Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 3 сесія

28 січня 2016, 14:58

Рішення до протоколу Комітету № 31

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

                                                                                                       До протоколу № 31

                                                                                                від 27 січня 2016 року

 

Про проект Закону України про освіту (доопрацьований)

(реєстр. № 3491 від 28.12.2015 року),

внесений Кабінетом Міністрів України

___________________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши доповіді Заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К., Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект закону України про освіту (доопрацьований) (реєстр. № 3491 від 28.12.2015 року), внесений Кабінетом Міністрів України, Комітет відзначає актуальність питання законодавчого забезпечення реформування системи освіти в Україні.

Метою запропонованого законопроекту є створення та запровадження дієвого механізму реалізації, охорони та захисту конституційного права людини на освіту відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості, а також забезпечення законодавчих гарантій підвищення інвестиційної привабливості системи освіти, спрямованих на економічне зростання і культурний розвиток країни в цілому.

Учасники засідання відмічають доопрацювання законопроекту в частині доступу до освіти для осіб з обмеженими можливостями; національної системи кваліфікацій,  атестації та сертифікації вчителів; громадського самоврядування в системі освіти; структури професійної освіти; визначення академічної доброчесності; визначені гарантії доступу до позашкільної освіти; економічної діяльності закладів освіти тощо.

Разом з тим, попереднє обговорення законопроекту робочою групою із залученням різних зацікавлених сторін виявило низку системних недоліків законопроекту та продемонструвало необхідність його доопрацювання в частині:

-  доповнення структури законопроекту новими статтями, які забезпечать запровадження реформи загальної середньої освіти, зв'язок освіти з ринком праці, збір та обробку статистичних відомостей про стан освіти;

- забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови;

 - забезпечення права вибору в освіті, зокрема права вибору закладу освіти, форми здобуття освіти тощо, відповідно до статті 2 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України № 475/97 від 17.07.97 Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції;

- забезпечення автономії закладів освіти і академічних свобод для педагогічних працівників;

- удосконалення системи управління освітою;

- визначення вимог до формування змісту освіти;

- регулювання питань економічної діяльності закладів освіти;

- напрацювання змін до бюджетного законодавства з метою забезпечення фінансування професійної освіти;

- забезпечити громадсько-державне управління системою освіти.

Ураховуючи, що вищезазначені недоліки не дадуть змоги вирішити повною мірою покладені на законопроект завдання удосконалити правові механізми реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях, забезпечити децентралізацію управління системою освіти, чітко розмежувати повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування тощо, заявлені у Пояснювальній записці до законопроекту, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

ВИРІШИВ:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України направити проект Закону України про освіту (доопрацьований) (реєстр. № 3491 від 28.12.2015 року), внесений Кабінетом Міністрів України, до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти для підготовки на повторне перше читання.

2. Встановити 30-денний термін підготовки проекту Закону України про освіту (доопрацьованого) (реєстр. № 3491 від 28.12.2015 року) до повторного першого читання.

3. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти доопрацювати законопроект з урахуванням наступних положень:

- доповнити новими статтями, які забезпечать законодавче регулювання реформування системи дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема статтями, які визначають структуру загальної середньої освіти, освітні програми загальної середньої освіти, забезпечення якості загальної середньої освіти, типи і види закладів загальної середньої освіти, форми здобуття дошкільної освіти, освітні програми дошкільної освіти; 

- доповнити новими статтями, які визначать статус і повноваження органу управління національною системою кваліфікацій для забезпечення механізмів валідації і сертифікації кваліфікацій та зв’язку професійної і освітньої діяльності;

- доповнити новими статтями щодо збору та обробки статистичних відомостей про стан освіти;

- передбачити можливість державного фінансування здобуття загальної середньої освіти у навчальних закладах приватної форми власності за принципом гроші за дитиною;

- з метою пристосування навчально-виховного процесу до циклів вікового розвитку дітей доопрацювати структуру повної загальної середньої освіти з урахуванням розподілу її на такі цикли:

початкова освіта (4 роки):

І цикл – адаптаційно-ігровий (1-2 класи);

ІІ цикл – основний (3-4 класи);

базова середня освіта (5 років):

І цикл – адаптаційно-предметний (5 клас);

ІІ цикл – основний (6-8 класи);

ІІІ цикл – підсумково-допрофільний (9 клас).

профільна середня освіта (3 роки) - цикли за профільним спрямуванням;

- визначити поняття «освітня програма» та «стандарт» відповідно до сучасної європейської практики;

- з метою забезпечення ефективності та децентралізації управління системою освіти України здійснити перерозподіл повноважень центрального органу управління в сфері освіти та центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти; визначити порядок формування центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти, його повноваження та порядок їх реалізації; визначити механізми взаємодії центрального органу управління в сфері освіти, центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти і освітнього омбудсмена; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дітей та освітнього омбудсмена;

- підготувати  зміни до бюджетного законодавства України з метою забезпечення фінансування професійної освіти за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання субвенції на підготовку робітничих кадрів, місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством;

- встановити запобіжні заходи вилучення майна ліквідованих державних і комунальних закладів освіти з системи освіти, передбачивши, що таке майно повинно використовуватись виключно для освітніх потреб;

- з метою забезпечення проведення процедур сертифікації та атестації педагогічних працівників передбачити розробку професійного стандарту педагогічної діяльності;

- передбачити норму щодо забезпечення учнів, які здобувають загальну середню освіти, безоплатними підручниками відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 21.11.01 (справа № 1-29/2002 “Про безоплатне користування шкільними підручниками”);

- доповнити новими статтями, які визначають правовий статус органів батьківського самоврядування стосовно закладів освіти, де навчаються діти.

4. Доручити Голові Комітету Гриневич Л. М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                                                                              Л.М. Гриневич

 


 

Про проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему:

Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення 

__________________________________________________________________

 

 

Заслухавши інформацію щодо проведення парламентських слухань на тему:: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України провести 1 червня 2016 року парламентські слухання на тему: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” та внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідної постанови.

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із  зазначеного питання визначити Голову  Комітету  Л.Гриневич

 

 

         

 

Голова Комітету                                                                                                     Л.М. Гриневич

 

 

 

 

 Про проект плану  роботи Комітету з питань науки і освіти

на період четвертої сесії восьмого скликання

__________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії восьмого скликання взяти до відома.

 

2. Проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії восьмого скликання прийняти за основу.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                         Л.М. Гриневич