Діяльність Комітету

02 серпня 2018, 16:51

Інформація про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775-V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за  2018 рік надійшли наступні роботи:

 

1.        

«Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні»:

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України;

2.        

«Право на інформацію як фундаментальне право людини»:

Політанський Вячеслав Станіславович – кандидат юридичних наук, начальник відділу Національної академії правових наук України;

3.        

«Агробіологічне обґрунтуванням підвищення продуктивності вівса в умовах Правобережного Лісостепу»:

Мушик Богдана Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»;

4.        

«Механізм державного регулювання економічного обороту сільськогосподарських земель»:

Юрченко Ігор Володимирович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України;

5.        

«Асимптотичні властивості стохастичних потоків»:

Глиняна Катерина Валеріївна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України (далі – НАН України);

Кузнецов Василь Олексійович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України;

Рябов Георгій Валентинович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту математики НАН України;

Фомічьов Володимир Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України;

6.        

«Дослідження і розробка ефективних і довговічних струмовідводів акумуляторів-еноргонакопичувачів для «зеленої» енергетики та інших галузей народного господарства»:

Дорош Ігор Олександрович – молодший науковий співробітник Інституту транспортних систем і технологій НАН України;

Іванов Володимир Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту транспортних систем і технологій НАН України;

7.        

«Скейлінг і універсальність у багаточастинкових системах на складних мережах»:

Красницька Мар’яна Богданівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

Сарканич Петро Васильович – провідний інженер Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

8.        

«Дослідження змін інженерно-геологічних умов на урбанізованих територіях»:

Кріль Тетяна Василівна – кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України;

9.        

«Пористі триботехнічні композити з високомодульними наповнювачами для важконавантажених пар тертя авіапромисловості і трубопровідного транспорту»:

Євдокимова Ольга В’ячеславівна – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

10.    

«Розробка наукових засад керування наноструктуризацією дисперсних суспензій і кінетикою фазових перетворень з метою підвищення механічних і експлуатаційних властивостей матеріалів на основі заліза і алюмінію з використанням комп’ютерного моделювання»:

 Каверинський Владислав Володимирович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

11.    

«Резонансні та поляризаційні ефекти при розповсюдженні фотонів та іонів в магнітоактивних середовищах»:

Дяченко Михайло Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;

Хелемеля Олексій Володимирович – молодший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;

12.    

«Розробка нових біологічно активних матеріалів на основі наночастинок золота і срібла направленої терапевтичної дії»: Муха Юлія Петрівна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;

13.    

«Синтез та властивості нових 4-фосфорильованих
5-(гідроксиалкіл) аміно-1,3-оксазолів
»:

Абдурахманова Есма Рустемівна – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

14.    

«Репрограмування геному клітин гліоми за умов пригнічення одного із сигнальних шляхів стресу ендоплазматичного ретикулума»:

Харькова Анастасія Павлівна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Рябовол Олена Олександрівна – аспірантка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

15.    

«Дослідження сфероїдогенезу і пластичності клітин надниркових залоз в культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання»:

Сидоренко Ольга Сергіївна – кандидат біологічних наук, інженер 2-ї категорії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;

16.    


«Обмін речовин та природних ресурсів на екосистемному рівні: досвід експериментів, концептуалізації та популяризації»:

Вітер Арсен Васильович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України;

17.    

«Формування системи екологізації житлово-комунального господарства України»:

Мандзик Валерій Миколайович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

Штогрин Галина Степанівна – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

Каленська Ольга Вікторівна – молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

18.    

«Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина XIX – початок XX ст.)»:

Юрченко Віталіна Олександрівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України;

19.    

«Алюзивні засоби англійської мови: минуле як стилістичний засіб сучасності»:

Воробйова Марина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України);

20.    

«Арт-терапія в системі засобів виховання ціннісного ставлення до життя у дітей та молоді з функціональними обмеженнями»:

Хіля Анна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України;

21.    

«Біоморфологія тазостегнового суглоба птахів (скелет, зв’язки, м’язи), як важливого елемента локомоторного апарату тазової кінцівки, у порівняльному аспекті»:

Друзь Наталія Віталіївна – кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

22.    

«Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології»:

Трихліб Крістіна Олексіївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;

23.    

«Екстремістські та терористичні загрози національній безпеці України на сучасному етапі державотворення»:

Васильчук Євген Олегович – доктор політичних наук, доцент кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

24.    

«Ефективність застосування пробіотика у годівлі птиці»:

Побережець Юлія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

25.    

«Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій»:

Аверкина Марина Федорівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Національного університету «Острозька академія» МОН України;

26.    

«Застосування концепції термічних електронних збуджень в конденсованих системах для опису механізмів чутливості до удару високонітрогеновмісних вибухових речовин»:

Бондарчук Сергій Вікторович – кандидат хімічних наук, викладач кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

27.    

«Зниження енергоємності руйнування гірських порід керуванням кумулятивним вибуховим ядром»:

Гонтарь Павло Анатолійович – кандидат технічних наук, інженер Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

28.    

«Зносостійкі високохромисті сплави»:

Гребенєва Анна Вікторівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри Національної металургійної академії України МОН України;

29.    

«Інноваційні хлібні вироби оздоровчого призначення»:

Зуйко Віра Ігорівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України;

30.    

«Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954)»:

Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, доцент кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України;

31.    

«Концептуальні засади трансформації механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в умовах інтенсифікації процесів регіоналізації»:

Шевченко Інна Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;

32.    

«Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: проблеми теорії і практики»:

Рубащенко Микола Анатолійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;

33.    

«Лісівничо-екологічні особливості лісовідновних процесів  і їх стимулювання під час проведення рубок головного користування в умовах Поділля»:

Матусяк Михайло Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

34.    

«Механіка деформування шарувато-неоднорідних середовищ»:

Заєць Юлія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

35.    

«Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж»:

Євдокименко Марина Олександрівна – кандидат технічних наук,                   докторант Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України;

36.    

«Модифіковані генератори імпульсних послідовностей для імплементації у складові спеціалізованих сучасних апаратних засобів і сенсорних систем»:

Костів Юрій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

37.    

«Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії»:

Янович Віталій Петрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Гончарук Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, тимчасово виконуюча обов’язки проректора з наукової роботи Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Гончарук Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, учений секретар Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Рубаненко Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

38.    

«Отримання нових мікро-і наноструктурованих матеріалів в багатофункціональних електролізерах»:

Майзелікс Антоніна Олександрівна – кандидат технічних наук, докторант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

39.    

«Програма спеціальної фізичної підготовки більярдистів високої кваліфікації до головних змагань року в пулі»:

Митько Артур Олександрович – аспірант Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;

40.    

«Розробка і впровадження багаторівневої моделі соціалізації та комплексного супроводу студентів-сиріт у вищих навчальних закладах України»:

Кузьмін Віктор Володимирович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри Запорізького національного технічного університету МОН України;

41.    

«Розробка нових методів синтезу нітрогеновмісних та оксигеновмісних гетероциклічних сполук – біологічно активних речовин та флуоресцентних сенсорів для біомедичного застосування»:

Москвіна Вікторія Сергіївна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

Мілохов Демид Сергійович – кандидат хімічних наук, асистент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

42.    

«Розробка селективних наносорбентів для створення технологій захисту навколишнього середовища»:

Бутенко Елеонора Олегівна – кандидат технічних наук, докторант Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;

43.    

«Соціальна відповідальність як чинник усунення відторгнення та гарантування безпечних суспільних трансформацій»:

Ховрак Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

Ліхоносова Ганна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

Перевознюк Вікторія Вадимівна – старший викладач кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

44.    

«Статистичні задачі та функціональні граничні теореми для дробових і мультидробових процесів та полів»:

Ральченко Костянтин Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

45.    

«Структурні механічні та термодинамічні властивості низькорозмірних систем: феноменологія і комп’ютерний експеримент»:

Борисюк Вадим Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри Сумського державного університету МОН України;

46.    

«Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти з безпеки життєдіяльності та охорони праці на основі інтегрованого підходу»:

Білик Роман Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка МОН України;

47.    

«Український націотворчий проект П. Стебницького (1862-1923 рр.)»:

Демуз Інна Олександрівна – доктор історичних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України;

48.    

«Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації фінансових ресурсів»:

Когут Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;

Осипенко Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;

Аблязова Ельвіна Зуфарівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;

Сизоненко Олена Василівна – асистент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;

49.    

«Формування підприємством ефективних партнерських відносин»:

Ус Марина Ігорівна – кандидат економічних наук, викладач кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

50.    

«Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»:

Воропай Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, учений секретар Херсонського державного університету МОН України;

51.    

«Формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті фінансової політики держави»:

Остапенко Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

52.    

«Формування якості хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів»:

Кордзая Натела Ревазівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Одеської національної академії харчових технологій МОН України;

53.    

«Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10- антрацендіонів: молекулярний дизайн, синтез та біологічна активність»:

Зварич Віктор Ігорович – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

54.    

«Підвищення експлуатаційних характеристик устаткування морського та військового транспорту та елементів газотранспортної промисловості шляхом використання полімерних композитних матеріалів»:

Сапронов Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, докторант Херсонської державної морської академії МОН України;

Браїло Микола Володимирович – кандидат технічних наук, докторант   Херсонської державної морської академії МОН України;

Біщак Роман Теодорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України;

55.    

«Управління ліквідністю банківської системи України»:

Рудан Віталій Ярославович – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Тернопільського національного економічного університету МОН України;

56.    

«Мікроісторія університетської освіти і науки: алгоритм дослідження (на прикладі кафедри етнології Львівського університету)»:

Тарнавський Роман Богданович – кандидат історичних наук, доцент  кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Гілевич Ігор Ярославович – кандидат історичних наук, асистент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

 

Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати до 10 вересня 2018 року до Комітету Верховної  Ради України з питань науки і освіти за адресою: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5.