Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІI скликання 4 сесія

06 червня 2014, 14:03

Рішення засідання Комітету від 20.05.2014 року (Протокол №27)

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      До протоколу № 27

                                                                                               від 20 травня  2014 року

 

 

 

Про хід підготовки до парламентських слухань на тему:

Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення

(4 червня 2014 року)

____________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію про хід підготовки до проведення парламентських слухань Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення взяти до відома.

 

2. Рекомендувати членам Комітету ознайомитися з Інформаційно-аналітичними матеріалами Кабінету Міністрів України та проектом Рекомендацій парламентських слухань “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення” і до 26 травня 2014 року внести свої пропозиції.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич


РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ

«Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення»

 

 

         Учасники парламентських слухань «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення», що відбулися 4 червня 2014 року, відзначають таке.

 

           Державна політика щодо дітей з порушенням психофізичного розвитку спрямовується на надання їм рівних з іншими дітьми можливостей щодо реалізації їх прав, передбачених Конституцією України. В українському суспільстві формується нова філософія державної політики до дітей з особливостями психофізичного розвитку, поступово змінюються погляди на проблему рівності можливостей та недискримінації дітей за будь-якою ознакою. Права дітей  з порушенням психофізичного розвитку закріплені в ряді законодавчих актів. Вживаються заходи щодо удосконалення мережі спеціальних освітніх і корекційних установ. Активізувалася діяльність з формування системи інклюзивної освіти. Збільшується кількість дітей з особливими потребами інтегрованих у загальноосвітні навчальні заклади.

 

            Разом з тим в організації роботи щодо забезпечення прав дітей з порушенням психофізичного розвитку на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист є серйозні проблеми і суттєві прорахунки.

 

            Складні економічні умови, погіршення екологічної ситуації, техногенні перевантаження, неблагополучні умови праці жінок, недосконалість існуючої системи медичного забезпечення, високий рівень захворюваності батьків, погіршення якості продуктів харчування, зростання стресових ситуацій у повсякденному житті спричиняють збільшення  кількості дітей з різними видами захворювань. Так, за період 2003-2012 року чисельність дитячого населення знизилася на 19,02%. Загальна чисельність дітей-інвалідів щорічно збільшується на 0,5%. Чисельність дітей-інвалідів станом на початок року сягнула показника 167 059 осіб або 2,0% від усього дитячого населення країни.

 

           Забезпечення прав дітей з порушенням психофізичного розвитку на якісну освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і підтримку ще не стали  питанням особливої уваги в роботі центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. В Україні відсутній дієвий Централізований банк даних про дітей-інвалідів. Не налагоджено системної співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань медичного, психолого-педагогічного та соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, починаючи з раннього віку. Не створені умови для діяльності більшості обласних, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій. Потребує негайного вирішення питання створення корекційних пунктів, як окремих структурних підрозділів при міських, районних (районних у місті), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій, та на базі окремих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, з метою надання корекційно - реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах/класах у дошкільних та загальноосвітніх закладах. В ряді областей – Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській залишається досить високим показник охоплення дітей з вадами психофізичного розвитку індивідуальною формою навчання.

 

           Не забезпечується своєчасна якісна рання діагностика, виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку та надання їм медичних та реабілітаційних послуг. Не налагоджено систему здійснення медичного патронажу (повсякденної допомоги) за місцем проживання дитини з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку (з тяжкими формами інвалідності).

На ранньому етапі життя дитини недостатньо забезпечується мультидисциплінарний підхід до надання комплексних медико-психолого-педагогічних послуг, який передбачав би також підтримку батьків, у яких народилася дитина з вадами, та запобігав інституалізації дітей в інтернатні заклади.

 

           Недостатньо дитячих лікарів-психіатрів, кваліфікованих педагогічних, медичних та соціальних працівників, спеціальних психологів, для роботи з дітьми – інвалідами. Штатними розписами дошкільних та загальноосвітніх закладів не передбачено ставок соціального працівника, який має супроводжувати дитину-інваліда, яка не може самостійно пересуватися., що унеможливлює її інтеграцію у загальноосвітній простір. Не розроблено Типових штатних нормативів для навчально-реабілітаційних центрів, що затримує процес поширення їх мережі в регіонах. Не передбачено доплату педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних групах/класах у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

 

            Не відповідає потребам рівень фінансування програм із забезпечення дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації. Недостатньо фінансування для забезпечення навчально-методичною базою, зокрема підручниками, навчальними посібниками дітей з вадами зору, слуху, розумово відсталих. Недостатнє субтитрування та сурдопереклад відеофільмів, передач та програм для дітей з вадами слуху.

 

           Не забезпечується вирішення питань архітектурної доступності соціальної інфраструктури (житлових будівель, медичних, освітянських, закладів соціального призначення тощо). Лише 25% дошкільних і 40% загальноосвітніх навчальних закладів визнані доступними згідно вимог для мало мобільних груп населення (дітей з вадами розвитку) Недостатньо спеціальних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату до місця навчання і додому.

 

          Проблеми освіти дітей з порушенням психофізичного розвитку стали предметом серйозних наукових досліджень. Не можна визнати задовільним рівень просвітницької роботи щодо поширення серед громадськості знань з пренатальної та перинатальної педагогіки, забезпечення якісного психологічного супроводу вагітних жінок, що в майбутньому негативно впливає на стан  психічного та фізичного здоров’я дитини та її розвиток.

Недостатньо висвітлюють проблеми інвалідності в ЗМІ.

 

          До цього часу не прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо впровадження інклюзивного навчання)», що затримує розроблення науково-методичного забезпечення з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах.

 

          Учасники парламентських слухань р е  к о м е н д у ю т ь:

 

1.    Верховній Раді України:

 

1.     Активізувати роботу щодо законодавчого врегулювання суспільних

відносин, пов’язаних із реалізацією прав дітей з порушенням психофізичного розвитку на освіту будь-якого рівня і напрямку відповідно до їх здібностей і можливостей, набуття ними навичок самообслуговування, підготовки до праці і сімейного життя.

Прийняти Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (про інклюзивну освіту у дошкільних навчальних закладах), що  дозволить забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти у дошкільних навчальних закладах на правовій основі.

 

2.    Кабінету Міністрів України:

 

2.1. З метою забезпечення державних гарантій прав осіб з  порушенням психофізичного розвитку розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону  України «Про навчання осіб з обмеженими можливостями здоровя». Забезпечити своєчасне прийняття нормативно-правових актів спрямованих на поліпшення умов для одержання особами з обмеженими можливостями здоровя  освіти будь-якого рівня в державних освітніх установах.

 

3.    Міністерству освіти і науки України:

 

3.1. Удосконалити систему підготовки та перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням освітніх потреб осіб з порушеннями психофізичного розвитку, запроваджуючи спеціальні навчальні програми.

3.2. Оновити зміст освіти дітей з особливими потребами шляхом розроблення нових навчальних планів, програм, підручників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

3.3. Вжити заходів щодо розроблення та видання у достатній кількості спеціальних підручників, наочно-дидактичних матеріалів, посібників для дітей з особливими освітніми потребами.

3.4. Здійснювати координування діяльності місцевих органів управління освітою щодо запровадження інтегрованого, інклюзивного навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами.

3.5. Враховувати потреби дітей з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

 

4. Міністерству освіти і науки, Національній академії педагогічних наук України:

4.1. Розробити науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти  для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та рекомендації для батьків дітей.

4.2 Здійснювати науково-методичну, експериментальну діяльність щодо навчання дітей із складними вадами розвитку, в тому числі дітей з аутизмом.

 

5. Міністерству охорони здоров’я України:

5.1. Створити центри ранньої діагностики для своєчасного виявлення у дітей порушень психофізичного розвитку, надання їм медичних та реабілітаційних послуг.

5.2. При формуванні державного бюджету передбачати кошти для забезпечення дітей-інвалідів санаторно-курортними путівками та виробами медичного призначення.

5.3. Затвердити порядок здійснення медичного патронажу (повсякденної допомоги) за місцем проживання дітей-інвалідів з важкими формами інвалідності.

5.4. Створити заклади для оздоровлення дітей з розумовою відсталістю та психічними розладами, з ураженнями опорно-рухового апарату, органів зору та слуху.

5.5. Продовжити роботу з розробки клінічних протоколів діагностики та лікування захворювань у дітей, що ґрунтуються на принципах доказової медицини з метою забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги дітям.

 

6. Міністерству фінансів України:

 

6.1. Внести зміни до статті 89 Бюджетного кодексу України щодо фінансування навчально-реабілітаційних центрів з обласних бюджетів.

6.2. Забезпечити фінансування заходів, передбачених Державною цільовою програмою «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року», з метою оновлення навчально-матеріальної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

- видання підручників;

- розроблення комп’ютерних навчальних програм для дітей з порушеннями органів зору та слуху;

- придбання наочно-дидактичних матеріалів та обладнання для кабінетів (фізики, математики, хімії, біології, географії, історії та інших);

- придбання меблів, пристосованих для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

 

7. Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики України:

 

7.1. Збільшити бюджетне фінансування державних програм із забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації.

7.2. Передбачити бюджетне фінансування для розроблення програмного забезпечення для доступу інвалідів з порушеннями органів зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп’ютера або дисплеї мобільного телефону.

 

8. Державному комітету телебачення і радіомовлення

Опрацювати зміни до законодавства щодо збільшення та обов’язкового субтитрування і сурдоперекладу офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач та програм, у тому числі для дітей з ураженнями органів слуху.

 

9. Раді міністрів окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, Київській та окупованій Російською Федерацією Севастопольській міським державним адміністраціям:

9.1 Привести у відповідність до потреб населення мережу навчальних закладів усіх типів, установ охорони здоровя та соціального захисту, зробити їх доступними для дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.

9.2. Запровадити системну консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо права дітей з особливими потребами на освіту в загальношкільному середовищі.

9.3. Забезпечити системну корекційно-розвиткову допомогу учням з порушеннями психофізичного розвитку спеціальних та інклюзивних          класів/груп, шляхом співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів із навчально-реабілітаційними центрами.

9.4. Створювати архітектурну доступність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями.

9.5. Вжити заходів щодо створення належних умов архітектурної та інформаційної доступності закладів освіти, культури, охорони здоров’я, музеїв, бібліотек тощо.

9.6. Забезпечити підвезення учнів з порушенням опорно-рухового апарату спеціально пристосованими автобусами з місця проживання до місця навчання дитини.

9.7. Створити умови для діяльності обласних, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій відповідно до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічної консультації.

9.8. Забезпечити ефективне використання ліжко-мережі дитячих будинків-інтернатів соціального захисту населення, зокрема шляхом створення відділень денного догляду за дітьми-інвалідами, відділень підтриманого проживання, відділень тимчасового перебування для інвалідів.

 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання

(друге читання)

(реєстр. № 2878 від 18.04.2013р., н.д. Гриневич Л.М., Сушкевич В.М.)

_____________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, розглянувши пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання, реєстр. № 2878 від 18.04.2013р., поданий народними депутатами України Гриневич Л.М. та Сушкевичем В.М., в и р і ш и в:

 

1. Підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання (реєстр. № 2878), що підготовлений до другого читання, внести його на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти в цілому як закон.

 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 

 

 

 


 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту”

щодо освітніх гарантій для студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та педагогічних,

науково-педагогічних працівників на період проходження ними

військової служби у зв’язку із мобілізацією

(реєстр. № 4889 від 15.05.2014р., н.д.Л.Гриневич)

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, розглянувши  проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо освітніх гарантій для студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та педагогічних, науково-педагогічних працівників на період проходження ними військової служби у зв’язку із мобілізацією (реєстр. № 4889 від 15.05.2014р.), поданий народним депутатом України Гриневич Л.М., в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо освітніх гарантій для студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та педагогічних, науково-педагогічних працівників на період проходження ними військової служби у зв’язку із мобілізацією (реєстр. № 4889 від 15.05.2014р.), поданий народним депутатом України Гриневич Л.М., прийняти за основу і в цілому.

 

2. Доручити доповісти даний законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України Голові Комітету  з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 

 

 

 


 

 

 

Про меморандум щодо співпраці між Комітетом Верховної Ради України

з питань науки і освіти, Фундацією “Сід Форум Норвегія” та

Міжнародним благодійним фондом “Сід Форум Україна”

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Затвердити текст меморандуму в частині повноважень Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представляти українську сторону під час розробки і реалізації меморандуму.

 

3. Контроль за реалізацією меморандуму покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

 

 Голова Комітету                                               Л.М.Гриневич