Діяльність Комітету

07 червня 2016, 17:14

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності"

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

Ю

                          2016 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо стимулювання інноваційної діяльності
_____________________________

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1.           У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № № 18-22, ст. 144):

1)    статті 325 – 331 виключити;

2)    статтю 332 викласти у такій редакції:

Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність

1. Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються  Законом України Про підтримку і розвиток інноваційної діяльності.;

2.          У Законі України “Про інститути спільного інвестування” (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 29, ст. 337):

1)          абзац третій частини першої статті 4 виключити;

2)          доповнити статтею 71 такого змісту:

“Стаття 71. Особливості функціонування венчурного інституту спільного інвестування, інвестиційною декларацією якого передбачено переважне фінансування за рахунок коштів спільного інвестування інноваційних проектів, включених до електронного реєстру інноваційних проектів

1. Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, можуть бути учасниками венчурного інституту спільного інвестування, інвестиційною декларацією якого передбачено переважне фінансування за рахунок коштів спільного інвестування інноваційних проектів, включених до електронного реєстру інноваційних проектів (далі – венчурний фонд фінансування інноваційних проектів).

2. До складу активів венчурного фонду фінансування інноваційних проектів можуть входити:

1) кошти в національній та іноземній валюті;

2) депозити в національній та іноземній валюті;

3) ощадні (депозитні) сертифікати;

4) майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності.

3. Венчурному фонду фінансування інноваційних проектів забороняється фінансування за рахунок коштів спільного інвестування інноваційних проектів у разі, якщо строк виконання такого проекту перевищує строк діяльності відповідного венчурного фонду фінансування інноваційних проектів.

Фінансування безстрокових інноваційних проектів за рахунок коштів спільного інвестування забороняється.

4. Оплата вартості цінних паперів венчурного фонду фінансування інноваційних проектів може здійснюватись іншими ніж грошові кошти активами.

5. Засновники корпоративного венчурного фонду фінансування інноваційних проектів не мають права придбавати акції корпоративного інвестиційного фонду додаткових емісій.”;

3)          абзац другий частини третьої статті 51 доповнити словами «, та оплати вартості цінних паперів венчурного фонду фінансування інноваційних проектів»;

4)          частину третю статті 63 виключити.

3.          У Законі України “Про управління об’єктами державної власності(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456):

у підпункті “л” пункт 18 частини другої статті 5, пункті 17 частини першої статті 5-1, підпункті “ї” пункту 1 частини першої статті 7 після слів “договорів про спільну діяльність” доповнити словами і знаками “(крім договорів, що укладаються для реалізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”),”.

4.          Частину третю статті 48 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25):

доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

“Для фінансування основної діяльності державних наукових установ та наукових досліджень вищих навчальних закладів, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів, головними розпорядниками бюджетних коштів в рамках кошторисів передбачаються кошти на отримання патентів України на винаходи щодо технічних рішень, які є науково-прикладним результатом, з наступним поданням міжнародної заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.”.

5.           Статтю 2 Закону України “Про державно-приватне партнерство” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 524) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

“3. Правовідносини щодо державно-приватного (публічно-приватного) партнерства у сфері інноваційної діяльності регулюються Законом України “Про підтримку і розвиток інноваційної діяльності

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з моменту прийняття Закону України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 

Голова

Верховної Ради України

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності

 

Зміст положення (норми)

чинного законодавства

Зміст положення (норми)

запропонованого проекту акта

Господарський кодекс України

Глава 34 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 325. Інноваційна діяльність

1. Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя.

Виключено

Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності

1. Інвестиціями у сфері господарювання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об'єкти господарської діяльності з метою одержання доходу (прибутку) або досягнення іншого соціального ефекту.

2. Формами інвестування інноваційної діяльності є:

державне (комунальне) інвестування, що здійснюється органами державної влади або органами місцевого самоврядування за рахунок бюджетних коштів та інших коштів відповідно до закону;

комерційне інвестування, що здійснюється суб'єктами господарювання за рахунок власних або позичкових коштів з метою розвитку бази підприємництва;

соціальне інвестування, що здійснюється в об'єкти соціальної сфери та інших невиробничих сфер;

іноземне інвестування, що здійснюється іноземними юридичними особами або іноземцями, а також іншими державами;

спільне інвестування, що здійснюється суб'єктами України разом з іноземними юридичними особами чи іноземцями.

3. Загальні умови реалізації інвестицій в Україні визначаються законом.

Виключено

Стаття 327. Види інноваційної діяльності

1. Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і технологій.

2. Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами:

проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;

розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;

розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища;

технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.

3. Інвестування відтворення основних фондів і приросту матеріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладення.

Виключено

Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності

1. Держава регулює інноваційну діяльність шляхом:

визначення інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та структурно-галузевої політики; формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільових проектів;

створення економічних, правових та організаційних умов для забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності;

створення та сприяння розвиткові інфраструктури інноваційної діяльності.

2. Держава здійснює контроль за інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин, її відповідністю вимогам законодавства і державним інноваційним програмам. Законом можуть бути передбачені галузі або об'єкти інноваційної діяльності, в яких обмежується чи забороняється використання іноземних інвестицій.

Виключено

Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності

1. Держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності:

підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію економічної та соціальної політики держави;

підтримку створення та розвитку суб'єктів інфраструктури інноваційної діяльності;

охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності;

вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної діяльності, крім випадків, передбачених законом;

підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності.

Виключено

Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів

1. Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками яких є органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковій державній експертизі відповідно до законодавства. Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок інших джерел, підлягають обов'язковій державній експертизі з питань додержання екологічних, містобудівних та санітарно-гігієнічних вимог.

2. У разі необхідності експертиза окремих інноваційних проектів, що мають важливе народногосподарське значення, може здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.

Виключено

Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції

1. За договором на створення і передачу науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати зумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР), а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) і оплатити їх.

2. Предметом договору на передачу науково-технічної продукції може бути модифікована науково-технічна продукція.

3. Науково-технічною продукцією є завершені науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для проведення НДДКР згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються суб'єктами господарювання (науково-дослідними, конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними установами, організаціями, а також науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств, установ і організацій тощо).

4. Договір може укладатися на виконання усього комплексу робіт від дослідження до впровадження у виробництво науково-технічної продукції, а також на її подальше технічне супроводження (обслуговування).

5. У разі якщо науково-технічна продукція є результатом ініціативних робіт, договір укладається на її передачу, включаючи надання послуг на її впровадження та освоєння.

6. Договори на створення і передачу науково-технічної продукції для пріоритетних державних потреб та за участі іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

Виключено

Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність

1. Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються цим Кодексом та іншими законодавчими актами. До вказаних відносин у частині, не врегульованій цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність

Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються Законом України Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності.

Закон України “Про інститути спільного інвестування”

 

Стаття 71. Особливості функціонування венчурного інституту спільного інвестування, інвестиційною декларацією якого передбачено переважне фінансування за рахунок коштів спільного інвестування інноваційних проектів, включених до електронного реєстру інноваційних проектів

 

1. Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, можуть бути учасниками венчурного інституту спільного інвестування, інвестиційною декларацією якого передбачено переважне фінансування за рахунок коштів спільного інвестування інноваційних проектів, включених до електронного реєстру інноваційних проектів (далі – венчурний фонд фінансування інноваційних проектів).

2. До складу активів венчурного фонду фінансування інноваційних проектів можуть входити:

1) кошти в національній та іноземній валюті;

2) депозити в національній та іноземній валюті;

3) ощадні (депозитні) сертифікати;

4) майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності.

3. Венчурному фонду фінансування інноваційних проектів забороняється фінансування за рахунок коштів спільного інвестування інноваційних проектів у разі, якщо строк виконання такого проекту перевищує строк діяльності відповідного венчурного фонду фінансування інноваційних проектів.

Фінансування безстрокових інноваційних проектів за рахунок коштів спільного інвестування забороняється.

4. Оплата вартості цінних паперів венчурного фонду фінансування інноваційних проектів може здійснюватись іншими ніж грошові кошти активами.

5. Засновники корпоративного венчурного фонду фінансування інноваційних проектів не мають права придбавати акції корпоративного інвестиційного фонду додаткових емісій.

Стаття 51. Цінні папери інституту спільного інвестування

3. Емісія цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється шляхом їх публічного або приватного розміщення.

Оплата цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється виключно коштами, крім випадку, передбаченого пунктом 4 частини дев’ятої статті 7 цього Закону.

3. Емісія цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється шляхом їх публічного або приватного розміщення.

Оплата цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється виключно коштами, крім випадку, передбаченого пунктом 4 частини дев’ятої статті 7 цього Закону, та оплати вартості цінних паперів венчурного фонду фінансування інноваційних проектів.

Стаття 63. Компанія з управління активами

3. Частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

Виключено.

Закон України “Про управління об’єктами державної власності

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності

2. Здійснюючи управління об'єктами   державної власності, Кабінет Міністрів України:

18) визначає порядок:

л) укладення державними   підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність,  договорів комісії, доручення та управління майном);

2. Здійснюючи управління об'єктами   державної власності, Кабінет Міністрів України:

18) визначає порядок:

л) укладення державними   підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність (крім договорів, що укладаються для реалізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з урахуванням особливостей встановлених Законом України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”), договорів комісії, доручення та управління майном);

 

Стаття 5-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної  власності

1. Центральний орган виконавчої  влади, що забезпечує реалізацію   державної політики у сфері  управління об’єктами державної власності, відповідно до покладених на нього завдань:

17) погоджує  укладення    підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери  його управління, а також господарськими товариствами, у  статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків,  повноваження з управління корпоративними правами  держави  яких він здійснює, договорів про спільну діяльність, договорів комісії,  доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;

1. Центральний орган виконавчої  влади, що забезпечує реалізацію   державної політики у сфері  управління об’єктами державної власності, відповідно до покладених на нього завдань:

17) погоджує  укладення    підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери  його управління, а також господарськими товариствами, у  статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків,  повноваження з управління корпоративними правами  держави  яких він здійснює, договорів про спільну діяльність (крім договорів, що укладаються для реалізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з урахуванням особливостей встановлених Законом України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”), договорів комісії,  доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;

Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України відповідно до законодавства:

ї) погоджує державним підприємствам, установам, організаціям, а також господарським  товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави  яких він здійснює, договори про спільну діяльність, договори  комісії,  доручення та управління майном, зміни до них;

1. Фонд державного майна України відповідно до законодавства:

ї) погоджує державним підприємствам, установам, організаціям, а також господарським  товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави  яких він здійснює, договори про спільну діяльність (крім договорів, що укладаються для реалізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з урахуванням особливостей встановлених Законом України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”), договори  комісії, доручення та управління майном, зміни до них;

Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність

Стаття 48. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності

3. Бюджетне фінансування наукової та (або) науково-технічної діяльності за рахунок коштів загального фонду державного бюджету спрямовується на забезпечення:

1) основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та наукових досліджень університетів, академій, інститутів;

2) виконання окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів.

Фінансування основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, наукових досліджень вищих навчальних закладів здійснюється у межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.

Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів здійснюється на договірних засадах, передбачає проведення конкурсного відбору за результатами наукової і науково-технічної експертизи або процедури закупівлі відповідно до законодавства.

Фінансування головним розпорядником бюджетних коштів окремих наукових і науково-технічних програм та проектів, виконавцями яких є установи, що належать до сфери його управління, а також надання їм грантів здійснюються у затвердженому ним порядку.

3. Бюджетне фінансування наукової та (або) науково-технічної діяльності за рахунок коштів загального фонду державного бюджету спрямовується на забезпечення:

1) основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та наукових досліджень університетів, академій, інститутів;

2) виконання окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів.

Фінансування основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, наукових досліджень вищих навчальних закладів здійснюється у межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.

Для фінансування основної діяльності державних наукових установ та наукових досліджень вищих навчальних закладів, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів, головними розпорядниками бюджетних коштів в рамках кошторисів передбачаються кошти на отримання патентів України на винаходи щодо технічних рішень, які є науково-прикладним результатом, з наступним поданням міжнародної заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів здійснюється на договірних засадах, передбачає проведення конкурсного відбору за результатами наукової і науково-технічної експертизи або процедури закупівлі відповідно до законодавства.

Фінансування головним розпорядником бюджетних коштів окремих наукових і науково-технічних програм та проектів, виконавцями яких є установи, що належать до сфери його управління, а також надання їм грантів здійснюються у затвердженому ним порядку.

 

Директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій

 

В.С. Шовкалюк

__” травня 2016 р.