Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 3 сесія

24 листопада 2015, 22:20

Рішення до протоколу Комітету № 27

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

                                                                                                  До протоколу № 27

                                                                                           від 23 листопада 2015 року

 

Про проект Закону України про професійну освіту

(реєстр. № 3231 від 11.11.2015 року) (доопрацьований),

внесений Кабінетом Міністрів України

_________________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши доповіді Міністра освіти і науки України Квіта С.М., Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект закону України про професійну освіту (реєстр.    № 3231 від 11.11.2015 року) (доопрацьований), внесений Кабінетом Міністрів України на заміну відкликаного, Комітет відзначає, що   цей законопроект є актуальним і відповідає на низку викликів, поставлених суспільством.

Законопроект розроблений Міністерством освіти  і науки України   із залученням зацікавлених сторін: органів виконавчої влади та самоврядування, галузевих академій наук, роботодавців, керівників професійно-технічних навчальних закладів та громадськості.

Метою запропонованого законопроекту є удосконалення діючих механізмів реалізації державної політики та правових відносин у сфері управління професійною освітою.

Професійна освіта має бути безпосередньо пов’язана з потребами економіки держави, а її якість відповідати сучасним вимогам.

Рядом статей і окремих положень законопроекту забезпечується можливість підвищення престижності професійної освіти, у тому числі за рахунок підвищення якості освіти.

Якість освіти має багато складових, тому вимоги до змісту освітніх програм, кадрового, методичного, матеріально-технічного забезпечення, співпраця на міжнародному рівні, система забезпечення якості професійної освіти є об’єктами регулювання законопроекту. 

Одним із позитивних положень законопроекту є законодавче врегулювання функціонування навчальних закладів, що раніше відносились до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Професійна орієнтація освітніх програм цих навчальних закладів логічно поєднує їх з професійно-технічними навчальними закладами, а оптимізація об’єднаної мережі закладів професійної освіти надасть можливість селекції закладів професійної освіти за рівнями.  

Запроваджується  дуальна форма професійної освіти, яка передбачає значне наближення результатів діяльності системи професійної освіти до потреб роботодавців.

Законопроектом пропонується встановити різнорівневість професійної освіти в залежності від результатів навчання та вимог ринку праці.

Законодавчо закріплюється державно-громадське і державно-приватне партнерство.

При доопрацюванні законопроекту автори доповнили його положеннями про соціальні гарантії випускників стосовно зарахування часу навчання до трудового стажу та право на відпустку, а також право на отримання документу державного зразка у разі здобуття загальної середньої освіти у закладі професійної освіти. Інше доопрацювання стосувалося узгодження понятійного апарату та уточнення статті про професійний стандарт.

Разом з тим, надані пропозиції та зауваження під час обговорення законопроекту на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти 4 листопада 2015 року не враховані під час доопрацювання проекту Закону України про професійну освіту. Тому, залишається актуальним його доопрацювання в частині:

-             узгодження рівнів і структури професійної освіти, з урахуванням позиції представників навчальних закладів, що у перехідний період імплементації Закону України Про вищу освіту  відносяться до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;

-             врахування особливостей вступу до вищих навчальних закладів випускників закладів професійної освіти,  що у перехідний період імплементації Закону України “Про вищу освіту”  відносяться до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, на навчання за  скороченими програмами;

-             заборони коригування прикінцевими положеннями останнього строку прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», залишивши його таким як у діючому Законі України «Про вищу освіту»;

-   подальше врегулювання категорійно-понятійного апарату законопроекту про професійну освіту та уточнення термінологічних визначень у відповідності до законодавчо затверджених для відповідної сфери діяльності;

-   врегулювання джерел фінансування закладів професійної освіти, в тому числі передбачивши можливість їх фінансування з Державного та/або  місцевого бюджетів;

-   встановлення застережень проти вилучення майна ліквідованих закладів освіти та використання його з освітньою метою;

-   необхідності узгодження кваліфікацій професійної освіти з  національною системою кваліфікацій для забезпечення зв’язку професійної і освітньої діяльності, механізмів валідації і сертифікації кваліфікацій; 

-   закріплення на законодавчому рівні важливих соціальних гарантій педагогічним працівникам стосовно граничних обсягів педагогічного навантаження, що гармонізуватиме даний законопроект зі статтею 47  проекту Закону України про освіту,  а також можливості безоплатного проживання студентів, курсантів, слухачів у гуртожитках закладів професійної освіти у разі фінансування їх навчання з Державного та/або місцевого бюджетів;

-   врахування особливостей навчання осіб з особливими потребами;

- посилення акценту на впровадженні компетентнісного підходу у професійній освіті, що потребує зміни структури  стандартів, їх узгодження з професійними стандартами тощо;

-   врахування можливості різних рівнів управління закладами професійної освіти та їх підпорядкування, а саме: визначення критеріїв відбору закладів професійної освіти, що потребують управління на рівні держави або на регіональному (обласному) рівні;

-   врахування інших запропонованих редакційних правок.

Зазначені пропозиції не впливають на концепцію законопроекту і можуть бути враховані під час підготовки законопроекту до другого читання.

З огляду на вищезазначене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

ВИРІШИВ:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про професійну освіту  (реєстр. № 3231 від 11.11.2015 року) (доопрацьований), внесений Кабінетом Міністрів України прийняти за основу.

2. Доручити підкомітету з питань освіти (Кремінь Т.Д.) створити при Комітеті Верховної Ради з питань науки і освіти робочу групу по підготовці проекту закону України про професійну освіту (реєстр. № 3231 від 11.11.2015 року) (доопрацьований) до другого читання із залученням експертів, науковців, педагогів-практиків, фахівців у сфері професійної освіти.

3. Доручити Голові Комітету Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

 

 

 Голова Комітету                                                                                                        Л.М. Гриневич