Діяльність Комітету

02 вересня 2017, 10:17

Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 р.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує,

що відповідно до Постанови Верховної Ради України

«Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок»

№775-V від 16 березня 2007 року

до Комітету для участі у конкурсі на присудження

Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

за  2017 рік надійшли наступні роботи:

 

  1.

«Екстремальні та структурні властивості метричних просторів». Претендент: Петров Євген Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

  2.

«Дослідження розв’язності некласичних крайових задач для рівнянь із частинними похідними». Претенденти – колектив співробітників Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України у такому складі: Кузь Антон Мирославович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; Репетило Софія Михайлівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; Савка Іван Ярославович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник.

  3.

«Комп’ютерні методи аналізу складних систем». Претенденти – колектив співробітників Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України у такому складі: Багацький Олексій Валентинович – кандидат технічних наук, науковий співробітник; Білецький Борис Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

  4.

«Геоінформаційна модель оцінки стану екосистеми природно-заповідних територій». Претендент: Загородня Сніжана Анатоліївна – науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

  5.

«Розробка способу дегазації вуглепородного масиву та інтенсифікації видобутку метану через поверхневі дегазаційні свердловини із застосуванням пневмогідродинамічної дії». Претенденти – колектив співробітників Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України у такому складі: Агаєв Руслан Агагулуєвич – кандидат технічних наук, науковий співробітник; Власенко Василь Вікторович – кандидат технічних наук, науковий співробітник; Притула Дмитро Олександрович – інженер 1 категорії.

  6.

«Розробка термостабільного алмазного полікристалічного композиту для робочих елементів бурового інструменту». Претенденти – колектив співробітників Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України у такому складі: Назарчук Сергій Миколайович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; Луцак Едуард Миколайович – молодший науковий співробітник.

  7.

«Теплофізичні основи створення та експлуатації експериментального пасивного будинку». Претенденти – колектив співробітників Інституту технічної теплофізики НАН України у такому складі: Гончарук Світлана Михайлівна – кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник; Божко Ігор Костянтинович – молодший науковий співробітник.

  8.

«Формування сфокусованих іонних мікропучків для дослідження радіаційно-стимульованих процесів ядерним скануючим мікрозондом». Претендент: Романенко Олександр Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України.

  9.

«Математичні та програмні засоби вирішення задач моніторингу атмосферного повітря техногенно-навантажених територій». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Попов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»; Артемчук Володимир Олександрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

10.

«Розробка фізико-хімічних засад та створення нових фотокаталітичних, фотовольтаїчних і люмінесцентних систем на основі наночастинок напівпровідників та графену для сучасної фотоніки». Претенденти – колектив співробітників Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України у такому складі: Гродзюк Галина Ярославівна – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник; Андрюшина Наталія Сергіївна – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник; Козицький Андрій Володимирович – кандидат хімічних наук, науковий співробітник.

11.

«Розробка функціональних полімерних нанокомпозитів новітніми методами». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Демченко Валерій Леонідович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України; Лобко Євгенія Володимирівна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України; Юрженко Максим Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; Лисенков Едуард Анатолійович  – кандидат фізико-математичних наук, доцент Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.

12.

«Нові ензиматичні підходи для клінічної діагностики, контролю харчових продуктів та об’єктів довкілля». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Стасюк Наталія Євгенівна – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України; Кучеренко Іван Сергійович – молодший науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

13.

«Діагностика, профілактика та лікування захворювань, пов’язаних з процесами запалення». Претенденти – колектив співробітників Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у такому складі: Урвант Леся Петрівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Гудзь Єгор Анатолійович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

14.

«Компоненти mTOR/S6K сигнального шляху клітини як потенційні біомаркери для діагностики та мішені в терапії низки захворювань людини». Претенденти – колектив співробітників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України у такому складі: Маланчук Оксана Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; Скороход Олександр Миколайович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Косач Вікторія Романівна – молодший науковий співробітник.

15.    

«Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків». Претендент: Юхта Марія Сергіївна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

16.

«З'ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Іващук Богдан Володимирович – молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»; Карелов Анатолій Валерійович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту захисту рослин НААН України; Заїка Євгеній Вікторович – кандидат сільськогосподарських наук, в.о. старшого наукового співробітника Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН України».

17.

«Склад і властивості органічної речовини ґрунту – основного джерела парникових газів на суходолі». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: Бедернічек Тимур Юрійович – кандидат сільськогосподарських наук, докторант Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України; Партика Тетяна Володимирівна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України.

18.

«Трудова Україна у соціологічному дзеркалі сучасних реформ». Претендент: Буткалюк Віталіна Олександрівна – кандидат соціологічних наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

19.

«Дієслово в українській мові XVI-XVII століть: семантика, перехідність, об’єкт». Претендент: Заневич Ольга Євгенівна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

20.

«Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні». Претендент: Бондарчук Ярослав Олегович – кандидат історичних наук, завідувач науково-видавничого відділу ДП «Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України».

21.

«Банківське кредитування інноваційних проектів в                           агропродовольчому виробництві України». Претенденти: Файчук Олександр Михайлович, кандидат економічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України, Файчук Ольга Валеріївна, кандидат економічних наук, старший викладач Національного університету біоресурсів і природокористування України.

22.

«Безпосереднє здійснення влади народом в Україні (конституційно-правовий аналіз)». Претендент: Янчук Артем Олександрович, доктор юридичних наук, заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України.

23.   

 

 

 

«Біологічні основи підвищення стійкості деревних видів рослин проти стресових чинників середовища». Претенденти: Бабицький Андрій Ігорович, кандидат біологічних наук, старший викладач Національного університету біоресурсів і природокористування України, Несторова Наталія Георгіївна, кандидат сільськогосподарських наук, асистент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

24.

«Визначення витрат енергоносіїв гібридними транспортними засобами в умовах експлуатації». Претендент: Борисенко  Анна Олегівна, кандидат технічних наук, доцент Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

25.

«Вчинення злочину організованою групою» – робота. Претендент: Невідома  Надія Володимирівна, кандидат юридичних наук, асистент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

26.

«Геоінформаційна технологія аналізу теплового забруднення урбанізованих територій за даними космічних зйомок». Претендент: Сергєєва  Катерина   Леонідівна,  доцент Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

27.   

«Еволюційні нейро-фаззі системи на основі навчання – самонавчання в задачах медичного діагностування реального часу» – робота. Претендент: Перова Ірина Геннадіївна, кандидат технічних наук, доцент  Харківського національного університету радіоелектроніки.

28.

«Ефекти генотип-мутагенної  взаємодії на прикладі пшениці м’якої озимої». Претендент: Назаренко Микола Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

29.

«Житомирсько-Вінницький регіон в роки Другої світової війни: окупаційний режим, повсякденне життя населення, соціокультурні процеси, рух опору». Претендент: Стельникович Сергій Володимирович, доктор історичних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка.

30.

«Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду GENTIANA L.- еколого-генетичний підхід». Претенденти: Мосула Мар’яна Зіновіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий  співробітник  Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Майорова Оксана Юріївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

31.

«Інноваційний синтез і створення складних суміщених електромеханічних об’єктів за їх генетичними програмами». Претендент: Гайдаєнко Юрій Васильович, кандидат технічних наук, асистент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

32.

«Матрична поляриметрія детермінованих та деполяризуючих об’єктів». Претендент: Коломієць Іван Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, інженер Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

33.

«Методологія побудови супутникової телекомунікаційної системи однопунктного управління космічними апаратами». Претенденти: Козелкова Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, завідувач кафедри Державного університету телекомунікацій, Жебка Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент Державного університету телекомунікацій.

34.

«Монокристали n-Ge для екстремальної електроніки». Претендент: Луньов Сергій Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Луцького національного технічного університету.

35.

«Наукові аспекти синтезу та хімічної модифікації нових циклічних та аліциклічних гетеросистем на основі 1,4-хіонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів. Пошуки практичного використання у біологічних дослідженнях in silico та in vitro». Претенденти: Половкович Святослав Володимирович, кандидатах хімічних наук, докторант Національного університету «Львівська політехніка», Монька Наталя Ярославівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка», Кархут Андрій Ігорович, асистент Національного університету «Львівська політехніка».

36.

«Наукові основи створення комплексу м’ясних виробів із застосуванням біотехнологічних прийомів». Претендент: Леонова Богдана Ігорівна, кандидат технічних наук, асистент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

37.

«Обліково-аналітичне забезпечення підприємств України в умовах євроінтеграції». Претендент: Дерун Іван Анатолійович, кандидат економічних наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

38.

«Оптико-електронні інформаційні технології для оцінювання функціонального стану людини». Претенденти: Козловська Тетяна Іванівна, кандидат технічних наук, старший викладач Вінницького національного технічного університету, Московко Марина Василівна, кандидат технічних наук, асистент Вінницького національного технічного університету.

39.

«Оптимізація систем живлення та режимів потужних технологічних комплексів електропечей опору прямого нагріву». Претендент: Яримбаш Дмитро Сергійович, доктор технічних наук, завідувач кафедри Запорізького національного технічного університету.

40.

«Підвищення ефективності систем залізничної автоматики для забезпечення безпеки руху в умовах інтеграції в європейську транспорту інфраструктуру». Претенденти: Романцев Іван Олегович, кандидат технічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Рибалка Роман Володимирович, кандидат технічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Щека Вадим Ігорович, кандидат технічних наук, старший викладач Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ящук Катерина Іванівна, кандидат технічних наук, асистент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазарящна.

41.

«Підвищення надійності вузлів тертя за рахунок оптимізації процесів мащення олив різного експлуатаційного призначення». Претендент: Туриця Юлія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент Національного транспортного університету.

42.

«Підвищення ресурсу роботи морського і військового транспорту та елементів газотранспортної промисловості шляхом використання нанокомпозитів». Претенденти: Сапронов Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, докторант Херсонської державної морської академії, Браїло Микола Володимирович, кандидат технічних наук, докторант Херсонської державної морської академії, Біщак Роман Теодорович, кандидат технічних наук, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

43.

«Права людини як основа громадянського суспільства та правової держави». Претендент: Размєтаєва Юлія Сергіївна, кандидат юридичних наук, асистент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

44.

«Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів». Претендент: Майзеліс Антоніна Олександрівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

45.

«Розвиток способів отримання вуглецевих наноструктур з продуктів коксування вугілля». Претенденти: Кєуш Ліна Геннадіївна, асистент Національної металургійної академії України,  Зеленський Олег Іванович, кандидат технічних наук,  заступник завідувача відділом Державного підприємства «Український державний науково-дослідний  вуглехімічний інститут».

46.

«Розробка методів підвищення енергетичної ефективності  дизель-електричних транспортних засобів». Претендент: Кулагін Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, професор Запорізького національного технічного університету.

47.

«Соціальна відповідальність у забезпеченні результативності діяльності підприємства». Претендент: Жосан Ганна Володимирівна, кандидат економічних наук, асистент Херсонського національного технічного університету.

48.

 «Стійкість розв’язків систем диференціальних рівнянь з неточними значеннями параметрів». Претендент: Денисенко Віктор Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

49.

«Сучасні підходи до діагностики та лікування онкологічних хвороб тварин у ветеринарній медицині». Претендент: Пашкевич Ірина Юріївна, кандидат ветеринарних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

50.

«Удосконалені методи розробки, проектування та оцінки стійкості блочних симетричних шифрів». Претенденти: Лисицький Костянтин Євгенійович, аспірант Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Родінко Марія Юріївна аспірант Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

51.

«Психологічні чинники соціальної адаптації першокурсників в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу» Претендент: Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

52.

«Доїльна установка для фізіологічно безпечного виведення молока з вимені корови за збереження його первинної якості». Претендент: Бригас Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України.

53.

«Українська виробнича кооперація в контексті діяльності К. І. Осьмака у першій половині 20-х рр. ХХ ст.». Претендент: Підгайна Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.  

54.

«Розробка нових підходів для імунодіагностики та мішень-спрямованої терапії аутоімунних захворювань. Претенденти: Горбатюк Оксана Борисівна, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії Державної установи «Інститут генетичної і регенеративної медицини Національної академії медичних наук України»; Волинець Галина Петрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України.

55.

«Особливості нестандартної інноваційної системи І.Є.Тамма – лауреата Нобелівської премії з фізики – з формування теоретичного мислення творчої особистості та патріотизму». Претендент: Трифонова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати

до 15 вересня 2017 року до Комітету Верховної  Ради України з питань науки і освіти

за адресою: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5.