Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 2 сесія

07 серпня 2015, 11:04

Рішення Комітету від 16.07.2015 р. (Протокол №17)

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

                                                                                                        До протоколу № 17

                                                                                                 від 16 липня 2015 року

 

 

Про обсяги державного замовлення на підготовку фахівців

з вищою освітою для вищих навчальних закладів України

___________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію Міністра освіти і науки України Квіта С.М., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет відзначає значне скорочення обсягу державного замовлення у 2015 році у порівнянні з 2014 роком.

При формуванні пропозицій щодо обсягів державного замовлення у 2015 році  Міністерство освіти і науки України керувалося демографічною ситуацією, зокрема, зменшенням кількості випускників 9-тих та 11-их класів,  кількістю зареєстрованих на тестування осіб та пропозиціями вищих навчальних закладів.

У 2015 році з урахуванням зменшення у порівнянні з 2014 роком кількості випускників 11-тих класів – на 65,2 тис. осіб (23,2%) до 215 тис. осіб та зменшення кількості випускників 9 - тих класів – на 62 тис. осіб (16,2%) до 319 тис. осіб загальний обсяг пропозицій державного замовлення за освітнім рівнем бакалавра для вищих навчальних закладів сфери підпорядкування МОН у пропозиціях Міністерству економічного розвитку і торгівлі України було скорочено на 8,4% (у тому числі за денною формою навчання на 6,7 %).

Водночас з урахуванням суспільно-економічної ситуації в Україні  пропозиції Міністерства освіти і науки України щодо обсягів державного замовлення у поданні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Міністерству фінансів України не було враховано.

Таким чином, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2015 року № 462 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році на програму молодшого спеціаліста  передбачено всього  62030 місць, у тому числі на денну форму навчання – 58735 місць; на програму бакалавра – 85930 місць, у тому числі на денну форму навчання – 79110 місць; програму спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти – 373 місця, у тому числі на денну форму навчання – 370 місць; програму спеціаліста на основі


2

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 34607 місць, у тому числі на денну форму навчання – 30568 місць; магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра - усього 31153 місця, у тому числі на денну форму навчання – 27693 місця.

Отже, у порівнянні з 2014 роком прийом на програму бакалавра   зменшено на 24404 місця (або на 20,4%), на програму магістра – на 1901 місце (або 13,1%), на підготовку фахівців за заочною формою навчання -50-70%.

Таке скорочення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою  не відповідає нормам  Конституції  України  та статтям 3,4 Закону України Про вищу освіту  щодо  доступності вищої освіти.

 

У звязку з вищезазначеним, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Міністра освіти і науки Квіта С.М. стосовно обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів  України взяти до відома.

2. Вважати роботу центральних органів виконавчої влади з забезпечення виконання положень Закону України “Про вищу освіту” в частині формування та розміщення державного замовлення недостатньою.

 

3. Рекомендувати  Кабінету  Міністрів України:

 

3.1. Вжити невідкладних заходів щодо безумовного виконання у повному  обсязі норм  Конституції України та вимог Закону України “Про вищу освіту” в частині забезпечення прав громадян на здобуття вищої освіти, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів.

3.2.  Розглянути питання щодо збільшення місць державного замовлення в межах коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України на підготовку фахівців з вищою освітою в Державному бюджеті України на 2015 рік,  зокрема,  прийому  бакалаврів на 9570 місць, магістрів – на 4411 місць.

3.3. Дозволити Міністерству освіти і науки України за результатами конкурсної ситуації корегувати обсяг прийому за державним замовленням між регіонами, рівнями вищої освіти,  напрямами та спеціальностями, а також між формами навчання.

3.4. З метою удосконалення механізму розподілу державного замовлення  розробити і внести у встановленому  порядку  на  розгляд  Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до відповідних законодавчих актів щодо формування  і розміщення  державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових і науково-педагогічних кадрів.

3.5. Доручити Міністерству   економічного розвитку і торгівлі України   спільно з  Міністерством  соціальної політики  України,  Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади,  у сфері  управління  яких знаходяться вищі навчальні заклади,  здійснити роботу щодо удосконалення методики визначення потреби  держави  у  фахівцях  з вищою освітою та обсягів державного замовлення на підготовку фахівців  у  вищих  навчальних    закладах державної і комунальної форми власності.

3.6. Доручити Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,  Міністерством  соціальної політики України та за участю інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, провести Всеукраїнську нараду з питань формування державного замовлення.

3.7. Забезпечити висвітлення питання стосовно потреб  держави  в  спеціалістах  з вищою освітою та підготовки  фахівців  у  вищих  навчальних закладах за рахунок державного замовлення під час звіту Уряду з виконання Програми діяльності  Кабінету  Міністрів  України.

 

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України

 

4.1. Прискорити виконання п.1 ч.1 ст. 13 Закону України Про вищу освіту в частині розроблення стратегії та програми розвитку вищої освіти і подання їх на затвердження Кабінету Міністрів України.

4.2.  Щорічно визначати  принципи формування державного замовлення і доводити їх до відома керівників вищих навчальних закладів України.

4.3. Провести поглиблений аналіз структури державного замовлення за напрямами підготовки фахівців з вищою освітою з метою узгодження з сучасними та майбутніми потребами ринку праці.

4.4. Опрацювати питання щодо здійснення у 2015/2016 навчальному році останнього прийому магістрів галузей знань Медицина та Фармація за державним замовленням у  обсягах, визначених  МОН України, Міноборони України та МОЗ України, у межах обсягів, затверджених  Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 року № 462, за розробленими та затвердженими рішеннями вчених рад вищих навчальних закладів положеннями про організацію підготовки магістрів галузей знань “Медицина” та “Формація”.

4.5. Удосконалити критерії  конкурсного відбору  виконавців державного   замовлення на підготовку фахівців з врахуванням пропозицій учасників   засідання.

4.6. Запровадити практику погодження показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів  зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Асоціацією працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

4.7. При  визначенні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою надавати пріоритет військовим спеціальностям та   спеціальностям, пов’язаним з обороноздатністю держави, забезпечити   збалансованість  потреб між окремими   регіонами України, окремими   напрямами підготовки фахівців та спеціальностями.

4.8. Вирішити питання щодо виділення у 2015 році державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових і науково-педагогічних  кадрів  для Луганського національного аграрного університету.

4.9. При формуванні державного замовлення дотримуватись принципу   профільності  відомства  і вищих навчальних закладів.

4.10. З метою реалізації принципу “освіта впродовж життя” зберегти державне замовлення на підготовку фахівців  для   осіб, які здобувають вищу освіту за заочною формою навчання.

4.11. Здійснювати розміщення державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за кілька місяців до початку вступної кампанії у вищих навчальних закладах  України.

 

5. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству фінансів України:

 

5.1. Надати  Міністерству освіти і науки України дозвіл на перерозподіл обсягу прийому за державним замовленням між регіонами, рівнями вищої освіти,  напрямами та спеціальностями, а також  між формами навчання за результатами конкурсної ситуації.

 

5.2. Опрацювати пропозицію Міністерства охорони здоров’я України щодо збільшення обсягів державного замовлення у 2016 році на підготовку лікарів до 6000 осіб з метою зменшення кадрового дефіциту та поліпшення укомплектованості посад медичних працівників у закладах охорони здоров’я, зокрема первинної ланки.

 

6. Рішення Комітету з цього питання направити Кабінету Міністрів України.

 

Голова Комітету                                                      Л.М. Гриневич

 

 

 


 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів

(реєстр. № 2026а від 04.06.2015р.), поданий народними депутатами України Співаковським О.В., Мацолою Р.М., Хланєм С.В., Кобцевим М.В.,

Соловьйом Ю.І., Жолобецьким О.О., Євлаховим А.С., Фірсовим Є.П.,

Кремінем Т.Д., Гордєєвим А.А.

_________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів (реєстр. № 2026а від 04.06.2015 р.), поданий народними депутатами України Співаковським О.В.,    Мацолою Р.М., Хланєм С.В., Кобцевим М.В., Соловьйом Ю.І., Жолобецьким О.О., Євлаховим А.С., Кремінем Т.Д., Гордєєвим А.А., беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 14 липня 2015 року,  Міністерства оборони України № 220/6285 від 11.06.2015 р., Національного гірничого університету № 01-13/109р від 25.06.2015 р., Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого частини першої статті 39 Закону України “Про вищу освіту” (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) № 14-рп/2004 від 7 липня 2004 року, Комітет відзначає, що законопроект встановлює граничний вік перебування на посадах керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів з метою забезпечення ротації та оновлення педагогічних і науково-педагогічних кадрів.

Враховуючи викладене, Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів (реєстр. № 2026а від 04.06.2015 р.), поданий народним депутатом України Співаковським  О.В.,   Мацолою Р.М.,   Хланєм С.В.,   Кобцевим М.В.,   Соловьйом Ю.І.,  Жолобецьким О.О.,  Євлаховим А.С.,  Кремінем Т.Д.,  Гордєєвим А.А., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

 

3. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                      Л.М. Гриневич


Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України

“Про вищу освіту” щодо формування штатного розпису

вищих навчальних закладів”

(реєстр. № 2281а від 03.07.2015р.),

поданий народним депутатом України Співаковським О.В.

______________________________________________________________________

 

 

Розглянувши проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів” (реєстр. № 2281а від 03.07.2015 р.), поданий народним депутатом України Співаковським О.В., Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект  Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів” (реєстр. № 2281а від 03.07.2015 р.), поданий народним депутатом України Співаковським О.В., прийняти за основу.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                           Л.М. Гриневич

 


 

 

 

Про затвердження плану  роботи Комітету з питань науки і освіти

на період третьої сесії восьмого скликання

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії восьмого скликання взяти до відома.

 

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період  третьої сесії восьмого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

Голова Комітету                                                       Л.М. Гриневич

 


 

Про клопотання щодо  нагородження

Грамотою Верховної Ради України

головного консультанта секретаріату

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

ТІРАН Сніжани Вікторівни

____________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Враховуючи вагомий особистий внесок в організацію і розвиток вітчизняної освіти, вдосконалення сучасної нормативно-правової бази освіти і науки, успіхи у професійній діяльності, багаторічну державну службу, сумлінну працю в Апараті Верховної Ради України та у зв’язку з 35-річчям від дня народження, просити керівництво Верховної Ради України нагородити головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти ТІРАН Сніжани Вікторівни  - Грамотою Верховної Ради України.

 

 

 

Голова Комітету                                                       Л.М. Гриневич