Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІI скликання 4 сесія

06 жовтня 2014, 14:04

Рішення засідання Комітету від 14.08.2014 року (Протокол №31)

     ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        До протоколу № 31

                                                                                                 від 14 серпня  2014 року

 

 

Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(щодо бюджетної децентралізації)

(реєстр. № 4435а від 08.08.2014р., Кабінет Міністрів України)

___________________________________________________________________ 

         

Розглянувши та обговоривши проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації), реєстр. № 4435а від 08.08. 2014р., внесений Кабінетом Міністрів України, Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти  відзначає що законопроектом вносяться концептуальні зміни до бюджетної політики держави, запроваджується нова модель взаємовідносин державного та  місцевого бюджетів, суттєво змінюються повноваження  центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері освіти. 

Законопроект не має належного фінансово-економічного обґрунтування, аналізу впливу його прийняття на розвиток економіки. Він не був узгоджений з  Міністерством освіти і наук України, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, не обговорювався у профспілкових та громадських науково-освітніх  організаціях.

Законопроект не адоптований до чинного законодавства щодо наукової та освітньої сфери, перш за все до новоприйнятого  Закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та створює перешкоди щодо реалізації освітньої та науково-технічної політики держави. 

Положення статті 13 законопроекту щодо зміни статусу  бюджетної установи на суб’єкт господарювання у разі зарахування (акумулювання) власних надходжень на рахунки, відкриті в установах банків суперечить статті 70 Закону України “Про вищу освіту” щодо фінансової самостійності навчальних закладів та наукових установ у реалізації статутної діяльності та наданні освітніх та наукових послуг.  Законом “Про вищу освіту”  зазначено, що власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, що надаються згідно з освітньою,  науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти зараховуються на спеціальні рахунки, відкриті у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів  або на поточні рахунки установ державних банків.  У зв’язку з цим  Комітет пропонує доповнити пункт 9 статті 13 законопроекту словами у редакції “а також крім державних і комунальних вищих навчальних закладів та наукових установ згідно пункту 2 статті 70 Закону України “Про вищу освіту”.

Абзацом  четвертим пункту 3 прикінцевих положень законопроекту щодо передачі  з державної у комунальну власність національних і державних бібліотек, музеїв та заповідників, які є науковими установами і виконують загальнодержавні функції, порушуються норми законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”. Згідно чинного законодавства  держава передає академіям у безстрокове користування основні фонди без права зміни форми їх власності, а наукова діяльність таких установ організується і координується президіями та відділеннями відповідних академій. Необґрунтовано пропонується віднести фінансування коледжів і технікумів, які  готують фахівців для всіх галузей економіки країни,  виключно на місцеві бюджети. Це докорінно змінить систему підготовки та реалізації державного замовлення на забезпечення народного господарства такими фахівцями за тим чи іншим економічним напрямом. Комітет пропонує перелік національних і державних бібліотек, музеїв, заповідників, загальноосвітніх та інших закладів, які не можуть бути передані з державної власності у комунальну власність (додається), а статтю 87 проекту закону в частині видатків на фінансування вищих навчальних закладів залишити в  чинній редакції.

Цілий ряд зауважень виникає щодо запровадження освітньої субвенції, яка  статтею 97 надається з Державного бюджету України місцевим бюджетам. Запровадження освітньої субвенції унеможливлює перерозподіл в регіоні коштів субвенцій між установами і закладами різних галузей, що на даний час здійснюється місцевими органами виконавчої влади, а також робить неможливим збільшення коштів на заробітну плату, що передбачені субвенцією за рахунок інших статей бюджету. Отже, майже 19 тис. загальноосвітніх навчальних закладів мають фінансуватися з Державного бюджету через освітню субвенцію. Водночас відповідно до статті 11 Закону України “Про загальну середню освіту” питання створення, реорганізації, ліквідації, утримання загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади та самоврядування. На даний час не існує будь-якого документу, що визначає критерії, за якими має розподілятись субвенція між адміністративно-територіальними одиницями у запропонованих міжбюджетних відносинах. Немає алгоритму розподілу відповідних видатків. Запровадження освітньої субвенції через Міністерство освіти і науки України не відповідає меті законопроекту щодо бюджетної децентралізації. Комітет пропонує пункт 3  статті 94 законопроекту залишити у чинній редакції.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1.  Рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації), реєстр. № 4435а від 08.08. 2014р.,    внесений Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання та врахування вищезазначених пропозицій.

 

2.  Дане рішення довести до відома Комітету Верховної Ради України  з питань бюджету та Міністерства фінансів України. 

  

 

 

Голова Комітету                                                         Л.М.Гриневич


Про поправку 3 щодо головних розпорядників бюджетних коштів, внесену до другого читання проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення його у відповідність з Конституцією України

 (реєстр. № 4160 від 21.02.2014р., н.д. н.д.Ю.Благодир, І.Богословська, В.Пинзеник, В.Немілостивий, В.Мельниченко, Р.Стаднійчук)

_______________________________________________________________________

 

 

Заслухавши інформацію про поправку 3, що внесена народними депутатами України В.Пинзеником та Слюз Т.Я. до другого читання  проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення його у відповідність з Конституцією України (реєстр. №4160),  якою Національна академія наук України та національні галузеві академії наук позбавляються статусу головних розпорядників коштів, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 
1.  Рекомендувати Верховній Раді України поправку 3 народних депутатів України В.Пинзеника та Т.Слюз до другого читання  проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення його у відповідність з Конституцією України (реєстр. № 4160)  відхилити.
 

2.  Доручити Голові Комітету  Л.Гриневич  при розгляді  проекту закону (реєстр. № 4160)  на  пленарному засіданні  Верховної Ради України виступити з позицією  Комітету. 

 

Голова Комітету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Л.М.Гриневич


 

 

 

Про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення

(4 червня 2014 року)

______________________________________________________________________

____________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення” (4 червня 2014 року)” та прийняти його в цілому з врахуванням пропозицій Міністерства освіти і науки України (проект Постанови та рекомендації додаються).

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. доповісти проект постанови на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Л.М.Гриневич

 

 

 


Про інформацію щодо представлених для участі у конкурсі для присудження Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік, та призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2015 році

_______________________________________________________________________

 

                                                                                                                              Заслухавши  інформацію  голови підкомітету з питань науки і інноваційної діяльності О.М.Чубатенка щодо представлених для участі у конкурсі для присудження Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік, та призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2015 році,  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в: 

 

                                                                                                                             1. Інформацію  щодо представлених для участі у конкурсі для присудження Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік, та призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2015 році взяти до відома. 

 

                                                                                                                             2. У зв’язку зі змінами у складі народних депутатів Комітету виключити із складу Конкурсної комісії з призначення премій Верховної Ради України та присудження іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим  народного депутата Павленка Р.М. та включити  до  її складу Голову підкомітету з питань науки і інноваційної діяльності Чубатенка О.М. та голову підкомітету з питань вищої освіти і інтелектуальної власності Ревенка А.Д. 

 

3. Доручити  Конкурсній комісії розглянути запропоновані до конкурсу матеріали та внести  у жовтні поточного року свої пропозиції для розгляду на засіданні  Комітету. 

 

 

Голова Комітету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Л.М.Гриневич


Щодо складу Громадської ради Комітету з питань науки і освіти

__________________________________________________________________

 

 

 Заслухавши  інформацію  Голови Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо корегування складу Громадської ради Комітету з питань науки  і  освіти    Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Затвердити склад  Громадської ради Комітету з питань науки і освіти за напрямами науки та інноваційної діяльності та вищої освіти та інтелектуальної власності у складі, що ДОДАЄТЬСЯ. 

 

2. Головам підкомітетів організувати роботу членів Громадської ради за відповідними секторами діяльності.

 

Голова Комітету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Л.М.Гриневич