізити мого банківського рахунку та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності через релігійні переконання копію паспорта громадянина України: 1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) для нарахування та перерахування мені Стипендії.

Я ознайомлений та погоджуюсь з тим, що у разі не надання мною вказаних відомостей виплата мені Стипендії Апаратом Верховної Ради України не буде здійснюватися.

« ___» ___________ 20       року                                  _________________ підпис

 

Особу та підпис (претендента) ______________________________________

перевірено особою, уповноваженою установою (організацією) на таку перевірку (посада, ПІБ, підпис)

М. П.