Діяльність Комітету

02 серпня 2018, 16:51

Інформація про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775-V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за  2018 рік надійшли наступні роботи:

 

1.        

«Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні»:

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України;

2.        

«Право на інформацію як фундаментальне право людини»:

Політанський Вячеслав Станіславович – кандидат юридичних наук, начальник відділу Національної академії правових наук України;

3.        

«Агробіологічне обґрунтуванням підвищення продуктивності вівса в умовах Правобережного Лісостепу»:

Мушик Богдана Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»;

4.        

«Механізм державного регулювання економічного обороту сільськогосподарських земель»:

Юрченко Ігор Володимирович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України;

5.        

«Асимптотичні властивості стохастичних потоків»:

Глиняна Катерина Валеріївна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України (далі – НАН України);

Кузнецов Василь Олексійович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України;

Рябов Георгій Валентинович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту математики НАН України;

Фомічьов Володимир Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України;

6.        

«Дослідження і розробка ефективних і довговічних струмовідводів акумуляторів-еноргонакопичувачів для «зеленої» енергетики та інших галузей народного господарства»:

Дорош Ігор Олександрович – молодший науковий співробітник Інституту транспортних систем і технологій НАН України;

Іванов Володимир Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту транспортних систем і технологій НАН України;

7.        

«Скейлінг і універсальність у багаточастинкових системах на складних мережах»:

Красницька Мар’яна Богданівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

Сарканич Петро Васильович – провідний інженер Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

8.        

«Дослідження змін інженерно-геологічних умов на урбанізованих територіях»:

Кріль Тетяна Василівна – кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України;

9.        

«Пористі триботехнічні композити з високомодульними наповнювачами для важконавантажених пар тертя авіапромисловості і трубопровідного транспорту»:

Євдокимова Ольга В’ячеславівна – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

10.    

«Розробка наукових засад керування наноструктуризацією дисперсних суспензій і кінетикою фазових перетворень з метою підвищення механічних і експлуатаційних властивостей матеріалів на основі заліза і алюмінію з використанням комп’ютерного моделювання»:

 Каверинський Владислав Володимирович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

11.    

«Резонансні та поляризаційні ефекти при розповсюдженні фотонів та іонів в магнітоактивних середовищах»:

Дяченко Михайло Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;

Хелемеля Олексій Володимирович – молодший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;

12.    

«Розробка нових біологічно активних матеріалів на основі наночастинок золота і срібла направленої терапевтичної дії»: Муха Юлія Петрівна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;

13.    

«Синтез та властивості нових 4-фосфорильованих
5-(гідроксиалкіл) аміно-1,3-оксазолів
»:

Абдурахманова Есма Рустемівна – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

14.    

«Репрограмування геному клітин гліоми за умов пригнічення одного із сигнальних шляхів стресу ендоплазматичного ретикулума»:

Харькова Анастасія Павлівна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Рябовол Олена Олександрівна – аспірантка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

15.    

«Дослідження сфероїдогенезу і пластичності клітин надниркових залоз в культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання»:

Сидоренко Ольга Сергіївна – кандидат біологічних наук, інженер 2-ї категорії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;

16.    


«Обмін речовин та природних ресурсів на екосистемному рівні: досвід експериментів, концептуалізації та популяризації»:

Вітер Арсен Васильович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України;

17.    

«Формування системи екологізації житлово-комунального господарства України»:

Мандзик Валерій Миколайович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

Штогрин Галина Степанівна – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

Каленська Ольга Вікторівна – молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

18.    

«Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина XIX – початок XX ст.)»:

Юрченко Віталіна Олександрівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України;

19.    

«Алюзивні засоби англійської мови: минуле як стилістичний засіб сучасності»:

Воробйова Марина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України);

20.    

«Арт-терапія в системі засобів виховання ціннісного ставлення до життя у дітей та молоді з функціональними обмеженнями»:

Хіля Анна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України;

21.    

«Біоморфологія тазостегнового суглоба птахів (скелет, зв’язки, м’язи), як важливого елемента локомоторного апарату тазової кінцівки, у порівняльному аспекті»:

Друзь Наталія Віталіївна – кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

22.    

«Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології»:

Трихліб Крістіна Олексіївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;

23.    

«Екстремістські та терористичні загрози національній безпеці України на сучасному етапі державотворення»:

Васильчук Євген Олегович – доктор політичних наук, доцент кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

24.    

«Ефективність застосування пробіотика у годівлі птиці»:

Побережець Юлія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

25.    

«Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій»:

Аверкина Марина Федорівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Національного університету «Острозька академія» МОН України;

26.    

«Застосування концепції термічних електронних збуджень в конденсованих системах для опису механізмів чутливості до удару високонітрогеновмісних вибухових речовин»:

Бондарчук Сергій Вікторович – кандидат хімічних наук, викладач кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

27.    

«Зниження енергоємності руйнування гірських порід керуванням кумулятивним вибуховим ядром»:

Гонтарь Павло Анатолійович – кандидат технічних наук, інженер Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

28.    

«Зносостійкі високохромисті сплави»:

Гребенєва Анна Вікторівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри Національної металургійної академії України МОН України;

29.    

«Інноваційні хлібні вироби оздоровчого призначення»:

Зуйко Віра Ігорівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України;

30.    

«Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954)»:

Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, доцент кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України;

31.    

«Концептуальні засади трансформації механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в умовах інтенсифікації процесів регіоналізації»:

Шевченко Інна Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;

32.    

«Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: проблеми теорії і практики»:

Рубащенко Микола Анатолійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;

33.    

«Лісівничо-екологічні особливості лісовідновних процесів  і їх стимулювання під час проведення рубок головного користування в умовах Поділля»:

Матусяк Михайло Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

34.    

«Механіка деформування шарувато-неоднорідних середовищ»:

Заєць Юлія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

35.    

«Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж»:

Євдокименко Марина Олександрівна – кандидат технічних наук,                   докторант Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України;

36.    

«Модифіковані генератори імпульсних послідовностей для імплементації у складові спеціалізованих сучасних апаратних засобів і сенсорних систем»:

Костів Юрій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

37.    

«Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії»:

Янович Віталій Петрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Гончарук Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, тимчасово виконуюча обов’язки проректора з наукової роботи Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Гончарук Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, учений секретар Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Рубаненко Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

38.    

«Отримання нових мікро-і наноструктурованих матеріалів в багатофункціональних електролізерах»:

Майзелікс Антоніна Олександрівна – кандидат технічних наук, докторант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

39.    

«Програма спеціальної фізичної підготовки більярдистів високої кваліфікації до головних змагань року в пулі»:

Митько Артур Олександрович – аспірант Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;

40.    

«Розробка і впровадження багаторівневої моделі соціалізації та комплексного супроводу студентів-сиріт у вищих навчальних закладах України»:

Кузьмін Віктор Володимирович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри Запорізького національного технічного університету МОН України;

41.    

«Розробка нових методів синтезу нітрогеновмісних та оксигеновмісних гетероциклічних сполук – біологічно активних речовин та флуоресцентних сенсорів для біомедичного застосування»:

Москвіна Вікторія Сергіївна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

Мілохов Демид Сергійович – кандидат хімічних наук, асистент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

42.    

«Розробка селективних наносорбентів для створення технологій захисту навколишнього середовища»:

Бутенко Елеонора Олегівна – кандидат технічних наук, докторант Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;

43.    

«Соціальна відповідальність як чинник усунення відторгнення та гарантування безпечних суспільних трансформацій»:

Ховрак Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

Ліхоносова Ганна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

Перевознюк Вікторія Вадимівна – старший викладач кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

44.    

«Статистичні задачі та функціональні граничні теореми для дробових і мультидробових процесів та полів»:

Ральченко Костянтин Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

45.    

«Структурні механічні та термодинамічні властивості низькорозмірних систем: феноменологія і комп’ютерний експеримент»:

Борисюк Вадим Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри Сумського державного університету МОН України;

46.    

«Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти з безпеки життєдіяльності та охорони праці на основі інтегрованого підходу»:

Білик Роман Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка МОН України;

47.    

«Український націотворчий проект П. Стебницького (1862-1923 рр.)»:

Демуз Інна Олександрівна – доктор історичних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України;

48.    

«Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації фінансових ресурсів»:

Когут Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;

Осипенко Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;

Аблязова Ельвіна Зуфарівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;

Сизоненко Олена Василівна – асистент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;

49.    

«Формування підприємством ефективних партнерських відносин»:

Ус Марина Ігорівна – кандидат економічних наук, викладач кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

50.    

«Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»:

Воропай Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, учений секретар Херсонського державного університету МОН України;

51.    

«Формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті фінансової політики держави»:

Остапенко Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

52.    

«Формування якості хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів»:

Кордзая Натела Ревазівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Одеської національної академії харчових технологій МОН України;

53.    

«Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10- антрацендіонів: молекулярний дизайн, синтез та біологічна активність»:

Зварич Віктор Ігорович – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

54.    

«Підвищення експлуатаційних характеристик устаткування морського та військового транспорту та елементів газотранспортної промисловості шляхом використання полімерних композитних матеріалів»:

Сапронов Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, докторант Херсонської державної морської академії МОН України;

Браїло Микола Володимирович – кандидат технічних наук, докторант   Херсонської державної морської академії МОН України;

Біщак Роман Теодорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України;

55.    

«Управління ліквідністю банківської системи України»:

Рудан Віталій Ярославович – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Тернопільського національного економічного університету МОН України;

56.    

«Мікроісторія університетської освіти і науки: алгоритм дослідження (на прикладі кафедри етнології Львівського університету)»:

Тарнавський Роман Богданович – кандидат історичних наук, доцент  кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Гілевич Ігор Ярославович – кандидат історичних наук, асистент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

 

Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати протягом місяця до Комітету Верховної  Ради України з питань науки і освіти за адресою: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5.