Діяльність Комітету

22 грудня 2018, 09:09

Обговорення проектів змін до положень про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених та Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти з метою приведення постанов Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» та «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» у відповідність із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та державним стандартом України, а також задля підвищення престижності іменних стипендій та Премії Верховної Ради України для талановитих молодих учених розробив нові редакції положень про зазначені іменні стипендії та Премію Верховної Ради України та описів їх дипломів і відзнаки.

Комітет просить всіх бажаючих долучитися до обговорення вказаних проектів та надіслати свої пропозиції чи підтримки у електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу: levchuk-o@v.rada.gov.ua.

 

 

Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених

 

1.  Цим Положенням про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених (далі – Положення) визначається загальний порядок подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених (далі – Стипендія), проведення конкурсного відбору претендентів на отримання Стипендій, вручення Стипендій та звітування стипендіатів.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за погодженням з Апаратом Верховної Ради України розробляє та затверджує детальну Інструкцію щодо оформлення і подання документів на здобуття Стипендії, а також порядку їх розгляду та звітування стипендіатів (далі – Інструкція).

2.  Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа вітчизняних молодих учених, які збагатили науку визначними здобутками, проводять в Україні важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають намір і можливість виконати актуальну наукову (науково-технічну) роботу, яка оформлена в поданні.

3.  Щороку на конкурсних засадах призначаються 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених з науковим ступенем доктора наук у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначеним на 1 січня року отримання стипендії, щомісяця кожна. Вік науковців на весь час отримання стипендії не може бути більшим 40 років.

4.  Стипендії можуть призначатися повторно, їх виплата здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.

5.  Висунення претендента на здобуття Стипендії здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада (далі – Вчена рада) наукової установи або закладу вищої освіти України, у якій він працює, за письмовими рекомендаціями не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями кандидата на зазначену Стипендію.

Вчена рада розглядає подання претендента, в якому зазначаються назва наукової (науково-технічної) роботи, її актуальність та важливість, основні завдання, можливість виконання її стипендіатом на базі цієї наукової установи або закладу вищої освіти, основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і визнання в Україні та за її межами результатів проведених ним досліджень. Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам цього Положення та Інструкції і приймає рішення щодо висунення претендента на здобуття Стипендії таємним голосуванням не менше 2/3 присутніх членів ради.

Вчена рада не може протягом одного і того ж року робити висунення кандидатури молодого науковця на отримання Стипендії та його роботи (або роботи колективу науковців за участі цього молодого науковця) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не будуть розглядатися.

6.  Наукова установа або заклад вищої освіти на підставі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії та щороку до 30 квітня включно подає його до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади разом з матеріалами, зазначеними у пункті 5 цього Положення, у двох примірниках, ще 1 примірник подання зберігається у науковій установі або закладі вищої освіти.

7.  Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду матеріалів претендентів на отримання Стипендії до 1 червня включно подають до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 1 примірник подання, зазначеного у пункті 6 цього Положення, зі своїм рішенням щодо рекомендації претендентів на отримання Стипендії.

8.  Для конкурсного відбору кандидатур на отримання Стипендії Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти створюється Конкурсна комісія з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених (далі – Конкурсна комісія).

Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти або за його відсутності один із заступників голови Комітету, як правило, відповідальний за науковий напрям. До складу Конкурсної комісії за згодою залучаються провідні вчені з різних наукових напрямів. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Склад Конкурсної комісії затверджує Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії визначається її головою.

Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу. За результатами конкурсу Конкурсною комісією приймається рішення з відповідним поданням переможців конкурсу на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Рішення Конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору пропозицій претендентів та голосування, про що зобов’язані повідомити до початку розгляду питання по суті.

Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на призначення Стипендії відповідна інформація публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради України "Голос України" та розміщується на офіційному сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Рецензії, відгуки, зауваження щодо подань претендентів на присудження Стипендії, які надходять до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, враховуються під час прийняття рішення Конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу.

За умови отримання кількома претендентами однакового рейтингового балу додатково враховується рівномірне представлення всіх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, регіональний та гендерний аспекти.

9.  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму засіданні розглядає подання Конкурсної комісії та приймає рішення про його підтримку і направлення на розгляд до Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти може змінити подання Конкурсної комісії або повернути його на повторний розгляд із зазначенням обґрунтованих підстав, про що приймає вмотивоване рішення.

Член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час голосування з питань, що його становлять.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти щорічно до 1 листопада вносить до Верховної Ради України подання на призначення Стипендій з відповідним проектом Постанови Верховної Ради України, який підписують народні депутати України – члени Комітету.

10.   Верховна Рада України щорічно до 31 грудня приймає Постанову про призначення Стипендій та їх виплату з 1 січня року, що є наступним після року проведення конкурсного відбору.

11.   Відповідно до прийнятої постанови Голова Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Апарату Верховної Ради України видає Розпорядження про виплату іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених за відповідний рік.

12.   Впродовж місяця після закінчення терміну отримання стипендіатом Стипендії Вчена рада наукової установи або закладу вищої освіти, які висували стипендіата, заслуховує науковий звіт стипендіата про результати виконання наукової (науково-технічної) роботи та приймає рішення щодо його затвердження.

Науковий звіт оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання" у двох примірниках.

13.   Наукова установа або заклад вищої освіти, що висували стипендіата, подає до 15 лютого включно 2 примірника витягу з протоколу засідання Вченої ради та 1 примірник затвердженого наукового звіту до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата згідно з п. 7 цього Положення.

Другий примірник звіту зберігається у науковій установі або закладі вищої освіти, які висували стипендіата.

У разі неподання стипендіатом звіту, або якщо Вчена рада визнає його роботу невиконаною і звіт не затвердить, наукова установа або заклад вищої освіти, що висували стипендіата, подає до 15 лютого включно до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата згідно з п. 7 цього Положення, а також безпосередньо до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти відповідне повідомлення разом з витягом з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради. За такої умови цей стипендіат позбавляється права у майбутньому брати участь у конкурсах на здобуття Стипендії та Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

14.   З метою контролю за ефективним використанням призначених Стипендій звіти стипендіатів розглядаються та/або заслуховуються на засіданні колегій чи структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України або інших центральних органів виконавчої влади, або на засіданні президій чи структурних підрозділів Національної академії наук України, або національних галузевих академій наук України, які рекомендували стипендіатів.

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду звітів стипендіатів приймають рішення щодо погодження звіту стипендіата та можливості вручення йому Диплому стипендіата Верховної Ради України за виконану наукову (науково-технічну) роботу, яке подається до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти разом з 1 примірником витягу з протоколу засідання Вченої ради у строк до 15 березня року, що є наступним за роком виплати Стипендії.

15.   У разі неподання вчасно матеріалів відповідно до п. 13 цього Положення науковою установою чи закладом вищої освіти, або відповідно до п. 14 Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України, відповідними центральними органами виконавчої влади, які рекомендували стипендіата, вони позбавляються права подавати нові кандидатури на отримання Стипендії строком на 1 рік.

16.   У разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення стипендіатом наукових досліджень, наукова установа або заклад вищої освіти, які клопотали про призначення йому Стипендії, за рішенням Вченої ради про доцільність зупинення виплати Стипендії стипендіату повідомляють про це протягом 14 днів з надсиланням по 1 примірнику витягу з протоколу рішення Вченої ради до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата згідно з п. 7 цього Положення, а також до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

17.   У разі, якщо стипендіат змінив місце роботи на іншу наукову установу або заклад вищої освіти, які не здійснювали його висунення на отримання Стипендії, Вчена рада цієї наукової установи або закладу вищої освіти протягом 14 днів розглядає питання про доцільність продовження дослідження стипендіата за новим місцем роботи і продовження виплати Стипендії. У разі позитивного рішення Вченої ради відповідна наукова установа або заклад вищої освіти подає по 1 примірнику клопотання та витяг з протоколу Вченої ради до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади, а також до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

18.   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду матеріалів відповідно до пунктів 13-16 цього Положення протягом місяця приймає рішення у разі необхідності про доцільність продовження або зупинення виплати стипендіату Стипендії, а також приймає рішення про закінчення виконання стипендіатами наукових (науково-технічних) робіт та рекомендування вручення їм Дипломів стипендіатів Верховної Ради України за відповідний рік, яке подає до Голови Верховної Ради України з відповідним проектом Розпорядження.

19.   Голова Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та погодженням Апарату Верховної Ради України видає відповідне Розпорядження про видачу Дипломів стипендіатів Верховної Ради України для молодих учених за відповідний рік.

У разі необхідності Голова Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та погодженням Апарату Верховної Ради України може видати Розпорядження про зупинення виплати іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених.

Верховна Рада України не розглядає і не приймає додаткового рішення про виплату Стипендії за новим місцем роботи стипендіата, або зупинення її виплати.

20.   Особам, яким прийнято рішення про вручення Дипломів стипендіатів Верховної Ради України для молодих учених, в урочистій обстановці у приміщенні Верховної Ради України вручаються дипломи установленого зразка Головою Верховної Ради України, або за його дорученням першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України, або головою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

21.   Оформлення Дипломів стипендіатів Верховної Ради України для молодих учених, їх облік та реєстрація здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України.

 

 

Проект

ОПИС

Диплома стипендіата Верховної Ради України для молодих учених

 

Диплом стипендіата Верховної Ради України для молодих учених (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 320х440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі - слова "Диплом стипендіата Верховної Ради України для молодих учених".

Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.

Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки представляє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору на синьому фоні.

У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради України, у верхній - напис фарбою золотистого кольору: «Диплом».

У написанні слова «Диплом» використовується давньослов'янський шрифт «Іжиця».

Права внутрішня частина вкладного листка представляє собою площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору на синьому фоні.

На полі правої внутрішньої частини вкладного листка фарбою золотистого кольору друкується текст: "стипендіата Верховної Ради України для молодих учених", фарбою синього кольору друкується за який рік призначено стипендію, прізвище, ім'я та по батькові стипендіата в родовому відмінку та якою Постановою Верховної Ради України присуджено стипендію.

Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України.

 

 

Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про Премію Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

 

1. Премія Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія) запроваджується для молодих вчених – громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії і концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та (або) за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх удосконалено або використано за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні процеси), що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід), та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

2. Висунення робіт на присудження Премії проводиться вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами (далі – Вчена рада) наукових установ або закладів вищої освіти України, у яких всі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює і у яких була здійснена основна частина дослідження, із забезпеченням широкого обговорення, гласності й відкритості.

Детальна Інструкція з оформлення і подання документів, а також порядку їх розгляду (далі – Інструкція) затверджується Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати 4-х осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів має належати значний творчий внесок.

У разі присудження Премії колективу авторів її грошова частина ділиться між ними порівну.

Премія може присуджуватися авторові (колективу співавторів) один раз.

Вчені, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Державної премії України в галузі науки і техніки, можуть подавати свої нові роботи винятково за наукові результати, які не увійшли до подань на вказані премії, та висуватись Вченими радами на Премію.

Вчена рада не може протягом одного і того ж року робити висунення кандидатури молодого науковця на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених та його роботи (або роботи колективу науковців за участі цього молодого науковця) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не будуть розглядатися.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути менше 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

3. Наукові установи або заклади вищої освіти за рішенням їхніх Вчених рад до 1 березня включно подають два примірника роботи для присудження Премії, оформлені відповідно до Інструкції, до Міністерства освіти і науки України, або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, відповідних національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади. Зазначені роботи можуть також подаватися відповідно до місця розташування наукової установи або закладу вищої освіти до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Третій примірник роботи для присудження Премії зберігається у науковій установі або закладі вищої освіти, що висувають претендентів.

4. Міністерство освіти і науки України, Національна академії наук України, національні галузеві академії наук України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані їм роботи для присудження Премії та у разі підтримки подають до 1 квітня включно до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти своє рішення з клопотанням про присудження Премії та два примірника роботи.

5. Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти для розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження Премії створюється Конкурсна комісія з призначення Премії Верховної Ради України молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Конкурсна комісія).

Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти або за його відсутності один із заступників голови Комітету, як правило, відповідальний за науковий напрям. До складу Конкурсної комісії за згодою залучаються провідні вчені з різних наукових напрямів. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Склад Конкурсної комісії затверджує Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії визначається її головою.

Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу. За результатами конкурсу Конкурсною комісією приймається рішення з відповідним поданням переможців конкурсу на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Рішення Конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору пропозицій претендентів та голосування, про що зобов’язані повідомити до початку розгляду питання по суті.

Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на присудження Премії та їх працями відповідна інформація публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради України "Голос України" та розміщується на офіційному сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Рецензії, відгуки, зауваження, що надходять до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на роботи претендентів на присудження Премії враховуються під час прийняття рішення Конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу.

6. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму засіданні розглядає подання Конкурсної комісії та приймає рішення про його підтримку і направлення на розгляд до Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти може змінити подання Конкурсної комісії або повернути його на повторний розгляд із зазначенням обґрунтованих підстав, про що приймає вмотивоване рішення.

Член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час голосування з питань, що його становлять.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти щорічно до 1 листопада вносить до Верховної Ради України подання про присудження Премії з проектом відповідної постанови Верховної Ради України, який підписують народні депутати України – члени Комітету.

7. Верховна Рада України щорічно до 31 грудня приймає рішення про присудження Премії. Щороку на конкурсних засадах присуджується до 30 премій, розмір кожної з них становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб за станом на 1 січня року, наступного за рік подання робіт на Премію.

8. Відповідно до прийнятої постанови Голова Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Апарату Верховної Ради України видає Розпорядження про виплату Премії за відповідний рік та вручення Диплома і нагрудного знака встановленого зразка.

9. Особам, яким присуджено Премію, присвоюється звання лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок та в урочистій обстановці у приміщенні Верховної Ради України вручаються диплом і нагрудний знак установленого зразка Головою Верховної Ради України або за його дорученням Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України.

10. Оформлення дипломів лауреатів Премії, їх облік та реєстрація, а також облік нагрудних знаків лауреатів здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України.

11. Виплата лауреатам Премії її грошової частини здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.

Диплом і нагрудний знак лауреата Премії, який помер, залишаються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена грошова частина Премії переходить у спадщину в установленому порядку.

 

 

Проект

ОПИС

Диплома лауреата Премії Верховної Ради України

молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних

досліджень та науково-технічних розробок

 

Диплом лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 320х440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі – слова "Диплом лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок".

Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.

Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки представляє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору на синьому фоні.

У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради України, у верхній – напис фарбою золотистого кольору: «Диплом».

У написанні слова «Диплом» використовується давньослов'янський шрифт «Іжиця».

Права внутрішня частина вкладного листка представляє собою площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору на синьому фоні.

На полі правої внутрішньої частини вкладного листка фарбою золотистого кольору друкується текст: "Лауреату Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок", прізвище, ім'я та по батькові лауреата у давальному відмінку та якою Постановою Верховної Ради України присуджено Премію.

Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України.

 

 

Проект

ОПИС

нагрудного знака лауреата Премії Верховної Ради України

молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень

та науково-технічних розробок

 

Нагрудний знак лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - нагрудний знак) має форму кола діаметром 30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю і увінчаний спадаючими фалдами стрічки у верхній частині.

У центрі лицьового боку нагрудного знака розміщено силуетне зображення фасаду будинку Верховної Ради України на тлі сонця. Фасад будинку Верховної Ради України композиційно розміщено в центрі кола, утвореного розташованим унизу написом "Україна" і розбіжними від нього догори двома лавровими гілками. Усі зображення рельєфні.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис рельєфними літерами: "Премія Верховної Ради України молодим ученим". Над написом розташовано зображення малого Державного Герба України.

Нагрудний знак за допомогою прямокутного вушка з’єднується з фігурною колодкою, обтягнутою синьо-жовтою муаровою стрічкою кольорів Державного Прапора України (співвідношення кольорів 1:1).

Нагрудний знак виготовлено з латуні з подальшими позолотою та електрополіруванням.

Знак прикріплюється до одягу шпилькою, закріпленою горизонтально на зворотному боці колодки.