Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 9 сесія

19 січня 2012, 16:42

Засідання Комітету 10 січня 2012 року

 

 

 

 

ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ

КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  НАУКИ  І  ОСВІТИ

                                                                                                      

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

                                                                                До протоколу №54

                                                                               від 10 січня  2012 року

                                                                                       

 

Про Рекомендації комітетських слухань на тему:

 Про участь центральних та регіональних органів виконавчої

влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу

держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для

сучасної економіки України”

 

                                                                                                      

 

        

 

        

         Заслухавши інформацію Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Федерації роботодавців України та проаналізувавши матеріали, що надійшли від центральних органів виконавчої влади, обласних та міських державних адміністрацій, наукових установ, об’єднань роботодавців, громадських організацій (на 790 аркушах), узагальнивши пропозиції учасників слухань, Комітет Верховної Ради   України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Схвалити Рекомендації комітетських слухань на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”, що додаються.                                               

 

2. Міністерствам освіти і науки, молоді та спорту, соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі, фінансів, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, аграрної політики та продовольства, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Федерації роботодавців України, Національній академії наук України, Національній академії педагогічних наук України  до 1 лютого 2013 року поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти про стан виконання Рекомендацій комітетських слухань відповідно до Закону України “Про Комітети Верховної Ради України”.    

 

3. Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати до видання в установленому порядку збірку матеріалів комітетських слухань.                                  

 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Самойлик К.С.

 

 

         Голова Комітету                                                       М.Луцький                                                      

                           

 

 

 

        

 

 

 

                                                                                     СХВАЛЕНО

                                                                                     Рішенням Комітету

                                                                                             Верховної Ради України

                                                                                   з питань науки і освіти

                                                                                   від 10 січня 2012 року,

                                                                                     протокол №54

 

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

комітетських слухань на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”

 

 

 

         Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 13 січня 2011 року (протокол №46) та плану роботи на період дев’ятої сесії шостого скликання 21 грудня 2011 року відбулися комітетські слухання на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”.

         Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, учасники слухань, розглянувши визначені порядком денним питання, та на підставі аналізу інформаційних матеріалів органів виконавчої влади, наукових установ, об’єднань роботодавців і громадських організацій відзначають наступне.   

         Професійно-технічна освіта України як система потребує якісних змін.

         В необхідності здійснити кардинальні реформи в професійно-технічній освіті наголошується також у виступі Президента України В.Ф.Януковича на засіданні Громадської гуманітарної ради у травні 2010 року.

         Прем’єр-міністр України М.Я.Азаров на засіданні Кабінету Міністрів України у вересні 2011 року, констатуючи що “ПТУ випускають не тих фахівців, яких чекають в промисловості”, зазначає: “Ми маємо привести систему професійної і вищої освіти у відповідність до вимог національної економіки”.     

         В національній доповіді “Новий курс: реформи в Україні 2010-2015” наголошується: “Система професійно-технічної освіти потребує термінових заходів з метою припинення її деградації і приведення у відповідність до тих завдань, які постануть у найближчій перспективі у зв’язку з переходом України на шляхи динамічного інноваційного, високотехнологічного розвитку”.

         Проблемним залишається також питання професійного розвитку персоналу на виробництві. Рівень кваліфікації значної кількості працівників не відповідає вимогам сучасного виробництва. Періодичність підвищення кваліфікації в середньому по Україні залишається у 2,5 рази нижчою від необхідної. Вся система підвищення кваліфікації потребує докорінних змін та удосконалення.

         Незадовільний стан справ у відтворенні трудового потенціалу високої професійної кваліфікації в державі зумовлюється на сьогодні такими факторами.

         Перше. Відсутність затвердженої Кабінетом Міністрів України стратегії розвитку професійно-технічної освіти на найближчі роки та віддалену перспективу, яка б визначала напрями дій владних структур та слугувала орієнтиром при формуванні показників комплексних програм розвитку системи профтехосвіти на всіх рівнях.

         Друге. Недосконалість нормативно-правової бази в частині професійної підготовки робітничих кадрів та залученні до цього процесу всіх соціальних партнерів: держави, бізнесу, суспільства.

         Відсутність законодавчої бази для формування нової системи професійних кваліфікацій та запровадження Національної рамки кваліфікацій.

         Третє. Спад економіки, зростання безробіття та фактичне самоусунення роботодавців від вирішення проблем системи професійно-технічної освіти в Україні.

         У першому півріччі 2011 року рівень безробіття економічно активного населення складав 8,2 відсотка.

         У вересні 2011 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 432,2 тисячі безробітних, у відпустках без збереження заробітної плати знаходилось 22,5 тисячі осіб, а чисельність працюючих у режимі скороченого робочого часу становила 292,9 тисячі.

         При цьому кількість вакансій становила всього 93,2 тисячі, у третини з яких пропонована заробітна плата була нижчою за прожитковий мінімум, а вищою за середню по відповідному регіону була заробітна плата  лише у 5 відсотків зареєстрованих роботодавцями вакансій.     

         Четверте. Відсутність нової методики науково обґрунтованого прогнозування ринку праці в Україні з урахуванням програм розвитку галузей економіки та нового адекватного механізму визначення потреб у підготовці кваліфікованих робітників за державним замовленням.

         За висновками Рахункової палати України, дослідженнями наукових установ, оцінками роботодавців існуюча в державі система формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та порядок їх працевлаштування є хибними, призводять до незаконного та неефективного використання сотень мільйонів гривень з державного бюджету на те, що не призводить до бажаного кінцевого результату.

         Державне замовлення у більшості своїй розуміється як підготовка кадрів за державні кошти, а це все більше віддаляє профтехосвіту від економіки та перетворює її в державний інститут соціальної опіки молоді. Це значною мірою провокує утворення такого дисбалансу на ринку освітніх послуг, який не відповідає потребам ринку праці і вимогам економіки. За даними Державної служби статистики у 2010/2011 навчальному році в середньому по Україні з розрахунку на 10 тисяч населення у вищих навчальних закладах навчалось близько 550 студентів. У той же час в навчальних закладах профтехосвіти цей показник складав всього 95 учнів. Тобто, на одного з професійно-технічною освітою припадало майже шість з вищою освітою. В деяких регіонах цей показник можна вважати катастрофічним для розвитку їхньої економіки. Приміром, в Харківській області на 1 учня професійно-технічного навчального закладу припадало 14 студентів вищих навчальних закладів, а в Києві, відповідно, на 1 учня  – 28 студентів. При цьому ні ринок праці, ні рівень технологій не вимагає таких пропорцій у підготовці кадрів. Більше того, сфера виробництва відчуває дефіцит саме у кваліфікованих робітниках.

         П’яте. Украй обмежене протягом останніх 20 років фінансування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів, зокрема на її розвиток та здійснення системних реформ.

          Матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів, особливо машинобудівного, аграрного, поліграфічного профілів, а також транспорту, зв’язку та інших на 96-98 відсотків фізично та морально застаріла і непридатна для використання в навчальному процесі. В майстернях, на полігонах та навчальних господарствах зараз використовується сільськогосподарська та інша техніка, 60 відсотків якої відпрацювала вже понад 20 років, 36 відсотків функціонує близько 20 років, і лише 4 відсотки – до 10 років. До того ж навчальні заклади не мають сучасних підручників та навчальних посібників. Протягом 2000-2011 років планувалось видати 432 найменування підручників, проте видано лише 131 найменування, або 30 відсотків від запланованого. В останні два роки підручники для навчальних закладів системи профтехосвіти за державні кошти взагалі не видавались.

         Шосте. Відсутність науково обґрунтованих концептуальних засад розбудови нової економіки самої професійно-технічної освіти та запровадження сучасної методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах з урахуванням складності, наукоємності та матеріалоємності професій і кінцевих результатів роботи навчальних закладів.

         Сьоме. Відсутність ефективної системи управління якісними змінами в професійно-технічній освіті на центральному та регіональних рівнях, невизначеність функцій та повноважень владної вертикалі щодо профтехосвіти на етапі адміністративної реформи.

 

         Враховуючи стратегічне значення і надзвичайну актуальність питання підготовки робітничих кадрів високої кваліфікації на етапі економічних реформ та потребу у зростанні промислового  виробництва  в усіх  галузях  Комітет з питань науки і освіти  р е к о м е н д у є:

    

     1. Кабінету Міністрів України:

 

     1.1. Розробити протягом 2012 року та затвердити рішенням Уряду  Стратегію розвитку професійно-технічної освіти в Україні на період 2012-2022 роки з визначенням основоположних засад та напрямів системних реформ в цій ланці освіти за участю головних соціальних партнерів: держави, бізнесу, суспільства.

    

     1.2. Доручити Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України разом з іншими міністерствами та Національною академією наук України створити міжвідомчу робочу групу та протягом 2012 року підготувати проект нової редакції Закону України “Про професійно-технічну освіту”, розглянути його попередньо в Уряді та внести до Верховної Ради України від Кабінету Міністрів України як суб’єкта права законодавчої ініціативи.

 

     1.3. Доручити Міністерствам економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики, освіти і науки, молоді та спорту разом з Національною академією наук України підготувати та внести у 2012 році на розгляд Уряду нову методику науково обґрунтованого прогнозування розвитку ринку праці з урахуванням програм розвитку галузей економіки та запропонувати новий адекватний механізм визначення потреб у підготовці за державним замовленням в професійно-технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників та їх подальшого працевлаштування.

 

     1.4. Доручити міністерствам фінансів, освіти і науки, молоді та спорту, соціальної політики разом з Національною академією наук України визначити нові концептуальні засади розбудови фінансово-економічної діяльності навчальних закладів системи профтехосвіти та подати у 2012 році на розгляд Уряду сучасну методику розрахунку вартості підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням складності, наукоємності та матеріалоємності професій, а також запропонувати новий механізм фінансування професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням кінцевого результату їх роботи.

    

     1.5. Забезпечити в повному обсязі фінансування заходів на реалізацію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

 

     1.6. Підготувати та внести у 2012 році до Верховної Ради України пропозиції, спрямовані на відновлення норми щодо звільнення професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які фінансуються з відповідних бюджетів, від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів стосовно транспортних засобів, які використовуються  в навчальних цілях, а також щодо надання навчальним, дослідним господарствам професійно-технічних та вищих навчальних закладів аграрного профілю статусу сільськогосподарського товаровиробника з відповідним оподаткуванням.

    

     1.7. Активізувати діяльність міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій, завершити у першому півріччі 2012 року підготовку та прийняти відповідний нормативно-правовий акт з визначенням та фінансовим забезпеченням чітких шляхів та механізмів запровадження в Україні Національної рамки кваліфікацій.       

 

     1.8. Організувати ефективну роботу Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти відповідно до вимог статей 6 та 10 Закону України “Про професійно-технічну освіту”.

    

     1.9. Вивчити у 2012 році питання щодо створення в Україні Національного фонду професійної освіти.

    

     2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

 

      Всебічно вивчити у 2012 році стан справ в організації роботи  центрального та регіональних органів виконавчої влади, спрямованої на здійснення якісних змін у професійно-технічній освіті України в умовах адміністративної та економічної реформ, з’ясувати причини та визначити головні складові недосконалості системи, зокрема в питаннях управління якісними змінами, вирішення кадрової проблеми, запровадження принципово нових форм взаємодії профтехосвіти з органами влади в регіонах та роботодавцями, запропонувати шляхи подолання кризових явищ в галузі та вжити заходів, спрямованих на їх усунення.

 

     3. Міністерству соціальної політики України:                   

 

     3.1. Всебічно вивчити у 2012 році стан ринку праці, зайнятості населення, рівня безробіття в Україні, динаміку створення нових робочих місць та оплати праці, працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів,  проаналізувати результативність роботи  підпорядкованих установ і організацій, спрямованої на усунення негативних тенденцій у формуванні ринку праці, виявити причини та вжити заходів щодо підвищення ефективності функціонування підвідомчих органів управління та наукових установ. 

 

     3.2. Підготувати разом з Державною установою Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин та впровадити у 2012 році Методичні рекомендації з розробки професійних стандартів на засадах компетентнісного підходу.

 

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

 

      Спрямувати зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на організацію ефективної роботи закладів і установ професійно-технічної освіти з урахуванням потреб економіки конкретних регіонів у кваліфікованих робітниках із забезпеченням при цьому рівного доступу громадян до якісної професійної освіти згідно з чинним законодавством. Проаналізувати у 2012 році практику формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у кожному професійно-технічному навчальному закладі регіону, визначити результативність реального працевлаштування їх випускників та рівень забезпечення потреб підприємств необхідними кваліфікованими кадрами.  При потребі внести зміни до регіональних програм розвитку професійно-технічної освіти та вжити заходів, спрямованих на недопущення збільшення кількості безробітних на ринку праці та неефективного використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів.

 

     5. Федерації роботодавців України:

 

     Проаналізувати у 2012 році питання невідповідності номенклатури, кількості та якості підготовки кваліфікованих робітників потребам економіки України, перш за все виробничого сектору, з’ясувати причини, що перешкоджають бізнесу інвестувати професійно-технічну освіту, віддаляють роботодавців від процесу формування реального державного замовлення на підготовку кадрів та внести відповідні пропозиції до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України стосовно нормативно-правового врегулювання проблеми взаємодії підприємств і навчальних закладів на принципах взаємного інтересу та відповідальності.

 

     6. Надіслати рішення Комітету та Рекомендації слухань до Кабінету Міністрів України, міністерств освіти і науки, молоді та спорту, соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі, фінансів, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, аграрної політики та продовольства, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Федерації роботодавців України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України для організації подальшої роботи. Зазначеним органам державної влади, об’єднанням  роботодавців та науковим установам поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти про хід виконання Рекомендацій до 1 лютого 2013 року.

 

    

 

         Голова Комітету                                                       М.Луцький

                           

 

                           

 

 

 

 

         Вик. Головінов В.П.

            тел. 255-33-27